HOTĂRÂRE nr. 472 din 9 iunie 2000
privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apa
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 15 iunie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 83 din Legea apelor nr. 107/1996,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Protecţia resurselor de apa de suprafaţa şi subterane şi a ecosistemelor acvatice are ca obiect ameliorarea şi menţinerea calităţii naturale a acestora în scopul evitării unor efecte negative asupra mediului şi sănătăţii umane, în contextul realizării unei dezvoltări durabile.


  Articolul 2

  (1) Concentraţiile maxime admise ale poluantilor continuţi de apele uzate, evacuate în resursele de apa, în soluri permeabile sau în depresiuni cu scurgere asigurata natural, precum şi în reţelele de canalizare, se stabilesc pentru zona de deversare în funcţie de capacitatea de primire a receptorilor şi se înscriu în avizele şi în autorizaţiile de gospodărire a apelor eliberate utilizatorilor de apa.
  (2) Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. urmăreşte, prin Sistemul naţional de supraveghere a calităţii apelor, starea calităţii resurselor de apa de suprafaţa şi subterane, precum şi modul de respectare a concentraţiilor de poluanti, înscrise în actele de reglementare emise utilizatorilor pentru protecţia calităţii apelor.


  Articolul 3

  (1) Stimularea economică a utilizării durabile a resurselor de apa implica servicii specifice de gospodărire a apelor, de protecţie a calităţii apelor, de monitorizare cantitativă şi calitativă a poluantilor din apele uzate evacuate de utilizatori în limitele prevăzute în contractele economice încheiate cu aceştia.
  (2) Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. percepe, pe bază de contract, tarife pentru serviciile de monitorizare cantitativă şi calitativă a poluantilor din apele uzate evacuate şi de protecţie a calităţii resurselor de apa, ale căror niveluri, pe categorii de poluanti, sunt prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 4

  (1) Pentru depăşirea concentraţiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate, înscrise în contractele de furnizare a serviciilor, utilizatorii de apa sunt penalizati în cuantumul prevăzut în anexa nr. 2.
  (2) Constatarea depăşirii concentraţiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate se face de personalul sucursalelor bazinale ale Companiei Naţionale "Apele Române" S.A. sau, după caz, al unităţilor de gospodărire comunală pentru sistemele de canalizare ale localităţilor.
  (3) Prelevarea probelor de apa uzata se face în prezenta unui reprezentant al utilizatorului de apa.
  (4) Constatarea abaterii şi stabilirea cuantumului penalităţii se fac prin proces-verbal de constatare întocmit de personalul împuternicit al sucursalelor bazinale ale Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. sau, după caz, al unităţilor de gospodărie comunală, care se comunică prin posta, cu confirmare de primire.
  (5) Unitatea penalizata va achită cuantumul penalităţii prin ordin de plată, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea procesului-verbal de constatare.
  (6) Procesul-verbal de constatare poate fi contestat de unitatea în cauza la judecătoria în a carei raza teritorială a fost săvârşită abaterea, în termen de 15 zile de la comunicare, dacă în contract nu este prevăzut un alt termen.
  (7) Sumele de bani încasate cu titlu de penalităţi, calculate conform modelului prezentat în anexa nr. 4, se fac venit la Fondul apelor, constituit la Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, gestionat prin buget separat, elaborat de Compania Naţionala "Apele Române" S.A. şi aprobat de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.


  Articolul 5

  (1) Utilizatorii de apa care manifesta constant o grija deosebită cu privire la protecţia calităţii apelor şi care realizează evacuarea apelor uzate epurate în concentraţii mai reduse de substanţe impurificatoare decât cele înscrise în autorizaţia de gospodărire a apelor vor primi bonificatii.
  (2) Bonificatia se acordă în procent de 10% din valoarea anuală a serviciilor de monitorizare a poluantilor din apele uzate evacuate.
  (3) Bonificatiile se calculează de Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. şi se acordă utilizatorilor cu aprobarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.


  Articolul 6

  Compania Naţionala "Apele Române" - S.A. stabileşte anual secţiunile reprezentative din cadrul Sistemului naţional de supraveghere a calităţii apelor, care sunt monitorizate pe cursurile de apa de suprafaţa, lacurile de acumulare şi în apele subterane. Aceste secţiuni se aproba prin ordin al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului.


  Articolul 7

  Punctele nr. 1, 2, 3 şi 4, precum şi nota cuprinsă în anexa nr. 5 "Servicii specifice de gospodărire a apelor realizate prin unităţile de gospodărire a apelor" la Hotărârea Guvernului nr. 981/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 31 decembrie 1998, se modifica conform anexei nr. 3.


  Articolul 8

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul apelor,
  pădurilor şi protecţiei
  mediului,
  Romica Tomescu
  Ministrul funcţiei publice,
  Vlad Rosca
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  Bucureşti, 9 iunie 2000.
  Nr. 472.


  Anexa 1
  TARIFELE
  pentru serviciile specifice de gospodărire a
  apelor, pentru ameliorarea şi monitorizarea cantitativă şi calitativă a
  poluantilor din apele uzate evacuate şi
  de protecţie a calităţii resurselor de apa
    Nr. crt.PoluantulU.M.*)Tariful (lei/U.M.)
    A.Indicatori chimici generali    
      - Materii totale în suspensie (MTS)kg53
      - Cloruri (CI-), sulfaţi (SO42-)kg217
      - Sodiu (Na+), potasiu (K+), calciu (Ca2+), magneziu (Mg2+)kg217
      - Azotaţi (NO3-)kg217
      - Amoniu (NH4+), azot (N(total)), azotiţi (NO2-)kg870
      - Consum biochimic de oxigen (CBO5)kg217
      - Consum chimic de oxigen (CCOMn) (metoda cu permanganat de potasiu)kg217
      - Consum chimic de oxigen (CCOCr) (metoda cu bicromat de potasiu)kg217
      - Fosfaţi (PO43-)kg43
      - Fosfor total (P)kg870
      - Mangan (Mn2+)kg2.175
      - Aluminiu (AI3+), fier total ionic (Fe2+, Fe3+)kg2.610
      - Substanţe extractibile cu eter de petrol, produse petrolierekg1.631
      - Detergenţi sintetici anionactivi, biodegradabilikg870
      - Reziduu filtrabil uscat la 105°Ckg217
    B.Indicatori chimici specifici    
      - Sulfiţi (SO32-), fluoruri (F-), fenoli antrenabili cu vapori de apă (C6H5OH)kg870
      - Nichel (Ni2+), crom (Cr3+)kg54.389
      - Amoniac (NH3)kg54.389
      - Bariu (Ba2+), zinc (Zn2+), cobalt (Co2+)kg2.610
      - Sulfuri (S2-), hidrogen sulfurat (H2S)kg2.719
    C.Indicatori chimici toxici şi foarte toxici    
      - Arsen (As)kg169.167
      - Cianuri (CN-)kg169.167
      - Mercur (Hg2+), cadmiu (Cd2+)kg217.556
      - Plumb (Pb2+), argint (Ag+), crom (Cr6+), cupru (Cu2+), molibden (Mo2+)kg54.389
    D.Indicatori bacteriologici    
      - Bacterii coliforme totale106 bacterii/100 cm318
      - Bacterii coliforme fecale104 bacterii/100 cm3315
      - Streptococi fecali5x103 bacterii/100 cm3810
    E.Indicatori fizici    
      - Temperaturăm3 x °C**)2

  -------------- Notă *) Monitorizarea cantitativă şi calitativă a apelor include:
  . prelevări de probe de apa, de sediment, peşti, scoici etc., transportul, efectuarea analizelor, interpretarea şi validarea rezultatelor pentru Sistemul naţional de supraveghere a calităţii apelor şi elaborarea Sintezei de calitate a apelor;
  . măsurători hidrometrice;
  . calculul bilanţului debitelor de apa şi al încărcării resurselor de apa cu poluanti;
  . realizarea cadastrului surselor de poluare şi ţinerea la zi a acestuia;
  . serviciul de informare a publicului şi a autorităţilor interesate asupra stării de calitate a resurselor de apa;
  . lucrări şi măsuri pentru ameliorarea şi menţinerea capacităţii de autoepurare a cursurilor de apa şi a lacurilor;
  . calculul şi asigurarea debitelor de servitute şi salubre pe cursurile de apa;
  . decolmatarea albiilor şi eliminarea sedimentelor încărcate cu poluanti. Notă **) Diferenţa de temperatura dintre evacuare şi prelevare.
  NOTĂ:
  Tarifele nu conţin T.V.A.


  Anexa 2
  PENALITĂŢI
  aplicate utilizatorilor de apa pentru depăşirea
  concentraţiilor maxime admise ale poluantilor din apele uzate evacuate
    Nr. crt.Indicatorii monitorizaţiU.M.Nivelul penalităţilor (lei/U.M.)
    A.Indicatori chimici generali    
      - Materii totale în suspensie (MTS)kg100
      - Cloruri (Cl-), sulfaţi (SO42-)kg350
      - Sodiu (Na+), potasiu (K+), calciu (Ca2+), magneziu (Mg2+)kg350
      - Azotaţi (NO3-)kg400
      - Amoniu (NH4+), azot (N(total)), azotiţi (NO2-)kg30.000
      - Consum biochimic de oxigen (CBO5)kg800
      - Consum chimic de oxigen (CCOMn) (metoda cu permanganat de potasiu)kg1.800
      - Consum chimic de oxigen (CCOCr) (metoda cu bricromat de potasiu)kg5.000
      - Fosfaţi (PO43-)kg8.000
      - Fosfor total (P)kg30.000
      - Mangan (Mn2+)kg9.000
      - Aluminiu (Al3+), fier total ionic (Fe2+, Fe3+)kg9.000
      - Substanţe extractibile cu eter de petrol, produse petrolierekg10.000
      - Detergenţi sintetici anionactivi, biodegradabilikg15.000
      - Reziduu filtrabil uscat la 105°Ckg350
    B.Indicatori chimici specifici    
      - Sulfiţi (SO32-), fluoruri (F-), fenoli antrenabili cu vapori de apă (C6H5OH)kg30.000
      - Nichel (Ni2+), crom (Cr3+)kg150.000
      - Amoniac (NH3)kg150.000
      - Bariu (Ba2+), zinc (Zn2+), cobalt (Co2+)kg9.000
      - Sulfuri (S2-), hidrogen sulfurat (H2S)kg80.000
    C.Indicatori chimici toxici şi foarte toxici    
      - Arsen (As)kg1.000.000
      - Cianuri (CN-)kg1.000.000
      - Mercur (Hg2+), cadmiu (Cd2+)kg1.000.000
      - Plumb (Pb2+), argint (Ag+), crom (Cr6+), cupru (Cu2+), molibden (Mo2+)kg150.000
      - Clor rezidual liber (Cl2)kg50.000
      - Substanţe cancerigene (benzpirenul şi compuşii lui, nitroderivaţi)kg6.000.000
      - Hidrocarburi policiclice aromatice HPAkg4.000.000
      - Pesticide-erbicide, triazine, triazinone, toluidinekg1.000.000
      - Pesticide-insecticide organocloruratekg2.000.000
      - Pesticide-insecticide: organofosforice, organometalicekg4.000.000
    D.Indicatori bacteriologici    
      - Bacterii coliforme totalenr./100 cm31.000.000
      - Bacterii coliforme fecalenr./100 cm32.000.000
      - Streptococi fecalinr./100 cm35.000.000
      - Salmonelanr./100 cm310.000.000
    E.Indicatori fizici    
      - Temperaturăm3 x °C10
      - pH (concentraţia ionilor de hidrogen)m3 x unităţi pH5

  NOTĂ:
  Determinarea cantităţilor de poluanti evacuate şi constatate la depăşirea valorii medii zilnice se va realiza pentru toţi poluantii (fizici, chimici şi bacteriologici) prevăzuţi în contract, în conformitate cu instrucţiunile prevăzute în metodologia în vigoare.
  Depăşirea cantităţilor de poluanti înscrişi în contract atrage penalizarea, indiferent de valoarea debitului evacuat. Cantitatea de poluanti evacuata, pentru care se aplică penalităţi, reprezintă produsul dintre diferenţa de concentraţie cu care se depăşeşte limita aprobată a poluantilor şi volumul evacuat.
  Penalităţile se aplică pentru depăşirea fiecărui tip de poluant. Pentru evacuarea în soluri permeabile sau în depresiuni cu scurgere naturala a poluantilor din apele uzate penalităţile se majorează cu 200% .


  Anexa 3
  SERVICII SPECIFICE DE GOSPODĂRIRE A APELOR
  realizate prin unităţile de gospodărire a apelor
  1. Monitorizarea cantitativă şi calitativă a poluantilor din apele uzate evacuate de utilizatori în apele de suprafaţa şi protecţia calităţii acestora, în cadrul prevederilor actelor de reglementare în vigoare (autorizaţie sau aviz de gospodărire a apelor), puse de acord cu prevederile NTPA-001, cu standarde şi alte normative:
  a) pentru materii în suspensie;
  b) pentru substanţe în soluţie;
  c) pentru germeni patogeni;
  d) pentru poluare termica;
  e) pentru substanţe consumatoare de oxigen.
  2. Monitorizarea cantitativă şi calitativă a poluantilor din apele uzate evacuate de utilizatori în soluri permeabile sau în depresiuni cu scurgerea asigurata natural şi protecţia calităţii apelor subterane, în cadrul prevederilor actelor de reglementare în vigoare (autorizaţie sau aviz de gospodărire a apelor), puse de acord cu prevederile NTPA-001, cu standarde şi alte normative:
  a) pentru materii în suspensie;
  b) pentru substanţe în soluţie.
  3. Monitorizarea cantitativă şi calitativă a poluantilor din apele uzate industriale, a apelor de mina sau de zacamant, injectate în straturi de foarte mare adâncime:
  a) pentru materii în suspensie;
  b) pentru substanţe în soluţie.
  4. Monitorizarea cantitativă şi calitativă a poluantilor din apele uzate evacuate de utilizatori în apele litorale, în marea teritorială, inclusiv în cele din zona de interes economic natural, şi protecţia calităţii acestora, în cadrul prevederilor actelor de reglementare în vigoare (autorizaţie sau aviz de gospodărire a apelor), puse de acord cu prevederile NTPA-001, cu standarde şi alte normative:
  a) pentru materii în suspensie;
  b) pentru substanţe în soluţie;
  c) pentru germeni patogeni.
  NOTĂ:
  Indicatorii folosiţi la stabilirea datelor contractuale pentru serviciile prevăzute la pct. 1-4 sunt următorii:
      IndicatorulU.M.
    A.Indicatorii chimici generali  
      - Materii totale în suspensie (MTS)kg
      - Cloruri (Cl-), sulfaţi (SO42-)kg
      - Sodiu (Na+), potasiu (K+), calciu (Ca2+), magneziu (Mg2+)kg
      - Azotaţi (NO3-)kg
      - Amoniu (NH4+), azot (N(total)), azotiţi (NO2-)kg
      - Consum biochimic de oxigen (CBO5)kg
      - Consum chimic de oxigen (CCOMn) (metoda cu permanganat de potasiu)kg
      - Consum chimic de oxigen (CCOCr) (metoda de bicromat de potasiu)kg
      - Fosfaţi (PO43-)kg
      - Fosfat total (P)kg
      - Mangan (Mn2+)kg
      - Aluminiu (Al3+), fier total ionic (Fe2+, Fe3+)kg
      - Substanţe extractibile cu eter de petrol, produse petrolierekg
      - Detergenţi sintetici anionactivi, biodegradabilikg
      - Reziduu filtrabil uscat la 105°Ckg
    B.Indicatorii chimici specifici  
      - Sulfiţi (SO32-), fluoruri(F-), fenoli antrenabili cu vapori  
      de apă (C6H5OH)kg
      - Nichel (Ni2+), crom (Cr3+)kg
      - Amoniac (NH3)kg
      - Bariu (Ba2+), zinc (Zn2+), cobalt (Co2+)kg
      - Sulfuri (S2-), hidrogen sulfurat (H2S)kg
    C.Indicatori chimici toxici şi foarte toxici  
      - Arsen (As)kg
      - Cianuri (CN-)kg
      - Mercur (Hg2+), cadmiu (Cd2+)kg
      - Plumb (Pb2+), argint (Ag+), crom (Cr6+), cupru (Cu2+),  
      molibden (Mo2+)kg
    D.Indicatori bacteriologici  
      - Bacterii coliforme totale106 bacterii/100 cm3
      - Bacterii coliforme fecale104 bacterii/100 cm3
      - Streptococi fecali5x103bacterii/100 cm3
    E.Indicatori fizici  
      - Temperaturăm3 x °C  Anexa 4
  Compania Naţională "Apele Române"
  Direcţia Apelor .........
  Sistemul de Gospodărire a Apelor ...

  TABEL
  pentru calculul penalităţilor
     
  Indicatorul de calitate  
                           
    Gura de evacuare/ durata de funcţionareData măsu- rătoriiDebit evacuat (l/s)Concentraţia determinată (mg/l)Numărul de zile dintre două măsurătoriDebitul mediu evacuat (l/s)Concentraţia medie determinată (mg/l)Cantitatea medie zilnică evacuată (kg/zi)Cantitatea medie zilnică evacuată peste limitele admise (kg/zi)Cantitatea totală evacuată peste limitele admise în intervalul dintre două măsurători (kg/interval)Nivelul penalităţii (lei/kg)Valoarea penalităţii (mii lei)
    01234567891011
                           
                           
                           


  NOTĂ:
  Calculul penalităţilor se face pentru fiecare indicator de calitate a cărui concentraţie depăşeşte limitele admise.
  -------