REGLEMENTĂRILE CONTABILE din 12 decembrie 2016
conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (Anexa nr. 1)
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.020 bis din 19 decembrie 2016


  Notă

  ──────────

  Abrobate de Ordinul nr. 2.844 din 12 decembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.020 din 19 decembrie 2016.

  ──────────


  Capitolul 1 Prevederi generale


  Secţiunea 1.1. Dispoziţii generale

  1. - (1) Prezentele reglementări prevăd reguli de întocmire, aprobare, auditare statutară şi publicare a situaţiilor financiare anuale individuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate ale entităţilor prevăzute de prezentul ordin, reguli de înregistrare în contabilitatea acestora a operaţiunilor economico-financiare efectuate, precum şi planul de conturi aplicabil.
  (2) Recunoaşterea în contabilitate a elementelor cuprinse în structurile situaţiilor financiare se efectuează cu respectarea prevederilor IFRS.
  2. - (1) Răspunderea pentru organizarea şi ţinerea contabilităţii, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, revine administratorului sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii.
  (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să asigure, potrivit legii, condiţiile necesare pentru: întocmirea documentelor justificative privind operaţiunile economice; organizarea şi ţinerea corectă şi la zi a contabilităţii; organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii, inclusiv a elementelor înregistrate în afara bilanţului, precum şi valorificarea rezultatelor acesteia; respectarea regulilor de întocmire a situaţiilor financiare anuale şi publicarea în termen a acestora; păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi situaţiilor financiare şi organizarea contabilităţii de gestiune adaptată la specificul entităţii.
  3. - Documentele oficiale de prezentare a activităţii economico-financiare a entităţii sunt situaţiile financiare anuale.
  4. - (1) Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională, cât şi în valută.
  (2) Prin valută se înţelege altă monedă decât leul.
  5. - Entităţile care au subunităţi organizează şi conduc contabilitatea astfel încât să fie disponibile informaţiile necesare privind activitatea desfăşurată de aceste subunităţi.
  6. - (1) Entităţile care au subunităţi fără personalitate juridică organizează şi conduc contabilitatea astfel încât să fie disponibile informaţiile necesare privind activitatea desfăşurată de aceste subunităţi.
  (2) Subunităţile fără personalitate juridică, care aparţin persoanelor juridice cu sediul în România, organizează şi conduc evidenţă contabilă proprie, astfel încât aceasta să permită determinarea informaţiilor şi a obligaţiilor prevăzute de lege, iar persoanele juridice cărora le aparţin să poată întocmi situaţii financiare anuale.
  (3) Activitatea desfăşurată în străinătate de subunităţile fără personalitate juridică, care aparţin persoanelor juridice cu sediul în România, se include în situaţiile financiare ale persoanei juridice române şi se raportează pe teritoriul României, cu respectarea prevederilor prezentelor reglementari.
  (4) În înţelesul prezentelor reglementări, prin subunităţi fără personalitate juridică, care aparţin persoanelor juridice cu sediul în România, se înţelege sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, înfiinţate potrivit legii.
  7. - În situaţia entităţilor administrate în sistem dualist, referirile din cadrul prezentelor reglementări la "administratori" şi "consiliu de administraţie" se vor citi ca referiri la "membrii directoratului" şi, respectiv, "directorat".


  Secţiunea 1.2. Publicările cu caracter general

  8. - Documentul care conţine situaţiile financiare anuale trebuie să precizeze denumirea entităţii raportoare, precum şi informaţii referitoare la:
  a) registrul comerţului la care este păstrat dosarul entităţii, împreună cu numărul de înmatriculare al entităţii în registrul în cauză;
  b) forma juridică a entităţii, adresa sediului social şi, după caz, faptul că entitatea este în lichidare.


  Capitolul 2 Prevederi referitoare la situaţiile financiare anuale


  Secţiunea 2.1. Elaborarea situaţiilor financiare anuale

  9. - (1) Fiecare entitate are obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale.
  (2) Întocmirea de către entităţi a situaţiilor financiare anuale se face în conformitate cu cerinţele IFRS.
  10. - Raportările contabile anuale, precum şi cele depuse în cursul anului la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice se întocmesc în formatul stabilit de Ministerul Finanţelor Publice. Prezentarea în aceste raportări a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, respectiv a veniturilor şi cheltuielilor, poate fi diferită de cea din situaţiile financiare anuale întocmite conform Standardelor internaţionale de raportare financiară, fiind determinată de cerinţele de informaţii ale instituţiilor statului.
  11. - Dacă modificarea politicilor contabile sau corectarea erorilor contabile impune retratarea informaţiilor comparative, raportările menţionate la pct. 10 conţin informaţii comparative retratate. În acest caz, informaţiile comparative referitoare la elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, respectiv a veniturilor şi cheltuielilor, sunt cele determinate în urma aplicării noilor politici contabile, respectiv a corectării erorilor contabile.
  12. - Corectarea erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente nu determină modificarea situaţiilor financiare ale acelor exerciţii.
  13. - Atunci când, în baza unor prevederi legale exprese, în conturile de venituri au fost cuprinse sume reprezentând diverse impozite şi taxe reflectate concomitent în conturi de cheltuieli, cu ocazia întocmirii situaţiei veniturilor şi cheltuielilor, la cifra de afaceri netă se vor înscrie sumele reprezentând veniturile menţionate, corectate cu cheltuielile corespunzătoare acelor impozite şi taxe.


  Secţiunea 2.2. Conţinutul notelor explicative la situaţiile financiare anuale

  14. - Notele explicative la situaţiile financiare anuale trebuie să furnizeze cel puţin următoarele informaţii, dacă acestea nu sunt cerute de IFRS:
  a) denumirea şi sediul social ale entităţii care întocmeşte situaţiile financiare anuale consolidate ale celui mai mare grup de entităţi din care entitatea raportoare face parte în calitate de filială;
  b) denumirea şi sediul social ale entităţii care întocmeşte situaţiile financiare anuale consolidate ale celui mai mic grup de entităţi din care entitatea raportoare face parte în calitate de filială şi care este, de asemenea, inclus în grupul de entităţi menţionat la lit. a);
  c) locul de unde pot fi obţinute copii ale situaţiilor financiare anuale consolidate menţionate la lit. a) şi b), cu condiţia ca acestea să fie disponibile;
  d) propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii sau, acolo unde este cazul, distribuirea profitului sau acoperirea pierderii;
  e) denumirea şi sediul social ale fiecăreia dintre entităţile în care entitatea raportoare deţine fie direct, fie printr-o persoană care acţionează în nume propriu, dar în contul entităţii, un interes de participare, prezentând proporţia de capital deţinută, valoarea capitalului şi rezervelor, precum şi profitul sau pierderea entităţii respective pentru ultimul exerciţiu financiar pentru care au fost aprobate situaţiile financiare. Informaţiile respective pot să fie omise dacă sunt de natură a cauza un prejudiciu grav oricăreia dintre entităţile la care se referă. Orice astfel de omisiune este prezentată în notele explicative la situaţiile financiare;
  f) denumirea, sediul principal sau sediul social şi forma juridică ale fiecăreia dintre entităţile la care entitatea raportoare este asociată cu răspundere nelimitată;
  g) valoarea totală a oricăror angajamente financiare, garanţii sau active şi datorii contingente neincluse în situaţia poziţiei financiare, indicând natura şi forma oricărei garanţii reale care a fost acordată; orice angajamente privind pensiile şi entităţile afiliate sau asociate sunt prezentate separat;
  h) valoarea indemnizaţiilor acordate în exerciţiul financiar membrilor organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere pentru funcţiile deţinute de aceştia, precum şi orice angajamente care au luat naştere sau sunt încheiate cu privire la pensiile acordate foştilor membri ai acestor organe, indicând totalul pe fiecare categorie de organe. Aceste informaţii pot fi omise dacă prezentarea lor ar face posibilă identificarea situaţiei financiare a unui anumit membru al organelor respective;
  i) suma avansurilor şi creditelor acordate membrilor organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere, cu indicarea ratelor dobânzii, a principalelor condiţii şi a oricăror sume restituite, amortizate sau la care s-a renunţat, precum şi a angajamentelor asumate în numele acestora sub forma garanţiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie;
  j) cuantumul şi natura elementelor individuale de venituri sau de cheltuieli care au o mărime sau o incidenţă excepţională;
  k) sumele datorate de entitate care devin exigibile după o perioadă mai mare de cinci ani, precum şi valoarea totală a datoriilor entităţii acoperite cu garanţii reale depuse de aceasta, cu indicarea naturii şi formei garanţiilor;
  l) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar, defalcat pe categorii şi, dacă acestea nu sunt prezentate separat în situaţia rezultatului global, cheltuielile cu personalul aferente exerciţiului financiar, defalcate pe salarii şi indemnizaţii, cheltuieli cu asigurările sociale şi cheltuieli cu pensiile;
  m) numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa unei valori nominale, echivalentul contabil al acţiunilor subscrise în cursul exerciţiului financiar în limitele capitalului autorizat.
  Dacă societatea nu are capital autorizat, potrivit legii, se prezintă cuantumul capitalului subscris.
  Dacă societatea are capital autorizat, potrivit legii, se prezintă cuantumul acestuia, precum şi cuantumul capitalului subscris la înfiinţarea societăţii sau la autorizarea societăţii pentru începerea activităţii şi în momentul oricărei modificări a capitalului autorizat;
  n) dacă există mai multe categorii de acţiuni, numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa unei valori nominale, echivalentul contabil al acţiunilor din fiecare categorie;
  o) existenţa oricăror certificate de participare, obligaţiuni convertibile, warante, opţiuni sau valori mobiliare sau drepturi similare, cu indicarea numărului acestora şi a drepturilor pe care le conferă.


  Capitolul 3 Raportul administratorilor

  15. - (1) Consiliul de administraţie elaborează pentru fiecare exerciţiu financiar un raport, denumit în continuare raportul administratorilor, care conţine o prezentare fidelă a dezvoltării şi performanţei activităţilor entităţii şi a poziţiei sale, precum şi o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care aceasta se confruntă.
  (2) Această prezentare este o analiză echilibrată şi cuprinzătoare a dezvoltării şi performanţei activităţilor entităţii şi a poziţiei sale, corelată cu dimensiunea şi complexitatea activităţilor.
  16. - Raportul administratorilor se aprobă de consiliul de administraţie şi se semnează în numele acestuia de preşedintele consiliului.
  17. - (1) În măsura în care este necesar pentru a înţelege dezvoltarea, performanţa sau poziţia entităţii, analiza cuprinde indicatori-cheie de performanţă financiari şi, atunci când este cazul, nefinanciari relevanţi pentru activităţile specifice, inclusiv informaţii referitoare la aspecte de mediu şi de personal. În prezentarea analizei, raportul administratorilor conţine, atunci când este cazul, referiri şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale.
  (2) Raportul administratorilor oferă, de asemenea, informaţii despre:
  a) dezvoltarea previzibilă a entităţii;
  b) activităţile din domeniul cercetării şi dezvoltării;
  c) achiziţiile propriilor acţiuni, şi anume:
  - motivele achiziţiilor efectuate în cursul exerciţiului financiar;
  - numărul şi valoarea nominală sau în absenţa acesteia, echivalentul contabil al acţiunilor achiziţionate şi înstrăinate în cursul exerciţiului financiar şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;
  - în cazul achiziţiei şi înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acţiunilor;
  - numărul şi valoarea nominală sau în absenţa acesteia, echivalentul contabil al tuturor acţiunilor achiziţionate şi deţinute de entitate şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;
  d) existenţa de sucursale ale entităţii;
  e) în ceea ce priveşte utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii:
  - obiectivele şi politicile entităţii în materie de management al riscului financiar; şi
  - expunerea entităţii la riscul de preţ, riscul de credit, riscul de lichiditate şi la riscul fluxului de numerar.
  18. - (1) Societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată includ în raportul administratorilor o declaraţie referitoare la guvernanţa corporativă. Această declaraţie se include ca o secţiune distinctă a raportului administratorilor şi conţine cel puţin următoarele informaţii:
  a) o trimitere la elementele următoare, după caz:
  (i) codul de guvernanţă corporativă care se aplică entităţii;
  (ii) codul de guvernanţă corporativă pe care entitatea a decis să-l aplice voluntar;
  (iii) toate informaţiile relevante cu privire la practicile de guvernanţă corporativă aplicate în plus faţă de cerinţele legislaţiei naţionale:
  Atunci când se face trimitere la unul dintre codurile de guvernanţă corporativă menţionate la pct. (i) sau pct. (ii), entitatea indică, totodată, locul unde sunt disponibile public textele relevante. Atunci când se face trimitere la informaţiile de la pct. (iii), entitatea face publice detaliile practicilor sale de guvernanţă corporativă;
  b) în măsura în care, potrivit legislaţiei naţionale, entitatea se abate de la unul dintre codurile de guvernanţă corporativă menţionate la lit. a) pct. (i) sau pct. (ii), o explicaţie a acesteia privind părţile din cod pe care nu le aplică şi motivele neaplicării; dacă entitatea a decis să nu facă trimitere la niciuna din dispoziţiile unui cod de guvernanţă corporativă menţionat la lit. a) pct. (i) sau pct. (ii), motivele acestei decizii;
  c) o descriere a principalelor caracteristici ale sistemelor de control intern şi de gestionare a riscurilor, în relaţie cu procesul de raportare financiară;
  d) o descriere a modului de desfăşurare şi a principalelor competenţe ale adunării generale a acţionarilor, precum şi o descriere a drepturilor acţionarilor şi a modalităţilor de exercitare a acestora, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt prevăzute în totalitate în legislaţia naţională;
  e) structura şi modul de funcţionare ale organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere şi ale comitetelor acestora; şi
  f) o descriere a politicii de diversitate aplicate în ceea ce priveşte organele administrative, de conducere şi de supraveghere ale entităţii referitoare la aspecte cum ar fi, de exemplu, vârsta, genul sau educaţia şi experienţa profesională, obiectivele acestei politici de diversitate, modul în care a fost pusă în aplicare şi rezultatele în perioada de raportare. Dacă nu se aplică o astfel de politică, declaraţia conţine o explicaţie în acest sens.
  (2) Entităţile care intră sub incidenţa Directivei 2004/25/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de cumpărare*1) prezintă în aceeaşi secţiune a raportului administratorilor referitoare la guvernanţa corporativă următoarele informaţii: Notă

  ──────────

  *1) Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 142 din data de 30 aprilie 2004, p. 12.

  ──────────

  - participaţiile semnificative la capital, directe sau indirecte (inclusiv participaţiile indirecte prin intermediul unor structuri piramidale sau de acţionariat încrucişat), în sensul legislaţiei privind piaţa de capital;
  - deţinătorii oricărei valori mobiliare care conferă drepturi speciale de control şi o descriere a acestor drepturi;
  - orice restricţie a dreptului de vot, cum ar fi limitarea dreptului de vot pentru deţinătorii unui anumit procentaj sau ai unui anumit număr de voturi, termenele impuse pentru exercitarea dreptului de vot sau sistemele în care, cu cooperarea societăţii, drepturile financiare ataşate valorilor mobiliare sunt separate de deţinerea acestora din urmă;
  - regulile aplicabile numirii şi înlocuirii membrilor organului administrativ sau de conducere, precum şi modificării statutului societăţii;
  - competenţele membrilor organului administrativ sau de conducere, în special competenţa de a emite sau de a răscumpăra valori mobiliare.
  (3) Informaţiile cerute conform alin. (1) şi alin. (2) pot să figureze:
  a) într-un raport separat publicat împreună cu raportul administratorilor în conformitate cu prevederile pct. 30; sau
  b) într-un document publicat pe site-ul entităţii şi care să fie menţionat în raportul administratorilor.
  Respectivul raport separat sau document menţionat la lit. a) şi, respectiv, lit. b) poate să facă trimitere la raportul administratorilor în cazul în care informaţiile cerute conform alin. (2) sunt incluse în acel raport al administratorilor.
  (4) În scopul de a îmbunătăţi şi mai mult transparenţa pentru acţionari, investitori şi alte părţi interesate şi în plus faţă de informaţiile cu privire la elementele menţionate la alin. (1) şi (2), entităţile trebuie să descrie modul în care au aplicat recomandările codului de guvernanţă corporativă relevant cu privire la subiectele de maximă importanţă pentru acţionari.
  (5) Informaţiile menţionate la prezentul punct trebuie să fie suficient de clare, precise şi exhaustive pentru a permite acţionarilor, investitorilor şi altor părţi interesate să dobândească o bună înţelegere a modului în care este administrată entitatea. În plus, trebuie să se facă referire la caracteristicile şi situaţia specifică a societăţii, cum ar fi mărimea, structura entităţii sau structura acţionariatului sau orice alte caracteristici relevante.
  (6) În scopul de a facilita accesul pentru acţionari, investitori şi alte părţi interesate, entităţile trebuie să pună la dispoziţie periodic, pe site-urile lor, informaţiile menţionate la prezentul punct şi să includă o trimitere către site în raportul administratorilor, chiar dacă acestea oferă deja informaţii prin alte mijloace precizate în prezentele reglementări.
  19. - (1) În caz de abatere de la recomandările codului de guvernanţă corporativă sub incidenţa căruia se află sau pe care au decis să îl aplice în mod voluntar, societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată trebuie să indice în mod clar de la ce recomandări specifice s-au abătut şi, pentru fiecare abatere în parte de la o recomandare individuală:
  a) să explice în ce mod s-a abătut societatea de la o recomandare;
  b) să descrie motivele abaterii;
  c) să descrie modul în care a fost luată decizia de a se abate de la recomandare în cadrul societăţii;
  d) dacă abaterea este limitată în timp, să explice când preconizează societatea că se va conforma cu o anumită recomandare;
  e) să descrie, dacă este cazul, măsura luată în locul conformării şi să explice în ce fel măsura respectivă atinge obiectivul care stă la baza recomandării specifice sau a codului în ansamblu ori să clarifice modul în care contribuie la o bună guvernanţă corporativă a societăţii.
  (2) Informaţiile menţionate la alin. (1) trebuie să fie suficient de clare, exacte şi complete astfel încât să permită acţionarilor, investitorilor şi altor părţi interesate să evalueze consecinţele care decurg din abaterea de la o anumită recomandare. Acestea trebuie să se refere şi la caracteristicile şi situaţia specifică a societăţii, cum ar fi mărimea, structura societăţii sau structura acţionariatului sau orice alte caracteristici relevante.
  (3) Explicaţiile pentru abateri trebuie să fie clar prezentate în declaraţia de guvernanţă corporativă, astfel încât să fie uşor de găsit de către acţionari, investitori şi alte părţi interesate. Acest lucru ar putea fi realizat, de exemplu, urmând aceeaşi ordine a recomandărilor ca şi în codul relevant sau prin gruparea tuturor explicaţiilor privind abaterea din aceeaşi secţiune din declaraţia de guvernanţă corporativă, atât timp cât metoda utilizată este explicată clar.
  20. Auditorul statutar sau firma de audit îşi exprimă, în conformitate cu pct. 34 alin. (2), opinia referitoare la informaţiile pregătite în temeiul pct. 18 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) şi verifică dacă au fost prezentate informaţiile menţionate la pct. 18 alin. (1) lit. a), b), d), e) şi f).


  Capitolul 4 Situaţii financiare anuale consolidate şi rapoarte consolidate


  Secţiunea 4.1. Elaborarea situaţiilor financiare anuale consolidate

  21. - O entitate, societate-mamă consolidantă (entitate, persoană juridică română, care are una sau mai multe filiale şi care consolidează situaţiile financiare ale grupului din care face parte), trebuie să întocmească situaţii financiare anuale consolidate şi un raport consolidat al administratorilor în condiţiile prevăzute de IFRS.
  22. - Societatea-mamă şi toate filialele sale trebuie consolidate, indiferent de locul unde sunt situate sediile sociale ale filialelor.
  23. - Perimetrul de consolidare şi regulile de întocmire a situaţiilor financiare anuale consolidate se stabilesc potrivit IFRS.
  24. - Perimetrul de consolidare stabilit potrivit pct. 23 este folosit şi pentru aplicarea prevederilor Capitolului 8 "Raportarea plăţilor efectuate către guverne".


  Secţiunea 4.2. Notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate

  25. - Notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate prezintă informaţiile cerute conform pct. 14, pe lângă orice alte informaţii cerute conform altor prevederi ale prezentelor reglementări, într-un mod care să faciliteze evaluarea poziţiei financiare a entităţilor incluse în consolidare, luate în ansamblu, ţinând cont de ajustările esenţiale care decurg din caracteristicile specifice ale situaţiilor financiare anuale consolidate, comparativ cu situaţiile financiare anuale individuale, inclusiv în următoarele cazuri:
  a) la prezentarea tranzacţiilor între părţi legate, nu se includ tranzacţiile între părţi legate incluse în consolidare, care sunt eliminate cu ocazia consolidării; şi
  b) la prezentarea indemnizaţiilor şi a avansurilor şi creditelor acordate membrilor organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere, se prezintă numai sumele acordate membrilor organelor respective ale societăţii-mamă, de către societatea-mamă şi de filialele sale.


  Secţiunea 4.3. Raportul consolidat al administratorilor

  26. - Raportul consolidat al administratorilor cuprinde, pe lângă informaţiile prevăzute de alte dispoziţii ale prezentelor reglementări, cel puţin informaţiile cerute conform prevederilor Capitolului 3 "Raportul administratorilor", ţinând cont de ajustările esenţiale care decurg din caracteristicile specifice ale unui raport consolidat al administratorilor, comparativ cu un raport al administratorilor, într-un mod care să faciliteze evaluarea poziţiei entităţilor incluse în consolidare, luate în ansamblu.
  27. - La prezentarea de detalii privind acţiunile sau părţile sociale proprii deţinute, raportul consolidat al administratorilor indică numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa unei valori nominale, echivalentul contabil al tuturor acţiunilor sau părţilor sociale ale societăţii-mamă deţinute de ea însăşi, de filiale ale acesteia sau de o persoană care acţionează în nume propriu, dar în contul oricăreia dintre acele entităţi. Aceste informaţii pot fi prezentate în notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate.
  28. - Atunci când se solicită un raport consolidat al administratorilor, pe lângă raportul administratorilor, cele două rapoarte pot fi prezentate sub forma unui singur raport. În acest caz, auditorul trebuie să verifice atât situaţiile financiare anuale individuale, cât şi situaţiile financiare anuale consolidate, prin raportare la acel unic raport consolidat al administratorilor.


  Capitolul 5 Întocmirea şi publicarea situaţiilor financiare anuale

  29. - (1) Situaţiile financiare anuale se întocmesc şi se publică, potrivit legii, în limba română şi în moneda naţională.
  (2) Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând:
  - numele şi prenumele persoanei care le-a întocmit, înscrise în clar;
  - calitatea acesteia (director economic, contabil-şef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator, persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România);
  - numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.

  Secţiunea 5.1. Obligaţia generală de publicare

  30. - Situaţiile financiare anuale aprobate corespunzător şi raportul administratorilor, împreună cu opinia auditorului statutar sau a firmei de audit menţionată la Secţiunea 6.1. "Cerinţe generale privind auditul" din prezentele reglementări, se publică în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  31. - Trebuie să fie posibilă obţinerea, la cerere, a unor copii ale situaţiilor financiare. Preţul unei astfel de copii nu poate depăşi costul său administrativ.


  Secţiunea 5.2. Alte cerinţe în materie de publicare

  32. - (1) Dacă se publică în întregime, situaţiile financiare anuale şi raportul administratorilor sunt reproduse cu forma şi conţinutul pe baza cărora auditorul statutar sau firma de audit şi-a întocmit opinia. Acestea sunt însoţite de textul complet al raportului de audit.
  (2) Dacă situaţiile financiare anuale nu se publică în întregime, versiunea prescurtată a acestora, care nu este însoţită de raportul de audit:
  a) menţionează faptul că versiunea publicată este prescurtată;
  b) face trimitere la registrul la care au fost depuse, potrivit legii, sau, dacă acestea nu au fost încă depuse, menţionează acest lucru;
  c) menţionează dacă auditorul statutar sau firma de audit a emis o opinie de audit fără rezerve, cu rezerve sau contrară, sau dacă auditorul statutar sau firma de audit nu a fost în măsură să emită o opinie de audit;
  d) menţionează dacă raportul de audit face referire la aspecte asupra cărora auditorul statutar sau firma de audit a atras atenţia prin evidenţiere, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve.


  Secţiunea 5.3. Responsabilitatea şi răspunderea pentru întocmirea şi publicarea situaţiilor financiare anuale şi a raportului administratorilor

  33. - (1) Membrii organelor de administraţie, de conducere şi de supraveghere ale unei entităţi, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională, au responsabilitatea colectivă de a asigura ca:
  a) situaţiile financiare anuale individuale, raportul administratorilor, declaraţia de guvernanţă corporativă, în cazurile în care este prezentată separat, şi raportul menţionat la pct. 42; şi
  b) situaţiile financiare anuale consolidate, rapoartele consolidate ale administratorilor, declaraţia de guvernanţă corporativă consolidată, în cazurile în care este prezentată separat, şi raportul menţionat la pct. 47 să fie întocmite şi publicate în conformitate cu cerinţele prezentelor reglementări.
  (2) Încălcarea responsabilităţilor menţionate la alin. (1) se sancţionează potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


  Capitolul 6 Auditul


  Secţiunea 6.1. Cerinţe generale privind auditul

  34. - (1) Situaţiile financiare anuale ale entităţilor sunt auditate de unul sau mai mulţi auditori statutari sau firme de audit.
  (2) Totodată, auditorul (auditorii) statutar(i) sau firma (firmele) de audit:
  a) exprimă o opinie privind:
  (i) consecvenţa raportului administratorilor cu situaţiile financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar; şi
  (ii) întocmirea raportului administratorilor în conformitate cu cerinţele legale aplicabile;
  b) declară dacă, pe baza cunoaşterii şi a înţelegerii dobândite în cursul auditului cu privire la entitate şi la mediul acesteia, a(au) identificat informaţii eronate semnificative prezentate în raportul administratorilor, indicând natura acestor informaţii eronate.
  35. - (1) Prevederile pct. 34 alin. (1) se aplică şi situaţiilor financiare anuale consolidate.
  (2) Prevederile pct. 34 alin. (2) se aplică şi situaţiilor financiare anuale consolidate şi rapoartelor consolidate ale administratorilor.
  36. - Prezenta secţiune nu se aplică în cazul declaraţiei nefinanciare menţionate la pct. 39 şi al declaraţiei nefinanciare consolidate menţionate la pct. 44 sau al rapoartelor separate menţionate la pct. 42 şi la pct. 47.


  Secţiunea 6.2. Raportul de audit

  37. - (1) Raportul de audit conţine:
  a) o introducere care identifică cel puţin situaţiile financiare care fac obiectul auditului statutar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora;
  b) o descriere a domeniului de aplicare al auditului statutar, care identifică cel puţin standardele de audit conform cărora a fost efectuat auditul statutar;
  c) o opinie de audit care este fără rezerve, cu rezerve sau contrară şi care prezintă clar punctul de vedere al auditorului statutar cu privire la următoarele:
  (i) dacă situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă, în conformitate cu cadrul relevant de raportare financiară; şi
  (ii) după caz, dacă situaţiile financiare anuale sunt conforme cerinţelor legale aplicabile.
  Dacă auditorul statutar nu este în măsură să emită o opinie de audit, raportul menţionează imposibilitatea emiterii unei astfel de opinii;
  d) o menţiune privind aspectele asupra cărora auditorul statutar atrage atenţia prin evidenţiere, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve;
  e) opinia şi declaraţia menţionate la pct. 34 alin. (2).
  (2) Raportul de audit se semnează şi se datează de către auditorul statutar. În cazul în care auditul statutar este efectuat de o firmă de audit, raportul de audit poartă semnătura cel puţin a auditorului/auditorilor statutar(i) care a(u) efectuat auditul în numele firmei de audit.
  (3) Raportul de audit privind situaţiile financiare anuale consolidate trebuie să respecte cerinţele prevăzute la alin. (1) şi (2). În cazul situaţiilor financiare anuale consolidate, atunci când raportează asupra consecvenţei raportului administratorilor cu situaţiile financiare, aşa cum se prevede la alin. (1) lit. e), auditorul statutar sau firma de audit are în vedere situaţiile financiare anuale consolidate şi raportul consolidat al administratorilor. Dacă situaţiile financiare anuale ale societăţii-mamă sunt prezentate în vederea aprobării odată cu situaţiile financiare anuale consolidate, iar societatea-mamă are obligaţia de auditare, cele două rapoarte de audit pot fi prezentate sub forma unui singur raport.
  (4) Dacă societatea-mamă decide să prezinte un singur raport de audit, conform alin. (3), cele două rapoarte de audit nu pot fi combinate într-un singur raport de audit.
  38. - (1) În notele explicative la situaţiile financiare, entităţile prezintă, pe lângă informaţiile cerute de IFRS, totalul onorariilor aferente exerciţiului financiar percepute de fiecare auditor statutar sau firmă de audit pentru auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi totalul onorariilor percepute de fiecare auditor statutar sau firmă de audit pentru alte servicii de asigurare, pentru servicii de consultanţă fiscală şi pentru alte servicii decât cele de audit.
  (2) Filialele care sunt consolidate în situaţiile financiare ale unui grup, întocmite conform prezentelor reglementări, sunt scutite de la obligaţia prezentării informaţiilor menţionate la alin. (1), cu condiţia ca aceste informaţii să fie furnizate în notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate.
  (3) În cazul unui grup, informaţiile menţionate la alin. (1) se prezintă nu numai în ceea ce priveşte auditorul grupului, dar şi pentru fiecare auditor sau firmă de audit implicat(ă) în auditul grupului. Dacă un auditor sau o firmă de audit a auditat mai multe entităţi din grup, totalul onorariilor financiare percepute de fiecare auditor statutar sau firmă de audit se poate prezenta pe o bază agregată, în notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate.


  Capitolul 7 Informaţii nefinanciare şi informaţii privind diversitatea

  Declaraţia nefinanciară
  39. - (1) Entităţile care, la data bilanţului, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar includ în raportul administratorilor o declaraţie nefinanciară care conţine, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înţelegerea dezvoltării, performanţei şi poziţiei entităţii şi a impactului activităţii sale, informaţii privind cel puţin aspectele de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupţiei şi a dării de mită, inclusiv:
  a) o descriere succintă a modelului de afaceri al entităţii;
  b) o descriere a politicilor adoptate de entitate în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligenţă necesară aplicate;
  c) rezultatele politicilor respective;
  d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operaţiunile entităţii, inclusiv, atunci când este relevant şi proporţional, relaţiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective şi modul în care entitatea gestionează riscurile respective;
  e) indicatori-cheie de performanţă nefinanciară relevanţi pentru activitatea specifică a entităţii.
  (2) Dacă entitatea nu pune în aplicare politici în ceea ce priveşte unul sau mai multe dintre aspectele menţionate la alin. (1), declaraţia nefinanciară oferă o explicaţie clară şi motivată cu privire la această opţiune.
  (3) Declaraţia nefinanciară menţionată la alin. (1) conţine, după caz, trimiteri şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale individuale.
  (4) Informaţiile referitoare la evoluţiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazuri excepţionale în care, potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor administrative, de conducere şi de supraveghere, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională şi poartă o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informaţii ar aduce prejudicii grave poziţiei comerciale a entităţii, cu condiţia ca aceste omisiuni să nu împiedice o înţelegere corectă şi echilibrată a dezvoltării, performanţei şi poziţiei entităţii şi a impactului activităţii sale.
  (5) La solicitarea prezentării informaţiilor menţionate la alin. (1), entităţile se pot baza pe cadrele naţionale, ale Uniunii sau internaţionale. În acest caz, entităţile specifică cadrele pe care s-au bazat.
  (6) Declaraţia nefinanciară trebuie să conţină, în ceea ce priveşte aspectele legate de mediu, detalii privind impactul actual şi previzibil al operaţiunilor entităţii asupra mediului şi, după caz, asupra sănătăţii şi a siguranţei, utilizarea de energie regenerabilă şi neregenerabilă, emisiile de gaze cu efect de seră, utilizarea apei şi poluarea aerului. În ceea ce priveşte aspectele sociale şi de personal, informaţiile furnizate în declaraţia nefinanciară se pot referi la acţiunile întreprinse pentru a asigura egalitatea de gen, punerea în aplicare a convenţiilor fundamentale ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii, condiţiile de muncă, dialogul social, respectarea dreptului lucrătorilor de a fi informaţi şi consultaţi, respectarea drepturilor sindicale, sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, dialogul cu comunităţile locale şi/sau acţiunile întreprinse pentru a asigura protecţia şi dezvoltarea acestor comunităţi. În ceea ce priveşte drepturile omului, combaterea corupţiei şi a dării de mită, declaraţia nefinanciară poate include informaţii privind prevenirea abuzurilor în materie de drepturile omului şi/sau privind instrumentele instituite pentru combaterea corupţiei şi a dării de mită.
  (7) Declaraţia nefinanciară include, de asemenea, consecinţele asupra schimbării climatice pe care le au activitatea entităţii şi utilizarea bunurilor şi serviciilor pe care aceasta le produce, ca şi asupra angajamentelor sale în favoarea dezvoltării durabile, a luptei împotriva risipei alimentare şi în favoarea luptei împotriva discriminării şi a promovării diversităţii.
  (8) Informaţiile solicitate potrivit prevederilor prezentului punct nu sunt limitative.
  40. - Se consideră că entităţile care îndeplinesc obligaţia prevăzută la pct. 39 şi-au îndeplinit obligaţia legată de analiza informaţiilor nefinanciare, prevăzută la pct. 17 alin. (1).
  41. O entitate care este filială este scutită de obligaţia prevăzută la pct. 39 dacă entitatea respectivă şi filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor sau în raportul separat al unei alte entităţi, întocmit în conformitate cu prevederile Secţiunii 4.3. "Raportul consolidat al administratorilor" şi cu prezentul capitol.
  42. - (1) Dacă o entitate întocmeşte un raport separat corespunzător aceluiaşi exerciţiu financiar, indiferent dacă acest raport se bazează sau nu pe cadrele naţionale, ale Uniunii sau internaţionale, care cuprinde informaţiile cerute pentru declaraţia nefinanciară, aşa cum se prevede la pct. 39, entitatea respectivă este scutită de obligaţia de a întocmi declaraţia nefinanciară prevăzută la pct. 39, cu condiţia ca acest raport separat:
  a) să fie publicat împreună cu raportul administratorilor, în conformitate cu prevederile Secţiunii 5.1. "Obligaţia generală de publicare"; sau
  b) să fie pus la dispoziţia publicului într-un termen rezonabil care să nu depăşească şase luni de la data bilanţului, pe site-ul entităţii, şi să fie menţionat în raportul administratorilor.
  (2) Prevederile pct. 40 se aplică similar şi entităţilor care elaborează un raport separat, astfel cum se prevede la alin. (1).
  43. - Auditorul statutar sau firma de audit statutar verifică dacă s-a furnizat declaraţia nefinanciară menţionată la pct. 39 sau raportul separat menţionat la pct. 42.
  Declaraţia nefinanciară consolidată
  44. - (1) Entităţile care sunt societăţi-mamă ale unui grup care, la data bilanţului pe o bază consolidată, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar, includ în raportul consolidat al administratorilor o declaraţie nefinanciară consolidată care conţine, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înţelegerea dezvoltării, performanţei şi poziţiei grupului şi a impactului activităţii sale, informaţii privind cel puţin aspectele de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupţiei şi a dării de mită, inclusiv:
  a) o descriere succintă a modelului de afaceri al grupului;
  b) o descriere a politicilor adoptate de grup în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligenţă necesară aplicate;
  c) rezultatele politicilor respective;
  d) principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operaţiunile grupului, inclusiv, atunci când este relevant şi proporţional, relaţiile de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective şi modul în care grupul gestionează riscurile respective;
  e) indicatori-cheie de performanţă nefinanciară relevanţi pentru activităţile specifice.
  (2) Dacă grupul nu pune în aplicare politici în ceea ce priveşte unul sau mai multe dintre aspectele menţionate la alin. (1), declaraţia nefinanciară consolidată oferă o explicaţie clară şi motivată în acest sens.
  (3) Declaraţia nefinanciară consolidată menţionată la alin. (1) conţine, după caz, trimiteri şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale consolidate.
  (4) Informaţiile referitoare la evoluţiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazuri excepţionale în care, potrivit avizului justificat în mod corespunzător al membrilor organelor administrative, de conducere şi de supraveghere, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională şi poartă o răspundere colectivă pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informaţii ar aduce prejudicii grave poziţiei comerciale a grupului, cu condiţia ca aceste omisiuni să nu împiedice o înţelegere corectă şi echilibrată a dezvoltării, performanţei şi poziţiei grupului şi a impactului activităţii sale.
  (5) Pentru prezentarea informaţiilor menţionate la alin. (1), societatea-mamă se poate baza pe cadrele naţionale, ale Uniunii sau internaţionale, societatea-mamă precizând în acest caz cadrele pe care s-a bazat.
  (6) Informaţiile solicitate potrivit prevederilor prezentului punct nu sunt limitative.
  45. - Se consideră că o societate-mamă care îndeplineşte obligaţia prevăzută la pct. 44 a respectat obligaţia legată de analiza informaţiilor nefinanciare prevăzută la pct. 17 alin. (1) şi la Secţiunea 4.3. "Raportul consolidat al administratorilor".
  46. - O societate-mamă care este, de asemenea, filială este scutită de obligaţia prevăzută la pct. 44 dacă respectiva societate-mamă scutită şi filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor sau în raportul separat al unei alte entităţi, întocmit în conformitate cu prevederile Secţiunii 4.3. "Raportul consolidat al administratorilor" şi cu prezentul capitol.
  47. - (1) Dacă o societate-mamă întocmeşte un raport separat corespunzător aceluiaşi exerciţiu financiar, care se referă la întregul grup, indiferent dacă acest raport se bazează sau nu pe cadrele naţionale, ale Uniunii sau internaţionale, care cuprinde informaţiile cerute pentru declaraţia nefinanciară consolidată, aşa cum se prevede la pct. 44, respectiva societate-mamă este scutită de obligaţia de a întocmi declaraţia nefinanciară consolidată prevăzută la pct. 44, cu condiţia ca acest raport separat:
  a) să fie publicat împreună cu raportul consolidat al administratorilor, în conformitate cu prevederile Secţiunii 5.1. "Obligaţia generală de publicare"; sau
  b) să fie pus la dispoziţia publicului într-un termen rezonabil care nu depăşeşte şase luni de la data bilanţului, pe site-ul societăţii-mamă, şi să fie menţionat în raportul consolidat al administratorilor.
  (2) Prevederile pct. 45 se aplică similar şi societăţilor-mamă care elaborează un raport separat, astfel cum se prevede la alin. (1).
  48. - Auditorul statutar sau firma de audit verifică dacă s-a furnizat declaraţia nefinanciară consolidată menţionată la pct. 44 sau raportul separat menţionat la 47.


  Capitolul 8 Raportarea plăţilor efectuate către guverne


  Secţiunea 8.1. Definiţii referitoare la raportarea privind plăţile către guverne

  49. - (1) În înţelesul prezentului capitol se aplică următoarele definiţii:
  1. entitate activă în industria extractivă înseamnă o entitate care desfăşoară activităţi ce implică explorarea, prospectarea, descoperirea, exploatarea şi extracţia zăcămintelor de minerale, petrol, gaze naturale sau alte materiale, în cadrul activităţilor economice enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.893/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităţilor economice NACE a doua revizuire şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului, precum şi a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice*2), la secţiunea B INDUSTRIA EXTRACTIVĂ ŞI EXPLOATAREA ÎN CARIERE, diviziunile 05 Extracţia cărbunelui şi lignitului, 06 Extracţia ţiţeiului şi a gazelor naturale, 07 Extracţia minereurilor metalifere şi 08 Alte activităţi din industria extractivă; Notă

  ──────────

  *2) Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 393 din data de 30 decembrie 2006, p. 1.

  ──────────

  2. entitate activă în sectorul exploatării pădurilor primare înseamnă o întreprindere care desfăşoară, în pădurile primare, activităţi prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.893/2006, respectiv secţiunea A - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT, diviziunea 02 Silvicultură şi exploatare forestieră, grupa 02.2 Exploatare forestieră, din anexa I la acel Regulament;
  3. guvern înseamnă orice autoritate naţională, regională sau locală a unui stat membru sau a unei ţări terţe. Sunt incluse departamentele, agenţiile sau întreprinderile controlate de acea autoritate;
  4. proiect înseamnă activităţi operaţionale care sunt reglementate de un singur contract, licenţă, locaţie, concesiune sau alte acorduri juridice similare şi care formează baza pentru o obligaţie de plată cu un guvern. Cu toate acestea, dacă mai multe astfel de acorduri sunt interconectate pe fond şi formează baza pentru o obligaţie de plată cu un guvern, acestea sunt considerate a fi un proiect;
  5. plată înseamnă o sumă plătită fie în numerar, fie în natură, pentru activităţile menţionate la pct. 1 şi 2, de următoarele tipuri:
  a) drepturi de producţie;
  b) impozite percepute asupra venitului, producţiei sau profiturilor societăţilor, cu excepţia impozitelor percepute asupra consumului, cum ar fi taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venitul personal sau impozitul pe vânzări;
  c) redevenţe;
  d) dividende;
  e) prime de semnare, descoperire şi producţie;
  f) taxe de licenţă, taxe de închiriere, taxe de înregistrare şi alte taxe aferente licenţelor şi/sau concesiunilor; şi
  g) plăţi pentru îmbunătăţiri aduse infrastructurii.
  (2) Plăţile menţionate la alin. (1) pct. 5 sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare, aplicabilă entităţii. Plăţile respective presupun transfer de beneficii economice incluzând fluxuri de trezorerie, transferuri de bunuri sau prestări de servicii efectuate în cursul exerciţiului financiar de raportare, indiferent de perioada în care a fost înregistrată obligaţia corespunzătoare.
  (3) În general, nu este necesar ca o entitate activă în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare să prezinte dividendele plătite unui guvern ca acţionar comun sau obişnuit al entităţii respective dacă aceste dividende sunt plătite guvernului în aceleaşi condiţii ca şi celorlalţi acţionari. Cu toate acestea, entitatea va avea obligaţia de a prezenta dividendele plătite în locul drepturilor de producţie sau al redevenţelor.
  50. - În accepţiunea prezentului capitol, plăţile către guverne pot lua forma cotizaţiilor definite potrivit interpretării IFRIC 21 "Cotizaţii", atunci când o autoritate impune o cotizaţie entităţilor care operează pe o piaţă specifică sau într-o anumită ţară.
  51. - (1) Pentru a determina dacă o entitate este activă sau un grup este activ în industria extractivă ori în sectorul exploatării pădurilor primare, definiţiile respective se referă la clasificarea activităţilor economice pentru scopuri statistice, prezentate în secţiunile relevante ale Regulamentului (CE) nr. 1.893/2006.
  (2) Se consideră, de asemenea, că o entitate care este parte a unei asocieri în participaţie sau a unei entităţi controlate în comun este activă în industria extractivă ori în sectorul exploatării pădurilor primare dacă acea asociere în participaţie sau entitate controlată în comun se califică pentru clasificarea NACE.


  Secţiunea 8.2. Entităţi obligate să raporteze plăţile către guverne

  52. - (1) Toate entităţile care aplică prezentele reglementări, indiferent de natura acţionarilor, active în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare au obligaţia de a întocmi şi a publica anual un raport asupra plăţilor către guverne.
  (2) Cerinţele de raportare prevăzute de prezentul capitol se aplică şi în cazul în care entitatea este parte a unei asocieri în participaţie care îşi desfăşoară activitatea în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare. În acest caz, în scopul întocmirii raportului prevăzut de prezenta secţiune, sunt avute în vedere plăţile corespunzătoare participaţiei deţinute în acea asociere în participaţie.


  Secţiunea 8.3. Conţinutul raportului

  53. - (1) Nu este necesar ca o plată, indiferent dacă este plată unică sau o serie de plăţi conexe, să fie luată în considerare în raport dacă este mai mică de 443.400 lei (echivalentul a 100.000 euro la cursul valutar publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 19 iulie 2013) în cursul unui exerciţiu financiar. Aceasta înseamnă că, în cazul oricărui acord care prevede plăţi periodice sau în tranşe (de exemplu, chiriile), entitatea trebuie să ia în considerare suma totală a plăţilor periodice conexe sau a tranşelor de plăţi conexe pentru a stabili dacă a fost atins pragul pentru respectiva serie de plăţi şi, prin urmare, dacă este necesară publicarea lor.
  (2) Entităţile active în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare nu sunt obligate să separe plăţile şi să le aloce pe baza unor proiecte, în cazul plăţilor efectuate pentru a respecta obligaţii impuse entităţii la nivelul său şi nu la nivel de proiect. De exemplu, dacă o entitate are mai mult de un proiect într-o ţară gazdă, iar guvernul ţării respective percepe impozit pe profitul entităţii în legătură cu ansamblul veniturilor entităţii în acea ţară şi nu în legătură cu un anumit proiect sau cu o anumită operaţiune pe teritoriul său, entitatea poate să prezinte plata sau plăţile rezultate din perceperea impozitului fără a menţiona un proiect anume care să fie asociat acestor plăţi.
  54. - (1) Raportul prezintă următoarele informaţii în legătură cu activităţile descrise la pct. 49 alin. (1) pct. 1 şi 2, aferente exerciţiului financiar în cauză:
  a) suma totală a plăţilor efectuate către fiecare guvern;
  b) suma totală pe tip de plată, în conformitate cu pct. 49 alin. (1) pct. 5 lit. a) - g) efectuată către fiecare guvern;
  c) dacă plăţile au fost atribuite unui proiect specific, suma totală pe tip de plată, în conformitate cu pct. 49 alin. (1) pct. 5 lit. a) - g), efectuată pentru fiecare astfel de proiect, şi suma totală a plăţilor pentru fiecare astfel de proiect.
  (2) Plăţile efectuate de entitate pentru obligaţii impuse la nivelul entităţii pot fi prezentate la nivelul acesteia, şi nu la nivel de proiect.
  55. - Dacă se efectuează plăţi în natură către guverne, ele sunt raportate în valoare şi, dacă este cazul, în volum. Se prezintă note justificative pentru a explica modul în care a fost determinată această valoare.
  56. - Informaţiile publicate cu privire la plăţile menţionate în prezenta secţiune reflectă substanţa mai curând decât forma plăţii sau a activităţii în cauză. Plăţile şi activităţile nu pot fi separate sau agregate în mod artificial, în vederea evitării aplicării cerinţelor prezentelor reglementări.


  Secţiunea 8.4. Raportul consolidat asupra plăţilor către guverne

  57. - (1) Entităţile active în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare, care intră sub incidenţa legislaţiei naţionale, au obligaţia de a întocmi un raport consolidat asupra plăţilor efectuate către guverne în conformitate cu pct. 52 - 56 dacă, în calitate de societăţi-mamă, au obligaţia de a întocmi situaţii financiare anuale consolidate.
  (2) O societate-mamă este considerată, de asemenea, a fi activă în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare dacă oricare dintre filialele sale este activă în industria sau în sectorul menţionat. Filialele avute în vedere în acest scop sunt aceleaşi cu cele cuprinse în perimetrul de consolidare utilizat la întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate.
  58. - (1) Raportul consolidat cuprinde numai plăţile către guverne rezultate în urma operaţiunilor de extracţie şi/sau de exploatare forestieră.
  (2) În cazul în care o entitate controlată în comun, cuprinsă în consolidare, îşi desfăşoară activitatea în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare, în scopul întocmirii raportului consolidat prevăzut de prezenta secţiune sunt avute în vedere plăţile corespunzătoare participaţiei deţinute în acea entitate controlată în comun.


  Secţiunea 8.5. Publicarea

  59. - În scopul publicării raportului prevăzut la pct. 52 şi a raportului consolidat prevăzut la pct. 57 asupra plăţilor către guverne, entităţile obligate, potrivit prezentului capitol, să întocmească şi să publice anual un raport asupra plăţilor către guverne, depun acel raport la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, odată cu situaţiile financiare anuale individuale, respectiv situaţiile financiare anuale consolidate, în condiţiile prevăzute la art. 36 din legea contabilităţii.
  60. - (1) Membrii organelor responsabile ale unei entităţi, care acţionează în limitele competenţelor conferite de legislaţia naţională, au responsabilitatea de a se asigura, aplicând la nivel maxim cunoştinţele şi abilităţile de care dispun, că raportul asupra plăţilor către guverne este întocmit şi publicat în conformitate cu cerinţele legislaţiei naţionale.
  (2) Entităţile menţionate la pct. 52 şi 57, care întocmesc şi publică un raport în conformitate cu cerinţe de raportare ale unei ţări terţe evaluate ca fiind echivalente cu cele prevăzute în prezentele reglementări, sunt exceptate de la cerinţele prezentului capitol, cu excepţia obligaţiei de a publica respectivul raport potrivit legislaţiei naţionale în vigoare.


  Capitolul 9 Prevederi referitoare la contabilizarea unor operaţiuni


  Secţiunea 9.1. Activele imobilizate

  61. - (1) Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare şi se recunosc în condiţiile prevăzute de IFRS.
  (2) În înţelesul prezentelor reglementări, în cadrul activelor imobilizate se cuprind: imobilizările necorporale şi corporale, imobilizările în curs, precum şi imobilizările financiare.
  62. - (1) În cadrul activelor imobilizate se urmăresc distinct activele biologice productive (contul 241 "Active biologice productive"*3)). Notă

  ──────────

  *3) În acest cont nu se evidenţiază plantele productive.

  ──────────

  (2) Modificarea valorii juste a activelor biologice productive se înregistrează în contul 7571 "Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice productive", respectiv contul 6571 "Pierderi din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice productive".
  (3) La contabilizarea operaţiunilor privind activele biologice productive sunt avute în vedere prevederile IAS 41.
  63. - (1) În cadrul grupei 21 "Imobilizări corporale şi investiţii imobiliare" se înregistrează distinct investiţiile imobiliare (contul 215 "Investiţii imobiliare"). Investiţiile imobiliare evaluate la valoarea justă se urmăresc distinct de cele evaluate la cost.
  (2) Contabilizarea investiţiilor imobiliare se efectuează cu respectarea prevederilor IAS 40.
  (3) Diferenţele generate de modificarea valorii juste a investiţiilor imobiliare înregistrate potrivit modelului bazat pe valoarea justă sunt înregistrate în contul 7561 "Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a investiţiilor imobiliare", respectiv contul 6561 "Pierderi din evaluarea la valoarea justă a investiţiilor imobiliare". În aceleaşi conturi se înregistrează şi diferenţele generate de modificarea valorii juste a investiţiilor imobiliare în curs de execuţie, evaluate la valoarea justă.
  (4) Prevederile pct. 66 din prezentele reglementări se aplică şi în cazul scoaterii din evidenţă a unei investiţii imobiliare. În acest caz, pentru evidenţierea în contabilitate se folosesc conturile 7562 "Venituri din cedarea investiţiilor imobiliare" şi 6562 "Cheltuieli cu cedarea investiţiilor imobiliare".
  64. - (1) Imobilizările corporale în curs de execuţie reprezintă investiţiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriză.
  (2) Imobilizările corporale în curs de execuţie se trec în categoria imobilizărilor finalizate, cu respectarea prevederilor IFRS.
  65. - (1) Valoarea amortizării aferente imobilizărilor necorporale şi corporale, corespunzătoare fiecărei perioade, se înregistrează pe cheltuieli (contul 6811 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice productive evaluate la cost").
  (2) În conturile 6813 "Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice productive evaluate la cost", respectiv 7813 "Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice productive evaluate la cost", se evidenţiază numai deprecierile aferente imobilizărilor necorporale şi corporale a căror evidenţă este efectuată la cost şi nu la valoare reevaluată.
  66. - (1) În cazul scoaterii din evidenţă a unei imobilizări necorporale sau corporale, sunt evidenţiate distinct veniturile generate de această operaţiune (contul 7583 "Venituri din vânzarea imobilizărilor necorporale şi corporale şi alte operaţiuni de capital"), cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a imobilizării (contul 6583 "Cheltuieli privind imobilizările necorporale şi corporale cedate şi alte operaţiuni de capital") şi alte cheltuieli legate de cedarea acesteia. În această situaţie, eventualele ajustări pentru depreciere constituite anterior (contul 6813 "Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice productive evaluate la cost") se reiau corespunzător la venituri (contul 7813 "Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice productive evaluate la cost").
  (2) În scopul prezentării în situaţia rezultatului global, câştigul sau pierderea care apare odată cu încetarea utilizării sau ieşirea unei imobilizări necorporale sau corporale se determină ca diferenţă între veniturile generate de ieşirea activului şi valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de scoaterea acestuia din evidenţă, şi trebuie prezentat(ă) ca valoare netă în situaţia rezultatului global, potrivit IAS 38, respectiv IAS 16.
  (3) Prevederile prezentului punct se aplică şi în cazul cedării activelor biologice productive. În acest caz, pentru evidenţierea în contabilitate se folosesc conturile 7573 "Venituri din cedarea activelor biologice productive" şi 6573 "Cheltuieli cu cedarea activelor biologice productive".
  Reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale
  67. - (1) Pentru efectuarea reevaluării imobilizărilor necorporale şi corporale sunt avute în vedere prevederile IAS 38 şi IAS 16.
  (2) În cazul în care se efectuează reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale, plusul sau minusul rezultat din reevaluare trebuie reflectat în debitul sau creditul conturilor 1051 "Rezerve din reevaluarea imobilizărilor necorporale" şi 1052 "Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale", după caz.
  (3) Pentru înregistrarea în contabilitate, potrivit IAS 38 şi IAS 16, a diferenţelor rezultate cu ocazia reevaluării ulterioare a imobilizărilor necorporale şi corporale se utilizează contul 755 "Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale", respectiv contul 655 "Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale", după caz.
  (4) Evidenţierea rezervelor din reevaluare trebuie efectuată pe fiecare imobilizare în parte şi pe fiecare operaţiune de reevaluare care a avut loc.
  (5) Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuată numai în limita soldului creditor existent, aferent imobilizării respective.
  (6) Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul în rezultatul reportat (contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare"), la scoaterea din evidenţă a activului sau pe măsura folosirii acestuia, potrivit prevederilor IFRS.
  Imobilizări necorporale
  68. - În cadrul imobilizărilor necorporale se cuprind fondul comercial şi alte elemente care îndeplinesc condiţiile pentru recunoaştere ca imobilizări necorporale.
  69. - (1) Pentru înregistrarea constituirii, respectiv a reluării deprecierii imobilizărilor necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată, se utilizează conturi distincte, potrivit Planului de conturi prevăzut la pct. 196.
  (2) Cheltuiala reprezentând pierderea din deprecierea fondului comercial, determinată potrivit prevederilor IFRS, se înregistrează în contul 6817 "Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial".
  70. În situaţia în care cheltuielile de dezvoltare nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului reportat este cel puţin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate.
  Imobilizări corporale
  71. - (1) Imobilizările corporale cuprind: terenuri şi amenajări de terenuri; construcţii; instalaţii tehnice, mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale.
  (2) În cadrul conturilor de imobilizări corporale sunt evidenţiate distinct investiţiile imobiliare.
  (3) Terenurile şi clădirile sunt active separabile şi sunt contabilizate separat, chiar atunci când sunt achiziţionate împreună. O creştere a valorii terenului pe care se află o clădire nu afectează determinarea valorii amortizabile a clădirii.
  72. - (1) Contabilitatea terenurilor se ţine pe două categorii: terenuri şi amenajări de terenuri.
  (2) În contabilitatea analitică, terenurile pot fi evidenţiate pe diferite categorii specifice: terenuri agricole, terenuri silvice, terenuri fără construcţii, terenuri cu zăcăminte, terenuri cu construcţii şi altele.
  73. - Imobilizările corporale care fac obiectul unui contract de leasing se evidenţiază în contabilitate în funcţie de natura contractului de leasing.
  74. - Costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea imobilizării la scoaterea din funcţiune, precum şi cele cu restaurarea amplasamentului pe care este poziţionată imobilizarea corporală se înregistrează în debitul contului de imobilizări corporale în corespondenţă cu contul de provizioane 1513 "Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea".
  Operaţiunile de leasing
  75. - Contabilizarea operaţiunilor de leasing se efectuează în funcţie de natura bunurilor care fac obiectul contractului de leasing financiar, cu respectarea prevederilor IFRS.
  76. - (1) În calitate de locatar al unui contract de leasing financiar, entitatea înregistrează bunurile preluate în regim de leasing, cu ajutorul conturilor de imobilizări necorporale, corporale sau alte active, analitice distincte, pe seama contului 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate".
  (2) Ratele de achitat locatorului, inclusiv dobânda aferentă, se evidenţiază ca datorie în contul 406 "Datorii din operaţiuni de leasing financiar".
  77. - În contabilitatea locatarului, bunurile luate în leasing operaţional sunt evidenţiate în conturi în afara bilanţului, iar sumele plătite sau de plătit, reprezentând chirii sunt înregistrate cu ajutorul contului 612 "Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile".
  78. - (1) În cadrul unei tranzacţii de vânzare şi de leaseback, atunci când tranzacţia are ca rezultat un leasing financiar, surplusul reprezentând diferenţa dintre valoarea de vânzare şi valoarea contabilă, care trebuie amortizată pe parcursul duratei contractului de leasing, se înregistrează în contul 472 "Venituri înregistrate în avans".
  (2) În cadrul unei tranzacţii de vânzare şi de leaseback, atunci când tranzacţia are ca rezultat un leasing operaţional, se vor avea în vedere următoarele:
  a) în situaţia în care valoarea justă a activului este mai mică decât valoarea sa contabilă, diminuarea valorii contabile până la nivelul valorii juste se înregistrează sub forma ajustărilor pentru depreciere;
  b) dacă preţul de vânzare este mai mic decât valoarea justă, eventualele pierderi compensate prin plăţi viitoare de leasing la o valoare sub preţul pieţei, amânate şi amortizate ulterior, pe perioada de utilizare a activului, sunt înregistrate în contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans";
  c) dacă preţul de vânzare este mai mare decât valoarea justă, surplusul rezultat, care trebuie amânat şi amortizat ulterior, pe perioada de utilizare a activului, este înregistrat în contul 472 "Venituri înregistrate în avans";
  d) înregistrarea în contabilitate a activului se realizează potrivit regulilor aplicabile categoriei din care face parte activul respectiv.
  Imobilizări financiare
  79. - (1) Această categorie de active cuprinde acţiunile deţinute la filiale, entităţi asociate şi entităţi controlate în comun, împrumuturile acordate acestor entităţi, alte investiţii deţinute ca imobilizări, precum şi alte împrumuturi.
  (2) Contabilizarea elementelor menţionate la alin. (1) se efectuează în funcţie de natura acestora şi tipul entităţii în care sunt deţinute participaţiile.
  (3) La alte creanţe imobilizate se cuprind garanţiile, depozitele şi cauţiunile depuse de entitate la terţi.
  (4) În conturile de creanţe imobilizate reprezentând împrumuturi acordate se înregistrează sumele acordate terţilor în baza unor contracte pentru care entitatea percepe dobânzi, potrivit legii.


  Secţiunea 9.2. Activele curente

  Recunoaşterea activelor curente
  80. - Un activ se clasifică ca activ curent în condiţiile prevăzute de IFRS.
  Stocuri şi active imobilizate deţinute în vederea vânzării
  81. - Recunoaşterea, evaluarea şi scoaterea din evidenţă a stocurilor se efectuează potrivit prevederilor IFRS.
  82. - Stocurile se evidenţiază în contabilitate în funcţie de natura acestora, cu respectarea prevederilor IFRS.
  83. - Tratamentul contabil aplicabil în cazul modificării destinaţiei unui activ se stabileşte în baza prevederilor IFRS.
  84. - Activele imobilizate şi activele incluse în grupuri destinate cedării clasificate ca fiind deţinute în vederea vânzării, potrivit IFRS 5, se înregistrează în contul 311 "Active imobilizate deţinute în vederea vânzării".
  85. - (1) Cu respectarea prevederilor IAS 41, sunt evidenţiate distinct în contabilitate activele biologice de natura stocurilor (contul 361 "Active biologice de natura stocurilor").
  (2) Diferenţele generate de modificarea valorii juste a activelor biologice de natura stocurilor sunt înregistrate în contul 7572 "Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice de natura stocurilor", respectiv contul 6572 "Pierderi din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice de natura stocurilor".
  86. - În cadrul stocurilor se includ şi bunurile aflate în custodie, pentru prelucrare sau în consignaţie la terţi, maşinile folosite numai ca material de demonstraţie pentru negociere în domeniul automobilelor, cu durată de utilizare de sub un an. Acestea se înregistrează distinct în contabilitate, pe categorii de stocuri. Dacă materialele de demonstraţie au durată de utilizare mai mare de un an, ele reprezintă imobilizări.
  87. - Sunt reflectate, de asemenea, distinct în contabilitate, acele stocuri cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare (grupa 32 "Stocuri în curs de aprovizionare" din Planul de conturi).
  88. - (1) Înregistrarea în contabilitate a intrării stocurilor se efectuează la data îndeplinirii condiţiilor de recunoaştere prevăzute de IFRS.
  (2) În general, datele de transfer al controlului, de transfer al proprietăţii şi de livrare coincid. Totuşi, pot exista decalaje de timp, de exemplu, pentru:
  - bunuri vândute în consignaţie sau stocurile la dispoziţia clientului;
  - stocuri gajate livrate creditorului beneficiar al gajului, care rămân în evidenţa debitorului până la vânzarea lor;
  - bunuri recepţionate pentru care nu s-a primit încă factura, care trebuie înregistrate în activele cumpărătorului;
  - bunuri livrate şi nefacturate, care trebuie scoase din evidenţă, transferul de proprietate având loc;
  - bunuri vândute şi nelivrate încă, pentru care a avut loc transferul proprietăţii etc.
  89. - (1) Deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise.
  (2) În aplicarea alin. (1) este necesar să se asigure:
  a) recepţionarea tuturor bunurilor materiale intrate în entitate şi înregistrarea acestora la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, în custodie sau în consignaţie se recepţionează şi înregistrează distinct ca intrări în gestiune. În contabilitate, valoarea acestor bunuri se înregistrează în conturi în afara bilanţului;
  b) în situaţia unor decalaje între aprovizionarea şi recepţia bunurilor care îndeplinesc criteriile de recunoaştere în activul entităţii, prevăzute de IAS 2, se procedează astfel:
  - bunurile sosite fără factură se înregistrează ca intrări în gestiune atât la locul de depozitare, cât şi în contabilitate, pe baza recepţiei şi a documentelor însoţitoare;
  - bunurile sosite şi nerecepţionate se înregistrează distinct în contabilitate ca intrare în gestiune.
  90. - Bunurile de natura stocurilor şi a activelor asimilate, aflate în custodie, în prelucrare sau consignaţie la terţi se înregistrează în conturi analitice distincte, deschise în cadrul conturilor de stocuri.
  91. - Constituirea şi reluarea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor se efectuează pe seama contului de profit şi pierdere.
  Trezorerie
  92. - Contabilitatea trezoreriei asigură evidenţa existenţei şi mişcării investiţiilor pe termen scurt, a disponibilităţilor în conturi la bănci/casierie, creditelor bancare pe termen scurt şi a altor valori de trezorerie.
  Investiţii pe termen scurt
  93. - Alte investiţii pe termen scurt reprezintă obligaţiunile emise şi răscumpărate, obligaţiunile achiziţionate şi alte valori mobiliare achiziţionate în vederea realizării unui profit într-un termen scurt.
  94. - (1) La intrarea în entitate, investiţiile pe termen scurt se evaluează potrivit cerinţelor IFRS.
  (2) Depozitele bancare pe termen scurt în valută se înregistrează la constituire la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, de la data operaţiunii de constituire.
  (3) Lichidarea depozitelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, de la data operaţiunii de lichidare.
  (4) Diferenţele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care sunt înregistrate în contabilitate şi cursul Băncii Naţionale a României de la data lichidării depozitelor bancare se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.
  95. - Pentru utilizarea cursului de schimb valutar se aplică prevederile pct. 117 din prezentele reglementări.
  Casa şi conturi la bănci
  96. - (1) Conturile la bănci cuprind: valorile de încasat, cum sunt cecurile şi efectele comerciale depuse la bănci, disponibilităţile în lei şi valută, cecurile entităţii, precum şi dobânzile aferente disponibilităţilor şi creditelor acordate de bănci în conturile curente. Depozitele bancare pe termen de cel mult 3 luni pot fi incluse în numerar şi echivalente de numerar doar în măsura în care acestea sunt deţinute cu scopul de a acoperi nevoia de numerar pe termen scurt, şi nu în scop investiţional.
  (2) Sumele virate sau depuse la bănci ori prin mandat poştal, pe bază de documente prezentate entităţii şi neapărute încă în extrasele de cont, se înregistrează distinct în contabilitate (contul 5125 "Sume în curs de decontare").
  (3) Sumele acordate personalului prin sistemul de carduri se evidenţiază în contul 542 "Avansuri de trezorerie"/analitic distinct.
  (4) Conturile curente la bănci se dezvoltă în analitic pe fiecare bancă.
  (5) Dobânzile de încasat, aferente disponibilităţilor aflate în conturi la bănci, se înregistrează distinct în contabilitate, faţă de cele de plătit, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente, precum şi cele aferente creditelor bancare pe termen scurt.
  (6) Dobânzile de plătit şi cele de încasat, aferente exerciţiului financiar în curs, se înregistrează la cheltuieli financiare sau venituri financiare, după caz.
  97. - Contabilitatea disponibilităţilor aflate în bănci/casierie şi a mişcării acestora, ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate, se ţine distinct în lei şi în valută.
  98. - Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, de la data efectuării operaţiunii.
  99. - La finele fiecărei perioade de raportare, disponibilităţile în valută şi alte valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat în valută, acreditive şi depozite în valută se evaluează la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi bancară a lunii în cauză.
  100. - (1) În vederea achitării unor obligaţii faţă de furnizori, entităţile pot solicita deschiderea de acreditive la bănci, în lei sau în valută, în favoarea acestora.
  (2) Lichidarea acreditivelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, de la data operaţiunii de lichidare.
  (3) Diferenţele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care acreditivele sunt înregistrate în contabilitate şi cursul Băncii Naţionale a României de la data lichidării acreditivelor se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.
  101. - (1) Sumele în numerar, puse la dispoziţia personalului sau a terţilor, în vederea efectuării unor plăţi în favoarea entităţii, se înregistrează distinct în contabilitate (contul 542 "Avansuri de trezorerie").
  (2) Sumele reprezentând avansuri de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la finalul perioadei de raportare, se evidenţiază în contul de debitori diverşi (contul 461 "Debitori diverşi") sau creanţe în legătură cu personalul (contul 4282 "Alte creanţe în legătură cu personalul"), în funcţie de natura creanţei.
  102. - În contul de viramente interne se înregistrează transferurile de disponibilităţi băneşti între conturile la bănci, precum şi între conturile la bănci şi casieria entităţii.
  103. - (1) Operaţiunile financiare în lei sau în valută se efectuează cu respectarea regulamentelor emise de Banca Naţională a României şi a reglementărilor emise în acest scop.
  (2) Pentru utilizarea cursului de schimb valutar se aplică prevederile pct. 117 din prezentele reglementări.


  Secţiunea 9.3. Terţii

  104. - Contabilitatea terţilor asigură evidenţa datoriilor şi creanţelor entităţii în relaţiile acesteia cu furnizorii, clienţii, personalul, asigurările sociale, bugetul statului, filialele, respectiv societatea-mamă, precum şi în relaţiile cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, acţionarii, debitorii şi creditorii diverşi.
  105. - (1) Contabilitatea clienţilor şi furnizorilor, a celorlalte creanţe şi obligaţii se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică. În acest sens, în evidenţa analitică, debitorii şi creditorii se grupează astfel: interni şi externi, iar în cadrul acestora pe termene de plată, respectiv de încasare.
  (2) În cadrul conturilor de furnizori şi clienţi se grupează distinct datoriile şi creanţele rezultate din tranzacţiile cu clauze de rezervă de proprietate.
  106. - În contabilitatea furnizorilor şi clienţilor se înregistrează operaţiunile privind cumpărările, respectiv livrările de mărfuri şi produse, serviciile prestate, precum şi alte operaţiuni similare efectuate.
  107. - (1) Datoriile către furnizorii de bunuri, respectiv prestatorii de servicii, de la care, până la finele perioadei de raportare, nu s-au primit facturile se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"), pe baza documentelor care atestă primirea bunurilor, respectiv a serviciilor.
  (2) Creanţele faţă de clienţii pentru care, până la finele perioadei de raportare, nu au fost întocmite facturile se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 418 "Clienţi - facturi de întocmit"), pe baza documentelor care atestă vânzarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor.
  108. - (1) În baza contabilităţii de angajamente, entităţile trebuie să evidenţieze în contabilitate toate veniturile şi cheltuielile, respectiv creanţele şi datoriile rezultate ca urmare a unor prevederi legale sau contractuale.
  (2) În conturile de furnizori şi clienţi se evidenţiază distinct datoriile, respectiv creanţele din penalităţi stabilite conform clauzelor contractuale, despăgubiri datorate pentru contracte întrerupte înainte de termen şi alte elemente de natură similară.
  109. - (1) Avansurile acordate furnizorilor, precum şi cele primite de la clienţi se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.
  (2) Avansurile acordate furnizorilor de imobilizări se reflectă distinct de avansurile acordate altor furnizori.
  110. - (1) Operaţiunile privind vânzările/cumpărările de bunuri şi prestările de servicii efectuate pe baza efectelor comerciale se înregistrează în contabilitate în conturile corespunzătoare de efecte de primit sau de plătit, după caz.
  (2) Efectele comerciale trebuie să îndeplinească condiţiile de formă şi fond prevăzute de legislaţia în vigoare, fără de care validitatea lor poate fi contestată sau anulată.
  (3) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenţă se înregistrează într-un cont în afara bilanţului (contul 8037 "Efecte scontate neajunse la scadenţă") şi se menţionează în notele explicative.
  111. - (1) Creanţele şi datoriile în valută, rezultate ca efect al tranzacţiilor entităţii, se înregistrează în contabilitate atât în lei, cât şi în valută, cu respectarea prevederilor pct. 113 - 115 din prezentele reglementări, precum şi ale IAS 21.
  (2) Prevederile pct. 113 - 115 se aplică şi pentru activitatea desfăşurată în străinătate de subunităţile fără personalitate juridică, şi care aparţin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, inclusă în situaţiile financiare ale persoanei juridice române.
  112. - (1) În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din legea contabilităţii, orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.
  (2) Din punct de vedere contabil, efectuarea operaţiunii economico-financiare este probată de orice document în care se consemnează aceasta.
  (3) În cazul bunurilor achiziţionate însoţite de factură sau de aviz de însoţire a mărfii, urmând ca factura să sosească ulterior, cursul valutar utilizat la înregistrarea în contabilitate este cursul de la data transferului riscurilor şi beneficiilor.
  113. - (1) Tranzacţiile în valută se recunosc cu respectarea prevederilor IFRS.
  (2) În vederea aplicării regulilor privind contabilizarea operaţiunilor în valută, creanţele şi datoriile exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, sunt asimilate elementelor exprimate în valută.
  114. - O tranzacţie în valută trebuie înregistrată iniţial la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, de la data efectuării operaţiunii. În acest scop se utilizează cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară anterioară operaţiunii, disponibil ca informaţie la momentul efectuării operaţiunii (încasare, plată, emitere de documente).
  115. - (1) Diferenţele de curs valutar care apar cu ocazia decontării creanţelor şi datoriilor în valută la cursuri diferite faţă de cele la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul perioadei de raportare sau faţă de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în perioada în care apar, ca venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar.
  Atunci când creanţa sau datoria în valută este decontată în decursul aceleiaşi perioade de raportare în care a survenit, întreaga diferenţă de curs valutar este recunoscută în acea perioadă. Atunci când creanţa sau datoria în valută este decontată într-o perioadă ulterioară de raportare, diferenţa de curs valutar recunoscută în fiecare perioadă, care intervine până în perioada decontării, se determină ţinând seama de modificarea cursurilor de schimb survenită în cursul fiecărei perioade.
  (2) Diferenţele de valoare care apar cu ocazia decontării creanţelor şi datoriilor exprimate în lei, în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul perioadei de raportare sau faţă de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în perioada în care apar, la alte venituri sau cheltuieli financiare. Atunci când creanţa sau datoria este decontată în decursul aceleiaşi perioade în care a survenit, întreaga diferenţă rezultată este recunoscută în acea perioadă de raportare.
  Atunci când creanţa sau datoria este decontată într-o perioadă ulterioară, diferenţa recunoscută în fiecare perioadă, care intervine până în perioada decontării, se determină ţinând seama de modificarea cursurilor de schimb, survenită în cursul fiecărei perioade de raportare.
  116. - În cazul plăţilor în valută suportate din avansuri de trezorerie, cheltuielile se recunosc în contabilitate la cursul din data efectuării operaţiunilor sau la cursul din data decontării avansului.
  117. - (1) La finele fiecărei perioade de raportare, creanţele şi datoriile în valută se evaluează la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi bancară a perioadei în cauză. Diferenţele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.
  (2) Pentru ultima zi a perioadei de raportare se efectuează atât contabilizarea tranzacţiilor în valută, cât şi evaluarea lunară la cursul Băncii Naţionale a României, utilizându-se:
  a) pentru contabilizarea tranzacţiilor efectuate în ultima zi a perioadei, cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară anterioară operaţiunii;
  b) cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară a perioadei în cauză, pentru evaluarea creanţelor şi datoriilor în valută, a disponibilităţilor în valută şi a altor valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat în valută, acreditivele şi depozitele în valută, existente în sold la sfârşitul perioadei.
  118. - În contextul datelor informative raportate potrivit legii, creanţele şi datoriile exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, sunt asimilate creanţelor şi datoriilor în lei.
  119. - Diferenţele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate şi se prezintă în situaţia rezultatului global potrivit prevederilor IAS 21.
  120. - Elementele monetare, respectiv nemonetare, exprimate în valută, se evaluează la finele fiecărei perioade de raportare conform prevederilor IFRS.
  121. - Prevederile de la pct. 117 referitoare la utilizarea cursului de schimb al pieţei valutare se aplică şi creanţelor şi datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute. În acest caz, diferenţele înregistrate se recunosc în contabilitate la alte venituri financiare (contul 7688 "Alte venituri financiare") sau alte cheltuieli financiare (contul 6688 "Alte cheltuieli financiare"), după caz.
  122. - (1) În cazul mărfurilor returnate de clienţi în acelaşi exerciţiu financiar în care a avut loc operaţiunea de vânzare, se corectează conturile 411 "Clienţi", 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor", 607 "Cheltuieli privind mărfurile" şi 371 "Mărfuri". În cazul în care mărfurile returnate se referă la o vânzare efectuată în exerciţiul financiar precedent, corecţia se înregistrează la finalul perioadei de raportare în contul 418 "Clienţi - facturi de întocmit", respectiv contul 408 "Furnizori - facturi nesosite" şi se reflectă în situaţiile financiare ale exerciţiului pentru care se face raportarea dacă sumele respective se cunosc la finalul perioadei de raportare. Tratamentul TVA în aceste situaţii este cel prevăzut de legislaţia în domeniu.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul returului de produse finite vândute, corectându-se conturile corespunzătoare, respectiv 7015 "Venituri din vânzarea produselor finite", 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" şi 345 "Produse finite".
  123. - Creanţele incerte se înregistrează distinct în contabilitate (contul 4118 "Clienţi incerţi sau în litigiu" sau în conturi analitice ale conturilor de creanţe, pentru alte creanţe decât clienţii).
  124. - Contabilitatea decontărilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizaţiile pentru concediile de odihnă, precum şi cele pentru incapacitate temporară de muncă, plătite din fondul de salarii, primele reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, şi alte drepturi în bani şi/sau în natură datorate de entitate personalului pentru munca prestată.
  125. - La contabilizarea beneficiilor angajaţilor sunt avute în vedere prevederile IAS 19.
  126. - (1) Primele reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, şi care nu îndeplinesc condiţiile de recunoaştere ca datorii, se recunosc ca provizion în condiţiile prevăzute de IAS 37.
  (2) În situaţiile financiare ale exerciţiului pentru care se propun primele prevăzute la alin. (1), contravaloarea acestora se reflectă sub formă de provizion, cheltuiala rezultând din serviciul prestat de angajat. Provizionul urmează a fi reluat în exerciţiul financiar în care se acordă aceste prime.
  127. - Reţinerile din salariile personalului pentru cumpărări cu plata în rate, chirii sau pentru alte obligaţii ale salariaţilor, datorate terţilor (popriri, pensii alimentare şi altele), se efectuează numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relaţii contractuale.
  128. - (1) Sumele datorate şi neachitate personalului (concediile de odihnă şi alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume ce urmează a fi încasate de la acesta, aferente exerciţiului în curs, se înregistrează, ca alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul (contul 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul").
  (2) Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniforme şi echipament de lucru, precum şi debitele provenite din pagube materiale, amenzile şi penalităţile pretinse, stabilite în baza unor hotărâri ale instanţelor judecătoreşti definitive, şi alte creanţe faţă de angajaţii entităţii se înregistrează ca alte creanţe în legătură cu angajaţii (contul 4282 "Alte creanţe în legătură cu personalul"). Creanţele faţă de alte persoane fizice sau juridice se înregistrează în contul de debitori diverşi (contul 461 "Debitori diverşi").
  129. - (1) Beneficiile sub forma acţiunilor proprii ale entităţii (sau alte instrumente de capitaluri proprii), acordate angajaţilor în cadrul tranzacţiilor cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în acţiuni, sunt înregistrate în contul 643 "Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii", în contra-partida contului 1031 "Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii", la valoarea justă a instrumentelor de capitaluri proprii, de la data acordării acelor beneficii. Recunoaşterea cheltuielilor aferente serviciului prestat de angajaţi are loc în momentul prestării acestuia.
  (2) Pentru contabilizarea tranzacţiilor cu plata pe bază de acţiuni se aplică prevederile IFRS 2.
  130. - (1) În contabilitate se înregistrează distinct alte drepturi şi avantaje care, potrivit legislaţiei în vigoare, nu se suportă din fondul de salarii (masa caldă, alimente antidot etc.), precum şi alte drepturi acordate potrivit legii.
  (2) Drepturile de personal neridicate în termenul legal se înregistrează într-un cont distinct (contul 426 "Drepturi de personal neridicate"), dezvoltat în analitic pe persoane.
  131. - (1) Contabilitatea decontărilor privind contribuţiile sociale cuprinde obligaţiile reprezentând contribuţia la asigurările sociale, contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate şi contribuţia la fondul de şomaj.
  (2) Eventualele sume datorate sau care urmează să fie încasate în perioadele următoare, aferente exerciţiului în curs, se înregistrează ca alte datorii şi creanţe sociale (contul 438 "Alte datorii şi creanţe sociale"). Aici se cuprinde şi contribuţia unităţii la schemele de pensii facultative şi la primele de asigurare voluntară de sănătate.
  132. - În cadrul decontărilor cu bugetul statului şi fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venituri de natura salariilor, subvenţiile guvernamentale de primit, alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, precum şi contribuţii la fondurile speciale.
  133. - (1) Calculul şi înregistrarea impozitului pe profit se efectuează distinct pentru impozitul curent şi cel amânat.
  (2) Impozitul pe profit de plată trebuie recunoscut ca datorie în limita sumei neplătite.
  (3) Dacă suma plătită depăşeşte suma datorată, surplusul trebuie recunoscut drept creanţă.
  (4) Plăţile anticipate în contul impozitului pe profit, determinate potrivit legii, se reflectă distinct în contabilitate (contul 4411 "Impozitul pe profit curent").
  134. - Taxa pe valoarea adăugată pentru achiziţiile din România şi pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii efectuate în România se determină şi se înregistrează în contabilitate potrivit legii.
  135. - Impozitul pe veniturile de natura salariilor cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii.
  136. - La alte impozite, taxe şi vărsăminte datorate bugetului statului sau bugetelor locale se cuprind: accizele, impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, vărsămintele din profitul net al regiilor autonome, impozitul pe dividende, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat şi alte impozite şi taxe. Acestea se evidenţiază în contabilitatea analitică pe feluri de impozite, taxe şi vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale.
  137. - (1) Subvenţiile primite sau de primit (contul 445 "Subvenţii") de către entitate se înregistrează în contabilitate în conturi distincte, în funcţie de destinaţia acestora, respectiv subvenţii privind activele sau subvenţii privind veniturile.
  (2) În conturile de subvenţii guvernamentale se înregistrează şi împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenţii (contul 4452 "Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii").
  (3) La contabilizarea subvenţiilor se aplică prevederile IFRS.
  138. - Contabilitatea decontărilor între entităţile din cadrul grupului şi cu acţionarii, cuprinde operaţiunile care se înregistrează reciproc şi în aceeaşi perioadă de gestiune, atât în contabilitatea entităţii debitoare, cât şi a celei creditoare, precum şi decontările între acţionari şi entitate privind capitalul social, dividendele cuvenite acestora, alte decontări cu acţionarii şi, de asemenea, operaţiunile efectuate în cazul asocierilor în participaţie.
  139. - (1) Dividendele repartizate deţinătorilor de acţiuni, propuse sau declarate după perioada de raportare, precum şi celelalte repartizări similare efectuate din profitul determinat în baza IFRS şi cuprins în situaţiile financiare anuale, nu trebuie recunoscute ca datorie la finalul perioadei de raportare. În acest sens, sumele reprezentând dividende sunt reflectate în conformitate cu prevederile pct. 140.
  (2) Cota-parte din profit ce se plăteşte, potrivit legii, fiecărui acţionar constituie dividend.
  140. - (1) Sumele reprezentând dividende datorate sunt evidenţiate în rezultatul reportat urmând ca, după aprobarea de către adunarea generală a acţionarilor a acestei destinaţii, să fie reflectate în contul 457 "Dividende de plătit".
  (2) La contabilizarea dividendelor sunt avute în vedere prevederile IAS 10.
  141. - Sumele depuse sau lăsate temporar de către acţionari/asociaţi la dispoziţia entităţii, precum şi dobânzile aferente, calculate în condiţiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.
  142. - (1) Evidenţa decontărilor din operaţiuni în asocieri în participaţie, respectiv a decontării cheltuielilor şi veniturilor realizate din operaţiuni în asocieri în participaţie, precum şi a sumelor virate între coparticipanţi, se realizează cu ajutorul contului 458 "Decontări din operaţiuni în participaţie".
  (2) La contabilizarea operaţiunilor prevăzute de prezentul punct se aplică prevederile IFRS.
  143. - Creanţele/datoriile entităţii faţă de alţi terţi, alţii decât personalul propriu, clienţii şi furnizorii, se înregistrează în conturile de debitori/creditori diverşi.
  144. - (1) Cheltuielile efectuate şi veniturile realizate în perioada curentă, dar care privesc perioadele sau exerciţiile financiare următoare, se înregistrează distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans sau venituri în avans, după caz.
  (2) În aceste conturi se înregistrează, în principal, următoarele cheltuieli şi venituri: chirii, abonamente, poliţe de asigurare, comisioane şi alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv veniturile din chirii, abonamente, comisioane şi alte venituri aferente perioadelor sau exerciţiilor următoare.
  145. - Operaţiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzătoare, pentru care sunt necesare clarificări ulterioare, se înregistrează, provizoriu, în contul 473 "Decontări din operaţiuni în curs de clarificare". Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de către entitate într-un termen de cel mult trei luni de la data constatării.


  Secţiunea 9.4. Angajamente şi alte elemente extrabilanţiere

  146. - (1) Drepturile şi obligaţiile, precum şi unele bunuri care nu pot fi recunoscute ca active şi datorii ale entităţii se înregistrează în contabilitate în conturi în afara bilanţului, denumite şi conturi de ordine şi evidenţă.
  (2) În categoria elementelor menţionate la alin. (1) se cuprind: angajamente (giruri, garanţii, cauţiuni) acordate sau primite în relaţiile cu terţii; imobilizări corporale luate cu chirie; valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, în păstrare sau custodie; debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare; stocuri de natura altor materiale date în folosinţă; redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate; efecte scontate neajunse la scadenţă; bunuri publice primite în administrare, concesiune şi cu chirie de către regii autonome, societăţi/companii naţionale, societăţi; dobânzi aferente contractelor de leasing financiar, neajunse la scadenţă, precum şi alte valori.
  (3) Bunurile de natura patrimoniului public, primite în administrare, concesiune sau cu chirie, se evidenţiază în conturi în afara bilanţului (contul 8038 "Bunuri primite în administrare, concesiune şi cu chirie").
  (4) În notele explicative la situaţiile financiare anuale trebuie prezentate informaţii referitoare la elementele înregistrate în conturi în afara bilanţului.
  147. - În ceea ce priveşte informaţiile prezentate în notele explicative la situaţiile financiare anuale, o importanţă deosebită trebuie acordată informaţiilor referitoare la instrumentele financiare şi părţile legate, aşa cum acestea sunt definite în IFRS.


  Secţiunea 9.5. Capitaluri proprii

  148. - Capitalurile proprii cuprind: aporturile de capital, primele de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exerciţiului financiar, precum şi alte elemente de capitaluri proprii.
  149. - La elaborarea situaţiilor financiare anuale, entităţile adoptă conceptul financiar de capital. Conform acestui concept, capitalul este sinonim cu activele nete sau cu capitalurile proprii ale entităţii.
  Capital
  150. - Forma capitalului entităţii este determinată de forma juridică a acesteia.
  151. - (1) Capitalul social subscris şi capitalul social vărsat se înregistrează distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire a persoanei juridice şi a documentelor justificative privind vărsămintele de capital, efectuate cu ocazia constituirii şi majorării de capital.
  (2) Contabilitatea analitică a capitalului social se ţine pe acţionari sau asociaţi, cuprinzând numărul şi valoarea nominală a acţiunilor sau a părţilor sociale subscrise şi vărsate.
  152. - Valoarea capitalului social, respectiv a patrimoniului regiei, se prezintă distinct în situaţia poziţiei financiare şi situaţia modificărilor capitalurilor proprii.
  153. - (1) Principalele operaţiuni care se înregistrează în contabilitate cu privire la majorarea capitalului social sunt: subscrierea şi emisiunea de noi acţiuni, încorporarea rezervelor şi alte operaţiuni, potrivit legii.
  (2) Operaţiunile care se înregistrează în contabilitate cu privire la micşorarea capitalului sunt, în principal, următoarele: reducerea numărului de acţiuni sau părţi sociale sau diminuarea valorii nominale a acestora ca urmare a retragerii unor acţionari, răscumpărarea acţiunilor, acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi sau alte operaţiuni, potrivit legii.
  154. - Scoaterea din evidenţă a unui bun care a constituit aport la capitalul social nu modifică capitalul social, cu excepţia situaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare. În toate cazurile de modificare a capitalului social, aceasta se efectuează în baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
  155. - Acţiunile proprii răscumpărate, potrivit legii, sunt prezentate în situaţia poziţiei financiare ca o deducere din capitalurile proprii.
  156. - (1) Câştigurile sau pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entităţii nu se recunosc în contul de profit şi pierdere. Contravaloarea primită sau plătită în urma unor astfel de operaţiuni este recunoscută direct în capitalurile proprii şi se prezintă distinct în situaţia poziţiei financiare, respectiv situaţia modificărilor capitalului propriu, astfel:
  - câştigurile sunt reflectate în contul 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii";
  - pierderile sunt reflectate în contul 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii".
  (2) Nu reprezintă câştiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entităţii, diferenţele de curs valutar dintre momentul subscrierii acţiunilor şi momentul vărsării contravalorii acestora, acestea fiind recunoscute la venituri sau cheltuieli financiare, după caz.
  (3) Câştigurile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determină ca diferenţă între preţul de vânzare al instrumentelor de capitaluri proprii şi valoarea lor de răscumpărare, respectiv între valoarea nominală a instrumentelor anulate şi valoarea lor de răscumpărare.
  (4) Pierderile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determină ca diferenţă între valoarea de răscumpărare a instrumentelor de capitaluri proprii şi preţul lor de vânzare, respectiv între valoarea de răscumpărare a instrumentelor anulate şi valoarea lor nominală.
  (5) Cheltuielile legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii sunt reflectate direct în capitalurile proprii (contul 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii").
  (6) În notele explicative trebuie cuprinse informaţii referitoare la operaţiunile care au afectat instrumentele de capitaluri proprii ale entităţii.
  157. - (1) Soldul creditor al contului 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", respectiv soldul debitor al contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", poate majora, respectiv diminua, suma altor rezerve (contul 1068 "Alte rezerve").
  (2) Soldul debitor al contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" poate fi acoperit, de asemenea, din rezultatul reportat şi alte elemente ale capitalurilor proprii, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor.
  158. - În cazul fuziunii prin absorbţie, valoarea acţiunilor deţinute de societatea absorbită în capitalul societăţii absorbante se evidenţiază de societatea absorbantă, cu ocazia preluării elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale societăţii absorbite, în contul 1095 "Acţiuni proprii reprezentând titluri deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă".
  159. - (1) Valoarea ajustărilor aferente capitalului social se înregistrează distinct, în contul 1028 "Ajustări ale capitalului social/patrimoniului regiei", şi se referă, în principal, la:
  a) diferenţe din ajustarea la inflaţie, aferente capitalului social/patrimoniului regiei;
  b) ajustări ale capitalului social cu sumele reprezentând diferenţe din reevaluări ale imobilizărilor corporale, care au fost incluse în perioadele anterioare în capitalul social şi care trebuie să fie înregistrate ca diferenţe din reevaluare (cu excepţia surplusului din evaluare care este realizat).
  (2) Capitalul social prezentat în situaţiile financiare anuale trebuie să corespundă cu cel înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului. În cazul efectuării unor ajustări ale capitalului social, urmare aplicării IFRS, acestea nu afectează capitalul social vărsat al entităţii.
  160. - Diferenţele rezultate din ajustările efectuate cu ocazia aplicării IAS 29 se reflectă în contul 118 "Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29", cu evidenţierea distinctă pentru fiecare element ce a făcut obiectul unor astfel de ajustări.
  Rezerve
  161. - Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale, rezerve din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale, precum şi alte rezerve.
  162. - (1) Rezervele legale se constituie anual din profitul entităţii, în cotele şi limitele prevăzute de lege, şi din alte surse prevăzute de lege.
  (2) Rezervele legale pot fi utilizate numai în condiţiile prevăzute de lege.
  (3) Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul determinat după deducerea impozitului pe profit (profitul net) al entităţii, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia.
  163. - (1) Rezervele din reevaluare se constituie din diferenţe rezultate din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale. Evidenţierea rezervelor din reevaluare trebuie efectuată pe fiecare imobilizare în parte şi pe fiecare operaţiune de reevaluare care a avut loc.
  (2) Tratamentul contabil al rezervei din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale este cel prevăzut de IAS 38, respectiv IAS 16.
  164. - Alte rezerve neprevăzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau în alte scopuri, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale.
  Alte elemente de capitaluri proprii
  165. - În capitalurile proprii se evidenţiază distinct elemente precum: beneficiile acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii (contul 1031 "Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii"), componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse (contul 1032 "Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse"), precum şi alte elemente de capitaluri proprii.
  166. - (1) Potrivit IAS 32, o entitate recunoaşte separat componentele unui instrument financiar care creează o datorie financiară a entităţii şi conferă o opţiune deţinătorului instrumentului să-l convertească într-un instrument de capitaluri proprii al entităţii. Din perspectiva entităţii, un astfel de instrument cuprinde două componente: o datorie financiară (un angajament contractual de a livra numerar sau alt activ financiar) şi un instrument de capitaluri proprii. Clasificarea componentelor de datorii şi capitaluri proprii ale unui instrument convertibil nu este revizuită ca urmare a modificării probabilităţii de exercitare a opţiunii de conversie.
  (2) Nu există câştig sau pierdere pentru conversia la scadenţă.
  167. - Diferenţa dintre valoarea justă a activelor achiziţionate în cazul unei tranzacţii cu plata pe baza de acţiuni cu decontare în acţiuni, contabilizată potrivit IFRS 2, şi valoarea contabilă a instrumentelor de capitaluri proprii se înregistrează în contul 1038 "Alte elemente de capitaluri proprii"/analitic distinct.
  168. - În capitalurile proprii se evidenţiază distinct alte elemente de capitaluri proprii, respectiv:
  - diferenţele rezultate din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării (contul 1035 "Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării");
  - diferenţele de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, disponibile în vederea vânzării (contul 1036 "Diferenţe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor disponibile în vederea vânzării");
  - diferenţele din evaluarea instrumentelor de acoperire, în cadrul operaţiunilor de acoperire a fluxurilor de trezorerie (contul 1037 "Diferenţe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă)");
  - alte elemente de capitaluri proprii.
  169. - (1) Diferenţele favorabile sau nefavorabile din evaluarea ulterioară a activelor financiare disponibile în vederea vânzării se înregistrează în contul 1035 "Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării".
  (2) Veniturile din dividende şi asimilate, aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării sunt înregistrate în contul 7623 "Venituri aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării"/analitic distinct.
  (3) La scoaterea din evidenţă a activelor financiare disponibile în vederea vânzării, câştigurile sau pierderile reprezentând diferenţe favorabile sau nefavorabile din evaluare, evidenţiate anterior în contul 1035 "Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării", se înregistrează în contul 7623 "Venituri aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării"/analitic distinct, respectiv 6613 "Pierderi aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării"/ analitic distinct.
  170. - (1) Impozitul pe profit care, potrivit IAS 12, se recunoaşte în alte elemente ale rezultatului global, definite astfel potrivit prevederilor IFRS, se evidenţiază în contul 1034 "Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat recunoscute pe seama capitalurilor proprii", analitic pe fiecare asemenea elemente, urmărindu-se distinct impozitul pe profit curent şi impozitul pe profit amânat. În acest cont se evidenţiază şi impozitul pe profit amânat corespunzător rezervelor legale şi altor rezerve prevăzute de Codul fiscal.
  (2) În contul 1034 "Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat recunoscute pe seama capitalurilor proprii" nu se evidenţiază impozitul pe profit corespunzător rezultatului reportat sau altor componente de capitaluri proprii, acesta recunoscându-se direct în elementul respectiv de capitaluri proprii.


  Secţiunea 9.6. Provizioane

  171. - (1) Provizioanele se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 15 "Provizioane" şi se constituie pe seama cheltuielilor, cu excepţia celor aferente dezafectării imobilizărilor corporale şi altor acţiuni similare legate de acestea, pentru care se vor avea în vedere prevederile IFRIC 1.
  (2) Recunoaşterea, evaluarea şi actualizarea provizioanelor se efectuează cu respectarea prevederilor IFRS.
  (3) Provizioanele sunt grupate în contabilitate pe categorii şi se constituie pentru:
  a) litigii;
  b) garanţii acordate clienţilor;
  c) dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea;
  d) restructurare;
  e) beneficiile angajaţilor;
  f) alte provizioane.
  (4) Înregistrarea în contabilitate a reluării provizioanelor, precum şi prezentarea lor în situaţia rezultatului global se efectuează cu respectarea prevederilor IFRS.


  Secţiunea 9.7. Rezultatul exerciţiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului şi acoperirea pierderii contabile

  172. - (1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar.
  (2) Rezultatul exerciţiului se determină ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile exerciţiului.
  (3) Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia şi reprezintă soldul final al contului de profit şi pierdere.
  173. - (1) Repartizarea profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  (2) Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exerciţiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează prin articolul contabil 129 "Repartizarea profitului" = 106 "Rezerve". Profitul contabil rămas după această repartizare se preia la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale în contul 1171 "Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită", de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinaţii hotărâte de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale. Evidenţierea în contabilitate a destinaţiilor profitului contabil se efectuează după ce adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acţionarilor sau asociaţilor, rezerve şi alte destinaţii, potrivit legii.
  (3) Închiderea conturilor 121 "Profit sau pierdere" şi 129 "Repartizarea profitului" se efectuează la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale. Ca urmare, cele două conturi apar cu soldurile corespunzătoare, în situaţia poziţiei financiare întocmită pentru exerciţiul financiar la care se referă situaţiile financiare anuale.
  174. - În contul 117 "Rezultatul reportat, cu excepţia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29" se evidenţiază distinct: rezultatul reportat provenit din preluarea la începutul exerciţiului financiar curent a rezultatului din contul de profit şi pierdere al exerciţiului financiar precedent, rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile, rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile, rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puţin IAS 29, precum şi rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus.
  175. - Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus şi reflectat în creditul contului 1178 "Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus" se consideră câştig realizat la scoaterea din evidenţă a activului corespunzător sau pe măsura folosirii acestuia.
  176. - (1) Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar şi cel reportat, din rezerve, prime de capital şi capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale.
  (2) În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperă pierderea contabilă este de competenţa adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, respectiv a consiliului de administraţie.
  177. - Pierderea contabilă reportată provenită din trecerea la aplicarea IFRS, din adoptarea pentru prima dată a IAS 29, precum şi cea rezultată din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus se acoperă din capitalurile proprii, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale.
  178. - În aplicarea prezentelor reglementări, capitalurile proprii care pot fi utilizate pentru acoperirea pierderii contabile reportate includ şi sumele reflectate în creditul contului 1028 "Ajustări ale capitalului social/patrimoniului regiei".
  Contabilizarea cheltuielilor şi a pierderilor
  179. - (1) Cheltuielile şi pierderile se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din Clasa 6 "Conturi de cheltuieli şi pierderi".
  (2) Elementele de natura pierderilor care se înregistrează în contabilitate sunt cele prevăzute de IFRS, cu respectarea art. 6 din legea contabilităţii.
  180. - (1) Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, după natura lor.
  (2) În contabilitate se evidenţiază distinct:
  - cheltuielile privind stocurile;
  - cheltuielile cu serviciile executate de terţi;
  - cheltuielile cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (altele decât impozitul pe profit);
  - cheltuielile cu personalul;
  - cheltuielile privind asigurările şi protecţia socială;
  - cheltuielile financiare;
  - cheltuielile cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare;
  - cheltuielile cu impozitul pe profit (cheltuieli cu impozitul pe profit curent, cheltuieli cu impozitul pe profit amânat);
  - alte cheltuieli.
  181. - (1) În conturile de cheltuieli se evidenţiază distinct cheltuielile rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (contul 662 "Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate"), respectiv:
  - cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării;
  - pierderi privind contabilitatea de acoperire;
  - cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii.
  (2) În contul de profit şi pierdere se evidenţiază, de asemenea, partea ineficientă privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (contul 6621 "Pierderi privind operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării").
  182. - (1) Cheltuielile reprezentând consumuri de stocuri, amortizare imobilizări, cheltuieli cu dobânzi, cheltuieli cu personalul etc. şi care, potrivit prevederilor IFRS, sunt incluse în valoarea unor active se recunosc în cursul perioadei în funcţie de natura acestora. În mod corespunzător, în contabilitate se înregistrează valoarea activelor în curs de execuţie, pe seama conturilor aferente de venituri (711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse", 721 "Venituri din producţia de imobilizări necorporale", 722 "Venituri din producţia de imobilizări corporale" sau 725 "Venituri din producţia de investiţii imobiliare", după caz).
  (2) Cu ocazia întocmirii raportărilor contabile anuale, precum şi a celor depuse în cursul anului la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, care se întocmesc în formatul stabilit de Ministerului Finanţelor Publice, entităţile care, potrivit IAS 1, au ales să prezinte analiza cheltuielilor utilizând o clasificare bazată pe natura acestora, nu prezintă nici valoarea acestor cheltuieli şi nici valoarea veniturilor corespunzătoare, reflectate în conturile 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse", 721 "Venituri din producţia de imobilizări necorporale", 722 "Venituri din producţia de imobilizări corporale" şi 725 "Venituri din producţia de investiţii imobiliare".
  Contabilizarea veniturilor şi a câştigurilor
  183. - (1) Veniturile şi câştigurile se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din Clasa 7 "Conturi de venituri şi câştiguri".
  (2) Elementele de natura câştigurilor care se înregistrează în contabilitate sunt cele prevăzute de IFRS, cu respectarea art. 6 din legea contabilităţii.
  184. - (1) Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, după natura lor.
  (2) În contabilitate se evidenţiază distinct:
  - veniturile aferente cifrei de afaceri;
  - veniturile aferente costului producţiei în curs de execuţie;
  - veniturile din producţia de imobilizări;
  - veniturile din subvenţii de exploatare;
  - veniturile financiare;
  - veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare;
  - venituri din impozitul pe profit amânat;
  - alte venituri.
  185. - (1) În conturile de venituri se evidenţiază distinct veniturile rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (contul 763 "Venituri din operaţiunile cu instrumente derivate"), respectiv:
  - veniturile provenind din operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării;
  - câştigurile privind contabilitatea de acoperire;
  - venituri din dobânzi aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii.
  (2) În contul de profit şi pierdere se evidenţiază, de asemenea, partea ineficientă privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (contul 7631 "Câştiguri privind operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării").
  186. - Veniturile rezultate din prestări de servicii, recunoscute în funcţie de stadiul de finalizare a tranzacţiei la finalul perioadei de raportare, precum şi veniturile contractuale asociate contractului de construcţie, recunoscute în funcţie de stadiul de execuţie a contractului la finalul perioadei de raportare şi care nu au fost facturate încă, se evidenţiază în contabilitate în contul 418 "Clienţi - facturi de întocmit"/analitic distinct.


  Secţiunea 9.8. Corectarea erorilor

  187. - La înregistrarea operaţiunilor referitoare la corectarea de erori contabile se aplică prevederile IAS 8.
  188. - Corectarea erorilor aferente exerciţiilor financiare precedente nu determină publicarea unor situaţii financiare anuale revizuite pentru acele exerciţii financiare.
  189. - Înregistrarea stornării unei operaţiuni contabile aferente exerciţiului financiar curent se efectuează fie prin corectarea cu semnul minus a operaţiunii iniţiale (stornare în roşu), fie prin înregistrarea inversă a acesteia (stornare în negru), în funcţie de politica contabilă şi programele informatice utilizate.


  Capitolul 10 Planul de conturi

  190. - Planul de conturi aplicabil entităţilor conţine conturile necesare înregistrării în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare, precum şi conţinutul acestora. La elaborarea planului de conturi s-au avut în vedere, în principal, tratamentele contabile cuprinse în IFRS şi prevederile IFRS privind informaţiile prezentate în situaţiile financiare anuale individuale, respectiv situaţiile financiare anuale consolidate.
  191. - Planul de conturi nu constituie temei legal pentru efectuarea operaţiunilor economico-financiare, ci serveşte numai la înregistrarea corespunzătoare în contabilitate a operaţiunilor efectuate. Operaţiunile economico-financiare supuse înregistrării în contabilitate trebuie efectuate în concordanţă strictă cu prevederile actelor normative care le reglementează şi documentele justificative care atestă efectuarea lor.
  192. - (1) Planul de conturi conţine clase de conturi simbolizate cu o cifră, grupe de conturi simbolizate cu două cifre, conturi sintetice de gradul I simbolizate cu trei cifre şi conturi sintetice de gradul II simbolizate cu patru cifre. Conturile din clasele 1 - 7 se utilizează de către toate entităţile la înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare şi servesc la elaborarea de către entităţi a situaţiilor financiare anuale şi a altor raportări solicitate, potrivit legii.
  (2) Funcţiunea contabilă a conturilor corespunde naturii elementelor prezentate. Astfel, conturile au funcţiune contabilă de activ (A), în cazul activelor şi cheltuielilor, de pasiv (P), în cazul datoriilor, capitalurilor proprii, ajustărilor de valoare (amortizări şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare) şi veniturilor sau sunt conturi bifuncţionale (A/P).
  (3) În conturile cu trei cifre, cifra terminală 9 semnifică operaţiuni de sens contrar celor acoperite în mod normal de conturile de nivel superior din grupa din care fac parte.
  (4) Prin convenţie, conturile în afara bilanţului sunt conturi de activ sau de pasiv, care se debitează şi se creditează în funcţie de modalitatea de înregistrare în conturile de bilanţ a operaţiunii, la scadenţă sau la data realizării acesteia.
  (5) Pentru organizarea contabilităţii de gestiune nu este obligatorie utilizarea conturilor din clasa 9 "Conturi de gestiune".
  193. - În scopul efectuării de raportări solicitate, potrivit legii, precum şi pentru necesităţi proprii, entităţile au obligaţia de a dezvolta sisteme de evidenţă (conturi analitice), astfel încât să poată răspunde necesităţilor impuse de anumite reglementări şi/sau raportări.
  194. - Conturile prevăzute în planul de conturi sunt ordonate în funcţie de lichiditatea activelor, exigibilitatea datoriilor şi natura capitalurilor proprii, în corelare cu regulile care stau la baza întocmirii situaţiilor financiare anuale.
  195. - La elaborarea şi adaptarea programelor informatice trebuie avută în vedere şi asigurarea, prin procedurile de prelucrare a datelor, a respectării prevederilor reglementărilor în vigoare, precum şi posibilitatea actualizării acestora în funcţie de modificările intervenite în legislaţie, iar sistemele informatice de prelucrare automată a datelor în domeniul financiar-contabil trebuie să răspundă la o serie de criterii considerate minimale, printre care se numără şi cel referitor la asigurarea concordanţei stricte a rezultatului prelucrărilor informatice cu prevederile actelor normative care le reglementează.
  196. - Planul de conturi aplicabil entităţilor este următorul:
  CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI, PROVIZIOANE, ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE
  10. CAPITAL ŞI REZERVE
  101. Capital
  1011. Capital subscris nevărsat (P)
  1012. Capital subscris vărsat (P)
  1015. Patrimoniul regiei (P)
  102. Elemente asimilate capitalului
  1023. Patrimoniul privat*4) (P) Notă

  ──────────

  *4) Acest cont apare doar la entităţile care deţin, potrivit legii, bunuri de natura patrimoniului privat.

  ──────────

  1026. Patrimoniul public*5) (P) Notă

  ──────────

  *5) Acest cont mai apare doar la entităţile care nu au finalizat procedurile legale de transfer al bunurilor de natura patrimoniului public.

  ──────────

  1027. Capital subscris reprezentând datorii financiare*6) (P)
  1028. Ajustări ale capitalului social/patrimoniului regiei (A/P) Notă

  ──────────

  *6) În acest cont se evidenţiază acţiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

  ──────────

  103. Alte elemente de capitaluri proprii
  1031. Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii (P)
  1032. Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse (P)
  1033. Diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o operaţiune din străinătate*7) (A/P) Notă

  ──────────

  *7) Acest cont reflectă diferenţele de curs valutar recunoscute iniţial în alte elemente ale rezultatului global şi reclasificate din capitaluri proprii, în rezultatul perioadei, la cedarea investiţiei nete, potrivit IAS 21.

  ──────────

  1034. Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat recunoscute pe seama capitalurilor proprii (A/P)
  1035. Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării (A/P)
  1036. Diferenţe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor disponibile în vederea vânzării (A/P)
  1037. Diferenţe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă) (A/P)
  1038. Alte elemente de capitaluri proprii (A/P)
  104. Prime de capital
  1041. Prime de emisiune (P)
  1042. Prime de fuziune/divizare (P)
  1043. Prime de aport (P)
  1044. Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni (P)
  1048. Alte prime de capital (P)
  105. Rezerve din reevaluare
  1051. Rezerve din reevaluarea imobilizărilor necorporale (P)
  1052. Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale (P)
  106. Rezerve
  1061. Rezerve legale (P)
  1063. Rezerve statutare sau contractuale (P)
  1068. Alte rezerve (P)
  107. Diferenţe de curs valutar din conversie
  1071. Diferenţe de curs valutar din conversia unei operaţiuni din străinătate cuprinse în consolidare*8) (A/P) Notă

  ──────────

  *8) Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.

  ──────────

  1072. Diferenţe de curs valutar din conversia situaţiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcţională (A/P)
  108. Interese care nu controlează*9) Notă

  ──────────

  *9) Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.

  ──────────

  1081. Interese care nu controlează - rezultatul exerciţiului financiar (A/P)
  1082. Interese care nu controlează - alte capitaluri proprii (A/P)
  109. Acţiuni proprii
  1091. Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt*10) (A) Notă

  ──────────

  *10) În acest cont se evidenţiază şi valoarea instrumentelor de capitaluri proprii anulate potrivit IFRS 2.

  ──────────

  1092. Acţiuni proprii deţinute pe termen lung (A)
  1095. Acţiuni proprii reprezentând titluri deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă (A)
  11. REZULTATUL REPORTAT
  117. Rezultatul reportat, cu excepţia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29
  1171. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (A/P)
  1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puţin IAS 29*11) (A/P) Notă

  ──────────

  *11) Acest cont apare numai la entităţile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 şi până la închiderea soldului acestui cont.

  ──────────

  1173. Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile (A/P)
  1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)
  1175. Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)
  1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (A/P)
  1177. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puţin IAS 29 (A/P)
  1178. Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus (A/P)
  118. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29 (A/P)
  12. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR
  121. Profit sau pierdere (A/P)
  129. Repartizarea profitului (A)
  14. CÂŞTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII
  141. Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
  1411. Câştiguri legate de vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii (P)
  1412. Câştiguri legate de anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P)
  149. Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
  1491. Pierderi rezultate din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii (A)
  1495. Pierderi rezultate din reorganizări, care sunt determinate de anularea titlurilor deţinute (A)
  1498. Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (A)
  15. PROVIZIOANE
  151. Provizioane
  1511. Provizioane pentru litigii (P)
  1512. Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor (P)
  1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea (P)
  1514. Provizioane pentru restructurare (P)
  1517. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor (P)
  1518. Alte provizioane (P)
  16. ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE
  161. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni
  1614. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P)
  1615. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci (P)
  1617. Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P)
  1618. Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (P)
  162. Credite bancare pe termen lung
  1621. Credite bancare pe termen lung (P)
  1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă (P)
  1623. Credite externe guvernamentale (P)
  1624. Credite bancare externe garantate de stat (P)
  1625. Credite bancare externe garantate de bănci (P)
  1626. Credite de la trezoreria statului (P)
  1627. Credite bancare interne garantate de stat (P)
  166. Datorii care privesc imobilizările financiare
  1661. Datorii faţă de entităţile din grup (P)
  1663. Datorii faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (P)
  167. Alte împrumuturi şi datorii asimilate (P)
  168. Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate
  1681. Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni (P)
  1682. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)
  1685. Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile din grup (P)
  1686. Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (P)
  1687. Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate (P)
  169. Prime privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii
  1691. Prime privind rambursarea obligaţiunilor (A)
  1692. Prime privind rambursarea altor datorii (A)
  CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI, INVESTIŢII IMOBILIARE ŞI ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE
  20. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
  203. Cheltuieli de dezvoltare (A)
  205. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare (A)
  206. Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (A)
  207. Fond comercial
  2071. Fond comercial pozitiv*12) (A) Notă

  ──────────

  *12) Acest cont apare, de regulă, în situaţiile financiare anuale consolidate.

  ──────────

  208. Alte imobilizări necorporale (A)
  21. IMOBILIZĂRI CORPORALE ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE
  211. Terenuri şi amenajări de terenuri
  2111. Terenuri (A)
  2112. Amenajări de terenuri (A)
  212. Construcţii (A)
  213. Instalaţii tehnice şi mijloace de transport
  2131. Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) (A)
  2132. Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare (A)
  2133. Mijloace de transport (A)
  214. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale (A)
  215. Investiţii imobiliare
  2151. Investiţii imobiliare evaluate la valoarea justă (A)
  2152. Investiţii imobiliare evaluate la cost (A)
  216. Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (A)
  218. Plante productive
  22. IMOBILIZĂRI CORPORALE ŞI ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE ÎN CURS DE APROVIZIONARE
  223. Instalaţii tehnice şi mijloace de transport în curs de aprovizionare (A)
  224. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare (A)
  227. Active biologice productive în curs de aprovizionare (A)
  23. IMOBILIZĂRI CORPORALE ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE ÎN CURS DE EXECUŢIE
  231. Imobilizări corporale în curs de execuţie (A)
  235. Investiţii imobiliare în curs de execuţie
  2351. Investiţii imobiliare în curs de execuţie evaluate la valoarea justă (A)
  2352. Investiţii imobiliare în curs de execuţie evaluate la cost (A)
  24. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE
  241. Active biologice productive*13) Notă

  ──────────

  *13) În acest cont nu se evidenţiază plantele productive.

  ──────────

  2411. Active biologice productive evaluate la valoarea justă (A)
  2412. Active biologice productive evaluate la cost (A)
  26. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
  261. Acţiuni deţinute la filiale
  2611. Titluri contabilizate la cost (A)
  2612. Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (A)
  2613. Titluri disponibile în vederea vânzării (A)
  262. Acţiuni deţinute la entităţi asociate
  2621. Titluri contabilizate la cost (A)
  2622. Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (A)
  2623. Titluri disponibile în vederea vânzării (A)
  263. Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun
  2631. Titluri contabilizate la cost (A)
  2632. Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (A)
  2633. Titluri disponibile în vederea vânzării (A)
  264. Titluri puse în echivalenţă (A)
  265. Alte titluri imobilizate (A)
  266. Certificate verzi amânate (A)
  267. Creanţe imobilizate
  2671. Sume de încasat de la entităţile din grup (A)
  2672. Dobânda aferentă sumelor de încasat de la entităţile din grup (A)
  2673. Creanţe faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (A)
  2674. Dobânda aferentă creanţelor faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (A)
  2675. Împrumuturi acordate pe termen lung (A)
  2676. Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung (A)
  2677. Obligaţiuni achiziţionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terţi (A)
  2678. Alte creanţe imobilizate (A)
  2679. Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (A)
  269. Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare
  2691. Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la filiale (P)
  2692. Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi asociate (P)
  2693. Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi controlate în comun (P)
  2695. Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare (P)
  28. AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE, INVESTIŢIILE IMOBILIARE ŞI ACTIVELE BIOLOGICE PRODUCTIVE EVALUATE LA COST
  280. Amortizări privind imobilizările necorporale
  2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)
  2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (P)
  2806. Amortizarea activelor necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (P)
  2808. Amortizarea altor imobilizări necorporale (P)
  281. Amortizări privind imobilizările corporale şi investiţiile imobiliare evaluate la cost
  2811. Amortizarea amenajărilor de terenuri (P)
  2812. Amortizarea construcţiilor (P)
  2813. Amortizarea instalaţiilor şi mijloacelor de transport (P)
  2814. Amortizarea altor imobilizări corporale (P)
  2815. Amortizarea investiţiilor imobiliare evaluate la cost (P)
  2816. Amortizarea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (P)
  2818. Amortizarea plantelor productive (P)
  284. Amortizarea activelor biologice productive evaluate la cost (P)
  29. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR, INVESTIŢIILOR IMOBILIARE ŞI A ACTIVELOR BIOLOGICE PRODUCTIVE EVALUATE LA COST
  290. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale
  2903. Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)
  2905. Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (P)
  2906. Ajustări pentru deprecierea activelor necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale evaluate la cost (P)
  2907. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată (P)
  2908. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale (P)
  291. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi a investiţiilor imobiliare evaluate la cost
  2911. Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri (P)
  2912. Ajustări pentru deprecierea construcţiilor (P)
  2913. Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor şi mijloacelor de transport (P)
  2914. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale (P)
  2915. Ajustări pentru deprecierea investiţiilor imobiliare evaluate la cost (P)
  2916. Ajustări pentru deprecierea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale evaluate la cost (P)
  2918. Ajustări pentru deprecierea plantelor productive (P)
  293. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie
  2931. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie (P)
  2935. Ajustări pentru deprecierea investiţiilor imobiliare în curs de execuţie evaluate la cost (P)
  294. Ajustări pentru deprecierea activelor biologice productive evaluate la cost (P)
  296. Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
  2961. Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la filiale (P)
  2962. Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (P)
  2963. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)
  2964. Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor de încasat de la entităţile din grup (P)
  2965. Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (P)
  2966. Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung (P)
  2968. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe imobilizate (P)
  CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI, PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE ŞI ACTIVE IMOBILIZATE DEŢINUTE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII
  30. STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE
  301. Materii prime (A)
  302. Materiale consumabile
  3021. Materiale auxiliare (A)
  3022. Combustibili (A)
  3023. Materiale pentru ambalat (A)
  3024. Piese de schimb (A)
  3025. Seminţe şi materiale de plantat (A)
  3026. Furaje (A)
  3028. Alte materiale consumabile (A)
  303. Alte materiale (A)
  308. Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale (A/P)
  31. ACTIVE IMOBILIZATE DEŢINUTE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII
  311. Active imobilizate deţinute în vederea vânzării (A)
  32. STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE
  321. Materii prime în curs de aprovizionare (A)
  322. Materiale consumabile în curs de aprovizionare (A)
  323. Alte materiale în curs de aprovizionare (A)
  326. Active biologice de natura stocurilor în curs de aprovizionare (A)
  327. Mărfuri în curs de aprovizionare (A)
  328. Ambalaje în curs de aprovizionare (A)
  33. PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE
  331. Produse în curs de execuţie (A)
  34. PRODUSE
  341. Semifabricate (A)
  345. Produse finite (A)
  346. Produse reziduale (A)
  347. Produse agricole (A)
  348. Diferenţe de preţ la produse (A/P)
  35. STOCURI AFLATE LA TERŢI
  351. Materii şi materiale aflate la terţi (A)
  354. Produse aflate la terţi (A)
  356. Active biologice de natura stocurilor aflate la terţi (A)
  357. Mărfuri aflate la terţi (A)
  358. Ambalaje aflate la terţi (A)
  36. ACTIVE BIOLOGICE DE NATURA STOCURILOR
  361. Active biologice de natura stocurilor
  3611. Active biologice de natura stocurilor evaluate la valoarea justă (A)
  3612. Active biologice de natura stocurilor evaluate la cost (A)
  368. Diferenţe de preţ la active biologice de natura stocurilor (A/P)
  37. MĂRFURI
  371. Mărfuri (A)
  378. Diferenţe de preţ la mărfuri (A/P)
  38. AMBALAJE
  381. Ambalaje (A)
  388. Diferenţe de preţ la ambalaje (A/P)
  39. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE
  391. Ajustări pentru deprecierea materiilor prime (P)
  392. Ajustări pentru deprecierea materialelor
  3921. Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile (P)
  3922. Ajustări pentru deprecierea altor materiale (P)
  393. Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie (P)
  394. Ajustări pentru deprecierea produselor
  3941. Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor (P)
  3945. Ajustări pentru deprecierea produselor finite (P)
  3946. Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale (P)
  3947. Ajustări pentru deprecierea produselor agricole (P)
  395. Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi
  3951. Ajustări pentru deprecierea materiilor şi materialelor aflate la terţi (P)
  3952. Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terţi (P)
  3953. Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terţi (P)
  3954. Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terţi
  3955. Ajustări pentru deprecierea produselor agricole aflate la terţi (P)
  3956. Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor aflate la terţi (P)
  3957. Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi (P)
  3958. Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi (P)
  396. Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor (P)
  397. Ajustări pentru deprecierea mărfurilor (P)
  398. Ajustări pentru deprecierea ambalajelor (P)
  CLASA 4 - CONTURI DE TERŢI
  40. FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE
  401. Furnizori (P)
  403. Efecte de plătit (P)
  404. Furnizori de imobilizări (P)
  405. Efecte de plătit pentru imobilizări (P)
  406. Datorii din operaţiuni de leasing financiar (P)
  408. Furnizori - facturi nesosite (P)
  409. Furnizori - debitori
  4091. Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor (A)
  4092. Furnizori - debitori pentru prestări de servicii (A)
  4093. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A)
  4094. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (A)
  41. CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE
  411. Clienţi
  4111. Clienţi (A)
  4118. Clienţi incerţi sau în litigiu (A)
  413. Efecte de primit de la clienţi (A)
  418. Clienţi - facturi de întocmit (A)
  419. Clienţi - creditori (P)
  42. PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE
  421. Personal - salarii datorate (P)
  422. Alte beneficii datorate angajaţilor, cu excepţia beneficiilor pe termen scurt
  4221. Beneficii postangajare (P)
  4222. Alte beneficii pe termen lung (P)
  4223. Beneficii pentru terminarea contractului de muncă (P)
  423. Personal - ajutoare materiale datorate (P)
  424. Prime reprezentând participarea personalului la profit*14) (P) Notă

  ──────────

  *14) Se utilizează atunci când există bază legală pentru acordarea acestora.

  ──────────

  425. Avansuri acordate personalului (A)
  426. Drepturi de personal neridicate (P)
  427. Reţineri din salarii datorate terţilor (P)
  428. Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul
  4281. Alte datorii în legătură cu personalul (P)
  4282. Alte creanţe în legătură cu personalul (A)
  43. ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE
  431. Asigurări sociale
  4311. Contribuţia unităţii la asigurările sociale (P)
  4312. Contribuţia personalului la asigurările sociale (P)
  4313. Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (P)
  4314. Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate (P)
  4318. Alte contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate*15) (P) Notă

  ──────────

  *15) În acest cont se înregistrează contribuţia datorată, potrivit legii, de alte persoane decât angajaţii, pentru asigurările sociale de sănătate.

  ──────────

  437. Ajutor de şomaj
  4371. Contribuţia unităţii la fondul de şomaj (P)
  4372. Contribuţia personalului la fondul de şomaj (P)
  438. Alte datorii şi creanţe sociale
  4381. Alte datorii sociale (P)
  4382. Alte creanţe sociale (A)
  44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE
  441. Impozitul pe profit
  4411. Impozitul pe profit curent (P)
  4412. Impozitul pe profit amânat (A/P)
  442. Taxa pe valoarea adăugată
  4423. TVA de plată (P)
  4424. TVA de recuperat (A)
  4426. TVA deductibilă (A)
  4427. TVA colectată (P)
  4428. TVA neexigibilă (A/P)
  444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)
  445. Subvenţii
  4451. Subvenţii guvernamentale (A)
  4452. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii (A)
  4458. Alte sume de primit cu caracter de subvenţii (A)
  446. Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (P)
  447. Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (P)
  448. Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului
  4481. Alte datorii faţă de bugetul statului (P)
  4482. Alte creanţe privind bugetul statului (A)
  45. GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI
  451. Decontări între entităţile din grup
  4511. Decontări între entităţile din grup (A/P)
  4518. Dobânzi aferente decontărilor între entităţile din grup (A/P)
  453. Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun
  4531. Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (A/P)
  4538. Dobânzi aferente decontărilor cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (A/P)
  455. Sume datorate acţionarilor/asociaţilor
  4551. Acţionari/Asociaţi - conturi curente (P)
  4558. Acţionari/Asociaţi - dobânzi la conturi curente (P)
  456. Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul (A/P)
  457. Dividende de plătit (P)
  458. Decontări din operaţiuni în participaţie
  4581. Decontări din operaţiuni în participaţie - pasiv (P)
  4582. Decontări din operaţiuni în participaţie - activ (A)
  46. DEBITORI DIVERŞI, CREDITORI DIVERŞI ŞI DECONTĂRI CU INSTRUMENTE DERIVATE
  461. Debitori diverşi (A)
  462. Creditori diverşi (P)
  465. Operaţiuni cu instrumente derivate
  4651. Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate (P)
  4652. Creanţe din operaţiuni cu instrumente derivate (A)
  466. Decontări din operaţiuni de fiducie
  4661. Datorii din operaţiuni de fiducie (P)
  4662. Creanţe din operaţiuni de fiducie (A)
  47. CONTURI DE SUBVENŢII, REGULARIZARE ŞI ASIMILATE
  471. Cheltuieli înregistrate în avans (A)
  472. Venituri înregistrate în avans (P)
  473. Decontări din operaţiuni în curs de clarificare (A/P)
  475. Subvenţii pentru investiţii
  4751. Subvenţii guvernamentale pentru investiţii (P)
  4752. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P)
  4753. Donaţii pentru investiţii (P)
  4754. Plusuri de inventar de natura imobilizărilor (P)
  4758. Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P)
  478. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (P)
  48. DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII
  481. Decontări între unitate şi subunităţi (A/P)
  482. Decontări între subunităţi (A/P)
  49. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR
  491. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi (P)
  495. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii (P)
  496. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi (P)
  CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE
  50. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
  505. Obligaţiuni emise şi răscumpărate (A)
  506. Obligaţiuni (A)
  507. Certificate verzi primite (A)
  508. Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate
  5081. Alte titluri de plasament (A)
  5088. Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament (A)
  509. Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt (P)
  51. CONTURI LA BĂNCI
  511. Valori de încasat
  5112. Cecuri de încasat (A)
  5113. Efecte de încasat (A)
  5114. Efecte remise spre scontare (A)
  512. Conturi curente la bănci
  5121. Conturi la bănci în lei (A)
  5124. Conturi la bănci în valută (A)
  5125. Sume în curs de decontare (A)
  518. Dobânzi
  5186. Dobânzi de plătit (P)
  5187. Dobânzi de încasat (A)
  519. Credite bancare pe termen scurt
  5191. Credite bancare pe termen scurt (P)
  5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă (P)
  5193. Credite externe guvernamentale (P)
  5194. Credite externe garantate de stat (P)
  5195. Credite externe garantate de bănci (P)
  5196. Credite de la trezoreria statului (P)
  5197. Credite interne garantate de stat (P)
  5198. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)
  53. CASA
  531. Casa
  5311. Casa în lei (A)
  5314. Casa în valută (A)
  532. Alte valori
  5321. Timbre fiscale şi poştale (A)
  5322. Bilete de tratament şi odihnă (A)
  5323. Tichete şi bilete de călătorie (A)
  5328. Alte valori (A)
  54. ACREDITIVE
  541. Acreditive
  5411. Acreditive în lei (A)
  5414. Acreditive în valută (A)
  542. Avansuri de trezorerie*16) (A) Notă

  ──────────

  *16) În acest cont se înregistrează şi sumele acordate prin sistemul de carduri.

  ──────────

  58. VIRAMENTE INTERNE
  581. Viramente interne (A/P)
  59. AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE
  595. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate (P)
  596. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor (P)
  598. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate (P)
  CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI ŞI PIERDERI
  60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
  601. Cheltuieli cu materiile prime
  602. Cheltuieli cu materialele consumabile
  6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare
  6022. Cheltuieli privind combustibilii
  6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
  6024. Cheltuieli privind piesele de schimb
  6025. Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat
  6026. Cheltuieli privind furajele
  6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile
  603. Cheltuieli privind alte materiale
  604. Cheltuieli privind materialele nestocate
  605. Cheltuieli privind energia şi apa
  606. Cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor
  607. Cheltuieli privind mărfurile
  608. Cheltuieli privind ambalajele
  609. Reduceri comerciale primite
  61. CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI
  611. Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
  612. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile
  613. Cheltuieli cu primele de asigurare
  614. Cheltuieli cu studiile şi cercetările
  615. Cheltuieli cu pregătirea personalului
  62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI
  621. Cheltuieli cu colaboratorii
  622. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile
  623. Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate
  624. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal
  625. Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări
  626. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
  627. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate
  628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi
  63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE
  635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
  64. CHELTUIELI CU PERSONALUL
  641. Cheltuieli cu salariile personalului
  642. Cheltuieli cu avantajele în natură şi tichetele acordate salariaţilor
  6421. Cheltuieli cu avantajele în natură acordate salariaţilor
  6422. Cheltuieli cu tichetele acordate salariaţilor
  643. Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii
  644. Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit
  645. Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială
  6451. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările sociale
  6452. Cheltuieli privind contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj
  6453. Cheltuieli privind contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate
  6455. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările de viaţă (A)
  6456. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative
  6457. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate
  6458. Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială
  65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
  651. Cheltuieli din operaţiuni de fiducie
  6511. Cheltuieli ocazionate de constituirea fiduciei
  6512. Cheltuieli din derularea operaţiunilor de fiducie
  6513. Cheltuieli din lichidarea operaţiunilor de fiducie
  652. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător
  653. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării
  6531. Pierderi din evaluarea activelor deţinute în vederea vânzării
  6532. Cheltuieli cu cedarea activelor deţinute în vederea vânzării
  654. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi
  655. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale
  6551. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale
  6552. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale
  656. Cheltuieli privind investiţiile imobiliare
  6561. Pierderi din evaluarea la valoarea justă a investiţiilor imobiliare
  6562. Cheltuieli cu cedarea investiţiilor imobiliare
  657. Cheltuieli privind activele biologice
  6571. Pierderi din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice productive
  6572. Pierderi din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice de natura stocurilor
  6573. Cheltuieli cu cedarea activelor biologice productive
  658. Alte cheltuieli de exploatare
  6581. Cheltuieli cu despăgubiri, amenzi şi penalităţi
  6582. Cheltuieli cu donaţiile acordate
  6583. Cheltuieli privind imobilizările necorporale şi corporale cedate şi alte operaţiuni de capital
  6585. Cheltuieli din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cadrul unei tranzacţii cu plată pe bază de acţiuni cu decontare în numerar
  6586. Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale*17) Notă

  ──────────

  *17) În acest cont se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

  ──────────

  6587. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare
  6588. Alte cheltuieli de exploatare
  66. CHELTUIELI FINANCIARE
  661. Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare
  6611. Pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării
  6612. Pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
  6613. Pierderi aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării
  6618. Alte cheltuieli
  662. Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate
  6621. Pierderi privind operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării
  6622. Pierderi privind contabilitatea de acoperire
  6623. Cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii
  663. Pierderi din creanţe legate de participaţii
  664. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate
  6641. Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate
  6642. Pierderi din investiţiile pe termen scurt cedate
  6643. Cheltuieli privind cedarea filialelor dobândite exclusiv cu intenţia de a fi revândute
  665. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar
  6651. Diferenţe nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută*18) Notă

  ──────────

  *18) În acest cont nu se înregistrează diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o operaţiune din străinătate.

  ──────────

  6652. Diferenţe nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o operaţiune din străinătate
  666. Cheltuieli privind dobânzile
  667. Cheltuieli privind sconturile acordate
  668. Alte cheltuieli financiare
  6681. Cheltuieli cu amânarea plăţii peste termenele normale de creditare
  6688. Alte cheltuieli financiare
  68. CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
  681. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere
  6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice productive evaluate la cost
  6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
  6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice productive evaluate la cost
  6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor curente
  6816. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată
  6817. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial
  686. Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierdere de valoare
  6861. Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor
  6863. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
  6864. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor curente
  6865. Cheltuieli financiare privind amortizarea diferenţelor aferente titlurilor de stat
  6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor şi a altor datorii
  69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE
  691. Cheltuieli cu impozitul pe profit curent
  692. Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat
  698. Cheltuieli cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus
  CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI ŞI CÂŞTIGURI
  70. CIFRA DE AFACERI NETĂ
  701. Venituri din vânzarea produselor finite, produselor agricole şi a activelor biologice de natura stocurilor
  7015. Venituri din vânzarea produselor finite
  7017. Venituri din vânzarea produselor agricole
  7018. Venituri din vânzarea activelor biologice de natura stocurilor
  702. Venituri din vânzarea semifabricatelor
  703. Venituri din vânzarea produselor reziduale
  704. Venituri din servicii prestate
  705. Venituri din studii şi cercetări
  706. Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii
  707. Venituri din vânzarea mărfurilor
  708. Venituri din activităţi diverse
  709. Reduceri comerciale acordate
  71. VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE
  711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
  72. VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE
  721. Venituri din producţia de imobilizări necorporale
  722. Venituri din producţia de imobilizări corporale
  725. Venituri din producţia de investiţii imobiliare
  74. VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE
  741. Venituri din subvenţii de exploatare
  7411. Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri*19) Notă

  ──────────

  *19) Se ia în calcul la determinarea cifrei de afaceri.

  ──────────

  7412. Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi materiale
  7413. Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli externe
  7414. Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului
  7415. Venituri din subvenţii de exploatare pentru asigurări şi protecţie socială
  7416. Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
  7417. Venituri din subvenţii de exploatare în caz de calamităţi şi alte evenimente similare
  7418. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată
  7419. Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri
  75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
  751. Venituri din operaţiuni de fiducie
  7511. Venituri ocazionate de constituirea fiduciei
  7512. Venituri din derularea operaţiunilor de fiducie
  7513. Venituri din lichidarea operaţiunilor de fiducie
  753. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării
  7531. Câştiguri din evaluarea activelor deţinute în vederea vânzării
  7532. Venituri din cedarea activelor deţinute în vederea vânzării
  754. Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi
  755. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale
  7551. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale
  7552. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale
  756. Venituri din investiţii imobiliare
  7561. Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a investiţiilor imobiliare
  7562. Venituri din cedarea investiţiilor imobiliare
  757. Venituri din active biologice
  7571. Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice productive
  7572. Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice de natura stocurilor
  7573. Venituri din cedarea activelor biologice productive
  758. Alte venituri din exploatare
  7581. Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi
  7582. Venituri din donaţii primite
  7583. Venituri din vânzarea imobilizărilor necorporale şi corporale şi alte operaţiuni de capital
  7584. Venituri din subvenţii pentru investiţii
  7585. Venituri din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cadrul unei tranzacţii cu plată pe bază de acţiuni cu decontare în numerar
  7587. Câştiguri din cumpărări în condiţii avantajoase
  7588. Alte venituri din exploatare
  76. VENITURI FINANCIARE
  761. Venituri din imobilizări financiare şi investiţii financiare pe termen scurt
  7611. Venituri din acţiuni deţinute la filiale
  7612. Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate
  7613. Venituri din acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun
  7615. Venituri din alte imobilizări financiare
  7617. Venituri din investiţii financiare pe termen scurt
  762. Venituri din operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare
  7621. Câştiguri aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării
  7622. Câştiguri aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere
  7623. Venituri aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării
  7628. Alte venituri
  763. Venituri din operaţiunile cu instrumente derivate
  7631. Câştiguri privind operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării
  7632. Câştiguri privind contabilitatea de acoperire
  7633. Venituri din dobânzi aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii
  764. Venituri din investiţii financiare cedate
  7641. Venituri din imobilizări financiare cedate
  7642. Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate
  7643. Venituri din cedarea filialelor dobândite exclusiv cu intenţia de a fi revândute
  765. Venituri din diferenţe de curs valutar
  7651. Diferenţe favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută*20) Notă

  ──────────

  *20) În acest cont nu se înregistrează diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o operaţiune din străinătate.

  ──────────

  7652. Diferenţe favorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o operaţiune din străinătate
  766. Venituri din dobânzi
  767. Venituri din sconturi obţinute
  768. Alte venituri financiare
  7681. Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare
  7688. Alte venituri financiare
  78. VENITURI DIN PROVIZIOANE, AMORTIZĂRI ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
  781. Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare
  7812. Venituri din provizioane
  7813. Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice productive evaluate la cost
  7814. Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor curente
  7816. Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată
  786. Venituri financiare din amortizări şi ajustări pentru pierdere de valoare
  7863. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
  7864. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor curente
  7865. Venituri financiare din amortizarea diferenţelor aferente titlurilor de stat
  79. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT
  792. Venituri din impozitul pe profit amânat
  CLASA 8 - CONTURI SPECIALE
  80. CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI
  801. Angajamente acordate
  8011. Giruri şi garanţii acordate
  8018. Alte angajamente acordate
  802. Angajamente primite
  8021. Giruri şi garanţii primite
  8028. Alte angajamente primite
  803. Alte conturi în afara bilanţului
  8031. Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare
  8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
  8033. Valori materiale primite în păstrare sau custodie
  8034. Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare
  8035. Stocuri de natura altor materiale date în folosinţă
  8036. Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate
  8037. Efecte scontate neajunse la scadenţă
  8038. Bunuri primite în administrare, concesiune şi cu chirie
  8039. Alte valori în afara bilanţului
  805. Dobânzi aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă
  8051. Dobânzi de plătit
  8052. Dobânzi de încasat*21) Notă

  ──────────

  *21) Acest cont se foloseşte de către entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing.

  ──────────

  806. Certificate de emisii de gaze cu efect de seră
  807. Active contingente
  808. Datorii contingente
  809. Creanţe preluate prin cesionare
  89. BILANŢ
  891. Bilanţ de deschidere
  892. Bilanţ de închidere
  CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE*22) Notă

  ──────────

  *22) Pentru organizarea contabilităţii de gestiune, folosirea conturilor din această clasă este opţională.

  ──────────

  90. DECONTĂRI INTERNE
  901. Decontări interne privind cheltuielile
  902. Decontări interne privind producţia obţinută
  903. Decontări interne privind diferenţele de preţ
  92. CONTURI DE CALCULAŢIE
  921. Cheltuielile activităţii de bază
  922. Cheltuielile activităţilor auxiliare
  923. Cheltuieli indirecte de producţie
  924. Cheltuieli generale de administraţie
  925. Cheltuieli de desfacere
  93. COSTUL PRODUCŢIEI
  931. Costul producţiei obţinute
  933. Costul producţiei în curs de execuţie


  Capitolul 11 Funcţiunea conturilor

  197. - (1) Funcţiunea conturilor prevăzute de Planul de conturi trebuie adaptată de entităţi la specificul operaţiunilor economico-financiare înregistrate în contabilitatea acestora.
  (2) La reflectarea în contabilitate a operaţiunilor economice derulate se are în vedere conţinutul economic al acestora, cu respectarea principiilor, bazelor, regulilor şi politicilor contabile permise de IFRS, precum şi a legislaţiei aferente. Prevederile cuprinse în acest capitol nu constituie bază legală pentru efectuarea operaţiunilor economico-financiare, ci numai referinţe cu privire la înregistrarea în contabilitate a acestora.
  (3) Funcţiunea conturilor, prezentată în continuare, evidenţiază modul de contabilizare a unor operaţiuni, în special în condiţiile aplicării IFRS.
  CLASA 1 "CONTURI DE CAPITALURI, PROVIZIOANE, ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE"
  Din clasa 1 "Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi şi datorii asimilate" fac parte următoarele grupe: 10 "Capital şi rezerve", 11 "Rezultatul reportat", 12 "Rezultatul exerciţiului financiar", 14 "Câştiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii", 15 "Provizioane" şi 16 "Împrumuturi şi datorii asimilate".
  GRUPA 10 "CAPITAL ŞI REZERVE"
  Din grupa 10 "Capital şi rezerve" fac parte:
  Contul 101 "Capital"
  Contul 1015 "Patrimoniul regiei"
  Contul 102 "Elemente asimilate capitalului"
  Contul 1023 "Patrimoniul privat"
  Contul 1026 "Patrimoniul public"
  Contul 1027 "Capital subscris reprezentând datorii financiare"
  Contul 1028 "Ajustări ale capitalului social/patrimoniului regiei"
  Contul 103 "Alte elemente de capitaluri proprii"
  Contul 1031 "Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii"
  Contul 1032 "Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse"
  Contul 1033 "Diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o operaţiune din străinătate"
  Contul 1034 "Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat recunoscute pe seama capitalurilor proprii"
  Contul 1035 "Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării"
  Contul 1036 "Diferenţe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor disponibile în vederea vânzării"
  Contul 1037 "Diferenţe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă)"
  Contul 1038 "Alte elemente de capitaluri proprii"
  Contul 104 "Prime de capital"
  Contul 1048 "Alte prime de capital"
  Contul 105 "Rezerve din reevaluare"
  Contul 1051 "Rezerve din reevaluarea imobilizărilor necorporale"
  Contul 1052 "Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale"
  Contul 106 "Rezerve"
  Contul 107 "Diferenţe de curs valutar din conversie"
  Contul 1071 "Diferenţe de curs valutar din conversia unei operaţiuni din străinătate cuprinse în consolidare"
  Contul 1072 "Diferenţe de curs valutar din conversia situaţiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcţională"
  Contul 108 "Interese care nu controlează"
  Contul 109 "Acţiuni proprii".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa existenţei, creşterilor şi descreşterilor elementelor de natura capitalurilor proprii.
  Soldul conturilor reprezintă capitalurile şi rezervele existente.
  Contul 101
  Cu ajutorul contului 101 "Capital" se ţine evidenţa capitalului deţinut de entităţi, precum şi a majorării sau reducerii acestuia, potrivit legii.
  Contul 1015
  În contul 1015 "Patrimoniul regiei" se evidenţiază valoarea patrimoniului deţinut de regii.
  Contul 102
  Cu ajutorul contului 102 "Elemente asimilate capitalului" se ţine evidenţa altor elemente asimilate capitalului, precum şi a ajustărilor efectuate asupra capitalului social, astfel:
  În contul 1023 "Patrimoniul privat" se evidenţiază bunurile de natura patrimoniului privat, deţinute potrivit legii.
  În contul 1026 "Patrimoniul public" se evidenţiază patrimoniul public înregistrat la entităţile care nu au finalizat procedurile legale de transfer al bunurilor de natura patrimoniului public.
  În contul 1027 "Capital subscris reprezentând datorii financiare" se evidenţiază acţiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.
  În contul 1028 "Ajustări ale capitalului social/patrimoniului regiei" se evidenţiază valoarea ajustărilor aferente capitalului social/patrimoniului regiei, rezultate, în principal, din:
  - diferenţe din ajustarea la inflaţie, aferente capitalului social/patrimoniului regiei;
  - ajustări ale capitalului social cu sumele reprezentând diferenţe din reevaluări ale imobilizărilor corporale, care au fost incluse în perioadele anterioare în capitalul social şi care trebuie să fie înregistrate ca diferenţe din reevaluare (cu excepţia surplusului din evaluare care este realizat).
  Contul 103
  Cu ajutorul contului 103 "Alte elemente de capitaluri proprii" se ţine evidenţa altor elemente de capitaluri proprii, astfel:
  În contul 1031 "Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii" se evidenţiază valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajaţilor în cazul unei tranzacţii cu plata pe bază de acţiuni şi a diferenţei dintre valoarea de piaţă a instrumentelor de capitaluri proprii şi suma plătită de către angajaţi în cadrul unei tranzacţii cu plata pe bază de acţiuni.
  În contul 1032 "Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse" se evidenţiază componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse.
  În contul 1033 "Diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o operaţiune din străinătate" se evidenţiază diferenţele de curs valutar recunoscute iniţial în alte elemente ale rezultatului global şi reclasificate din capitaluri proprii, în rezultatul perioadei, la cedarea investiţiei nete. În acest cont se evidenţiază şi ajustările cumulate legate de conversie, recunoscute în alte elemente ale rezultatului global, aferente activelor imobilizate (sau grupurilor destinate cedării) clasificate ca fiind deţinute în vederea vânzării.
  În contul 1034 "Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat recunoscute pe seama capitalurilor proprii" se evidenţiază impozitul pe profit curent şi impozitul pe profit amânat care, potrivit IAS 12, sunt recunoscute în alte elemente ale rezultatului global, definite astfel potrivit prevederilor IFRS.
  În contul 1035 "Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării" se evidenţiază diferenţele rezultate din evaluarea activelor financiare deţinute în vederea vânzării.
  În contul 1036 "Diferenţe de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor disponibile în vederea vânzării" se evidenţiază diferenţele de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor disponibile în vederea vânzării.
  În contul 1037 "Diferenţe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea eficientă)" se evidenţiază diferenţele din evaluarea instrumentelor de acoperire a fluxurilor de trezorerie ce reprezintă partea eficientă a acestora.
  În contul 1038 "Alte elemente de capitaluri proprii" se evidenţiază alte elemente de capitaluri proprii, inclusiv diferenţele dintre valoarea justă a activelor achiziţionate în cazul unei tranzacţii cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în acţiuni, contabilizată potrivit IFRS 2, şi valoarea contabilă a instrumentelor de capitaluri proprii.
  Contul 104
  Cu ajutorul contului 104 "Prime de capital" se ţine evidenţa primelor de emisiune, de fuziune/divizare, de aport, de conversie a obligaţiunilor în acţiuni, precum şi a altor prime.
  Contul 105
  Cu ajutorul contului 105 "Rezerve din reevaluare" se ţine evidenţa rezervelor din reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale.
  Contul 106
  Cu ajutorul contului 106 "Rezerve" se ţine evidenţa rezervelor de capital constituite.
  Contul 107
  Cu ajutorul contului 107 "Diferenţe de curs valutar din conversie" se ţine evidenţa diferenţelor de curs valutar rezultate din conversia unei operaţiuni din străinătate cuprinse în consolidare, precum şi a diferenţelor de curs valutar rezultate din conversia situaţiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcţională, potrivit IAS 21.
  Contul 108
  Cu ajutorul contului 108 "Interese care nu controlează" se evidenţiază interesele care nu controlează, rezultate cu ocazia consolidării filialelor prin metoda integrării globale. Contul 108 "Interese care nu controlează" se utilizează numai în situaţiile financiare anuale consolidate.
  Contul 109
  Cu ajutorul contului 109 "Acţiuni proprii" se ţine evidenţa acţiunilor proprii, răscumpărate potrivit legii.
  GRUPA 11 "REZULTATUL REPORTAT"
  Din grupa 11 "Rezultatul reportat" fac parte:
  Contul 117 "Rezultatul reportat, cu excepţia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29"
  Contul 118 "Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29".
  Contul 117 "Rezultatul reportat, cu excepţia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29"
  Acest cont se dezvoltă pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  1171 "Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită"
  1172 "Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puţin IAS 29"
  1173 "Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile"
  1174 "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile"
  1175 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare"
  1176 "Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene"
  1177 "Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puţin IAS 29"
  1178 "Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus".
  Contul 117
  Cu ajutorul contului 117 "Rezultatul reportat, cu excepţia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29" se ţine evidenţa rezultatului sau a părţii din rezultatul exerciţiului precedent nerepartizat de către adunarea generală a acţionarilor, a pierderilor neacoperite, rezultatului provenit din retratare, a rezultatului provenit din corectarea erorilor contabile şi a celui provenit din schimbarea politicilor contabile, precum şi a surplusului reprezentând câştigul realizat din reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale.
  Soldul debitor al contului reprezintă pierderea neacoperită, iar soldul creditor, profitul nerepartizat.
  În contul 1171 "Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită" se evidenţiază rezultatul sau partea din rezultatul exerciţiului financiar precedent nerepartizate de către adunarea generală a acţionarilor, respectiv pierderea neacoperită.
  În contul 1173 "Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile" se evidenţiază rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile.
  În contul 1174 "Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile" se evidenţiază rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor.
  În contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare" se evidenţiază rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din reevaluare.
  În contul 1176 "Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene" este evidenţiat rezultatul reportat provenit din ajustările efectuate cu ocazia trecerii la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
  În contul 1177 "Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, mai puţin IAS 29" se evidenţiază rezultatul reportat provenit din alte ajustări cerute de implementarea IFRS, mai puţin ajustarea la inflaţie, evidenţiate distinct pentru fiecare element ce a făcut obiectul unor astfel de ajustări.
  Contul 1178
  Cu ajutorul contului 1178 "Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus" se ţine evidenţa rezultatului reportat provenit din utilizarea valorii juste, la data trecerii la aplicarea IFRS, drept cost presupus potrivit cerinţelor IFRS.
  Contul 118
  Cu ajutorul contului 118 "Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29" se ţine evidenţa rezultatului reportat provenit din ajustările rezultate din aplicarea IAS 29 ca urmare a implementării IFRS, evidenţiate distinct pentru fiecare element ce a făcut obiectul unor astfel de ajustări.
  GRUPA 12 "REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR"
  Din grupa 12 "Rezultatul exerciţiului financiar" fac parte:
  Contul 121 "Profit sau pierdere"
  Contul 129 "Repartizarea profitului".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa rezultatului curent şi a repartizării profitului realizat în exerciţiul curent şi repartizat, potrivit legii.
  Contul 121
  Cu ajutorul contului 121 "Profit sau pierdere" se ţine evidenţa profitului sau pierderii realizate în exerciţiul curent.
  În creditul contului 121 "Profit sau pierdere" se înregistrează soldul creditor al conturilor de venituri şi pierderea contabilă realizată în exerciţiul financiar încheiat, transferată la începutul exerciţiului financiar următor asupra rezultatului reportat.
  În debitul contului 121 "Profit sau pierdere" se înregistrează soldul debitor al conturilor de cheltuieli şi profitul contabil realizat în exerciţiul financiar încheiat, transferat la începutul exerciţiului financiar următor asupra rezultatului reportat.
  Soldul creditor reprezintă profitul realizat, iar soldul debitor, pierderea înregistrată.
  Contul 129
  Cu ajutorul contului 129 "Repartizarea profitului" se ţine evidenţa repartizării profitului realizat în exerciţiul curent şi repartizat, potrivit legii.
  În debitul contului 129 "Repartizarea profitului" se înregistrează rezervele constituite, potrivit legii, din profitul realizat în exerciţiul financiar curent.
  În creditul contului 129 "Repartizarea profitului" se înregistrează profitul net realizat în exerciţiul financiar încheiat, care a fost repartizat la rezerve conform prevederilor legale.
  Soldul contului reprezintă profitul repartizat, aferent exerciţiului financiar încheiat.
  GRUPA 14 "CÂŞTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII"
  Din grupa 14 "Câştiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" fac parte:
  Contul 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii"
  Contul 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa câştigurilor legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, precum şi a pierderilor legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.
  Contul 141
  Cu ajutorul contului 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se ţine evidenţa câştigurilor legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.
  În creditul contului 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se înregistrează diferenţele rezultate din vânzarea şi anularea instrumentelor de capitaluri proprii.
  În debitul contului 141 "Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se înregistrează câştigurile legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, transferate la rezerve.
  Soldul creditor reprezintă câştigurile legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.
  Contul 149
  Cu ajutorul contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se ţine evidenţa pierderilor legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.
  În debitul contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se înregistrează cheltuielile legate de emiterea şi răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii, precum şi diferenţele nefavorabile rezultate din vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii".
  În creditul contului 149 "Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii" se înregistrează pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezerve sau rezultatul reportat.
  Soldul debitor reprezintă pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.
  GRUPA 15 "PROVIZIOANE"
  Din grupa 15 "Provizioane" face parte:
  Contul 151 "Provizioane"
  Contul 1517 "Provizioane pentru beneficiile angajaţilor".
  Contul 151
  Cu ajutorul contului 151 "Provizioane" se ţine evidenţa sumelor ce reprezintă provizioanele constituite, majorate, respectiv diminuate sau anulate, determinate de: litigii; garanţii acordate clienţilor; restructurare; beneficiile angajaţilor şi obligaţii similare; dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare.
  În creditul contului 151 "Provizioane" se înregistrează sumele ce reprezintă constituirea şi majorarea provizioanelor.
  În debitul contului 151 "Provizioane" se înregistrează sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor.
  Constituirea sau majorarea, respectiv diminuarea sau anularea provizioanelor constituite pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea se efectuează în conformitate cu IFRIC 1.
  Soldul creditor al contului reprezintă provizioanele constituite.
  GRUPA 16 "ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE"
  Din grupa 16 "Împrumuturi şi datorii asimilate" fac parte:
  Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni"
  Contul 162 "Credite bancare pe termen lung"
  Contul 166 "Datorii care privesc imobilizările financiare"
  Contul 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate"
  Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate"
  Contul 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni şi a primelor privind rambursarea acestora, creditelor bancare pe termen lung, datoriilor aferente imobilizărilor financiare, dobânzilor aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate, precum şi a altor împrumuturi şi datorii asimilate.
  În creditul conturilor de împrumuturi şi datorii asimilate se evidenţiază suma împrumuturilor de primit/primite din emisiuni de obligaţiuni, creditele şi alte datorii asimilate pe termen lung, precum şi dobânzile datorate pentru acestea.
  În debitul conturilor de împrumuturi şi datorii asimilate se evidenţiază suma împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni rambursate, creditele şi alte datorii asimilate pe termen lung rambursate, precum şi dobânzile plătite.
  Soldul creditor al acestor conturi reprezintă împrumuturile şi datoriile nerambursate.
  Contul 161
  Cu ajutorul contului 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni" se ţine evidenţa împrumuturilor din emisiunea obligaţiunilor.
  Contul 162
  Cu ajutorul contului 162 "Credite bancare pe termen lung" se ţine evidenţa creditelor bancare pe termen lung primite de entitate.
  Contul 166
  Cu ajutorul contului 166 "Datorii care privesc imobilizările financiare" se ţine evidenţa datoriilor entităţii faţă de entităţile din grup, respectiv faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun.
  Contul 167
  Cu ajutorul contului 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate" se ţine evidenţa altor împrumuturi şi datorii asimilate, cum sunt: depozite, garanţii primite şi alte datorii asimilate.
  Contul 168
  Cu ajutorul contului 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate" se ţine evidenţa dobânzilor datorate, aferente împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni, creditelor bancare pe termen lung, datoriilor faţă de entităţile din grup, respectiv faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, precum şi a celor aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate.
  Contul 169
  Cu ajutorul contului 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii" se ţine evidenţa primelor de rambursare reprezentând diferenţa dintre valoarea de rambursare a obligaţiunilor şi a altor datorii, pe de o parte, şi valoarea iniţială a acestora, pe de altă parte.
  În debitul contului 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii" se înregistrează suma primelor de rambursare aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni şi altor datorii.
  În creditul contului 169 "Prime privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii" se înregistrează valoarea primelor privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii, amortizate.
  Soldul contului reprezintă valoarea primelor privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii, neamortizate.
  CLASA 2 "CONTURI DE IMOBILIZĂRI, INVESTIŢII IMOBILIARE ŞI ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE"
  Din clasa 2 "Conturi de imobilizări, investiţii imobiliare şi active biologice productive" fac parte următoarele grupe de conturi: 20 "Imobilizări necorporale", 21 "Imobilizări corporale şi investiţii imobiliare", 22 "Imobilizări corporale şi active biologice productive în curs de aprovizionare", 23 "Imobilizări corporale şi investiţii imobiliare în curs de execuţie", 24 "Active biologice productive", 26 "Imobilizări financiare", 28 "Amortizări privind imobilizările, investiţiile imobiliare şi activele biologice productive evaluate la cost" şi 29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor, investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice productive evaluate la cost".
  GRUPA 20 "IMOBILIZĂRI NECORPORALE"
  Din grupa 20 "Imobilizări necorporale" fac parte:
  Contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare"
  Contul 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare"
  Contul 206 "Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale"
  Contul 207 "Fond comercial"
  Contul 208 "Alte imobilizări necorporale".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa intrărilor, ieşirilor şi a existenţei imobilizărilor necorporale recunoscute potrivit criteriilor de recunoaştere şi evaluare prevăzute de IFRS.
  În debitul conturilor de imobilizări necorporale se înregistrează intrări şi creşteri de valoare ale acestora.
  În creditul conturilor de imobilizări necorporale se înregistrează ieşiri şi descreşteri de valoare ale acestora.
  Soldul conturilor reprezintă imobilizările necorporale existente.
  Contul 203
  Cu ajutorul contului 203 "Cheltuieli de dezvoltare" se ţine evidenţa imobilizărilor de natura cheltuielilor de dezvoltare, recunoscute ca imobilizări necorporale.
  Contul 205
  Cu ajutorul contului 205 "Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare" se ţine evidenţa concesiunilor recunoscute ca imobilizări necorporale, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, precum şi a altor drepturi şi active similare aportate, achiziţionate sau dobândite pe alte căi.
  Contul 206
  Cu ajutorul contului 206 "Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale" se ţine evidenţa activelor necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale.
  Contul 207
  Cu ajutorul contului 207 "Fond comercial" se ţine evidenţa fondului comercial care apare în situaţiile financiare anuale consolidate, respectiv în situaţiile financiare anuale individuale, recunoscut potrivit IFRS.
  Contul 208
  Cu ajutorul contului 208 "Alte imobilizări necorporale" se ţine evidenţa programelor informatice create de entitate sau achiziţionate de la terţi, precum şi a altor imobilizări necorporale, recunoscute potrivit IFRS.
  GRUPA 21 "IMOBILIZĂRI CORPORALE ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE"
  Din grupa 21 "Imobilizări corporale şi investiţii imobiliare" fac parte:
  Contul 211 "Terenuri şi amenajări de terenuri"
  Contul 212 "Construcţii"
  Contul 213 "Instalaţii tehnice şi mijloace de transport"
  Contul 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"
  Contul 215 "Investiţii imobiliare"
  Contul 216 "Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale"
  Contul 218 "Plante productive".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa intrărilor, ieşirilor şi existenţei imobilizărilor corporale de natura terenurilor, construcţiilor, instalaţiilor, mijloacelor de transport, mobilierului şi aparaturii birotice, a investiţiilor imobiliare, a activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale, plantelor productive, precum şi a altor active corporale.
  În debitul conturilor de imobilizări corporale şi investiţii imobiliare se înregistrează intrări şi creşteri de valoare ale acestora.
  În creditul conturilor de imobilizări corporale şi investiţii imobiliare se înregistrează ieşiri şi descreşteri de valoare ale acestora.
  Soldul conturilor reprezintă imobilizările corporale şi investiţii imobiliare existente.
  Contul 211
  Cu ajutorul contului 211 "Terenuri şi amenajări de terenuri" se ţine evidenţa terenurilor şi a amenajărilor de terenuri.
  Contul 212
  Cu ajutorul contului 212 "Construcţii" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării construcţiilor.
  Contul 213
  Cu ajutorul contului 213 "Instalaţii tehnice şi mijloace de transport" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării instalaţiilor tehnice şi a mijloacelor de transport.
  Contul 214
  Cu ajutorul contului 214 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active corporale.
  Contul 215
  Cu ajutorul contului 215 "Investiţii imobiliare" se ţine evidenţa existenţei, mişcării şi evaluării la valoarea justă a investiţiilor imobiliare, încadrate în această categorie.
  Contul 216
  Cu ajutorul contului 216 "Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale" se ţine evidenţa activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale.
  Contul 218
  Cu ajutorul contului 218 "Plante productive" se ţine evidenţa plantelor productive.
  GRUPA 22 "IMOBILIZĂRI CORPORALE ŞI ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE ÎN CURS DE APROVIZIONARE"
  Din grupa 22 "Imobilizări corporale şi active biologice productive în curs de aprovizionare" fac parte:
  Contul 223 "Instalaţii tehnice şi mijloace de transport în curs de aprovizionare"
  Contul 224 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare"
  Contul 227 "Active biologice productive în curs de aprovizionare".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa imobilizărilor corporale şi a activelor biologice productive achiziţionate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt în curs de aprovizionare.
  În debitul conturilor de imobilizări corporale şi active biologice productive în curs de aprovizionare se înregistrează valoarea imobilizărilor cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare.
  În creditul conturilor de imobilizări corporale şi active biologice productive în curs de aprovizionare se înregistrează valoarea imobilizărilor cumpărate, pentru care s-a încheiat procesul de aprovizionare.
  Soldul conturilor reprezintă valoarea imobilizărilor corporale şi a activelor biologice productive cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare sunt în curs de aprovizionare.
  Contul 223
  Cu ajutorul contului 223 "Instalaţii tehnice şi mijloace de transport în curs de aprovizionare" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării imobilizărilor corporale de natura instalaţiilor tehnice şi mijloacelor de transport în curs de aprovizionare.
  Contul 224
  Cu ajutorul contului 224 "Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării imobilizărilor corporale de natura mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale în curs de aprovizionare.
  Contul 227
  Cu ajutorul contului 227 "Active biologice productive în curs de aprovizionare" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării activelor biologice productive în curs de aprovizionare.
  GRUPA 23 "IMOBILIZĂRI CORPORALE ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE ÎN CURS DE EXECUŢIE"
  Din grupa 23 "Imobilizări corporale şi investiţii imobiliare în curs de execuţie" fac parte:
  Contul 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie"
  Contul 235 "Investiţii imobiliare în curs de execuţie"
  Contul 2351 "Investiţii imobiliare în curs de execuţie evaluate la valoarea justă"
  Contul 2352 "Investiţii imobiliare în curs de execuţie evaluate la cost".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa imobilizărilor corporale şi a investiţiilor imobiliare în curs de execuţie.
  În debitul conturilor se înregistrează intrările de imobilizări corporale şi investiţii imobiliare în curs de execuţie.
  În creditul conturilor se înregistrează ieşirile de imobilizări corporale şi investiţii imobiliare în curs de execuţie.
  Soldul debitor al acestor conturi reprezintă valoarea imobilizărilor corporale şi a investiţiilor imobiliare în curs de execuţie.
  Contul 231
  Cu ajutorul contului 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie" se ţine evidenţa imobilizărilor corporale în curs de execuţie.
  Contul 235
  Cu ajutorul contului 235 "Investiţii imobiliare în curs de execuţie" se ţine evidenţa investiţiilor imobiliare în curs de execuţie, evaluate atât la cost, cât şi la valoarea justă.
  GRUPA 24 "ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE"
  Din grupa 24 "Active biologice productive" face parte:
  Contul 241 "Active biologice productive".
  Contul 241
  Cu ajutorul contului 241 "Active biologice productive" se ţine evidenţa intrărilor, ieşirilor şi existenţa activelor biologice productive deţinute de societăţile agricole.
  În debitul contului 241 "Active biologice productive" se înregistrează intrările şi creşterile de valoare ale acestora.
  În creditul contului 241 "Active biologice productive" se înregistrează ieşirile şi descreşterile de valoare ale acestora.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea activelor biologice productive, existente.
  GRUPA 26 "IMOBILIZĂRI FINANCIARE"
  Din grupa 26 "Imobilizări financiare" fac parte:
  Contul 261 "Acţiuni deţinute la filiale"
  Contul 262 "Acţiuni deţinute la entităţi asociate"
  Contul 263 "Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun"
  Contul 264 "Titluri puse în echivalenţă"
  Contul 265 "Alte titluri imobilizate"
  Contul 266 "Certificate verzi amânate"
  Contul 267 "Creanţe imobilizate"
  Contul 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare".
  Cu ajutorul conturilor de imobilizări financiare se ţine evidenţa acţiunilor deţinute la filiale, entităţi asociate, entităţi controlate în comun, titlurilor puse în echivalenţă, a creanţelor imobilizate, a altor titluri imobilizate, precum şi a vărsămintelor de efectuat pentru imobilizările financiare.
  În debitul conturilor de imobilizări financiare se înregistrează intrările şi creşterile de valoare ale acestora.
  În creditul conturilor de imobilizări financiare se înregistrează ieşirile şi descreşterile de valoare ale acestora.
  Soldul debitor al conturilor de imobilizări financiare reprezintă valoarea imobilizărilor financiare existente.
  Contul 261
  Cu ajutorul contului 261 "Acţiuni deţinute la filiale" se ţine evidenţa acţiunilor deţinute la filiale, cum ar fi: titluri contabilizate la cost, titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, titluri disponibile în vederea vânzării.
  Contul 262
  Cu ajutorul contului 262 "Acţiuni deţinute la entităţi asociate" se ţine evidenţa acţiunilor deţinute la entităţi asociate, cum ar fi: titluri contabilizate la cost, titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, titluri disponibile în vederea vânzării.
  Contul 263
  Cu ajutorul contului 263 "Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun" se ţine evidenţa titlurilor pe care entitatea le deţine în capitalul entităţilor controlate în comun, cum ar fi: titluri contabilizate la cost, titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, titluri disponibile în vederea vânzării.
  Contul 264
  Cu ajutorul contului 264 "Titluri puse în echivalenţă" se ţine evidenţa titlurilor de participare evaluate prin metoda punerii în echivalenţă.
  Contul 265
  Cu ajutorul contului 265 "Alte titluri imobilizate" se ţine evidenţa altor titluri de valoare deţinute pe o perioadă îndelungată, în capitalul social al entităţilor, altele decât filialele, entităţile asociate şi entităţile controlate în comun.
  Contul 266
  Cu ajutorul contului 266 "Certificate verzi amânate" se ţine evidenţa certificatelor verzi a căror tranzacţionare este amânată, potrivit legii.
  Contul 267
  Cu ajutorul contului 267 "Creanţe imobilizate" se ţine evidenţa creanţelor imobilizate sub forma împrumuturilor acordate pe termen lung altor entităţi, a altor creanţe imobilizate, cum sunt: depozite, garanţii şi cauţiuni depuse de entitate la terţi, precum şi a obligaţiunilor achiziţionate cu ocazia emisiunilor de obligaţiuni efectuate de terţi, care urmează a fi deţinute pe o perioadă mai mare de un an.
  Contul 269
  Cu ajutorul contului 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare" se ţine evidenţa vărsămintelor de efectuat cu ocazia achiziţionării imobilizărilor financiare.
  În creditul contului 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare" se înregistrează sumele datorate pentru achiziţionarea de imobilizări financiare.
  În debitul contului 269 "Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare" se înregistrează sumele plătite pentru imobilizări financiare.
  Soldul contului reprezintă sumele datorate pentru imobilizările financiare.
  GRUPA 28 "AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE, INVESTIŢIILE IMOBILIARE ŞI ACTIVELE BIOLOGICE PRODUCTIVE EVALUATE LA COST"
  Din grupa 28 "Amortizări privind imobilizările, investiţiile imobiliare şi activele biologice productive evaluate la cost" fac parte:
  Contul 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale"
  Contul 281 "Amortizări privind imobilizările corporale şi investiţiile imobiliare evaluate la cost"
  Contul 284 "Amortizarea activelor biologice productive evaluate la cost".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa amortizării imobilizărilor necorporale, corporale, precum şi a investiţiilor imobiliare şi activelor biologice productive evaluate la cost.
  În creditul conturilor de amortizări se înregistrează amortizarea suportată pe cheltuieli pentru imobilizările necorporale, corporale, precum şi pentru investiţiile imobiliare şi activele biologice productive evaluate la cost.
  În debitul conturilor de amortizări se înregistrează amortizarea derecunoscută pentru imobilizările necorporale, corporale, precum şi pentru investiţiile imobiliare şi activele biologice productive evaluate la cost.
  Soldul creditor al conturilor reprezintă amortizarea cumulată a imobilizărilor necorporale, corporale, precum şi a investiţiilor imobiliare şi activelor biologice productive evaluate la cost.
  Contul 280
  Cu ajutorul contului 280 "Amortizări privind imobilizările necorporale" se ţine evidenţa amortizării imobilizărilor necorporale.
  Contul 281
  Cu ajutorul contului 281 "Amortizări privind imobilizările corporale şi investiţiile imobiliare evaluate la cost" se ţine evidenţa amortizării imobilizărilor corporale şi a investiţiilor imobiliare.
  Contul 284
  Cu ajutorul contului 284 "Amortizarea activelor biologice productive evaluate la cost" se ţine evidenţa amortizării activelor biologice productive evaluate la cost.
  GRUPA 29 "AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR, INVESTIŢIILOR IMOBILIARE ŞI A ACTIVELOR BIOLOGICE PRODUCTIVE EVALUATE LA COST"
  Din grupa 29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor, investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice productive evaluate la cost" fac parte:
  Contul 290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale"
  Contul 291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi a investiţiilor imobiliare evaluate la cost"
  Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie"
  Contul 294 "Ajustări pentru deprecierea activelor biologice productive evaluate la cost"
  Contul 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi activelor biologice productive evaluate la cost.
  În creditul acestor conturi se înregistrează sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor, investiţiilor imobiliare, investiţiilor financiare şi a activelor biologice productive evaluate la cost.
  În debitul acestor conturi se înregistrează sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor, investiţiilor imobiliare, investiţiilor financiare şi a activelor biologice productive evaluate la cost.
  Soldul creditor al conturilor reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor, investiţiilor imobiliare, investiţiilor financiare şi a activelor biologice productive evaluate la cost.
  Contul 290
  Cu ajutorul contului 290 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale" se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale evaluate la cost.
  Contul 291
  Cu ajutorul contului 291 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi a investiţiilor imobiliare evaluate la cost" se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi a investiţiilor imobiliare evaluate la cost.
  Contul 293
  Cu ajutorul contului 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie" se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi a investiţiilor imobiliare în curs de execuţie, evaluate la cost.
  Contul 294
  Cu ajutorul contului 294 "Ajustări pentru deprecierea activelor biologice productive evaluate la cost" se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea activelor biologice productive evaluate la cost.
  Contul 296
  Cu ajutorul contului 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare" se ţine evidenţa ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare.
  CLASA 3 "CONTURI DE STOCURI, PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE ŞI ACTIVE IMOBILIZATE DEŢINUTE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII"
  Din clasa 3 "Conturi de stocuri, producţie în curs de execuţie şi active imobilizate deţinute în vederea vânzării" fac parte următoarele grupe de conturi: 30 "Stocuri de materii prime şi materiale", 31 "Active imobilizate deţinute în vederea vânzării", 32 "Stocuri în curs de aprovizionare", 33 "Producţie în curs de execuţie", 34 "Produse", 35 "Stocuri aflate la terţi", 36 "Active biologice de natura stocurilor", 37 "Mărfuri", 38 "Ambalaje" şi 39 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie".
  GRUPA 30 "STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE"
  Din grupa 30 "Stocuri de materii prime şi materiale" fac parte:
  Contul 301 "Materii prime"
  Contul 302 "Materiale consumabile"
  Contul 303 "Alte materiale"
  Contul 308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa intrărilor, ieşirilor şi a existenţei stocurilor de natura materiilor prime, materialelor, precum şi evidenţa diferenţelor de preţ la materii prime şi materiale.
  În debitul conturilor de materii prime şi materiale se înregistrează intrări şi creşteri de valoare ale acestora.
  În creditul conturilor de materii prime şi materiale se înregistrează ieşiri şi descreşteri de valoare ale acestora.
  Soldul debitor al conturilor de materii prime şi materiale reprezintă valoarea acestora, existente în stoc.
  Contul 301
  Cu ajutorul contului 301 "Materii prime" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de materii prime.
  Contul 302
  Cu ajutorul contului 302 "Materiale consumabile" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de materiale consumabile (exemplu: materiale auxiliare, combustibili, ambalaje, piese de schimb, seminţe şi materiale de plantat, furaje şi alte materiale consumabile).
  Contul 303
  Cu ajutorul contului 303 "Alte materiale" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării altor materiale.
  Contul 308
  Cu ajutorul contului 308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale" se ţine evidenţa diferenţelor (în plus sau nefavorabile, respectiv în minus sau favorabile) între preţul de înregistrare standard (prestabilit) şi costul de achiziţie, aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi altor materiale.
  În debitul contului 308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale" se înregistrează diferenţele în plus sau nefavorabile aferente materiilor prime şi materialelor intrate în gestiune şi a diferenţelor în minus sau favorabile aferente materiilor prime şi materialelor ieşite din gestiune.
  În creditul contului 308 "Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale" se înregistrează diferenţele în plus sau nefavorabile aferente materiilor prime şi materialelor ieşite din gestiune şi a diferenţelor în minus sau favorabile aferente materiilor prime şi materialelor achiziţionate.
  Soldul contului reprezintă diferenţele de preţ aferente materiilor prime, materialelor consumabile şi altor materiale existente în stoc.
  GRUPA 31 "ACTIVE IMOBILIZATE DEŢINUTE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII"
  Din grupa 31 "Active imobilizate deţinute în vederea vânzării" face parte:
  Contul 311 "Active imobilizate deţinute în vederea vânzării".
  Contul 311
  Cu ajutorul contului 311 "Active imobilizate deţinute în vederea vânzării" se ţine evidenţa intrărilor, ieşirilor şi a existenţei activelor imobilizate clasificate ca fiind deţinute în vederea vânzării, precum şi a activelor incluse în grupurile destinate cedării, clasificate ca fiind deţinute în vederea vânzării, potrivit IFRS 5.
  În debitul contului 311 "Active imobilizate deţinute în vederea vânzării" se înregistrează intrările şi creşterile de valoare ale acestora.
  În creditul contului 311 "Active imobilizate deţinute în vederea vânzării" se înregistrează ieşirile şi descreşterile de valoare ale acestora.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea imobilizărilor deţinute în vederea vânzării.
  GRUPA 32 "STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE"
  Din grupa 32 "Stocuri în curs de aprovizionare" fac parte conturile:
  321 "Materii prime în curs de aprovizionare"
  322 "Materiale consumabile în curs de aprovizionare" 323 "Alte materiale în curs de aprovizionare"
  326 "Active biologice de natura stocurilor în curs de aprovizionare" 327 "Mărfuri în curs de aprovizionare"
  328 "Ambalaje în curs de aprovizionare".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa stocurilor cumpărate, pentru care sau transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt în curs de aprovizionare.
  În debitul conturilor de stocuri în curs de aprovizionare se înregistrează valoarea stocurilor cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare.
  În creditul conturilor de stocuri în curs de aprovizionare se înregistrează valoarea stocurilor cumpărate, pentru care s-a încheiat procesul de aprovizionare.
  Soldul conturilor reprezintă valoarea stocurilor cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt în curs de aprovizionare.
  Contul 321
  Cu ajutorul contului 321 "Materii prime în curs de aprovizionare" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de materii prime aflate în curs de aprovizionare.
  Contul 322
  Cu ajutorul contului 322 "Materiale consumabile în curs de aprovizionare" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de materiale consumabile în curs de aprovizionare.
  Contul 323
  Cu ajutorul contului 323 "Alte materiale în curs de aprovizionare" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de alte materiale în curs de aprovizionare.
  Contul 326
  Cu ajutorul contului 326 "Active biologice de natura stocurilor în curs de aprovizionare" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de active biologice de natura stocurilor, în curs de aprovizionare.
  Contul 327
  Cu ajutorul contului 327 "Mărfuri în curs de aprovizionare" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de mărfuri în curs de aprovizionare.
  Contul 328
  Cu ajutorul contului 328 "Ambalaje în curs de aprovizionare" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de ambalaje în curs de aprovizionare.
  GRUPA 33 "PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE"
  Din grupa 33 "Producţie în curs de execuţie" face parte:
  Contul 331 "Produse în curs de execuţie".
  Contul 331
  Cu ajutorul contului 331 "Produse în curs de execuţie" se ţine evidenţa stocurilor de produse în curs de execuţie (care nu au trecut prin toate fazele de prelucrare prevăzute de procesul tehnologic, respectiv producţia neterminată) existente la sfârşitul perioadei.
  În debitul contului 331 "Produse în curs de execuţie" se înregistrează valoarea la cost de producţie a stocului de produse în curs de execuţie la sfârşitul perioadei, stabilită pe bază de inventar.
  În creditul contului 331 "Produse în curs de execuţie" se înregistrează reluarea, la începutul perioadei următoare, a valorii produselor în curs de execuţie.
  Soldul contului reprezintă valoarea la cost de producţie a produselor aflate în curs de execuţie la sfârşitul perioadei.
  GRUPA 34 "PRODUSE"
  Din grupa 34 "Produse" fac parte:
  Contul 341 "Semifabricate"
  Contul 345 "Produse finite"
  Contul 346 "Produse reziduale"
  Contul 347 "Produse agricole"
  Contul 348 "Diferenţe de preţ la produse".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa intrărilor, ieşirilor şi a existenţei stocurilor de natura produselor, precum şi evidenţa diferenţelor de preţ aferente produselor.
  În debitul conturilor de produse se înregistrează intrări şi creşteri de valoare ale acestora.
  În creditul conturilor de produse se înregistrează ieşiri şi descreşteri de valoare ale acestora.
  Soldul debitor al conturilor de produse reprezintă valoarea acestora existentă în stoc la finele perioadei.
  Contul 341
  Cu ajutorul contului 341 "Semifabricate" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de semifabricate.
  Contul 345
  Cu ajutorul contului 345 "Produse finite" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de produse finite.
  Contul 346
  Cu ajutorul contului 346 "Produse reziduale" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de produse reziduale (rebuturi, materiale recuperabile sau deşeuri).
  Contul 347
  Cu ajutorul contului 347 "Produse agricole" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării produselor agricole.
  Contul 348
  Cu ajutorul contului 348 "Diferenţe de preţ la produse" se ţine evidenţa diferenţelor între preţul standard (prestabilit) şi costul de producţie al produselor.
  În debitul acestui cont se înregistrează diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente produselor intrate în gestiune şi diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente produselor ieşite din gestiune.
  În creditul acestui cont se înregistrează diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente produselor ieşite din gestiune şi diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente produselor intrate în gestiune.
  Soldul contului reprezintă diferenţele de preţ aferente produselor existente în stoc la finele perioadei.
  GRUPA 35 "STOCURI AFLATE LA TERŢI"
  Din grupa 35 "Stocuri aflate la terţi" fac parte:
  Contul 351 "Materii şi materiale aflate la terţi"
  Contul 354 "Produse aflate la terţi"
  Contul 356 "Active biologice de natura stocurilor aflate la terţi"
  Contul 357 "Mărfuri aflate la terţi"
  Contul 358 "Ambalaje aflate la terţi".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa intrărilor, ieşirilor şi a existenţei stocurilor de materii, materiale, produse, active biologice de natura stocurilor, mărfuri şi ambalaje aflate la terţi.
  În debitul conturilor de stocuri aflate la terţi se înregistrează intrări şi creşteri de valoare ale acestora.
  În creditul conturilor de stocuri aflate la terţi se înregistrează ieşiri şi descreşteri de valoare ale acestora.
  Soldul debitor al conturilor reprezintă valoarea stocurilor aflate la terţi.
  Contul 351
  Cu ajutorul contului 351 "Materii şi materiale aflate la terţi" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de materii prime, materiale consumabile şi altor materiale trimise la terţi, pentru prelucrare sau în custodie.
  Contul 354
  Cu ajutorul contului 354 "Produse aflate la terţi" se ţine evidenţa stocurilor de produse trimise la terţi, pentru prelucrare sau în custodie.
  Contul 356
  Cu ajutorul contului 356 "Active biologice de natura stocurilor aflate la terţi" se ţine evidenţa stocurilor de produse trimise la terţi, în custodie.
  Contul 357
  Cu ajutorul contului 357 "Mărfuri aflate la terţi" se ţine evidenţa stocurilor de mărfuri aflate la terţi, pentru prelucrare sau în custodie.
  Contul 358
  Cu ajutorul contului 358 "Ambalaje aflate la terţi" se ţine evidenţa stocurilor de ambalaje aflate la terţi, pentru prelucrare sau în custodie.
  GRUPA 36 "ACTIVE BIOLOGICE DE NATURA STOCURILOR"
  Din grupa 36 "Active biologice de natura stocurilor" fac parte:
  Contul 361 "Active biologice de natura stocurilor"
  Contul 368 "Diferenţe de preţ la active biologice de natura stocurilor"
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa intrărilor, ieşirilor şi a existenţei activelor biologice de natura stocurilor, precum şi a diferenţelor de preţ aferente acestora.
  GRUPA 37 "MĂRFURI"
  Din grupa 37 "Mărfuri" fac parte:
  Contul 371 "Mărfuri"
  Contul 378 "Diferenţe de preţ la mărfuri".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa intrărilor, ieşirilor şi a existenţei stocurilor de mărfuri, precum şi a diferenţelor de preţ aferente mărfurilor.
  Contul 371
  Cu ajutorul contului 371 "Mărfuri" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de mărfuri.
  În debitul contului de mărfuri se înregistrează intrările şi creşterile de valoare ale acestora (de exemplu: mărfuri achiziţionate, mărfuri aportate în natură, alte stocuri interne de active transferate la mărfuri, mărfuri primite cu titlu gratuit, precum şi alte creşteri de valoare obţinute din evaluări şi plusuri de inventar).
  În creditul contului de mărfuri se înregistrează ieşirile şi descreşterile de valoare ale acestora.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea mărfurilor existente în stoc la sfârşitul perioadei.
  Contul 378
  Cu ajutorul contului 378 "Diferenţe de preţ la mărfuri" se ţine evidenţa adaosului comercial (marja comerciantului) aferent mărfurilor din unităţile comerciale.
  În creditul contului se înregistrează valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor intrate în gestiune.
  În debitul contului se înregistrează valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor ieşite din gestiune.
  Soldul contului reprezintă valoarea adaosului comercial aferent mărfurilor existente în stoc la sfârşitul perioadei.
  GRUPA 38 "AMBALAJE"
  Din grupa 38 "Ambalaje" fac parte:
  Contul 381 "Ambalaje"
  Contul 388 "Diferenţe de preţ la ambalaje".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa intrărilor, ieşirilor şi a existenţei ambalajelor, precum şi a diferenţelor de preţ aferente acestora.
  Contul 381
  Cu ajutorul contului 381 "Ambalaje" se ţine evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de ambalaje.
  În debitul contului de ambalaje se înregistrează intrările şi creşterile de valoare ale acestora.
  În creditul contului de ambalaje se înregistrează ieşirile şi descreşterile de valoare ale acestora.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea ambalajelor existente în stoc la sfârşitul perioadei.
  Contul 388
  Cu ajutorul contului 388 "Diferenţe de preţ la ambalaje" se ţine evidenţa diferenţelor de preţ aferente ambalajelor.
  În debitul acestui cont se înregistrează diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente ambalajelor intrate în gestiune şi diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente ambalajelor ieşite din gestiune.
  În creditul acestui cont se înregistrează diferenţele de preţ în plus sau nefavorabile aferente ambalajelor ieşite din gestiune şi diferenţele de preţ în minus sau favorabile aferente ambalajelor intrate în gestiune.
  Soldul contului reprezintă diferenţele de preţ aferente ambalajelor existente în stoc.
  GRUPA 39 "AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE"
  Din grupa 39 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie" fac parte:
  Contul 391 "Ajustări pentru deprecierea materiilor prime"
  Contul 392 "Ajustări pentru deprecierea materialelor"
  Contul 393 "Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie"
  Contul 394 "Ajustări pentru deprecierea produselor"
  Contul 395 "Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi"
  Contul 396 "Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor"
  Contul 397 "Ajustări pentru deprecierea mărfurilor"
  Contul 398 "Ajustări pentru deprecierea ambalajelor".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa constituirii, de regulă, la sfârşitul exerciţiului financiar, a ajustărilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime, materiale, producţie în curs de execuţie, produse, mărfuri şi ambalaje, active biologice de natura stocurilor, precum şi a suplimentării, diminuării sau anulării acestora, potrivit politicilor adoptate de entitate.
  În creditul conturilor se înregistrează valoarea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor şi a producţiei în curs, constituite sau suplimentate, pe feluri de ajustări.
  În debitul conturilor se înregistrează sumele reprezentând diminuarea ori anularea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs.
  Soldul creditor al conturilor reprezintă valoarea ajustărilor constituite, la sfârşitul perioadei.
  CLASA 4 "CONTURI DE TERŢI"
  Din clasa 4 "Conturi de terţi" fac parte următoarele grupe de conturi: 40 "Furnizori şi conturi asimilate", 41 "Clienţi şi conturi asimilate", 42 "Personal şi conturi asimilate", 43 "Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate", 44 "Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate", 45 "Grup şi acţionari/asociaţi", 46 "Debitori diverşi, creditori diverşi şi decontări cu instrumente derivate", 47 "Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate", 48 "Decontări în cadrul unităţii", 49 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor".
  GRUPA 40 "FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE"
  Din grupa 40 "Furnizori şi conturi asimilate" fac parte:
  Contul 401 "Furnizori"
  Contul 403 "Efecte de plătit"
  Contul 404 "Furnizori de imobilizări"
  Contul 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări"
  Contul 406 "Datorii din operaţiuni de leasing financiar"
  Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite"
  Contul 409 "Furnizori - debitori".
  Cu ajutorul conturilor 401 "Furnizori" şi 404 "Furnizori de imobilizări" se ţine evidenţa datoriilor şi a decontărilor în relaţiile cu furnizorii de bunuri şi servicii, respectiv furnizorii de imobilizări corporale sau necorporale, alţii decât entităţile din grup, entităţile asociate şi entităţile controlate în comun.
  În creditul conturilor se înregistrează obligaţia entităţii faţă de furnizori pentru valoarea bunurilor achiziţionate sau a serviciilor prestate.
  În debitul conturilor se înregistrează decontarea obligaţiei faţă de furnizori.
  Soldul creditor al acestor conturi reprezintă sumele datorate furnizorilor.
  Cu ajutorul conturilor 403 "Efecte de plătit" şi 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări" se ţine evidenţa obligaţiilor de plătit către furnizori şi furnizorii de imobilizări pe bază de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.).
  În creditul conturilor se înregistrează valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit.
  În debitul conturilor se înregistrează plăţile efectuate la scadenţă pe bază de efecte comerciale.
  Soldul creditor al acestor conturi reprezintă valoarea efectelor comerciale de plătit.
  Contul 406
  Cu ajutorul contului 406 "Datorii din operaţiuni de leasing financiar" se ţine evidenţa datoriilor şi a decontărilor în relaţia cu locatorii din cadrul contractelor de leasing financiar.
  În creditul contului se înregistrează valoarea ratelor de achitat locatorului, inclusiv dobânda aferentă.
  În debitul contului se înregistrează plăţile efectuate către locator.
  Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate locatorului.
  Contul 408
  Cu ajutorul contului 408 "Furnizori - facturi nesosite" se ţine evidenţa decontărilor cu furnizorii pentru aprovizionările de bunuri şi prestările de servicii, pentru care nu s-au primit facturi.
  În creditul contului se înregistrează valoarea bunurilor aprovizionate sau a serviciilor prestate de către furnizori, precum şi a altor datorii către aceştia.
  În debitul contului se înregistrează valoarea facturilor sosite.
  Soldul contului reprezintă sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit facturi.
  Contul 409
  Cu ajutorul contului 409 "Furnizori - debitori" se ţine evidenţa avansurilor acordate furnizorilor pentru cumpărări de bunuri de natura imobilizărilor corporale şi necorporale, stocurilor sau pentru prestări de servicii.
  În debitul contului 409 "Furnizori - debitori" se înregistrează valoarea avansurilor facturate.
  În creditul contului 409 "Furnizori - debitori" se înregistrează valoarea avansurilor decontate furnizorilor, cu ocazia regularizării plăţilor cu aceştia.
  Soldul contului reprezintă avansuri acordate furnizorilor, nedecontate.
  GRUPA 41 "CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE"
  Din grupa 41 "Clienţi şi conturi asimilate" fac parte:
  Contul 411 "Clienţi"
  Contul 413 "Efecte de primit de la clienţi"
  Contul 418 "Clienţi - facturi de întocmit"
  Contul 419 "Clienţi - creditori".
  Contul 411
  Cu ajutorul contului 411 "Clienţi" se ţine evidenţa creanţelor şi decontărilor în relaţiile cu clienţii interni şi externi, inclusiv a clienţilor incerţi, rău-platnici, dubioşi sau aflaţi în litigiu.
  În debitul contului 411 "Clienţi" se înregistrează valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate de entitate.
  În creditul contului 411 "Clienţi" se înregistrează decontarea sumelor de încasat de la clienţi.
  Soldul contului reprezintă sumele de încasat de la clienţi.
  Contul 413
  Cu ajutorul contului 413 "Efecte de primit de la clienţi" se ţine evidenţa creanţelor de încasat, pe bază de efecte comerciale.
  În debitul contului 413 "Efecte de primit de la clienţi" se înregistrează sumele de încasat de la clienţi, reprezentând valoarea efectelor comerciale acceptate.
  În creditul contului 413 "Efecte de primit de la clienţi" se înregistrează efecte comerciale primite de la clienţi.
  Soldul contului reprezintă valoarea efectelor comerciale de primit.
  Contul 418
  Cu ajutorul contului 418 "Clienţi - facturi de întocmit" se evidenţiază livrările de bunuri sau prestările de servicii, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, pentru care nu s-au întocmit facturi.
  În debitul contului 418 "Clienţi - facturi de întocmit" se înregistrează valoarea livrărilor de bunuri sau a serviciilor prestate către clienţi, pentru care nu s-au întocmit facturi, inclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă, precum şi a altor creanţe faţă de aceştia.
  În creditul contului 418 "Clienţi - facturi de întocmit" se înregistrează valoarea facturilor întocmite.
  Soldul contului reprezintă valoarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de entitate, pentru care nu s-au întocmit facturi.
  Contul 419
  Cu ajutorul contului 419 "Clienţi - creditori" se ţine evidenţa clienţilor - creditori, reprezentând avansurile încasate de la clienţi.
  În creditul contului 419 "Clienţi - creditori" se înregistrează sumele facturate clienţilor reprezentând avansuri pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii.
  În debitul contului 419 "Clienţi - creditori" se înregistrează decontarea avansurilor încasate de la clienţi.
  Soldul contului reprezintă sumele datorate clienţilor - creditori.
  GRUPA 42 "PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE" scurt"
  Din grupa 42 "Personal şi conturi asimilate" fac parte:
  Contul 421 "Personal - salarii datorate"
  Contul 422 "Alte beneficii datorate angajaţilor, cu excepţia beneficiilor pe termen
  Contul 4221 "Beneficii postangajare"
  Contul 4222 "Alte beneficii pe termen lung"
  Contul 4223 "Beneficii pentru terminarea contractului de muncă"
  Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate"
  Contul 424 "Prime reprezentând participarea personalului la profit"
  Contul 425 "Avansuri acordate personalului"
  Contul 426 "Drepturi de personal neridicate"
  Contul 427 "Reţineri din salarii datorate terţilor"
  Contul 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul".
  Cu ajutorul conturilor ce reprezintă datoriile către personal, reţinerile din salarii sau alte datorii cu personalul se ţine evidenţa decontărilor cu personalul, cum ar fi: drepturile salariale, sporurile, premiile acordate din fondul de salarii; ajutoarele sociale; pensiile, asigurările de viaţă post-angajare şi asistenţa medicală post-angajare; alte beneficii pe termen lung; beneficii pentru terminarea contractului de muncă; primele acordate personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale; drepturile de personal neridicate în termenul legal; reţinerile şi popririle din salarii, datorate terţilor; alte datorii în legătură cu personalul.
  În creditul conturilor se înregistrează valoarea drepturilor salariale şi a altor datorii cuvenite personalului.
  În debitul conturilor se înregistrează sumele achitate personalului, precum şi reţinerile din salarii reprezentând avansuri acordate personalului, sume opozabile salariaţilor datorate terţilor, contribuţiile sociale şi alte reţineri datorate.
  Soldul conturilor reprezintă sumele acordate şi neachitate personalului de natura drepturilor salariale, ajutoarelor sociale, primelor din profit, sumelor reţinute şi neachitate terţilor.
  Contul 421
  Cu ajutorul contului 421 "Personal - salarii datorate" se ţine evidenţa decontărilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia în bani sau în natură, inclusiv a sporurilor, adaosurilor, premiilor din fondul de salarii etc.
  Contul 422
  Cu ajutorul contului 422 "Alte beneficii datorate angajaţilor, cu excepţia beneficiilor pe termen scurt" se ţine evidenţa beneficiilor datorate angajaţilor sub formă de: pensii, asigurări de viaţă post-angajare şi asistenţa medicală post-angajare; alte beneficii pe termen lung; beneficii pentru terminarea contractului de muncă.
  Contul 423
  Cu ajutorul contului 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" se ţine evidenţa ajutoarelor de boală pentru incapacitate temporară de muncă, a celor pentru îngrijirea copilului, a ajutoarelor de deces şi a altor ajutoare acordate.
  Contul 424
  Cu ajutorul contului 424 "Prime reprezentând participarea personalului la profit" se ţine evidenţa primelor acordate personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale, reprezentând participarea acestora la profit.
  Contul 425
  Cu ajutorul contului 425 "Avansuri acordate personalului" se ţine evidenţa avansurilor acordate personalului.
  În debitul contului se înregistrează avansurile achitate personalului.
  În creditul contului se înregistrează sumele reţinute pe statele de salarii sau de ajutoare materiale, reprezentând avansuri acordate.
  Soldul debitor al contului reprezintă avansurile acordate.
  Contul 426
  Cu ajutorul contului 426 "Drepturi de personal neridicate" se ţine evidenţa drepturilor de personal neridicate în termenul legal.
  Contul 427
  Cu ajutorul contului 427 "Reţineri din salarii datorate terţilor" se ţine evidenţa reţinerilor şi popririlor din salarii, datorate terţilor.
  Contul 428
  Cu ajutorul contului 428 "Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul" se ţine evidenţa altor datorii şi creanţe în legătură cu personalul.
  În creditul contului se înregistrează alte sume datorate personalului, neregăsite în conturile anterioare (garanţiile, indemnizaţiile de concediu, ajutoare etc.), precum şi sumele încasate sau reţinute personalului pentru sumele datorate de acesta.
  În debitul contului se înregistrează sumele achitate personalului, evidenţiate anterior ca datorie faţă de acesta, sumele reţinute şi achitate de către entitate terţilor, precum şi avansurile acordate personalului, nejustificate până la finele exerciţiului, sumele datorate de personal, reprezentând chirii, avansuri nejustificate, salarii etc.
  Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate de către entitate personalului, iar soldul debitor, sumele de încasat de la acesta.
  GRUPA 43 "ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE"
  Din grupa 43 "Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate" fac parte:
  Contul 431 "Asigurări sociale"
  Contul 437 "Ajutor de şomaj"
  Contul 438 "Alte datorii şi creanţe sociale".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa decontărilor privind contribuţia angajatorului şi a personalului la asigurările sociale privind protecţia socială, precum şi a altor contribuţii similare datorate potrivit legii.
  În creditul conturilor se înregistrează sumele datorate de angajator.
  În debitul conturilor se înregistrează sumele virate reprezentând contribuţia entităţii şi a personalului.
  Soldul creditor al conturilor reprezintă sumele datorate de entitate, iar soldul debitor, sumele vărsate în plus de entitate.
  Contul 431
  Cu ajutorul contului 431 "Asigurări sociale" se ţine evidenţa decontărilor privind contribuţia angajatorului şi a personalului la asigurările sociale şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate.
  Contul 437
  Cu ajutorul contului 437 "Ajutor de şomaj" se ţine evidenţa decontărilor privind ajutorul de şomaj, datorat de angajator, precum şi de personal, potrivit legii.
  Contul 438
  Cu ajutorul contului 438 "Alte datorii şi creanţe sociale" se ţine evidenţa contribuţiei entităţii la schemele de pensii facultative şi la primele de asigurare voluntară de sănătate, a datoriilor de achitat sau a creanţelor de încasat în contul asigurărilor sociale, precum şi a plăţii acestora.
  GRUPA 44 "BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE"
  Din grupa 44 "Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate" fac parte:
  Contul 441 "Impozitul pe profit"
  Contul 4411 "Impozitul pe profit curent"
  Contul 4412 "Impozitul pe profit amânat"
  Contul 442 "Taxa pe valoarea adăugată"
  Contul 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor"
  Contul 445 "Subvenţii"
  Contul 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"
  Contul 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate"
  Contul 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului".
  Cu ajutorul conturilor 441 "Impozitul pe profit", 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor", 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate", 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate", 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului, bugetele locale sau cu alte organisme publice privind impozitele, taxele şi vărsămintele asimilate.
  În creditul conturilor se înregistrează sumele datorate de entitate către bugetul statului/bugetele locale/alte organisme publice.
  În debitul conturilor se înregistrează sumele virate de entitate către bugetul statului/bugetele locale/alte organisme publice.
  Soldul creditor al conturilor reprezintă sumele datorate de entitate, iar soldul debitor, sumele vărsate în plus de entitate.
  Contul 441
  Cu ajutorul contului 441 "Impozitul pe profit" se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului/bugetele locale privind impozitul pe profit curent şi evidenţa impozitului pe profit amânat.
  Contul 442
  Cu ajutorul contului 442 "Taxa pe valoarea adăugată" se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului privind taxa pe valoarea adăugată pentru operaţiunile efectuate pe teritoriul României. Nu se evidenţiază în acest cont taxa pe valoarea adăugată aferentă cumpărărilor de bunuri sau servicii efectuate din alte state şi taxa pe valoarea adăugată datorată pe teritoriul unui alt stat pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii efectuate pe teritoriul acelor state, în conformitate cu prevederile legale.
  Contul 444
  Cu ajutorul contului 444 "Impozitul pe venituri de natura salariilor" se ţine evidenţa impozitelor pe veniturile de natura salariilor şi a altor drepturi similare, datorate bugetului statului.
  Contul 445
  Cu ajutorul contului 445 "Subvenţii" se ţine evidenţa decontărilor privind subvenţiile aferente activelor şi a celor aferente veniturilor, împrumuturilor nerambursabile cu caracter de subvenţii şi alte sume primite cu caracter de subvenţii.
  În debitul contului se înregistrează valoarea subvenţiilor sau a altor împrumuturi cu caracter de subvenţii de primit.
  În creditul contului se înregistrează valoarea subvenţiilor sau a altor împrumuturi cu caracter de subvenţii încasate.
  Soldul contului reprezintă subvenţiile de primit.
  Contul 446
  Cu ajutorul contului 446 "Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" se ţine evidenţa decontărilor cu bugetul statului sau cu bugetele locale privind impozitele, taxele şi vărsămintele asimilate, cum sunt: accizele, impozitul pe ţiţeiul din producţia internă şi pe gaze naturale, impozitul pe dividende, impozitul pe clădiri şi impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, alte impozite şi taxe.
  Contul 447
  Cu ajutorul contului 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate" se ţine evidenţa datoriilor şi a vărsămintelor efectuate către alte organisme publice, potrivit legii.
  Contul 448
  Cu ajutorul contului 448 "Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului" se ţine evidenţa altor datorii şi creanţe cu bugetul statului.
  GRUPA 45 "GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI"
  Din grupa 45 "Grup şi acţionari/asociaţi" fac parte:
  Contul 451 "Decontări între entităţile din grup"
  Contul 453 "Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun"
  Contul 455 "Sume datorate acţionarilor/asociaţilor"
  Contul 456 "Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul"
  Contul 457 "Dividende de plătit"
  Contul 458 "Decontări din operaţiuni în participaţie".
  Cu ajutorul conturilor 451 "Decontări între entităţile din grup" şi 453 "Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun" se ţine evidenţa operaţiunilor între entităţile din grup, respectiv a decontărilor cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun.
  În debitul conturilor se înregistrează creanţele entităţii faţă de entităţile din grup, respectiv creanţele entităţii faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun.
  În creditul conturilor se înregistrează datoriile entităţii faţă de entităţile din grup, respectiv datoriile entităţii faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun.
  Soldul debitor al conturilor reprezintă creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile din grup, respectiv creanţele faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, iar soldul creditor, datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile din grup, respectiv datoriile faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun.
  Contul 455
  Cu ajutorul contului 455 "Sume datorate acţionarilor/asociaţilor" se ţine evidenţa sumelor lăsate temporar la dispoziţia entităţii de către acţionari/asociaţi.
  În creditul contului se înregistrează datoriile entităţii faţă de acţionari/asociaţi.
  În debitul contului se înregistrează sumele restituite acţionarilor/asociaţilor.
  Soldul contului reprezintă sumele datorate de entitate acţionarilor/asociaţilor.
  Contul 456
  Cu ajutorul contului 456 "Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul" se ţine evidenţa decontărilor cu acţionarii/asociaţii privind capitalul.
  În debitul contului se înregistrează subscrierea şi majorarea capitalului social, în natură şi/sau numerar, aportat de acţionari/asociaţi, precum şi sumele achitate acţionarilor/asociaţilor sau bunurile retrase cu ocazia reducerii capitalului, în condiţiile legii.
  În creditul contului se înregistrează aportul în natură al acţionarilor/asociaţilor la capitalul entităţii, sumele depuse ca aport în numerar, împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertite în acţiuni, capitalul social retras de acţionari/asociaţi, precum şi capitalul social lichidat, potrivit legii, decontarea capitalurilor proprii către acţionari/asociaţi în cazul operaţiunilor de reorganizare, potrivit legii.
  Soldul debitor al contului reprezintă aportul la capital subscris şi nevărsat, iar cel creditor, datoriile entităţii faţă de acţionari/asociaţi.
  Contul 457
  Cu ajutorul contului 457 "Dividende de plătit" se ţine evidenţa dividendelor datorate acţionarilor/asociaţilor, corespunzător aportului la capitalul social.
  În creditul contului 457 "Dividende de plătit" se înregistrează dividendele datorate acţionarilor/asociaţilor din profitul realizat în exerciţiile precedente.
  În debitul contului 457 "Dividende de plătit" se înregistrează sumele achitate acţionarilor/asociaţilor, reprezentând dividende datorate acestora, precum şi impozitul pe dividende.
  Soldul contului reprezintă dividendele datorate acţionarilor/asociaţilor.
  Contul 458
  Cu ajutorul contului 458 "Decontări din operaţiuni în participaţie" se ţine evidenţa decontărilor din operaţiuni în participaţie, respectiv a decontării cheltuielilor şi veniturilor realizate din operaţiuni în participaţie, precum şi a sumelor virate între coparticipanţi.
  În creditul contului 458 "Decontări din operaţiuni în participaţie" se înregistrează veniturile realizate din operaţiuni în participaţie transferate coparticipanţilor, conform contractului de asociere, cheltuielile primite prin transfer din operaţiuni în participaţie, sumele primite de la coparticipanţi.
  În debitul contului 458 "Decontări din operaţiuni în participaţie" se înregistrează veniturile primite prin transfer din operaţiuni în participaţie, cheltuielile transferate din operaţiuni în participaţie, ce se transmit coparticipantului care ţine evidenţa operaţiunilor în participaţie conform contractelor, sumele achitate coparticipanţilor sau virate ca rezultat al operaţiunii în participaţie.
  Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate coparticipanţilor ca rezultat favorabil (profit) din operaţiuni în participaţie, precum şi sumele datorate de coparticipanţi pentru acoperirea eventualelor pierderi înregistrate din operaţiuni în participaţie.
  Soldul debitor al contului reprezintă sumele de încasat de la coparticipanţi pentru acoperirea eventualelor pierderi înregistrate din operaţiuni în participaţie, precum şi sumele ce urmează a fi încasate de coparticipanţi din operaţiuni în participaţie ca rezultat favorabil (profit).
  GRUPA 46 "DEBITORI DIVERŞI, CREDITORI DIVERŞI ŞI DECONTĂRI CU INSTRUMENTE DERIVATE"
  Din grupa 46 "Debitori diverşi, creditori diverşi şi decontări cu instrumente derivate" fac parte:
  Contul 461 "Debitori diverşi"
  Contul 462 "Creditori diverşi"
  Contul 465 "Operaţiuni cu instrumente derivate"
  Contul 466 "Decontări din operaţiuni de fiducie".
  Contul 461
  Cu ajutorul contului 461 "Debitori diverşi" se ţine evidenţa debitorilor proveniţi din pagube materiale create de terţi, alte creanţe provenind din existenţa unor titluri executorii şi a altor creanţe, altele decât cele care privesc entităţile din grup, entităţile asociate şi entităţile controlate în comun.
  În debitul contului 461 "Debitori diverşi" se înregistrează sumele de recuperat de la debitori diverşi.
  În creditul contului 461 "Debitori diverşi" se înregistrează valoarea debitelor încasate, creanţe prescrise scutite sau anulate, potrivit legii, sume trecute pe pierderi cu prilejul scăderii din evidenţă a debitorilor.
  Soldul contului reprezintă sumele de încasat de la debitori.
  Contul 462
  Cu ajutorul contului 462 "Creditori diverşi" se ţine evidenţa sumelor datorate terţilor, pe bază de titluri executorii sau a unor obligaţii ale entităţii faţă de terţi, alţii decât entităţile din grup, entităţile asociate şi entităţile controlate în comun.
  În creditul contului 462 "Creditori diverşi" se înregistrează sumele datorate creditorilor diverşi.
  În debitul contului 462 "Creditori diverşi" se înregistrează sumele achitate, sumele reprezentând datorii faţă de creditori diverşi, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii.
  Soldul contului reprezintă sumele datorate creditorilor diverşi.
  Contul 465
  Cu ajutorul contului 465 "Operaţiuni cu instrumente derivate" se ţine evidenţa creanţelor, respectiv a datoriilor rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate.
  Contul 466
  Cu ajutorul contului 466 "Decontări din operaţiuni de fiducie" se ţine evidenţa datoriilor, respectiv a creanţelor rezultate din operaţiuni de fiducie.
  GRUPA 47 "CONTURI DE SUBVENŢII, REGULARIZARE ŞI ASIMILATE"
  Din grupa 47 "Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate" fac parte:
  Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans"
  Contul 472 "Venituri înregistrate în avans"
  Contul 473 "Decontări din operaţiuni în curs de clarificare"
  Contul 475 "Subvenţii pentru investiţii"
  Contul 478 "Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi".
  Contul 471
  Cu ajutorul contului 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" se ţine evidenţa cheltuielilor efectuate în avans şi care urmează a se repartiza eşalonat pe cheltuieli, pe baza unui scadenţar, în perioadele/exerciţiile financiare viitoare.
  În debitul contului 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" se înregistrează sumele reprezentând abonamentele, chiriile şi alte cheltuieli efectuate anticipat.
  În creditul contului 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" se înregistrează sumele repartizate în perioadele/exerciţiile financiare următoare pe cheltuieli, conform scadenţarelor.
  Soldul contului reflectă cheltuielile efectuate în avans.
  Contul 472
  Cu ajutorul contului 472 "Venituri înregistrate în avans" se ţine evidenţa veniturilor înregistrate în avans.
  În creditul contului 472 "Venituri înregistrate în avans" se înregistrează veniturile în avans, aferente perioadelor/exerciţiilor financiare următoare, cum sunt: sumele facturate sau încasate din chirii, abonamente, asigurări etc., valoarea subvenţiilor pentru venituri, aferente perioadelor viitoare.
  În debitul contului 472 "Venituri înregistrate în avans" se înregistrează veniturile înregistrate în avans şi aferente perioadei curente sau exerciţiului financiar în curs, valoarea subvenţiilor pentru venituri, înregistrate anterior ca venituri în avans, partea din subvenţiile aferente veniturilor, restituită sau de restituit.
  Soldul contului reprezintă veniturile înregistrate în avans.
  Contul 473
  Cu ajutorul contului 473 "Decontări din operaţiuni în curs de clarificare" se ţine evidenţa sumelor în curs de clarificare, ce nu pot fi înregistrate pe cheltuieli/venituri, sau în alte conturi în mod direct, fiind necesare cercetări şi lămuriri suplimentare.
  În debitul contului 473 "Decontări din operaţiuni în curs de clarificare" se înregistrează sumele pentru care în momentul efectuării sau constatării acestora nu se pot lua măsuri de înregistrare definitivă într-un cont, necesitând clarificări suplimentare, precum şi sumele restituite, necuvenite entităţii.
  În creditul contului 473 "Decontări din operaţiuni în curs de clarificare" se înregistrează sumele încasate şi necuvenite entităţii, precum şi sumele clarificate, trecute pe cheltuieli.
  Soldul contului reprezintă sumele în curs de clarificare.
  Contul 475
  Cu ajutorul contului 475 "Subvenţii pentru investiţii" se ţine evidenţa subvenţiilor guvernamentale pentru investiţii, împrumuturilor nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii, donaţiilor pentru investiţii, plusurilor de inventar de natura imobilizărilor şi a altor sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii.
  În creditul contului 475 "Subvenţii pentru investiţii" se înregistrează subvenţiile pentru investiţii, împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii şi alte sume de primit cu caracter de subvenţii pentru investiţii.
  În debitul contului 475 "Subvenţii pentru investiţii" se înregistrează cota-parte a subvenţiilor pentru investiţii trecute la venituri, corespunzător amortizării calculate.
  Soldul contului reprezintă subvenţiile pentru investiţii, netransferate la venituri.
  Contul 478
  Cu ajutorul contului 478 "Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi" se ţine evidenţa datoriei corespunzătoare valorii activelor primite de entitate de la clienţii săi, sub formă de imobilizări corporale sau numerar, pentru a-i conecta, conform prevederilor legale, la o reţea de electricitate, gaze, apă sau pentru a le furniza accesul continuu la anumite bunuri sau servicii, potrivit prevederilor IFRIC 18 "Transferul de active de la clienţi".
  GRUPA 48 "DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII"
  Din grupa 48 "Decontări în cadrul unităţii" fac parte:
  Contul 481 "Decontări între unitate şi subunităţi"
  Contul 482 "Decontări între subunităţi".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa decontărilor între unitate şi subunităţile sale fără personalitate juridică sau între subunităţile fără personalitate juridică din cadrul aceleiaşi unităţi, care conduc contabilitate proprie.
  În debitul conturilor se înregistrează valorile materiale şi băneşti transferate subunităţilor (în contabilitatea unităţii) sau unităţii (în contabilitatea subunităţii) sau între subunităţi.
  În creditul conturilor se înregistrează valori materiale şi băneşti primite de unitate de la subunităţi (în contabilitatea unităţii) sau cele primite de subunitate de la unitate sau subunităţi.
  Soldul debitor al conturilor reprezintă sumele de încasat, iar soldul creditor, al conturilor sumele datorate pentru operaţiuni din cadrul unei entităţi cu subunităţi fără personalitate juridică sau operaţiuni între subunităţi ale aceleiaşi entităţi.
  GRUPA 49 "AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR"
  Din grupa 49 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor" fac parte:
  Contul 491 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi"
  Contul 495 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii"
  Contul 496 "Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa ajustărilor constituite pentru deprecierea creanţelor din conturile de clienţi, deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii, deprecierea creanţelor - debitori diverşi.
  În creditul conturilor se înregistrează valoarea ajustărilor constituite sau majorate.
  În debitul conturilor se înregistrează diminuarea sau anularea ajustărilor constituite.
  Soldul conturilor reprezintă ajustările pentru depreciere constituite.
  CLASA 5 "CONTURI DE TREZORERIE"
  Din clasa 5 "Conturi de trezorerie" fac parte următoarele grupe de conturi: 50 "Investiţii pe termen scurt", 51 "Conturi la bănci", 53 "Casa", 54 "Acreditive", 58 " Viramente interne", 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa investiţiilor pe termen scurt şi a disponibilităţilor existente în conturi şi în casierie.
  GRUPA 50 "INVESTIŢII PE TERMEN SCURT"
  Din grupa 50 "Investiţii pe termen scurt" fac parte: Contul 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate" Contul 506 "Obligaţiuni"
  Contul 507 "Certificate verzi primite"
  Contul 508 "Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate"
  Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt".
  În conturile de investiţii pe termen scurt se evidenţiază investiţiile financiare efectuate de societate pentru obţinerea de profituri pe termen scurt.
  În debitul conturilor 505 - 508 se înregistrează investiţiile pe termen scurt achiziţionate sau primite gratuit.
  În credit se evidenţiază investiţiile pe termen scurt cedate.
  Soldul contului reprezintă investiţiile pe termen scurt existente.
  Contul 507
  Cu ajutorul contului 507 "Certificate verzi primite" se ţine evidenţa certificatelor verzi primite de entitate, potrivit legii, cu excepţia celor a căror tranzacţionare a fost amânată.
  Contul 509
  Cu ajutorul contului 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" se ţine evidenţa vărsămintelor de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate.
  În creditul contului 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" se înregistrează valoarea datorată pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate.
  În debitul contului 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" se înregistrează valoarea achitată a investiţiilor pe termen scurt.
  Soldul contului reprezintă valoarea datorată pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate.
  GRUPA 51 "CONTURI LA BĂNCI"
  Din grupa 51 "Conturi la bănci" fac parte:
  Contul 511 "Valori de încasat"
  Contul 512 "Conturi curente la bănci"
  Contul 518 "Dobânzi"
  Contul 519 "Credite bancare pe termen scurt".
  Contul 511
  Cu ajutorul contului 511 "Valori de încasat" se ţine evidenţa valorilor de încasat, cum sunt cecurile şi efectele comerciale primite de la clienţi.
  În debitul contului 511 "Valori de încasat" se înregistrează valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale primite de la clienţi.
  În creditul contului 511 "Valori de încasat" se înregistrează valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale încasate.
  Soldul contului reprezintă valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale neîncasate.
  Contul 512
  Cu ajutorul contului 512 "Conturi curente la bănci" se ţine evidenţa disponibilităţilor în lei şi valută aflate în conturi la bănci, a sumelor în curs de decontare, precum şi a mişcării acestora.
  În debitul contului 512 "Conturi curente la bănci" se înregistrează intrările de disponibilităţi în lei şi valută.
  În creditul contului 512 "Conturi curente la bănci" se înregistrează ieşirile de disponibilităţi în lei şi valută.
  Soldul debitor reprezintă disponibilităţile în lei şi în valută, iar soldul creditor, creditele primite.
  Contul 518
  Cu ajutorul contului 518 "Dobânzi" se ţine evidenţa dobânzilor datorate, precum şi a dobânzilor de încasat, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente, respectiv a disponibilităţilor aflate în conturile curente.
  În debitul contului 518 "Dobânzi" se înregistrează dobânzile de încasat aferente disponibilităţilor aflate în conturile curente sau dobânzile plătite, aferente împrumuturilor primite.
  În creditul contului 518 "Dobânzi" se înregistrează dobânzile datorate, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente sau dobânzile încasate aferente disponibilităţilor aflate în conturile curente.
  Soldul debitor reprezintă dobânzile de încasat, iar soldul creditor, dobânzile de plătit.
  Contul 519
  Cu ajutorul contului 519 "Credite bancare pe termen scurt" se ţine evidenţa creditelor primite de la bănci, pe termen scurt.
  În creditul contului 519 "Credite bancare pe termen scurt" se înregistrează creditele bancare pe termen scurt, acordate de bancă pentru nevoi temporare, inclusiv dobânzile datorate.
  În debitul contului 519 "Credite bancare pe termen scurt" se înregistrează creditele bancare pe termen scurt rambursate, inclusiv dobânzile plătite. Soldul contului reprezintă creditele bancare pe termen scurt nerambursate.
  GRUPA 53 "CASA"
  Din grupa 53 "Casa" fac parte:
  Contul 531 "Casa"
  Contul 532 "Alte valori".
  Cu ajutorul contului 531 "Casa" se ţine evidenţa disponibilităţilor aflate în casieria entităţii, precum şi a mişcării acestora, ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate.
  Contul 531
  Cu ajutorul contului 531 "Casa" se ţine evidenţa numerarului aflat în casieria entităţii, precum şi a mişcării acestuia.
  În debitul contului 531 "Casa" se înregistrează intrările de disponibilităţi în casieria entităţii.
  În creditul contului 531 "Casa" se înregistrează ieşirile de disponibilităţi din casieria entităţii.
  Soldul contului reprezintă disponibilităţile existente în casierie.
  Contul 532
  Cu ajutorul contului 532 "Alte valori" se ţine evidenţa bonurilor valorice, timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi odihnă, tichetelor şi biletelor de călătorie, tichetelor de masă, a altor valori, precum şi a mişcării acestora.
  În debitul contului 532 "Alte valori" se înregistrează valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi odihnă, tichetelor şi biletelor de călătorie, tichetelor de masă şi a altor valori achiziţionate.
  În creditul contului 532 "Alte valori" se înregistrează valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale şi poştale, biletelor de tratament şi odihnă, tichetelor şi biletelor de călătorie şi a altor valori, consumate, valoarea tichetelor de masă acordate salariaţilor.
  Soldul contului reprezintă alte valori existente.
  GRUPA 54 "ACREDITIVE"
  Din grupa 54 "Acreditive" fac parte:
  Contul 541 "Acreditive"
  Contul 542 "Avansuri de trezorerie".
  Contul 541
  Cu ajutorul contului 541 "Acreditive" se ţine evidenţa acreditivelor deschise în bănci pentru efectuarea de plăţi în favoarea terţilor.
  În debitul contului 541 "Acreditive" se înregistrează valoarea acreditivelor deschise la dispoziţia terţilor.
  În creditul contului 541 "Acreditive" se înregistrează sumele plătite terţilor sau virate în conturile de disponibilităţi ca urmare a încetării valabilităţii acreditivului.
  Soldul contului reprezintă valoarea acreditivelor deschise la bănci, existente.
  Contul 542
  Cu ajutorul contului 542 "Avansuri de trezorerie" se ţine evidenţa avansurilor de trezorerie, inclusiv sumele acordate prin sistemul de card.
  În debitul contului 542 "Avansuri de trezorerie" se înregistrează avansurile de trezorerie acordate.
  În creditul contului 542 "Avansuri de trezorerie" se înregistrează avansurile de trezorerie justificate.
  Soldul contului reprezintă sumele acordate ca avansuri de trezorerie nedecontate.
  GRUPA 58 "VIRAMENTE INTERNE"
  Din grupa 58 "Viramente interne" face parte:
  Contul 581 "Viramente interne".
  Contul 581
  Cu ajutorul contului 581 "Viramente interne" se ţine evidenţa viramentelor de disponibilităţi între conturile de trezorerie.
  În debitul contului 581 "Viramente interne" se înregistrează sumele virate dintr-un cont de trezorerie în alt cont de trezorerie.
  În creditul contului 581 "Viramente interne" se înregistrează sumele intrate într-un cont de trezorerie din alt cont de trezorerie.
  De regulă, contul nu prezintă sold.
  GRUPA 59 "AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE" parte:
  Din grupa 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie" fac
  Contul 595 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate"
  Contul 596 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor"
  Contul 598 "Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate".
  Cu ajutorul conturilor din această grupă se ţine evidenţa constituirii ajustărilor pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate, obligaţiunilor şi a altor investiţii financiare şi creanţe asimilate, precum şi a suplimentării, diminuării sau anulării acestora, după caz.
  În creditul conturilor se înregistrează valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie, constituite sau suplimentate, după caz.
  În debitul conturilor se înregistrează sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie.
  Soldul conturilor reprezintă valoarea ajustărilor constituite pentru pierderile de valoare, existente la sfârşitul perioadei.
  CLASA 6 "CONTURI DE CHELTUIELI ŞI PIERDERI"
  Din clasa 6 "Conturi de cheltuieli şi pierderi" fac parte următoarele grupe de conturi: 60 "Cheltuieli privind stocurile", 61 "Cheltuieli cu serviciile executate de terţi", 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi", 63 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate", 64 "Cheltuieli cu personalul", 65 "Alte cheltuieli de exploatare", 66 "Cheltuieli financiare", 68 "Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare" şi 69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte impozite".
  Conturile din clasa 6 "Conturi de cheltuieli şi pierderi" sunt conturi cu funcţie de activ, cu excepţia contului 609 "Reduceri comerciale primite", care are funcţie de pasiv.
  GRUPA 60 "CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE"
  Din grupa 60 "Cheltuieli privind stocurile" fac parte:
  Contul 601 "Cheltuieli cu materiile prime"
  Contul 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"
  Contul 603 "Cheltuieli privind alte materiale"
  Contul 604 "Cheltuieli privind materialele nestocate"
  Contul 605 "Cheltuieli privind energia şi apa"
  Contul 606 "Cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor"
  Contul 607 "Cheltuieli privind mărfurile"
  Contul 608 "Cheltuieli privind ambalajele"
  Contul 609 "Reduceri comerciale primite".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa cheltuielilor cu materiile prime, cheltuielilor cu materialele consumabile, cheltuielilor înregistrate la darea în folosinţă a altor materiale, cheltuielilor privind materialele nestocate, cheltuielilor privind consumurile de energie şi apă, cheltuielilor privind activele biologice de natura stocurilor, cheltuielilor privind mărfurile, cheltuielilor privind ambalajele, precum şi evidenţa reducerilor comerciale primite de la furnizori.
  În debitul conturilor de cheltuieli privind stocurile, cu excepţia contului 609 "Reduceri comerciale primite" care începe prin a se credita, se înregistrează cheltuielile efectuate, iar la sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.
  Contul 601
  Cu ajutorul contului 601 "Cheltuieli cu materiile prime" se ţine evidenţa cheltuielilor cu materiile prime.
  Contul 602
  Cu ajutorul contului 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile" se ţine evidenţa cheltuielilor cu materialele consumabile.
  Contul 603
  Cu ajutorul contului 603 "Cheltuieli privind alte materiale" se ţine evidenţa cheltuielilor privind alte materiale, la darea în folosinţă a acestora.
  Contul 604
  Cu ajutorul contului 604 "Cheltuieli privind materialele nestocate" se ţine evidenţa cheltuielilor privind materialele nestocate.
  Contul 605
  Cu ajutorul contului 605 "Cheltuieli privind energia şi apa" se ţine evidenţa cheltuielilor privind consumurile de energie şi apă.
  Contul 606
  Cu ajutorul contului 606 "Cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor" se ţine evidenţa cheltuielilor privind activele biologice de natura stocurilor.
  Contul 607
  Cu ajutorul contului 607 "Cheltuieli privind mărfurile" se ţine evidenţa cheltuielilor privind mărfurile.
  Contul 608
  Cu ajutorul contului 608 "Cheltuieli privind ambalajele" se ţine evidenţa cheltuielilor privind ambalajele.
  Contul 609
  Cu ajutorul contului 609 "Reduceri comerciale primite" se ţine evidenţa reducerilor comerciale primite ulterior facturării, şi care nu corectează costul stocurilor la care se referă.
  În creditul contului 609 "Reduceri comerciale primite" se înregistrează valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării.
  GRUPA 61 "CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI"
  Din grupa 61 "Cheltuieli cu serviciile executate de terţi" fac parte:
  Contul 611 "Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile"
  Contul 612 "Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile"
  Contul 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare"
  Contul 614 "Cheltuieli cu studiile şi cercetările"
  Contul 615 "Cheltuieli cu pregătirea personalului".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa cheltuielilor cu serviciile executate de terţi, cheltuielilor cu întreţinerea şi reparaţiile, cheltuielilor cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile, cheltuielilor cu primele de asigurare, cheltuielilor cu studiile şi cercetările.
  În debitul conturilor se înregistrează cheltuielile cu serviciile executate, iar la sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.
  Contul 611
  Cu ajutorul contului 611 "Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile" se ţine evidenţa cheltuielilor cu întreţinerea şi reparaţiile executate de terţi.
  Contul 612
  Cu ajutorul contului 612 "Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile" se ţine evidenţa cheltuielilor cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile.
  Contul 613
  Cu ajutorul contului 613 "Cheltuieli cu primele de asigurare" se ţine evidenţa cheltuielilor cu primele de asigurare.
  Contul 614
  Cu ajutorul contului 614 "Cheltuieli cu studiile şi cercetările" se ţine evidenţa cheltuielilor cu studiile şi cercetările.
  Contul 615
  Cu ajutorul contului 615 "Cheltuieli cu pregătirea personalului" se ţine evidenţa cheltuielilor cu pregătirea personalului.
  GRUPA 62 "CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI"
  Din grupa 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi" fac parte:
  Contul 621 "Cheltuieli cu colaboratorii"
  Contul 622 "Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile"
  Contul 623 "Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate"
  Contul 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal"
  Contul 625 "Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări"
  Contul 626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii"
  Contul 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate"
  Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa cheltuielilor cu colaboratorii, cheltuielilor privind comisioanele şi onorariile, cheltuielilor de protocol, reclamă şi publicitate, cheltuielilor cu transportul de bunuri şi personal, cheltuielilor cu deplasări, detaşări şi transferări, cheltuielilor poştale şi taxe de telecomunicaţii, cheltuielilor cu serviciile bancare şi asimilate, altor cheltuieli cu serviciile executate de terţi.
  În debitul conturilor se înregistrează cheltuielile, iar la sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.
  Contul 621
  Cu ajutorul contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii" se ţine evidenţa cheltuielilor cu colaboratorii.
  Contul 622
  Cu ajutorul contului 622 "Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile" se ţine evidenţa cheltuielilor reprezentând comisioanele datorate pentru cumpărarea sau vânzarea titlurilor de valoare imobilizate sau a celor de plasament, comisioanele de intermediere, onorariile de consiliere, contencios, expertizare, precum şi a altor cheltuieli similare.
  Contul 623
  Cu ajutorul contului 623 "Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate" se ţine evidenţa cheltuielilor de protocol, reclamă şi publicitate.
  Contul 624
  Cu ajutorul contului 624 "Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal" se ţine evidenţa cheltuielilor privind transportul de bunuri şi personal, executate de terţi.
  Contul 625
  Cu ajutorul contului 625 "Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări" se ţine evidenţa cheltuielilor cu deplasările, detaşările şi transferările personalului.
  Contul 626
  Cu ajutorul contului 626 "Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii" se ţine evidenţa cheltuielilor poştale şi a taxelor de telecomunicaţii.
  Contul 627
  Cu ajutorul contului 627 "Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate" se ţine evidenţa cheltuielilor cu serviciile bancare şi asimilate.
  Contul 628
  Cu ajutorul contului 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi" se ţine evidenţa altor cheltuieli cu serviciile executate de terţi.
  GRUPA 63 "CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE"
  Din grupa 63 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" face parte:
  Contul 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate".
  Contul 635
  Cu ajutorul contului 635 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate" se ţine evidenţa cheltuielilor cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, datorate bugetului statului sau altor organisme publice.
  În debitul contului se înregistrează cheltuielile cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, datorate bugetului statului sau altor organisme publice, iar la sfârşitul perioadei, soldul acestui cont se transferă asupra contului de profit şi pierdere.
  GRUPA 64 "CHELTUIELI CU PERSONALUL"
  Din grupa 64 "Cheltuieli cu personalul" fac parte:
  Contul 641 "Cheltuieli cu salariile personalului"
  Contul 642 "Cheltuieli cu avantajele în natură şi tichetele acordate salariaţilor"
  Contul 643 "Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii"
  Contul 644 "Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit"
  Contul 645 "Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa cheltuielilor cu salariile personalului, cu tichetele de masă acordate salariaţilor, cu primele reprezentând participarea personalului la profit, cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii, precum şi a cheltuielilor privind asigurările şi protecţia socială.
  În debitul conturilor se înregistrează cheltuielile iar la sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.
  Contul 641
  Cu ajutorul contului 641 "Cheltuieli cu salariile personalului" se ţine evidenţa cheltuielilor cu salariile personalului.
  Contul 642
  Cu ajutorul contului 642 "Cheltuieli cu avantajele în natură şi tichetele acordate salariaţilor" se ţine evidenţa cheltuielilor cu avantajele în natură, respectiv cu tichetele de masă, de vacanţă, de creşă şi cadou acordate salariaţilor, potrivit legii.
  Contul 643
  Cu ajutorul contului 643 "Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii" se ţine evidenţa cheltuielilor cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii.
  Contul 644
  Cu ajutorul contului 644 "Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit" se ţine evidenţa cheltuielilor cu primele reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii.
  Contul 645
  Cu ajutorul contului 645 "Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială" se ţine evidenţa cheltuielilor privind asigurările şi protecţia socială.
  GRUPA 65 "ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE"
  Din grupa 65 "Alte cheltuieli de exploatare" fac parte:
  Contul 651 "Cheltuieli din operaţiuni de fiducie"
  Contul 652 "Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător"
  Contul 653 "Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării"
  Contul 6531"Pierderi din evaluarea activelor deţinute în vederea vânzării"
  Contul 6532 "Cheltuieli cu cedarea activelor deţinute în vederea vânzării"
  Contul 654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi"
  Contul 655 "Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale"
  Contul 6551 "Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale"
  Contul 6552 "Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale"
  Contul 656 "Cheltuieli privind investiţiile imobiliare"
  Contul 6561"Pierderi din evaluarea la valoarea justă a investiţiilor imobiliare"
  Contul 6562 "Cheltuieli cu cedarea investiţiilor imobiliare"
  Contul 657 "Cheltuieli privind activele biologice"
  Contul 6571 "Pierderi din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice productive"
  Contul 6572 "Pierderi din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice de natura stocurilor"
  Contul 6573 "Cheltuieli cu cedarea activelor biologice productive"
  Contul 658 "Alte cheltuieli de exploatare"
  Contul 6583 "Cheltuieli privind imobilizările necorporale şi corporale cedate şi alte operaţiuni de capital"
  Contul 6585 "Cheltuieli din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cadrul unei tranzacţii cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în numerar"
  Contul 6587 "Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa altor cheltuieli de exploatare, cum ar fi cheltuielile din operaţiuni de fiducie, cheltuielile cu protecţia mediului înconjurător, cheltuielile privind activele deţinute în vederea vânzării, pierderile din creanţe şi debitori diverşi, cheltuielile rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, cheltuielile privind investiţiile imobiliare, activele biologice, precum şi alte cheltuieli care aparţin activităţii de exploatare.
  În debitul conturilor se înregistrează cheltuielile efectuate, iar la sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.
  Contul 651
  Cu ajutorul contului 651 "Cheltuieli din operaţiuni de fiducie" se ţine evidenţa cheltuielilor rezultate din operaţiuni de fiducie.
  Contul 652
  Cu ajutorul contului 652 "Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător" se ţine evidenţa cheltuielilor cu protecţia mediului înconjurător, aferente perioadei.
  Contul 653
  Cu ajutorul contului 653 "Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării" se ţine evidenţa pierderilor rezultate din evaluarea activelor deţinute în vederea vânzării şi a cheltuielilor rezultate din cedarea acestora.
  Contul 654
  Cu ajutorul contului 654 "Pierderi din creanţe şi debitori diverşi" se ţine evidenţa pierderilor din creanţe.
  Contul 655
  Cu ajutorul contului 655 "Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale" se ţine evidenţa cheltuielilor rezultate din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale.
  Contul 656
  Cu ajutorul contului 656 "Cheltuieli privind investiţiile imobiliare" se ţine evidenţa cheltuielilor rezultate din evaluarea la valoarea justă a investiţiilor imobiliare şi a cheltuielilor cu cedarea acestora.
  Contul 657
  Cu ajutorul contului 657 "Cheltuieli privind activele biologice" se ţine evidenţa pierderilor rezultate din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice, precum şi a cheltuielilor cu cedarea activelor biologice productive.
  Contul 658
  Cu ajutorul contului 658 "Alte cheltuieli de exploatare" se ţine evidenţa altor cheltuieli de exploatare, cum ar fi: amenzile, penalităţile, donaţiile acordate, valoarea neamortizată a imobilizărilor necorporale şi a celor corporale cedate, cheltuieli rezultate din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cadrul unei tranzacţii cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în numerar, cheltuielile privind calamităţile şi alte evenimente similare, precum şi alte cheltuieli aferente activităţii de exploatare.
  GRUPA 66 "CHELTUIELI FINANCIARE"
  Din grupa 66 "Cheltuieli financiare" fac parte:
  Contul 661 "Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare"
  Contul 6611 "Pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării"
  Contul 6612 "Pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere"
  Contul 6613 "Pierderi aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării"
  Contul 6618 "Alte cheltuieli"
  Contul 662 "Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate"
  Contul 6621 "Pierderi privind operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării"
  Contul 6622 "Pierderi privind contabilitatea de acoperire"
  Contul 6623 "Cheltuieli cu dobânzile aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii"
  Contul 663 "Pierderi din creanţe legate de participaţii"
  Contul 664 "Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate"
  Contul 6643 "Cheltuieli privind cedarea filialelor dobândite exclusiv cu intenţia de a fi revândute"
  Contul 665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar"
  Contul 6651 "Diferenţe nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută"
  Contul 6652 "Diferenţe nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o operaţiune din străinătate"
  Contul 666 "Cheltuieli privind dobânzile"
  Contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate"
  Contul 668 "Alte cheltuieli financiare"
  Contul 6681 "Cheltuieli cu amânarea plăţii peste termenele normale de creditare"
  Contul 6688 "Alte cheltuieli financiare".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa pierderilor din creanţe legate de participaţii, cheltuielilor privind investiţiile financiare cedate, cheltuielilor din diferenţe de curs valutar, precum şi a cheltuielilor privind dobânzile, sconturile acordate şi altor cheltuieli financiare.
  În debitul conturilor se înregistrează cheltuielile iar la sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.
  Contul 661
  Cu ajutorul contului 661 "Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare" se ţine evidenţa pierderilor rezultate din evaluarea activelor şi datoriilor financiare prin contul de profit şi pierdere, precum şi a pierderilor aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării.
  Contul 662
  Cu ajutorul contului 662 "Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate" se ţine evidenţa pierderilor rezultate din evaluarea instrumentelor derivate prin contul de profit şi pierdere, a pierderilor şi a cheltuielilor cu dobânzile privind contabilitatea de acoperire.
  Contul 663
  Cu ajutorul contului 663 "Pierderi din creanţe legate de participaţii" se ţine evidenţa pierderilor din creanţe imobilizate.
  Contul 664
  Cu ajutorul contului 664 "Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate" se ţine evidenţa cheltuielilor privind investiţiile financiare cedate, inclusiv cu cedarea filialelor dobândite exclusiv cu intenţia de a fi revândute.
  Contul 665
  Cu ajutorul contului 665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" se ţine evidenţa cheltuielilor privind diferenţele de curs valutar.
  Contul 666
  Cu ajutorul contului 666 "Cheltuieli privind dobânzile" se ţine evidenţa cheltuielilor privind dobânzile.
  Contul 667
  Cu ajutorul contului 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate" se ţine evidenţa cheltuielilor privind sconturile acordate clienţilor, debitorilor sau băncilor.
  Contul 668
  Cu ajutorul contului 668 "Alte cheltuieli financiare" se ţine evidenţa cheltuielilor financiare, altele decât cele înregistrate în celelalte conturi din această grupă, precum şi a cheltuielilor rezultate din amânarea plăţilor peste termenele normale de creditare.
  GRUPA 68 "CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE"
  Din grupa 68 "Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare" fac parte:
  Contul 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere"
  Contul 6811 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice productive evaluate la cost"
  Contul 6813 "Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice productive evaluate la cost"
  Contul 686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierdere de valoare"
  Contul 6861 "Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa cheltuielilor privind amortizările, provizioanele, ajustările pentru depreciere şi pierdere de valoare înregistrate în activitatea de exploatare şi în cea financiară.
  În debitul conturilor se înregistrează cheltuielile iar la sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.
  Contul 681
  Cu ajutorul contului 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere" se ţine evidenţa cheltuielilor de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere, înregistrate în activitatea de exploatare.
  Contul 686
  Cu ajutorul contului 686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierdere de valoare" se ţine evidenţa cheltuielilor financiare cu amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare, înregistrate în activitatea financiară.
  GRUPA 69 "CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE"
  Din grupa 69 "Cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte impozite" fac parte:
  Contul 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit curent"
  Contul 692 "Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat"
  Contul 698 "Cheltuieli cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa cheltuielilor cu impozitul pe profit curent şi amânat şi a cheltuielilor cu alte impozite.
  În debitul conturilor se înregistrează cheltuielile iar la sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.
  Contul 691
  Cu ajutorul contului 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit curent" se ţine evidenţa cheltuielilor cu impozitul pe profit curent, calculat în conformitate cu legislaţia fiscală.
  Contul 692
  Cu ajutorul contului 692 "Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat" se ţine evidenţa cheltuielilor cu impozitul pe profit amânat, determinat în conformitate cu prevederile IFRS.
  Contul 698
  Cu ajutorul contului 698 "Cheltuieli cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus" se ţine evidenţa cheltuielilor cu alte impozite determinate în conformitate cu reglementările emise în acest scop.
  CLASA 7 "CONTURI DE VENITURI ŞI CÂŞTIGURI"
  Din clasa 7 "Conturi de venituri şi câştiguri" fac parte următoarele grupe de conturi: 70 "Cifra de afaceri netă", 71 "Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie", 72 "Venituri din producţia de imobilizări şi investiţii imobiliare", 74 "Venituri din subvenţii de exploatare", 75 "Alte venituri din exploatare", 76 "Venituri financiare", 78 "Venituri din provizioane, amortizări şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare" şi 79 "Venituri din impozitul pe profit amânat".
  Conturile din clasa 7 "Conturi de venituri şi câştiguri" sunt conturi cu funcţie de pasiv. Fac excepţie conturile 709 "Reduceri comerciale acordate", care are funcţie de activ, şi cele din grupa 71 "Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie", care sunt bifuncţionale.
  GRUPA 70 "CIFRA DE AFACERI NETĂ"
  Din grupa 70 "Cifra de afaceri netă" fac parte:
  Contul 701 "Venituri din vânzarea produselor finite, produselor agricole şi a activelor biologice de natura stocurilor"
  Contul 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor"
  Contul 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale"
  Contul 704 "Venituri din servicii prestate"
  Contul 705 "Venituri din studii şi cercetări"
  Contul 706 "Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii"
  Contul 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor"
  Contul 708 "Venituri din activităţi diverse"
  Contul 709 "Reduceri comerciale acordate".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa veniturilor ce se cuprind în cifra de afaceri, a veniturilor din vânzarea mărfurilor, produselor finite, produselor agricole şi a activelor biologice de natura stocurilor, semifabricatelor şi a produselor reziduale, a veniturilor din prestări servicii, locaţii de gestiune şi chirii, din studii şi cercetări, din alte activităţi diverse, precum şi evidenţa reducerilor comerciale acordate la aceste venituri.
  În creditul conturilor de venituri, cu excepţia contului 709 "Reduceri comerciale acordate" care începe prin a se debita, se înregistrează veniturile realizate, iar la sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.
  Contul 701
  Cu ajutorul contului 701 "Venituri din vânzarea produselor finite, produselor agricole şi a activelor biologice de natura stocurilor" se ţine evidenţa vânzărilor de produse finite, produse agricole şi active biologice de natura stocurilor.
  Contul 702
  Cu ajutorul contului 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor" se ţine evidenţa veniturilor din vânzarea semifabricatelor.
  Contul 703
  Cu ajutorul contului 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale" se ţine evidenţa veniturilor din vânzarea produselor reziduale.
  Contul 704
  Cu ajutorul contului 704 "Venituri din servicii prestate" se ţine evidenţa veniturilor din servicii prestate.
  Contul 705
  Cu ajutorul contului 705 "Venituri din studii şi cercetări" se ţine evidenţa veniturilor din studii şi cercetări.
  Contul 706
  Cu ajutorul contului 706 "Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii" se ţine evidenţa veniturilor din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii.
  Contul 707
  Cu ajutorul contului 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor" se ţine evidenţa veniturilor din vânzarea mărfurilor.
  Contul 708
  Cu ajutorul contului 708 "Venituri din activităţi diverse" se ţine evidenţa veniturilor din diverse activităţi, cum sunt: comisioane, servicii prestate în interesul personalului, punerea la dispoziţia terţilor a personalului unităţii, venituri din valorificarea ambalajelor, precum şi alte venituri realizate din relaţiile cu terţii.
  Contul 709
  Cu ajutorul contului 709 "Reduceri comerciale acordate" se ţine evidenţa reducerilor comerciale acordate ulterior facturării, indiferent de perioada la care se referă.
  În debitul contului 709 "Reduceri comerciale acordate" se înregistrează valoarea reducerilor comerciale acordate.
  GRUPA 71 "VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE"
  Din grupa 71 "Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie" face parte:
  Contul 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse".
  Contul 711
  Cu ajutorul contului 711 "Venituri aferente costurilor stocurilor de produse" se ţine evidenţa costului de producţie al produselor stocate, precum şi variaţia acestuia.
  La sfârşitul perioadei, soldul acestui cont se transferă asupra contului de profit şi pierdere.
  GRUPA 72 "VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE"
  Din grupa 72 "Venituri din producţia de imobilizări şi investiţii imobiliare" fac parte:
  Contul 721 "Venituri din producţia de imobilizări necorporale"
  Contul 722 "Venituri din producţia de imobilizări corporale"
  Contul 725 "Venituri din producţia de investiţii imobiliare".
  În creditul acestor conturi se înregistrează veniturile din producţia de imobilizări necorporale, corporale şi investiţii imobiliare.
  La sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.
  Contul 721
  Cu ajutorul contului 721 "Venituri din producţia de imobilizări necorporale" se ţine evidenţa veniturilor din producţia de imobilizări necorporale.
  Contul 722
  Cu ajutorul contului 722 "Venituri din producţia de imobilizări corporale" se ţine evidenţa veniturilor din producţia de imobilizări corporale.
  Contul 725
  Cu ajutorul contului 725 "Venituri din producţia de investiţii imobiliare" se ţine evidenţa veniturilor din producţia de investiţii imobiliare.
  GRUPA 74 "VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE"
  Din grupa 74 "Venituri din subvenţii de exploatare" face parte:
  Contul 741 "Venituri din subvenţii de exploatare"
  Contul 7417 "Venituri din subvenţii de exploatare în caz de calamităţi şi alte evenimente similare".
  Contul 741
  Cu ajutorul contului 741 "Venituri din subvenţii de exploatare" se ţine evidenţa subvenţiilor cuvenite entităţii în schimbul respectării anumitor condiţii referitoare la activitatea de exploatare a acesteia.
  În debitul contului se înregistrează subvenţiile de exploatare primite sau de primit şi subvenţiile pentru venituri, recunoscute anterior ca venituri amânate.
  La sfârşitul perioadei, soldul acestui cont se transferă asupra contului de profit şi pierdere.
  GRUPA 75 "ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE"
  Din grupa 75 "Alte venituri din exploatare" fac parte:
  Contul 751 "Venituri din operaţiuni de fiducie"
  Contul 753 "Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării"
  Contul 7531 "Câştiguri din evaluarea activelor deţinute în vederea vânzării"
  Contul 7532 "Venituri din cedarea activelor deţinute în vederea vânzării"
  Contul 754 "Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi"
  Contul 755 "Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale"
  Contul 7551 "Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale"
  Contul 7552 "Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale"
  Contul 756 "Venituri din investiţii imobiliare"
  Contul 7561 "Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a investiţiilor imobiliare"
  Contul 7562 "Venituri din cedarea investiţiilor imobiliare"
  Contul 757 "Venituri din active biologice"
  Contul 7571 "Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice productive"
  Contul 7572 "Câştiguri din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice de natura stocurilor"
  Contul 7573 "Venituri din cedarea activelor biologice productive"
  Contul 758 "Alte venituri din exploatare"
  Contul 7583 "Venituri din vânzarea imobilizărilor necorporale şi corporale şi alte operaţiuni de capital"
  Contul 7585 "Venituri din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cadrul unei tranzacţii cu plată pe bază de acţiuni cu decontare în numerar"
  Contul 7587 "Câştiguri din cumpărări în condiţii avantajoase".
  În creditul acestor conturi se înregistrează veniturile din operaţiuni de fiducie, veniturile rezultate din activele deţinute în vederea vânzării, din creanţe reactivate şi debitori diverşi, din reevaluarea imobilizărilor, din investiţii imobiliare, din active biologice şi produse agricole, precum şi alte venituri din exploatare.
  La sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.
  Contul 751
  Cu ajutorul contului 751 "Venituri din operaţiuni de fiducie" se ţine evidenţa veniturilor rezultate din operaţiuni de fiducie.
  Contul 753
  Cu ajutorul contului 753 "Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării" se ţine evidenţa veniturilor obţinute din evaluarea activelor deţinute în vederea vânzării şi a veniturilor obţinute din cedarea acestora.
  Contul 754
  Cu ajutorul contului 754 "Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi" se ţine evidenţa creanţelor reactivate privind clienţii şi debitorii diverşi.
  Contul 755
  Cu ajutorul contului 755 "Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale" se ţine evidenţa veniturilor rezultate din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale.
  Contul 756
  Cu ajutorul contului 756 "Venituri din investiţii imobiliare" se ţine evidenţa câştigurilor rezultate din evaluarea la valoarea justă a investiţiilor imobiliare şi a veniturilor din cedarea acestora.
  Contul 757
  Cu ajutorul contului 757 "Venituri din active biologice" se ţine evidenţa câştigurilor rezultate din evaluarea la valoarea justă a activelor biologice, precum şi a veniturilor din cedarea activelor biologice productive.
  Contul 758
  Cu ajutorul contului 758 "Alte venituri din exploatare" se ţine evidenţa veniturilor realizate din alte surse decât cele nominalizate în conturile distincte de venituri ale activităţii de exploatare, precum şi a veniturilor rezultate din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cadrul unei tranzacţii cu plată pe bază de acţiuni cu decontare în numerar.
  Contul 7587
  Cu ajutorul contului 7587 "Câştiguri din cumpărări în condiţii avantajoase" se ţine evidenţa câştigului rezultat din cumpărări efectuate în condiţii avantajoase, potrivit prevederilor IFRS 3 "Combinări de întreprinderi".
  GRUPA 76 "VENITURI FINANCIARE"
  Din grupa 76 "Venituri financiare" fac parte:
  Contul 761 "Venituri din imobilizări financiare şi investiţii financiare pe termen scurt"
  Contul 762 "Venituri din operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare"
  Contul 7621 "Câştiguri aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării"
  Contul 7622 "Câştiguri aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere"
  Contul 7623 "Venituri aferente activelor financiare disponibile în vederea vânzării"
  Contul 7628 "Alte venituri"
  Contul 763 "Venituri din operaţiunile cu instrumente derivate"
  Contul 7631 "Câştiguri privind operaţiunile cu instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării"
  Contul 7632 "Câştiguri privind contabilitatea de acoperire"
  Contul 7633 "Venituri din dobânzi aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de acoperire a riscului de rată a dobânzii"
  Contul 764 "Venituri din investiţii financiare cedate"
  Contul 7643 "Venituri din cedarea filialelor dobândite exclusiv cu intenţia de a fi revândute"
  Contul 765 "Venituri din diferenţe de curs valutar"
  Contul 7651 "Diferenţe favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută"
  Contul 7652 "Diferenţe favorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o operaţiune din străinătate"
  Contul 766 "Venituri din dobânzi"
  Contul 767 "Venituri din sconturi obţinute"
  Contul 768 "Alte venituri financiare"
  Contul 7681 "Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare"
  Contul 7688 "Alte venituri financiare".
  În creditul acestor conturi se înregistrează veniturile din imobilizări financiare şi investiţii financiare pe termen scurt, din instrumentele financiare derivate, din investiţii financiare cedate, precum şi veniturile din diferenţe de curs valutar, dobânzi, sconturi obţinute şi alte venituri financiare.
  La sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.
  Contul 761
  Cu ajutorul contului 761 "Venituri din imobilizări financiare şi investiţii financiare pe termen scurt" se ţine evidenţa veniturilor din imobilizări şi investiţii financiare pe termen scurt.
  Contul 762
  Cu ajutorul contului 762 "Venituri din operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare" se ţine evidenţa câştigurilor rezultate din evaluarea activelor şi datoriilor financiare prin contul de profit şi pierdere, precum şi a câştigurilor rezultate din cesiunea activelor
  financiare disponibile în vederea vânzării.
  Contul 763
  Cu ajutorul contului 763 "Venituri din operaţiunile cu instrumente derivate" se ţine evidenţa câştigurilor rezultate din evaluarea instrumentelor derivate prin contul de profit şi pierdere, a câştigurilor şi a veniturilor cu dobânzile privind contabilitatea de acoperire.
  Contul 764
  Cu ajutorul contului 764 "Venituri din investiţii financiare cedate" se ţine evidenţa veniturilor rezultate din vânzarea investiţiilor financiare inclusiv cu cedarea filialelor dobândite exclusiv cu intenţia de a fi revândute.
  Contul 765
  Cu ajutorul contului 765 "Venituri din diferenţe de curs valutar" se ţine evidenţa veniturilor din diferenţe de curs valutar.
  Contul 766
  Cu ajutorul contului 766 "Venituri din dobânzi" se ţine evidenţa veniturilor financiare din dobânzile cuvenite pentru disponibilităţile din conturile bancare, pentru împrumuturile acordate sau pentru livrările pe credit, precum şi dobânda aferentă creanţelor imobilizate.
  Contul 767
  Cu ajutorul contului 767 "Venituri din sconturi obţinute" se ţine evidenţa veniturilor din sconturile obţinute de la furnizori şi alţi creditori.
  Contul 768
  Cu ajutorul contului 768 "Alte venituri financiare" se ţine evidenţa veniturilor financiare, altele decât cele înregistrate în celelalte conturi din această grupă, precum şi a veniturilor rezultate din amânarea încasării peste termenele normale de creditare.
  GRUPA 78 "VENITURI DIN PROVIZIOANE, AMORTIZĂRI ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE"
  Din grupa 78 "Venituri din provizioane, amortizări şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare" fac parte:
  Contul 781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare"
  Contul 786 "Venituri financiare din amortizări şi ajustări pentru pierdere de valoare".
  Cu ajutorul acestor conturi se ţine evidenţa veniturilor privind provizioanele, ajustările pentru depreciere şi pierdere de valoare ale imobilizărilor şi activelor curente, înregistrate în activitatea de exploatare şi în cea financiară.
  La sfârşitul perioadei, soldul acestor conturi se transferă asupra contului de profit şi pierdere.
  Contul 781
  Cu ajutorul contului 781 "Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare" se ţine evidenţa veniturilor obţinute din diminuarea sau anularea provizioanelor, a ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi necorporale, precum şi a activelor curente.
  Contul 786
  Cu ajutorul contului 786 "Venituri financiare din amortizări şi ajustări pentru pierdere de valoare" se ţine evidenţa veniturilor financiare din ajustări pentru pierdere de valoare, precum şi a diferenţelor favorabile aferente titlurilor de stat achiziţionate, amortizate.
  GRUPA 79 "VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT"
  Din grupa 79 "Venituri din impozitul pe profit amânat" face parte:
  Contul 792 "Venituri din impozitul pe profit amânat".
  Contul 792
  Cu ajutorul contului 792 "Venituri din impozitul pe profit amânat" se ţine evidenţa veniturilor ce reprezintă impozitul pe profit amânat, determinat în conformitate cu prevederile IFRS.
  CLASA 8 "CONTURI SPECIALE"
  Contul 809
  Cu ajutorul contului 809 "Creanţe preluate prin cesionare" se ţine evidenţa valorii nominale a creanţelor preluate prin cesionare.
  În debitul contului 809 "Creanţe preluate prin cesionare" se înregistrează valoarea nominală a creanţelor preluate prin cesionare, iar în credit, valoarea nominală a acestor creanţe scoase din evidenţă pe măsura încasării, cedării către terţi sau datorită imposibilităţii încasării acestora.
  Soldul contului reprezintă valoarea nominală a creanţelor preluate prin cesionare, existente la un moment dat.


  Capitolul 12 Transpunerea soldurilor conturilor din balanţa de verificare întocmită potrivit OMFP NR. 1.802/2014 în noul plan de conturi*23)
  Notă

  ──────────

  *23) Administratorii entităţilor răspund pentru transpunerea corectă a soldurilor conturilor din balanţa de verificare la 31 decembrie întocmită potrivit Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în conturile prevăzute în noul Plan de conturi, cuprins în prezentele reglementări. De asemenea, se va urmări ca transpunerea din vechile conturi sintetice în noile conturi sintetice de gradul unu şi doi, dacă este cazul, să se efectueze în funcţie de natura sumelor reflectate în soldul fiecărui cont.

  ──────────

  *Font 7*
  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ CONTURI POTRIVIT REGLEMENTĂRILOR CONTABILE CONFORME CU IFRS │ CONTURI VECHI │
  │ │(prevăzute în Planului de conturi general cuprins în Reglementările │
  │ │ contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice │
  │ │ nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare) │
  ├──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │Simbol│ Denumire cont │Simbol│ Denumire cont │
  │ cont │ │ cont │ │
  ├──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI, PROVIZIOANE, ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ GRUPA 10 - CAPITAL ŞI REZERVE │
  ├──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │101 │Capital │101 │Capital │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1011│Capital subscris nevărsat │ 1011│Capital subscris nevărsat │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1012│Capital subscris vărsat │ 1012│Capital subscris vărsat │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1015│Patrimoniul regiei │ 1015│Patrimoniul regiei │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │102 │Elemente asimilate capitalului │ │Cont nou │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1023│Patrimoniul privat │ 1017│Patrimoniul privat │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1026│Patrimoniul public │ 1016│Patrimoniul public │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1027│Capital subscris reprezentând datorii financiare │ │Cont nou │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1028│Ajustări ale capitalului social/patrimoniului regiei │ │Cont nou │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │103 │Alte elemente de capitaluri proprii │103 │Alte elemente de capitaluri proprii │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1031│Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de │ 1031│Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de │
  │ │capitaluri proprii │ │capitaluri proprii │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1032│Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare │ │Cont nou │
  │ │compuse │ │ │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1033│Diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă │ 1033│Diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă │
  │ │într-o operaţiune din străinătate*24) │ │într-o entitate străină │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1034│Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat │ │Cont nou │
  │ │recunoscute pe seama capitalurilor proprii │ │ │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1035│Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor │ 1038│Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor │
  │ │financiare disponibile în vederea vânzării │ │financiare disponibile în vederea vânzării şi alte elemente │
  │ │ │ │de capitaluri proprii/analitic distinct │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1036│Diferenţe de curs valutar aferente activelor financiare │ │Cont nou │
  │ │nemonetare, în valută, clasificate în categoria celor │ │ │
  │ │disponibile în vederea vânzării │ │ │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1037│Diferenţe privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de │ │Cont nou │
  │ │trezorerie (partea eficientă) │ │ │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1038│Alte elemente de capitaluri proprii │ 1038│Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor │
  │ │ │ │financiare disponibile în vederea vânzării şi alte elemente │
  │ │ │ │de capitaluri proprii/analitic distinct │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │104 │Prime de capital │104 │Prime de capital │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1041│Prime de emisiune │ 1041│Prime de emisiune │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1042│Prime de fuziune/divizare │ 1042│Prime de fuziune/divizare │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1043│Prime de aport │ 1043│Prime de aport │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1044│Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni │ 1044│Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1048│Alte prime de capital │ │Cont nou │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │105 │Rezerve din reevaluare │ │ │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1051│Rezerve din reevaluarea imobilizărilor necorporale │ │Cont nou │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1052│Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale │105 │Rezerve din reevaluare │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │106 │Rezerve │106 │Rezerve │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1061│Rezerve legale │ 1061│Rezerve legale │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1063│Rezerve statutare sau contractuale │ 1063│Rezerve statutare sau contractuale │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1068│Alte rezerve │ 1068│Alte rezerve │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │107 │Diferenţe de curs valutar din conversie │ │ │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1071│Diferenţe de curs valutar din conversia unei operaţiuni din │107 │Diferenţe de curs valutar din conversie │
  │ │străinătate cuprinse în consolidare │ │ │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1072│Diferenţe de curs valutar din conversia situaţiilor │ │Cont nou │
  │ │financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare │ │ │
  │ │diferită de moneda funcţională │ │ │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │108 │Interese care nu controlează │108 │Interese care nu controlează │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1081│Interese care nu controlează - rezultatul exerciţiului │ 1081│Interese care nu controlează - rezultatul exerciţiului │
  │ │financiar │ │financiar │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1082│Interese care nu controlează - alte capitaluri proprii │ 1082│Interese care nu controlează - alte capitaluri proprii │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │109 │Acţiuni proprii │109 │Acţiuni proprii │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1091│Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt │ 1091│Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1092│Acţiuni proprii deţinute pe termen lung │ 1092│Acţiuni proprii deţinute pe termen lung │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1095│Acţiuni proprii reprezentând titluri deţinute de societatea │ 1095│Acţiuni proprii reprezentând titluri deţinute de societatea │
  │ │absorbită la societatea absorbantă │ │absorbită la societatea absorbantă │
  ├──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ GRUPA 11 - REZULTATUL REPORTAT │
  ├──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │117 │Rezultatul reportat, cu excepţia rezultatului reportat │117 │Rezultatul reportat │
  │ │provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29 │ │ │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1171│Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau │ 1171│Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau │
  │ │pierderea neacoperită │ │pierderea neacoperită │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1172│Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată │ 1172│Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată │
  │ │a IAS, mai puţin IAS 29 │ │a IAS, mai puţin IAS 29 │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1173│Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor │ 1173│Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor │
  │ │contabile │ │contabile │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1174│Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor │ 1174│Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor │
  │ │contabile │ │contabile │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1175│Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din │ 1175│Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din │
  │ │rezerve din reevaluare │ │rezerve din reevaluare │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1176│Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea │ 1176│Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea │
  │ │reglementărilor contabile conforme cu directivele europene │ │reglementărilor contabile conforme cu directivele europene │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1177│Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS, │ │Cont nou │
  │ │mai puţin IAS 29 │ │ │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1178│Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii│ │Cont nou │
  │ │la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus │ │ │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │118 │Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată │ │Cont nou │
  │ │a IAS 29 │ │ │
  ├──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ GRUPA 12 - REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR │
  ├──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │121 │Profit sau pierdere │121 │Profit sau pierdere │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │129 │Repartizarea profitului │129 │Repartizarea profitului │
  ├──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ GRUPA 14 - CÂŞTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE │
  │ CAPITALURI PROPRII │
  ├──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │141 │Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de │141 │Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de │
  │ │capitaluri proprii │ │capitaluri proprii │
  │ │ │ │ │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1411│Câştiguri legate de vânzarea instrumentelor de capitaluri │ 1411│Câştiguri legate de vânzarea instrumentelor de capitaluri │
  │ │proprii │ │proprii │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1412│Câştiguri legate de anularea instrumentelor de capitaluri │ 1412│Câştiguri legate de anularea instrumentelor de capitaluri │
  │ │proprii │ │proprii │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │149 │Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea│149 │Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea│
  │ │cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri │ │cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri │
  │ │proprii │ │proprii │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1491│Pierderi rezultate din vânzarea instrumentelor de capitaluri │ 1491│Pierderi rezultate din vânzarea instrumentelor de capitaluri │
  │ │proprii │ │proprii │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1495│Pierderi rezultate din reorganizări, care sunt determinate de│ 1495│Pierderi rezultate din reorganizări, care sunt determinate de│
  │ │anularea titlurilor deţinute │ │anularea titlurilor deţinute │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1498│Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii │ 1498│Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii │
  ├──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ GRUPA 15 - PROVIZIOANE │
  ├──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │151 │Provizioane │151 │Provizioane │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1511│Provizioane pentru litigii │ 1511│Provizioane pentru litigii │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1512│Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor │ 1512│Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1513│Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte │ 1513│Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte │
  │ │acţiuni similare legate de acestea │ │acţiuni similare legate de acestea │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1514│Provizioane pentru restructurare │ 1514│Provizioane pentru restructurare │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1517│Provizioane pentru beneficiile angajaţilor │ 1515│Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare │
  │ │ ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │ │ 1517│Provizioane pentru terminarea contractului de muncă │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1518│Alte provizioane │ 1518│Alte provizioane │
  ├──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ GRUPA 16 - ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE │
  ├──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │161 │Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni │161 │Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1614│Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de │ 1614│Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de │
  │ │stat │ │stat │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1615│Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de │ 1615│Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de │
  │ │bănci │ │bănci │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1617│Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de │ 1617│Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de │
  │ │stat │ │stat │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1618│Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni │ 1618│Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │162 │Credite bancare pe termen lung │162 │Credite bancare pe termen lung │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1621│Credite bancare pe termen lung │ 1621│Credite bancare pe termen lung │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1622│Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă │ 1622│Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1623│Credite externe guvernamentale │ 1623│Credite externe guvernamentale │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1624│Credite bancare externe garantate de stat │ 1624│Credite bancare externe garantate de stat │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1625│Credite bancare externe garantate de bănci │ 1625│Credite bancare externe garantate de bănci │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1626│Credite de la trezoreria statului │ 1626│Credite de la trezoreria statului │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1627│Credite bancare interne garantate de stat │ 1627│Credite bancare interne garantate de stat │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │166 │Datorii care privesc imobilizările financiare │166 │Datorii care privesc imobilizările financiare │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1661│Datorii faţă de entităţile din grup │ 1661│Datorii faţă de entităţile afiliate │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1663│Datorii faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate │ 1663│Datorii faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate │
  │ │în comun │ │în comun │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │167 │Alte împrumuturi şi datorii asimilate │167 │Alte împrumuturi şi datorii asimilate │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │168 │Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate │168 │Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1681│Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni │ 1681│Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1682│Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung │ 1682│Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1685│Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile din grup │ 1685│Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1686│Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile asociate şi │ 1686│Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile asociate şi │
  │ │entităţile controlate în comun │ │entităţile controlate în comun │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1687│Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate │ 1687│Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │169 │Prime privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii │169 │Prime privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1691│Prime privind rambursarea obligaţiunilor │ 1691│Prime privind rambursarea obligaţiunilor │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1692│Prime privind rambursarea altor datorii │ 1692│Prime privind rambursarea altor datorii │
  ├──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI, INVESTIŢII IMOBILIARE ŞI ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ GRUPA 20 - IMOBILIZĂRI NECORPORALE │
  ├──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │203 │Cheltuieli de dezvoltare │203 │Cheltuieli de dezvoltare │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │205 │Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi │205 │Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi │
  │ │active similare │ │active similare │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │206 │Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor │206 │Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor │
  │ │minerale │ │minerale │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │207 │Fond comercial*25) │207 │Fond comercial │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2071│Fond comercial pozitiv │ 2071│Fond comercial pozitiv │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │208 │Alte imobilizări necorporale │208 │Alte imobilizări necorporale │
  ├──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ GRUPA 21 - IMOBILIZĂRI CORPORALE ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE │
  ├──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │211 │Terenuri şi amenajări de terenuri │211 │Terenuri şi amenajări de terenuri │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2111│Terenuri │ 2111│Terenuri │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2112│Amenajări de terenuri │ 2112│Amenajări de terenuri │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │212 │Construcţii │212 │Construcţii │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │213 │Instalaţii tehnice şi mijloace de transport │213 │Instalaţii tehnice şi mijloace de transport │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2131│Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de │ 2131│Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de │
  │ │lucru) │ │lucru) │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2132│Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare │ 2132│Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2133│Mijloace de transport │ 2133│Mijloace de transport │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │214 │Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a │214 │Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a │
  │ │valorilor umane şi materiale şi alte active corporale │ │valorilor umane şi materiale şi alte active corporale │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │215 │Investiţii imobiliare │215 │Investiţii imobiliare │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2151│Investiţii imobiliare evaluate la valoarea justă │ │Cont nou │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2152│Investiţii imobiliare evaluate la cost │ │Cont nou │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │216 │Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor │216 │Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor │
  │ │minerale │ │minerale │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │218 │Plante productive │217 │Active biologice productive/analitic distinct │
  ├──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ GRUPA 22 - IMOBILIZĂRI CORPORALE ŞI ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE ÎN CURS DE APROVIZIONARE │
  ├──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │223 │Instalaţii tehnice şi mijloace de transport în curs de │223 │Instalaţii tehnice şi mijloace de transport în curs de │
  │ │aprovizionare │ │aprovizionare │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │224 │Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a │224 │Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a │
  │ │valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs│ │valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs│
  │ │de aprovizionare │ │de aprovizionare │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │227 │Active biologice productive în curs de aprovizionare │227 │Active biologice productive în curs de aprovizionare │
  ├──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ GRUPA 23 - IMOBILIZĂRI CORPORALE ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE ÎN CURS DE EXECUŢIE │
  ├──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │231 │Imobilizări corporale în curs de execuţie │231 │Imobilizări corporale în curs de execuţie │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │235 │Investiţii imobiliare în curs de execuţie │235 │Investiţii imobiliare în curs de execuţie │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2351│Investiţii imobiliare în curs de execuţie evaluate la │ │Cont nou │
  │ │valoarea justă │ │ │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2352│Investiţii imobiliare în curs de execuţie evaluate la cost │ │Cont nou │
  ├──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ GRUPA 24 - ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE │
  ├──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │241 │Active biologice productive │217 │Active biologice productive/analitic distinct │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2411│Active biologice productive evaluate la valoarea justă │ │Cont nou │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2412│Active biologice productive evaluate la cost │ │Cont nou │
  ├──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ GRUPA 26 - IMOBILIZĂRI FINANCIARE │
  ├──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │261 │Acţiuni deţinute la filiale │261 │Acţiuni deţinute la entităţile afiliate │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2611│Titluri contabilizate la cost │ │Cont nou │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2612│Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere │ │Cont nou │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2613│Titluri disponibile în vederea vânzării │ │Cont nou │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │262 │Acţiuni deţinute la entităţi asociate │262 │Acţiuni deţinute la entităţi asociate │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2621│Titluri contabilizate la cost │ │Cont nou │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2622│Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere │ │Cont nou │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2623│Titluri disponibile în vederea vânzării │ │Cont nou │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │263 │Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun │263 │Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2631│Titluri contabilizate la cost │ │Cont nou │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2632│Titluri evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere │ │Cont nou │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2633│Titluri disponibile în vederea vânzării │ │Cont nou │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │264 │Titluri puse în echivalenţă │264 │Titluri puse în echivalenţă │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │265 │Alte titluri imobilizate │265 │Alte titluri imobilizate │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │266 │Certificate verzi amânate │266 │Certificate verzi amânate │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │267 │Creanţe imobilizate │267 │Creanţe imobilizate │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2671│Sume de încasat de la entităţile din grup │ 2671│Sume de încasat de la entităţile afiliate │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2672│Dobânda aferentă sumelor de încasat de la entităţile din grup│ 2672│Dobânda aferentă sumelor de încasat de la entităţile afiliate│
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2673│Creanţe faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate │ 2673│Creanţe faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate │
  │ │în comun │ │în comun │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2674│Dobânda aferentă creanţelor faţă de entităţile asociate şi │ 2674│Dobânda aferentă creanţelor faţă de entităţile asociate şi │
  │ │entităţile controlate în comun │ │entităţile controlate în comun │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2675│Împrumuturi acordate pe termen lung │ 2675│Împrumuturi acordate pe termen lung │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2676│Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung │ 2676│Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2677│Obligaţiuni achiziţionate cu ocazia emisiunilor efectuate de │ 2677│Obligaţiuni achiziţionate cu ocazia emisiunilor efectuate de │
  │ │terţi │ │terţi │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2678│Alte creanţe imobilizate │ 2678│Alte creanţe imobilizate │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2679│Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate │ 2679│Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │269 │Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare │269 │Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2691│Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la filiale │ 2691│Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la │
  │ │ │ │entităţile afiliate │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2692│Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi│ 2692│Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi│
  │ │asociate │ │asociate │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2693│Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi│ 2693│Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi│
  │ │controlate în comun │ │controlate în comun │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2695│Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare │ 2695│Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare │
  ├──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ GRUPA 28 - AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE, INVESTIŢIILE IMOBILIARE ŞI ACTIVELE BIOLOGICE PRODUCTIVE EVALUATE LA COST │
  ├──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │280 │Amortizări privind imobilizările necorporale │280 │Amortizări privind imobilizările necorporale │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2803│Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare │ 2803│Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2805│Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor │ 2805│Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor │
  │ │comerciale, drepturilor şi activelor similare │ │comerciale, drepturilor şi activelor similare │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2806│Amortizarea activelor necorporale de explorare şi evaluare a │ 2806│Amortizarea activelor necorporale de explorare şi evaluare a │
  │ │resurselor minerale │ │resurselor minerale │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2808│Amortizarea altor imobilizări necorporale │ 2808│Amortizarea altor imobilizări necorporale │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │281 │Amortizări privind imobilizările corporale şi investiţiile │281 │Amortizări privind imobilizările corporale │
  │ │imobiliare evaluate la cost │ │ │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2811│Amortizarea amenajărilor de terenuri │ 2811│Amortizarea amenajărilor de terenuri │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2812│Amortizarea construcţiilor │ 2812│Amortizarea construcţiilor │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2813│Amortizarea instalaţiilor şi mijloacelor de transport │ 2813│Amortizarea instalaţiilor şi mijloacelor de transport │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2814│Amortizarea altor imobilizări corporale │ 2814│Amortizarea altor imobilizări corporale │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2815│Amortizarea investiţiilor imobiliare evaluate la cost │ 2815│Amortizarea investiţiilor imobiliare │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2816│Amortizarea activelor corporale de explorare şi evaluare a │ 2816│Amortizarea activelor corporale de explorare şi evaluare a │
  │ │resurselor minerale │ │resurselor minerale │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2818│Amortizarea plantelor productive │ 2817│Amortizarea activelor biologice productive/analitic distinct │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │284 │Amortizarea activelor biologice productive evaluate la cost │ 2817│Amortizarea activelor biologice productive/analitic distinct │
  ├──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ GRUPA 29 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR, INVESTIŢIILOR IMOBILIARE ŞI A ACTIVELOR BIOLOGICE │
  │ PRODUCTIVE EVALUATE LA COST │
  ├──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │290 │Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale │290 │Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2903│Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare │ 2903│Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2905│Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, │ 2905│Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, │
  │ │licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor │ │licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor │
  │ │similare │ │similare │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2906│Ajustări pentru deprecierea activelor necorporale de │ 2906│Ajustări pentru deprecierea activelor necorporale de │
  │ │explorare şi evaluare a resurselor minerale evaluate la cost │ │explorare şi evaluare a resurselor minerale │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2907│Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale cu │ │Cont nou │
  │ │durată de viaţă utilă nedeterminată │ │ │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2908│Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale │ 2908│Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │291 │Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale şi a │291 │Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale │
  │ │investiţiilor imobiliare evaluate la cost │ │ │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2911│Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de │ 2911│Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de │
  │ │terenuri │ │terenuri │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2912│Ajustări pentru deprecierea construcţiilor │ 2912│Ajustări pentru deprecierea construcţiilor │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2913│Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor şi mijloacelor de │ 2913│Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor şi mijloacelor de │
  │ │transport │ │transport │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2914│Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale │ 2914│Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2915│Ajustări pentru deprecierea investiţiilor imobiliare evaluate│ 2915│Ajustări pentru deprecierea investiţiilor imobiliare │
  │ │la cost │ │ │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2916│Ajustări pentru deprecierea activelor corporale de explorare │ 2916│Ajustări pentru deprecierea activelor corporale de explorare │
  │ │şi evaluare a resurselor minerale evaluate la cost │ │şi evaluare a resurselor minerale │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2918│Ajustări pentru deprecierea plantelor productive │ 2917│Ajustări pentru deprecierea activelor biologice productive/ │
  │ │ │ │analitic distinct │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │293 │Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de │293 │Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de │
  │ │execuţie │ │execuţie │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2931│Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs │ 2931│Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs │
  │ │de execuţie │ │de execuţie │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2935│Ajustări pentru deprecierea investiţiilor imobiliare în curs │ 2935│Ajustări pentru deprecierea investiţiilor imobiliare în curs │
  │ │de execuţie evaluate la cost │ │de execuţie │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │294 │Ajustări pentru deprecierea activelor biologice productive │ 2917│Ajustări pentru deprecierea activelor biologice productive/ │
  │ │evaluate la cost │ │analitic distinct │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │296 │Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor │296 │Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor │
  │ │financiare │ │financiare │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2961│Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la│ 2961│Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la│
  │ │filiale │ │entităţile afiliate │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2962│Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la│ 2962│Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la│
  │ │entităţi asociate şi entităţi controlate în comun │ │entităţi asociate şi entităţi controlate în comun │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2963│Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri │ 2963│Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri │
  │ │imobilizate │ │imobilizate │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2964│Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor de încasat de │ 2964│Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor de încasat de │
  │ │la entităţile din grup │ │la entităţile afiliate │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2965│Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor faţă de │ 2965│Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor faţă de │
  │ │entităţile asociate şi entităţile controlate în comun │ │entităţile asociate şi entităţile controlate în comun │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2966│Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor │ 2966│Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor │
  │ │acordate pe termen lung │ │acordate pe termen lung │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2968│Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe │ 2968│Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe │
  │ │imobilizate │ │imobilizate │
  ├──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI, PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE ŞI ACTIVE IMOBILIZATE DEŢINUTE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ GRUPA 30 - STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE │
  ├──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │301 │Materii prime │301 │Materii prime │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │302 │Materiale consumabile │302 │Materiale consumabile │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3021│Materiale auxiliare │ 3021│Materiale auxiliare │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3022│Combustibili │ 3022│Combustibili │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3023│Materiale pentru ambalat │ 3023│Materiale pentru ambalat │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3024│Piese de schimb │ 3024│Piese de schimb │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3025│Seminţe şi materiale de plantat │ 3025│Seminţe şi materiale de plantat │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3026│Furaje │ 3026│Furaje │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3028│Alte materiale consumabile │ 3028│Alte materiale consumabile │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │303 │Alte materiale │303 │Materiale de natura obiectelor de inventar │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │308 │Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale │308 │Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale │
  ├──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ GRUPA 31 - ACTIVE IMOBILIZATE DEŢINUTE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII │
  ├──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │311 │Active imobilizate deţinute în vederea vânzării │ │Cont nou │
  ├──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ GRUPA 32 - STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE │
  ├──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │321 │Materii prime în curs de aprovizionare │321 │Materii prime în curs de aprovizionare │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │322 │Materiale consumabile în curs de aprovizionare │322 │Materiale consumabile în curs de aprovizionare │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │323 │Alte materiale în curs de aprovizionare │323 │Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de │
  │ │ │ │aprovizionare │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │326 │Active biologice de natura stocurilor în curs de │326 │Active biologice de natura stocurilor în curs de │
  │ │aprovizionare │ │aprovizionare │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │327 │Mărfuri în curs de aprovizionare │327 │Mărfuri în curs de aprovizionare │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │328 │Ambalaje în curs de aprovizionare │328 │Ambalaje în curs de aprovizionare │
  ├──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ GRUPA 33 - PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE │
  ├──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │331 │Produse în curs de execuţie │331 │Produse în curs de execuţie │
  ├──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ GRUPA 34 - PRODUSE │
  ├──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │341 │Semifabricate │341 │Semifabricate │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │345 │Produse finite │345 │Produse finite │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │346 │Produse reziduale │346 │Produse reziduale │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │347 │Produse agricole │347 │Produse agricole │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │348 │Diferenţe de preţ la produse │348 │Diferenţe de preţ la produse │
  ├──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ GRUPA 35 - STOCURI AFLATE LA TERŢI │
  ├──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │351 │Materii şi materiale aflate la terţi │351 │Materii şi materiale aflate la terţi │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │354 │Produse aflate la terţi │354 │Produse aflate la terţi │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │356 │Active biologice de natura stocurilor aflate la terţi │356 │Active biologice de natura stocurilor aflate la terţi │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │357 │Mărfuri aflate la terţi │357 │Mărfuri aflate la terţi │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │358 │Ambalaje aflate la terţi │358 │Ambalaje aflate la terţi │
  ├──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ GRUPA 36 - ACTIVE BIOLOGICE DE NATURA STOCURILOR │
  ├──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │361 │Active biologice de natura stocurilor │361 │Active biologice de natura stocurilor │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3611│Active biologice de natura stocurilor evaluate la valoarea │ │Cont nou │
  │ │justă │ │ │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3612│Active biologice de natura stocurilor evaluate la cost │ │Cont nou │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │368 │Diferenţe de preţ la active biologice de natura stocurilor │368 │Diferenţe de preţ la active biologice de natura stocurilor │
  ├──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ GRUPA 37 - MĂRFURI │
  ├──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │371 │Mărfuri │371 │Mărfuri │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │378 │Diferenţe de preţ la mărfuri │378 │Diferenţe de preţ la mărfuri │
  ├──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ GRUPA 38 - AMBALAJE │
  ├──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │381 │Ambalaje │381 │Ambalaje │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │388 │Diferenţe de preţ la ambalaje │388 │Diferenţe de preţ la ambalaje │
  ├──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ GRUPA 39 - AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE │
  ├──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │391 │Ajustări pentru deprecierea materiilor prime │391 │Ajustări pentru deprecierea materiilor prime │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │392 │Ajustări pentru deprecierea materialelor │392 │Ajustări pentru deprecierea materialelor │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3921│Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile │ 3921│Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3922│Ajustări pentru deprecierea altor materiale │ 3922│Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor│
  │ │ │ │de inventar │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │393 │Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie │393 │Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │394 │Ajustări pentru deprecierea produselor │394 │Ajustări pentru deprecierea produselor │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3941│Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor │ 3941│Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3945│Ajustări pentru deprecierea produselor finite │ 3945│Ajustări pentru deprecierea produselor finite │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3946│Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale │ 3946│Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3947│Ajustări pentru deprecierea produselor agricole │ 3947│Ajustări pentru deprecierea produselor agricole │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │395 │Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi │395 │Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3951│Ajustări pentru deprecierea materiilor şi materialelor aflate│ 3951│Ajustări pentru deprecierea materiilor şi materialelor aflate│
  │ │la terţi │ │la terţi │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3952│Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terţi │ 3952│Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terţi │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3953│Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terţi│ 3953│Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terţi│
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3954│Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la │ 3954│Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la │
  │ │terţi │ │terţi │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3955│Ajustări pentru deprecierea produselor agricole aflate la │ 3955│Ajustări pentru deprecierea produselor agricole aflate la │
  │ │terţi │ │terţi │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3956│Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura │ 3956│Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura │
  │ │stocurilor aflate la terţi │ │stocurilor aflate la terţi │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3957│Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi │ 3957│Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3958│Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi │ 3958│Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │396 │Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura │396 │Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura │
  │ │stocurilor │ │stocurilor │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │397 │Ajustări pentru deprecierea mărfurilor │397 │Ajustări pentru deprecierea mărfurilor │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │398 │Ajustări pentru deprecierea ambalajelor │398 │Ajustări pentru deprecierea ambalajelor │
  ├──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ CLASA 4 - CONTURI DE TERŢI │
  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ GRUPA 40 - FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE │
  ├──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │401 │Furnizori │401 │Furnizori │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │403 │Efecte de plătit │403 │Efecte de plătit │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │404 │Furnizori de imobilizări │404 │Furnizori de imobilizări │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │405 │Efecte de plătit pentru imobilizări │405 │Efecte de plătit pentru imobilizări │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │406 │Datorii din operaţiuni de leasing financiar │ │Cont nou │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │408 │Furnizori - facturi nesosite │408 │Furnizori - facturi nesosite │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │409 │Furnizori - debitori │409 │Furnizori - debitori │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4091│Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura │ 4091│Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura │
  │ │stocurilor │ │stocurilor │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4092│Furnizori - debitori pentru prestări de servicii │ 4092│Furnizori - debitori pentru prestări de servicii │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4093│Avansuri acordate pentru imobilizări corporale │ 4093│Avansuri acordate pentru imobilizări corporale │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4094│Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale │ 4094│Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale │
  ├──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ GRUPA 41 - CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE │
  ├──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │411 │Clienţi │411 │Clienţi │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4111│Clienţi │ 4111│Clienţi │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4118│Clienţi incerţi sau în litigiu │ 4118│Clienţi incerţi sau în litigiu │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │413 │Efecte de primit de la clienţi │413 │Efecte de primit de la clienţi │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │418 │Clienţi - facturi de întocmit │418 │Clienţi - facturi de întocmit │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │419 │Clienţi - creditori │419 │Clienţi - creditori │
  ├──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ GRUPA 42 - PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE │
  ├──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │421 │Personal - salarii datorate │421 │Personal - salarii datorate │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │422 │Alte beneficii datorate angajaţilor, cu excepţia beneficiilor│ │Cont nou │
  │ │pe termen scurt │ │ │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4221│Beneficii postangajare │ │Cont nou │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4222│Alte beneficii pe termen lung │ │Cont nou │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4223│Beneficii pentru terminarea contractului de muncă │ │Cont nou │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │423 │Personal - ajutoare materiale datorate │423 │Personal - ajutoare materiale datorate │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │424 │Prime reprezentând participarea personalului la profit*26) │424 │Prime reprezentând participarea personalului la profit │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │425 │Avansuri acordate personalului │425 │Avansuri acordate personalului │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │426 │Drepturi de personal neridicate │426 │Drepturi de personal neridicate │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │427 │Reţineri din salarii datorate terţilor │427 │Reţineri din salarii datorate terţilor │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │428 │Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul │428 │Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4281│Alte datorii în legătură cu personalul │ 4281│Alte datorii în legătură cu personalul │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4282│Alte creanţe în legătură cu personalul │ 4282│Alte creanţe în legătură cu personalul │
  ├──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ GRUPA 43 - ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE │
  ├──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │431 │Asigurări sociale │431 │Asigurări sociale │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4311│Contribuţia unităţii la asigurările sociale │ 4311│Contribuţia unităţii la asigurările sociale │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4312│Contribuţia personalului la asigurările sociale │ 4312│Contribuţia personalului la asigurările sociale │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4313│Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de │ 4313│Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de │
  │ │sănătate │ │sănătate │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4314│Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de │ 4314│Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de │
  │ │sănătate │ │sănătate │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4318│Alte contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate │ │Cont nou │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │437 │Ajutor de şomaj │437 │Ajutor de şomaj │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4371│Contribuţia unităţii la fondul de şomaj │ 4371│Contribuţia unităţii la fondul de şomaj │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4372│Contribuţia personalului la fondul de şomaj │ 4372│Contribuţia personalului la fondul de şomaj │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │438 │Alte datorii şi creanţe sociale │438 │Alte datorii şi creanţe sociale │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4381│Alte datorii sociale │ 4381│Alte datorii sociale │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4382│Alte creanţe sociale │ 4382│Alte creanţe sociale │
  ├──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ GRUPA 44 - BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE │
  ├──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │441 │Impozitul pe profit │441 │Impozitul pe profit/venit │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4411│Impozitul pe profit curent │ 4411│Impozitul pe profit │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4412│Impozitul pe venit amânat │ 1516│Provizioane pentru impozite │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │442 │Taxa pe valoarea adăugată │442 │Taxa pe valoarea adăugată │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4423│TVA de plată │ 4423│TVA de plată │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4424│TVA de recuperat │ 4424│TVA de recuperat │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4426│TVA deductibilă │ 4426│TVA deductibilă │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4427│TVA colectată │ 4427│TVA colectată │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4428│TVA neexigibilă │ 4428│TVA neexigibilă │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │444 │Impozitul pe venituri de natura salariilor │444 │Impozitul pe venituri de natura salariilor │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │445 │Subvenţii │445 │Subvenţii │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4451│Subvenţii guvernamentale │ 4451│Subvenţii guvernamentale │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4452│Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii │ 4452│Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4458│Alte sume de primit cu caracter de subvenţii │ 4458│Alte sume primite cu caracter de subvenţii │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │446 │Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate │446 │Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │447 │Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate │447 │Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │448 │Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului │448 │Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4481│Alte datorii faţă de bugetul statului │4481 │Alte datorii faţă de bugetul statului │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4482│Alte creanţe privind bugetul statului │ 4482│Alte creanţe privind bugetul statului │
  ├──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ GRUPA 45 - GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI │
  ├──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │451 │Decontări între entităţile din grup │451 │Decontări între entităţile afiliate │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4511│Decontări între entităţile din grup │ 4511│Decontări între entităţile afiliate │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4518│Dobânzi aferente decontărilor între entităţile din grup │ 4518│Dobânzi aferente decontărilor între entităţile afiliate │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │453 │Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în │453 │Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în │
  │ │comun │ │comun │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4531│Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în │ 4531│Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în │
  │ │comun │ │comun │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4538│Dobânzi aferente decontărilor cu entităţile asociate şi │ 4538│Dobânzi aferente decontărilor cu entităţile asociate şi │
  │ │entităţile controlate în comun │ │entităţile controlate în comun │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │455 │Sume datorate/asociaţilor │455 │Sume datorate acţionarilor/asociaţilor │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4551│Acţionari/asociaţi - conturi curente │ 4551│Acţionari/asociaţi - conturi curente │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4558│Acţionari/asociaţi - dobânzi la conturi curente │ 4558│Acţionari/asociaţi - dobânzi la conturi curente │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │456 │Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul │456 │Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │457 │Dividende de plătit │457 │Dividende de plată │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │458 │Decontări din operaţiuni în participaţie │458 │Decontări din operaţii în participaţie │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4581│Decontări din operaţiuni în participaţie - pasiv │ 4581│Decontări din operaţii în participaţie - pasiv │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4582│Decontări din operaţiuni în participaţie - activ │ 4582│Decontări din operaţii în participaţie - activ │
  ├──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ GRUPA 46 - DEBITORI DIVERŞI, CREDITORI DIVERŞI ŞI DECONTĂRI CU INSTRUMENTE DERIVATE │
  ├──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │461 │Debitori diverşi │461 │Debitori diverşi │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │462 │Creditori diverşi │462 │Creditori diverşi │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │465 │Operaţiuni cu instrumente derivate │ │Cont nou │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4651│Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate │ │Cont nou │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4652│Creanţe din operaţiuni cu instrumente derivate │ │Cont nou │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │466 │Decontări din operaţiuni de fiducie │466 │Decontări din operaţiuni de fiducie │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4661│Datorii din operaţiuni de fiducie │ 4661│Datorii din operaţiuni de fiducie │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4662│Creanţe din operaţiuni de fiducie │ 4662│Creanţe din operaţiuni de fiducie │
  ├──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ GRUPA 47 - CONTURI DE SUBVENŢII, REGULARIZARE ŞI ASIMILATE │
  ├──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │471 │Cheltuieli înregistrate în avans │471 │Cheltuieli înregistrate în avans │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │472 │Venituri înregistrate în avans │472 │Venituri înregistrate în avans │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │473 │Decontări din operaţiuni în curs de clarificare │473 │Decontări din operaţii în curs de clarificare │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │475 │Subvenţii pentru investiţii │475 │Subvenţii pentru investiţii │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4751│Subvenţii guvernamentale pentru investiţii │ 4751│Subvenţii guvernamentale pentru investiţii │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4752│Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru │ 4752│Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru │
  │ │investiţii │ │investiţii │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4753│Donaţii pentru investiţii │ 4753│Donaţii pentru investiţii │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4754│Plusuri de inventar de natura imobilizărilor │ 4754│Plusuri de inventar de natura imobilizărilor │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4758│Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii │ 4758│Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii │
  ├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤