ORDONANTA nr. 65 din 28 august 2003
pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 30 august 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. III.6 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul UNIC

  Alineatele (1), (2) şi (6) ale articolului 23 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 4 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 23. - (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, care îşi exercită competentele şi atribuţiile faţă de toţi operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală, cu excepţia operatorilor de servicii de administrare a domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale.
  (2) Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea primului-ministru. Autoritatea este finanţată din venituri proprii obţinute din acordarea licenţelor şi autorizaţiilor, din contribuţia operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală, precum şi din alte surse, în condiţiile legii. Cuantumul contribuţiei se va stabili prin hotărâre a Guvernului.
  ..............................................................
  (6) Modul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală se va stabili prin hotărâre a Guvernului."
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Ioan Rus
  Ministru delegat pentru
  administraţia publică,
  Gabriel Oprea
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 28 august 2003.
  Nr. 65.
  -------------