HOTĂRÂRE nr. 1.405 din 2 septembrie 2004
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale de Meteorologie
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 14 septembrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 2 alin. (2) din Legea nr. 216/2004 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie şi al art. 12 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale de Meteorologie, prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă transmiterea în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie a bunurilor din domeniul public al statului, prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul mediului
  şi gospodăririi apelor,
  Speranţa Maria Ianculescu
  p. Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Răzvan Ionuţ Cirică,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Maria Manolescu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 2 septembrie 2004.
  Nr. 1.405.


  Anexa 1
  REGULAMENTUL
  de organizare şi funcţionare a
  Administraţiei Naţionale de Meteorologie

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Administraţia Naţională de Meteorologie este persoană juridică română cu statut de regie autonomă de interes public naţional şi se organizează şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.
  (2) Administraţia Naţională de Meteorologie îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificările şi completările ulterioare, celorlalte reglementări legale în vigoare şi prezentului regulament, sub autoritatea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, şi are rolul de Serviciu Meteorologic Naţional în accepţiunea Organizaţiei Meteorologice Mondiale.


  Articolul 2

  Sediul central al Administraţiei Naţionale de Meteorologie este în municipiul Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 97, sectorul 1.


  Capitolul II Scopul


  Articolul 3

  (1) Administraţia Naţională de Meteorologie aplică strategia naţională privind supravegherea mediului aerian, cercetarea ştiinţifică şi prestarea de servicii specializate pentru protecţia meteorologică a vieţii şi a bunurilor.
  (2) În domeniul său de competenţă şi pentru atingerea scopului pentru care a fost înfiinţată, Administraţia Naţională de Meteorologie acţionează ca autoritate tehnică naţională.
  (3) Pe teritoriul României Administraţia Naţională de Meteorologie reprezintă sursa oficială de date şi informaţii meteorologice.


  Capitolul III Obiectul de activitate şi atribuţiile


  Articolul 4

  (1) Obiectul principal de activitate al Administraţiei Naţionale de Meteorologie îl constituie activitatea de meteorologie şi climatologie necesară dezvoltării durabile a României şi integrarea acestei activităţi în sistemul de convenţii şi relaţii internaţionale, scop în care realizează:
  a) efectuarea de observaţii şi măsurători privind starea şi evoluţia vremii;
  b) asigurarea şi controlul circulaţiei interne de date şi informaţii meteorologice;
  c) constituirea, actualizarea sistematică şi administrarea Fondului naţional de date meteorologice;
  d) elaborarea de metodologii de măsurare şi prelucrare a datelor şi realizarea de produse meteorologice;
  e) elaborarea de diagnoze, prognoze şi avertizări meteorologice;
  f) participarea la activităţile de preîntâmpinare a riscurilor meteorologice;
  g) studii şi cercetări, inclusiv pentru dezvoltarea propriului domeniu;
  h) elaborarea de studii şi scenarii de evoluţie a climei;
  i) dezvoltarea capacităţii proprii de răspuns la cererea şi exigenţele utilizatorilor;
  j) coordonarea şi/sau elaborarea componentelor meteorologice din studiile de impact şi bilanţ de mediu;
  k) organizarea şi coordonarea sistemului naţional de formare şi pregătire profesională în domeniul meteorologiei, climatologiei şi fizicii atmosferei, printr-o structură proprie specializată;
  l) participarea la programe/activităţi internaţionale, conform domeniului de competenţă;
  m) reprezentarea României pe lângă Organizaţia Meteorologică Mondială.
  (2) Administraţia Naţională de Meteorologie poate desfăşura şi alte activităţi care au legătură directă sau adiacentă cu obiectul de activitate prezentat la alin. (1).
  (3) Activităţile pe care le desfăşoară Administraţia Naţională de Meteorologie, prevăzute la alin. (1), apar la codul CAEN 7512.
  (4) Administraţia Naţională de Meteorologie reprezintă singura instituţie abilitată să elaboreze avertizări în cazul producerii de fenomene meteorologice periculoase în România.
  (5) Administraţia Naţională de Meteorologie, prin unităţile sale specializate, acţionează ca instituţie naţională de cercetare şi dezvoltare ştiinţifică în domeniile meteorologiei, climatologiei, fizicii atmosferei şi poluării aerului, accesând programe naţionale şi internaţionale specifice.


  Articolul 5

  (1) Pentru realizarea oricăror activităţi conforme domeniului, competenţei şi atribuţiilor sale, Administraţia Naţională de Meteorologie desfăşoară:
  a) activităţi operative, imediate şi/sau sistematice, cu scadenţe impuse metodologic;
  b) activităţi de cercetare-dezvoltare, pentru nevoi proprii sau în interesul altor utilizatori;
  c) activităţi generale, funcţionale şi auxiliare.
  (2) Pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, Administraţia Naţională de Meteorologie poate participa la licitaţiile de adjudecare a unor proiecte ştiinţifice, poate iniţia colaborări cu instituţii de învăţământ, institute de cercetare, agenţi economici şi/sau specialişti, corespunzător scopurilor de cunoaştere sau aplicative urmărite.


  Articolul 6

  Atribuţiile Administraţiei Naţionale de Meteorologie sunt următoarele:
  1. elaborarea de programe pentru supravegherea unitară şi calificată a mediului aerian în conformitate cu necesităţile naţionale şi în concordanţă cu recomandările Organizaţiei Meteorologice Mondiale;
  2. efectuarea de observaţii şi măsurători specifice privind parametrii de stare ai atmosferei, la suprafaţă şi în altitudine, procesele şi fenomenele meteorologice;
  3. efectuarea de observaţii şi măsurători specifice privind compoziţia chimică a aerului şi poluarea de fond a atmosferei;
  4. achiziţia, validarea şi înregistrarea sau arhivarea datelor meteorologice;
  5. transferul intern şi schimbul de date şi informaţii meteorologice convenite prin programe internaţionale la care România colaborează pe bază de acorduri directe sau sub egida Organizaţiei Meteorologice Mondiale;
  6. întocmirea de cataloage, sinteze şi anuare meteorologice;
  7. realizarea, conservarea şi administrarea Fondului naţional de date meteorologice;
  8. prelucrarea datelor, extragerea de informaţii şi elaborarea de produse diagnostice;
  9. integrarea de modele de prognoză numerică a vremii;
  10. elaborarea de diagnoze şi prognoze meteorologice de interes general şi specializate;
  11. realizarea de studii şi cercetări privind modelarea proceselor atmosferice şi îmbunătăţirea procedurilor şi performanţelor de prognoză;
  12. realizarea verificărilor prognozelor de vreme, indiferent de sursă;
  13. elaborarea şi difuzarea de avertizări privind producerea de fenomene meteorologice periculoase potenţial provocatoare de pagube;
  14. actualizarea sistematică a studiilor privind clima României şi depistarea efectelor induse de schimbările globale;
  15. desfăşurarea de cercetări pentru dezvoltarea domeniului şi a subdomeniilor sale - meteorologie dinamică, meteorologie radar, meteorologie spaţială, climatologie, agrometeorologie, hidrometeorologie, meteorologie aeronautică, marină, rutieră, urbană, meteorologie de mediu şi biometeorologie - şi elaborarea de produse software pentru aplicaţii generale sau specializate, în concordanţă cu necesităţile şi performanţa internă, precum şi cu evoluţia acestuia pe plan mondial;
  16. elaborarea, actualizarea şi aplicarea strategiei de dezvoltare ştiinţifică şi tehnologică a activităţii meteorologice la nivel naţional, în raport cu necesităţile interne şi în concordanţă cu progresele înregistrate pe plan mondial;
  17. elaborarea de prognoze privind procesele de transport şi difuzie a poluanţilor şi radionuclizilor în atmosferă, la scară locală şi regională;
  18. participarea la acţiunile de preîntâmpinare a riscurilor meteorologice şi de reducere a urmărilor dezastrelor naturale;
  19. participarea la activităţile interne sau internaţionale, proprii sau conexe domeniului, stipulate prin convenţii guvernamentale şi/sau prin protocoale directe încheiate cu instituţii omoloage din străinătate;
  20. consolidarea şi extinderea cooperării cu Organizaţia Meteorologică Mondială;
  21. iniţierea şi realizarea de proiecte de colaborare ştiinţifică internaţională;
  22. organizarea de reuniuni ştiinţifice şi/sau tehnico-organizatorice cu caracter intern sau internaţional, potrivit preocupărilor şi competenţelor sale;
  23. participarea la târguri/expoziţii şi campanii interne şi internaţionale, care interesează domeniul de competenţă al Administraţiei Naţionale de Meteorologie;
  24. participarea la programe de cercetare iniţiate de alte instituţii din ţară sau de finanţatori din străinătate;
  25. realizarea de studii, asistenţă şi servicii meteorologice pentru respectarea convenţiilor la care statul român este parte;
  26. editarea, tipărirea şi schimbul de publicaţii tehnice şi/sau promoţionale specifice domeniului;
  27. colaborarea cu ministerul de resort în vederea elaborării programelor şcolare pentru învăţământul meteorologic de toate gradele din România;
  28. organizarea procesului de formare profesională de bază şi a activităţilor de specializare şi perfecţionare a personalului care activează în domeniu;
  29. organizarea şi realizarea inspecţiei meteorologice privind respectarea reglementărilor legale referitoare la desfăşurarea de activităţi meteorologice şi a regimului de circulaţie a datelor;
  30. gestionarea brevetelor şi a documentelor privind protecţia proprietăţii intelectuale pentru care este titulară;
  31. deţinerea şi utilizarea, conform legii, a etaloanelor naţionale de măsurători meteorologice, exercitarea dreptului de control metrologic pentru aparatura meteorologică, indiferent de deţinător, precum şi exercitarea activităţilor de încercare, etalonare şi/sau verificare, reparare, fabricare, import, închiriere, vânzare şi montare a mijloacelor de măsurare utilizate în reţeaua meteorologică naţională;
  32. realizarea de studii de modernizare a senzorilor şi echipamentelor meteorologice;
  33. avizarea amplasării de construcţii supraterane, a obiectivelor care emit în atmosferă poluanţi chimici şi radioactivi, a sistemelor de irigaţii prin aspersie sau plantarea de perdele forestiere la mai puţin de 500 m în afara zonei de protecţie a platformelor meteorologice;
  34. avizarea înfiinţării sau desfiinţării unor componente ale reţelei naţionale de observaţii şi măsurători meteorologice, în funcţie de obligaţiile care decurg din atribuţiile sale imperative;
  35. realizarea de studii de fundamentare climatologică şi avizare meteorologică a amplasamentelor obiectivelor sociale şi industriale sau a altor activităţi care necesită asemenea studii;
  36. avizarea competenţelor şi a formei de punere în circulaţie publică a unor date, informaţii şi prognoze meteorologice rezultate din activitatea meteorologică desfăşurată de alte persoane fizice sau juridice, conform legii;
  37. avizarea studiilor de fundamentare meteorologică elaborate de alte persoane fizice sau juridice;
  38. expertizarea studiului de evaluare necesar în vederea atestării, la cerere, a persoanelor fizice şi juridice, pentru desfăşurarea de activităţi meteorologice, potrivit legii;
  39. realizarea, la cererea utilizatorilor, de studii şi cercetări, asistenţă tehnică şi servicii specializate, în întregul său domeniu de competenţă;
  40. desfăşurarea activităţilor de marketing şi de diseminare a produselor sau informaţiilor meteorologice;
  41. prestarea de servicii din domeniul de competenţă al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, pentru orice beneficiari nestrategici, pe bază de contract;
  42. fundamentarea şi expertizarea parametrilor meteo-rologici din documentaţiile pentru obţinerea avizelor sau a autorizaţiilor de mediu;
  43. realizarea sau participarea la elaborarea studiilor de impact şi bilanţ de mediu;
  44. realizarea oricăror alte activităţi aducătoare de venituri, care au legătură cu scopurile şi obiectul de activitate ale Administraţiei Naţionale de Meteorologie şi nu excedează domeniului său de competenţă;
  45. realizarea şi exploatarea sistemului propriu informatic şi de telecomunicaţii în reţeaua meteorologică naţională;
  46. realizarea de investiţii pentru dezvoltări şi retehnologizări;
  47. realizarea de revizii şi reparaţii la staţiile şi instalaţiile meteorologice, precum şi la orice alte mijloace tehnice, speciale, de transport sau de utilitate generală, aflate în dotare;
  48. aprovizionarea tehnico-materială necesară desfăşurării activităţii proprii;
  49. paza, protecţia, asigurarea şi gestionarea bunurilor proprii, precum şi a celor de natura bunurilor aparţinând domeniului public, primite în administrare;
  50. efectuarea de operaţiuni de transport - auto sau naval - de persoane şi bunuri, inclusiv de materiale speciale - gaze lichefiate, mercur şi altele - necesare realizării în întregime a obiectului său de activitate, în condiţiile legii;
  51. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparaţii, demolări, casări;
  52. vânzarea, darea în locaţie şi închirierea de spaţii, terenuri şi bunuri patrimoniale unor persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii;
  53. realizarea de operaţiuni financiare pe pieţele interne şi externe de capital şi de cooperare internaţională, în condiţiile legii, în vederea asigurării:
  - resurselor financiare pentru finanţarea activităţii proprii;
  - participării pe piaţa internaţională cu acţiuni şi operaţiuni specifice;
  - constituirii de societăţi mixte;
  54. efectuarea de operaţiuni de leasing conform legislaţiei în vigoare;
  55. participarea la constituirea de noi societăţi comerciale, împreună cu persoane fizice sau juridice, române ori străine, de drept privat.


  Articolul 7

  (1) Administraţia Naţională de Meteorologie desfăşoară activităţi de interes public naţional şi are competenţe de autoritate tehnică în domeniul meteorologiei, conform legii.
  (2) Activităţi meteorologice de orice fel, destinate unor scopuri speciale, altele decât cele prevăzute la art. 6, se pot desfăşura şi de alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 139/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Pe plan extern Administraţia Naţională de Meteorologie asigură reprezentarea României pe lângă Organizaţia Meteorologică Mondială, în conformitate cu calitatea sa de membru al acesteia, precum şi în relaţiile cu alte organisme internaţionale specializate.


  Articolul 8

  (1) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Administraţia Naţională de Meteorologie desfăşoară activităţi de interes public, scop în care furnizează gratuit informaţii de specialitate, inclusiv prognoze generale sau avertizări către utilizatorii prevăzuţi la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 139/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Administraţia Naţională de Meteorologie furnizează, de asemenea, gratuit:
  a) date meteorologice în cadrul Sistemului de Veghe Meteorologică Mondială;
  b) date meteorologice, în volum limitat, unităţilor de învăţământ de stat, în scopuri didactice, pentru elaborarea lucrărilor de licenţă, masterat şi doctorat;
  c) avertizări meteorologice privind fenomenele atmosferice periculoase tuturor mijloacelor de comunicare în masă, în vederea informării publice prompte şi a protecţiei celor afectaţi.


  Capitolul IV Patrimoniul


  Articolul 9

  Administraţia Naţională de Meteorologie are în administrare bunuri din domeniul public al statului în valoare de 1.831 miliarde lei, conform anexei nr. 2, şi bunuri din domeniul privat al statului în valoare de 36,143 miliarde lei, conform evidenţelor contabile la 31 decembrie 2003.


  Articolul 10

  (1) Administraţia Naţională de Meteorologie este proprietara bunurilor din patrimoniul său, cu excepţia celor din domeniul public al statului care i-au fost date în administrare, care se evidenţiază în mod distinct şi au regimul prevăzut de lege.
  (2) În exercitarea dreptului său de proprietate, Administraţia Naţională de Meteorologie posedă, foloseşte şi dispune în mod autonom de bunurile pe care le are în patrimoniu, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.


  Articolul 11

  (1) Fondul naţional de date meteorologice este proprietate publică a statului, se află în administrarea exclusivă a Administraţiei Naţionale de Meteorologie şi se foloseşte în scopul îndeplinirii atribuţiilor acesteia, potrivit unui regulament aprobat prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor.
  (2) Secvenţe ale Fondului naţional de date meteorologice pot fi oferite la schimb altor servicii meteorologice naţionale şi instituţii internaţionale cu care Administraţia Naţională de Meteorologie are încheiate convenţii directe sau în cadrul unor programe de cooperare.
  (3) Accesul la datele meteorologice este permis oricărei categorii de utilizatori, în condiţiile în care se respectă regulamentul de administrare a Fondului naţional de date meteorologice şi nu se încalcă dreptul de folosinţă acordat.


  Capitolul V Structura organizatorică şi funcţională


  Articolul 12

  (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Administraţia Naţională de Meteorologie funcţionează în regim de veghe permanentă, în conformitate cu metodologia, cu programele şi cu modalităţile de organizare specifice.
  (2) Activităţile Administraţiei Naţionale de Meteorologie se dimensionează în concordanţă cu cererea de servicii, respectând regimul de funcţionare a sistemului meteorologic.
  (3) Integritatea funcţională a sistemului meteorologic naţional, reprezentat prin Administraţia Naţională de Meteorologie, este condiţie obligatorie a existenţei şi eficienţei sale.


  Articolul 13

  (1) Administraţia Naţională de Meteorologie are în structura sa sucursale fără personalitate juridică organizate după principiul omogenităţii climatice a teritoriului României, în conformitate cu recomandările internaţionale în domeniu, şi care realizează obiectul de activitate al Administraţiei Naţionale de Meteorologie la nivel regional şi local.
  (2) Sucursalele au aceleaşi competenţe economico-financiare ca şi Administraţia Naţională de Meteorologie, efectuând operaţiuni contabile până la nivelul balanţei de verificare, iar din punct de vedere juridic sunt împuternicite să încheie contracte şi să reprezinte instituţia în litigiile cu persoane juridice sau fizice din aria lor teritorială de competenţă.


  Articolul 14

  (1) Componentele de structură ale Administraţiei Naţionale de Meteorologie constituie un sistem meteorologic naţional integrat, similar cu instituţiile străine omoloage şi cu structurile tehnice ale Organizaţiei Meteorologice Mondiale.
  (2) În structura Administraţiei Naţionale de Meteorologie se pot înfiinţa, prin hotărâre a consiliului de administraţie şi în acord cu necesităţile de funcţionare şi de performanţă ale activităţii:
  a) subunităţi centrale - de sinteză, de cercetare-dezvoltare şi activităţi operative, cu responsabilităţi ştiinţifice, metodologice şi de servicii generale şi/sau specializate;
  b) observatoare specializate, staţii şi posturi meteorologice care formează reţeaua naţională de observaţii şi măsurători;
  c) subunităţi funcţionale şi auxiliare generale sau specifice activităţii - de natură a asigura îndeplinirea atribuţiilor şi atingerea scopurilor instituţionale, reglementate.


  Articolul 15

  (1) La cerere, Administraţia Naţională de Meteorologie va efectua expertize pentru acordarea avizului tehnic persoanelor fizice sau juridice care urmează să desfăşoare activităţi meteorologice, în condiţiile legii.
  (2) Potrivit prerogativelor sale legale, Administraţia Naţională de Meteorologie este în drept să pretindă declararea sursei de date şi/sau informaţii meteorologice care sunt puse în circulaţie publică şi are obligaţia să acorde, cu respectarea prevederilor art. 8, asistenţă de specialitate tuturor celor care o solicită.


  Articolul 16

  Atribuţiile, competenţele şi sarcinile sucursalelor prevăzute la art. 13 se stabilesc de către consiliul de administraţie prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora, în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare.


  Articolul 17

  Structura organizatorică a Administraţiei Naţionale de Meteorologie se aprobă de consiliul de administraţie.


  Capitolul VI Relaţiile Administraţiei Naţionale de Meteorologie


  Articolul 18

  Relaţiile Administraţiei Naţionale de Meteorologie, persoană juridică sub autoritatea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, sunt:
  - de cooperare multilaterală, în cadrul Organizaţiei Meteorologice Mondiale;
  - de colaborare bilaterală cu serviciile meteorologice naţionale ale altor ţări;
  - de asistenţă sau comerciale, cu instituţii şi agenţi economici din ţară şi din străinătate, pentru realizarea de proiecte de interes comun, servicii şi prestaţii, la cerere, care se desfăşoară pe bază de convenţii sau contracte, conform art. 8.


  Articolul 19

  (1) Relaţiile dintre sucursalele şi subunităţile din structura Administraţiei Naţionale de Meteorologie sunt stabilite prin organigrama şi regulamentele interne.
  (2) Relaţiile cu regiile autonome, cu societăţi comerciale din ţară şi din străinătate, cu persoane fizice, precum şi cu statul se desfăşoară în conformitate cu reglementările legale în vigoare şi pe bază contractuală, în condiţiile legii.


  Articolul 20

  Pentru fundamentarea şi urmărirea strategiei profesionale şi de modernizare şi dezvoltare a infrastructurii, Administraţia Naţională de Meteorologie înfiinţează, cu aprobarea consiliului de administraţie, organe consultative care funcţionează după regulamente proprii, în plen sau prin comisii specializate.


  Capitolul VII Organele de conducere


  Articolul 21

  (1) Conducerea Administraţiei Naţionale de Meteorologie se asigură prin:
  - consiliul de administraţie;
  - directorul general.
  (2) Consiliul de administraţie este compus din 7 membri, numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, astfel:
  a) directorul general al Administraţiei Naţionale de Meteorologie care îndeplineşte şi funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie;
  b) 3 reprezentanţi ai Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor;
  c) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;
  d) 2 specialişti din domeniul de activitate propriu sau înrudit cu cel al Administraţiei Naţionale de Meteorologie.
  (3) Pentru activitatea desfăşurată, membrii consiliului de administraţie sunt plătiţi cu o indemnizaţie stabilită prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, în condiţiile legii.
  (4) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare şi hotărăşte în toate problemele privind activitatea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.


  Articolul 22

  (1) În limita competenţelor sale, consiliul de administraţie poate iniţia şi îndeplini orice acţiune legată de conducerea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, în interesul acesteia.
  (2) Nu pot fi membri ai consiliului de administraţie persoanele care, potrivit legii, sunt incompatibile cu această funcţie.


  Articolul 23

  (1) Membrii consiliului de administraţie se numesc pentru o perioadă de 4 ani, doi dintre ei putând fi înlocuiţi la fiecare 2 ani.
  (2) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, ministrul mediului şi gospodării apelor numeşte un nou membru pentru completarea locului vacant, el urmând a funcţiona până la expirarea mandatului predecesorului său.
  (3) Preşedintele consiliului de administraţie propune ministrului mediului şi gospodăririi apelor revocarea şi înlocuirea unui membru pentru motive temeinice sau dacă acesta solicită înlocuirea din motive personale.


  Articolul 24

  (1) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau la cererea a cel puţin 3 dintre membrii săi.
  (2) Directorul general, în calitate de preşedinte al consiliului de administraţie, conduce lucrările şedinţelor. În lipsa acestuia lucrările sunt conduse de un alt membru, delegat cu atribuţii de reprezentare de către directorul general.
  (3) Preşedintele numeşte un secretar din afara membrilor consiliului de administraţie.
  (4) Convocările pentru întrunirile consiliului de administraţie se vor face cu cel puţin 5 zile înainte de data programată a şedinţei şi vor cuprinde locul şi ora la care se va ţine şedinţa, precum şi ordinea de zi.
  (5) Pentru validarea hotărârilor este necesară prezenţa majorităţii numărului membrilor consiliului de administraţie, iar hotărârile se iau cu majoritatea membrilor prezenţi, prin vot deschis.
  (6) Dezbaterile consiliului de administraţie se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de către preşedintele consiliului de administraţie.
  (7) Procesul-verbal va cuprinde hotărârile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate şi va trebui semnat de către toţi membrii consiliului de administraţie participanţi la şedinţă şi de secretar.
  (8) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către preşedinte.


  Articolul 25

  (1) Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi funcţionare propriu, o parte din atribuţiile sale directorului general al Administraţiei Naţionale de Meteorologie.
  (2) La întrunirile consiliului de administraţie la care sunt convocaţi, împuterniciţii directorului general vor prezenta rapoarte scrise despre operaţiunile pe care le-au executat.
  (3) Pentru analizarea şi soluţionarea unor probleme complexe, consiliul de administraţie poate apela pentru consultanţă la experţi şi specialişti din diferite sectoare, activitatea acestora urmând a fi plătită conform prevederilor legale.


  Articolul 26

  Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:
  1. aprobă strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare şi restructurare;
  2. aprobă structura organizatorică şi statutul funcţional al subunităţilor;
  3. aprobă statul de funcţii şi numărul de personal;
  4. aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a comitetului director;
  5. aprobă programele de activităţi proprii domeniului - de exploatare, de cercetare, de întreţinere, de dezvoltare, de formare profesională, colaborare externă - etc.
  6. aprobă activităţile care se constituie ca serviciu public, în acord cu evoluţia domeniului şi în conformitate cu reglementările în vigoare;
  7. aprobă regulamentul de administrare a Fondului naţional de date meteorologice, precum şi regimul de circulaţie a datelor, informaţiilor şi produselor meteorologice;
  8. aprobă investiţiile ce urmează a fi realizate din alocaţia bugetară, din surse proprii sau din alte surse constituite potrivit legii;
  9. aprobă împrumuturile interne şi externe, precum şi modul de rambursare a acestora;
  10. aprobă tarifele, preţurile şi chiriile, legate sau care rezultă din funcţionarea unităţii;
  11. aprobă utilizarea fondului valutar propriu;
  12. aprobă lista de utilaj-dotare a Administraţiei Naţionale de Meteorologie;
  13. aprobă înstrăinarea bunurilor patrimoniale, cu respectarea prevederilor legale;
  14. aprobă nivelul garanţiilor pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
  15. aprobă înfiinţarea organelor consultative menite să sprijine conducerea executivă;
  16. hotărăşte, în condiţiile legii, asocierea cu alţi agenţi economici, persoane fizice sau juridice, din ţară şi din străinătate, pentru realizarea de activităţi de interes comun;
  17. aprobă încheierea de contracte de închiriere - luarea sau darea cu chirie;
  18. aprobă modificările privind amplasamentele de sedii, precum şi modificări privind structura organizatorică;
  19. aprobă orice alte măsuri privind activitatea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, cu excepţia celor date, potrivit legii, în competenţa altor organe;
  20. avizează necesarul de alocaţii de la bugetul de stat şi aprobă repartizarea pe activităţi a subvenţiilor prevăzute în bugetul de stat;
  21. aprobă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare;
  22. avizează, potrivit reglementărilor legale, investiţiile a căror aprobare este în competenţa altor organe ale administraţiei publice centrale;
  23. propune, în vederea aprobării de către ministrul coordonator, propriul regulament de organizare şi funcţionare;
  24. negociază contractul colectiv de muncă împreună cu reprezentanţii salariaţilor;
  25. supune anual Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, în termen de 60 de zile de la data încheierii exerciţiului financiar, raportul consiliului de administraţie cu privire la activitatea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, situaţiile financiare pe anul precedent, proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs;
  26. analizează activitatea economică a sucursalelor şi încadrarea acestora în prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli şi stabileşte măsurile corespunzătoare.


  Articolul 27

  (1) Comitetul director al Administraţiei Naţionale de Meteorologie este condus de directorul general şi este compus din directorii executivi din sediul central şi ai sucursalelor.
  (2) Comitetul director constituie organul operativ de conducere, se întruneşte lunar în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare, la convocarea directorului general al Administraţiei Naţionale de Meteorologie sau la cererea unei treimi din numărul membrilor săi.
  (3) Comitetul director al Administraţiei Naţionale de Meteorologie funcţionează în baza unui regulament aprobat de consiliul de administraţie şi prezintă rapoarte de activitate la cererea consiliului de administraţie.
  (4) Membrii comitetului director sunt numiţi, suspendaţi sau eliberaţi din funcţie de directorul general al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, cu avizul consiliului de administraţie, în conformitate cu prevederile legale şi cu prezentul regulament.


  Articolul 28

  (1) Directorul general numit prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor reprezintă Administraţia Naţională de Meteorologie în raporturile acesteia cu persoane juridice şi persoane fizice, asigură conducerea executivă a Administraţiei Naţionale de Meteorologie, pentru aceasta fiind învestit de către consiliul de administraţie cu puteri decizionale, şi este ordonator de credite pentru fondurile publice pe care le gestionează.
  (2) Directorul general al Administraţiei Naţionale de Meteorologie este de drept reprezentantul permanent al României pe lângă Organizaţia Meteorologică Mondială, conform statutului acestei organizaţii.
  (3) La numirea în funcţie a directorului general, acestuia îi vor fi stabilite şi drepturile salariale lunare de care va beneficia.
  (4) Atribuţiile directorului general sunt stabilite prin contractul de performanţă în conformitate cu prevederile legale.


  Capitolul VIII Finanţarea activităţii proprii.

  Bugetul de venituri şi cheltuieli

  Articolul 29

  (1) Activitatea Administraţiei Naţionale de Meteorologie se finanţează astfel:
  a) de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor; pentru activitatea de meteorologie, cercetările fundamentale în domeniu, urmărirea sistematică şi completă a stării şi evoluţiei vremii, realizarea schimbului internaţional de date şi integrarea în Sistemul de Veghe Meteorologică Mondială, în limita sumelor alocate anual cu această destinaţie;
  b) din tarifele încasate pentru furnizarea de servicii specifice în domeniul meteorologiei şi alte servicii specifice prestate potrivit obiectului său de activitate, conform contractelor economice încheiate cu terţi utilizatori;
  c) din alte surse, conform legii.
  (2) Finanţarea programului de investiţii şi de retehnologizare al Administraţiei Naţionale de Meteorologie se asigură din surse proprii, credite bancare şi, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului de resort.
  (3) Veniturile obţinute din închirierea în condiţiile legii a unora dintre bunurile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrare, se vor utiliza în proporţie de 50% de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru completarea fondurilor necesare lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale acestor bunuri.


  Articolul 30

  (1) Administraţia Naţională de Meteorologie întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare.
  (2) Administraţia Naţională de Meteorologie va conduce evidenţa contabilă pe unităţile din subordine şi va întocmi anual situaţiile financiare pentru aceste activităţi, având în vedere normele metodologice în vigoare.
  (3) Situaţiile financiare se aprobă potrivit legii.
  (4) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Naţionale de Meteorologie se aprobă prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 31

  (1) Administraţia Naţională de Meteorologie, în baza prevederilor legii bugetului anual, îşi poate prevedea în bugetul propriu cheltuieli sociale, culturale şi sportive pentru personalul angajat cu contract individual de muncă.
  (2) Administraţia Naţională de Meteorologie poate sponsoriza activităţi şi acţiuni, potrivit legii, în baza contractelor încheiate cu beneficiarii. În aceleaşi condiţii se poate efectua actul de mecenat.


  Articolul 32

  Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Prin excepţie, primul exerciţiu financiar începe de la data constituirii Administraţiei Naţionale de Meteorologie.


  Articolul 33

  Controlul intern al activităţii economico-financiare se realizează de către organele de specialitate ale Administraţiei Naţionale de Meteorologie.


  Capitolul IX Personalul


  Articolul 34

  Personalul de execuţie al Administraţiei Naţionale de Meteorologie şi al sucursalelor este angajat sau concediat potrivit Codului muncii şi contractului colectiv de muncă.


  Articolul 35

  Salarizarea se face în conformitate cu prevederile legale şi cu prevederile contractului colectiv de muncă.


  Articolul 36

  Drepturile şi obligaţiile personalului Administraţiei Naţionale de Meteorologie se stabilesc prin contractul colectiv de muncă şi prin contractele individuale de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.


  Capitolul X Dispoziţii finale


  Articolul 37

  (1) Administraţia Naţională de Meteorologie se poate asocia, fără constituirea de noi persoane juridice, cu societăţi comerciale din alte sectoare de activitate, în vederea realizării de activităţi comune care prezintă interes pentru asociaţi.
  (2) Administraţia Naţională de Meteorologie poate constitui noi persoane juridice prin asociere cu terţe persoane fizice sau juridice române sau străine, în condiţiile prevăzute de lege.
  (3) Condiţiile de parteneriat în perioada asocierii, precum şi cele de retragere vor fi stipulate în contractele de asociere care se vor încheia între Administraţia Naţională de Meteorologie şi fiecare parte contractantă.


  Articolul 38

  Prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare se completează, după caz, cu dispoziţiile celorlalte reglementări legale în vigoare.


  Anexa 2


                                   LISTA
            BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI CARE SE PREIAU IN
           ADMINISTRARE DE CĂTRE ADMINISTRAŢIA NAŢIONALA DE METEOROLOGIE


      A. BUNURILE DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI DIN INVENTARUL APROBAT PRIN
         HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 15/2004
      B. BUNURILE DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI PUSE IN FUNCŢIUNE IN ANUL
         2003 CĂRORA LI SE VOR ATRIBUI ULTERIOR NUMERE DE INVENTAR LA MINISTERUL
         FINANŢELOR PUBLICE

  ───┬─────────────────────────┬──────────┬───┬────────────────┬────────────────────┬──────────────────────
  Nr │ Denumire │ Cod │Nr.│ Valoare de │ Locul de muncă │ Adresa
  crt│ mijloc fix │ clasif. │inv│ (lei) │ │
     │ │ │MFP│ │ │
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
    1│Radar Doppler în banda S │3.8 │ │ 203.277.870.902│CMR Banat-Crisana │Timişoara,str.
     │tip LM-Timisoara │ │ │ │ │Gheorghe Adam, nr. 15
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
    2│Radar Doppler în banda S │3.8 │ │ 197.736.690.612│CMR Banat-Crisana │Oradea
     │tip LM-Oradea │ │ │ │ │
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
    3│Radar Doppler în banda S │3.8 │ │ 192.566.253.474│CMR Transilvania Sud│ com. Bobohalma
     │tip LM-Bobohalma │ │ │ │ │
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
    4│Radar Doppler în banda S │3.8 │ │ 190.697.892.624│CMR Dobrogea │Medgidia, str.7
     │tip LM-Medgidia │ │ │ │ │Noiembrie, jud.
     │ │ │ │ │ │Constanta
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
    5│Radar Doppler în banda S │3.8 │ │ 189.406.011.718│CMR Moldova │Barnova, com.Ciurea
     │tip LM-Barnova │ │ │ │ │jud. Iaşi
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
    6│Radar Doppler în banda C │3.8 │ │ 31.420.985.119│CMR Banat-Crisana │Dealul Vântului,
     │tip ghematronik │ │ │ │ │Oradea jud. Bihor
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
    7│Turn radar Barnova │1.4.5 │ │ 21.222.230.055│CMR Moldova │Barnova, com.Ciurea
     │ │ │ │ │ │jud. Iaşi
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
    8│Turn radar Bobohalma │1.4.5 │ │ 18.951.630.994│CMR Transilvania │com. Bobohalma
     │ │ │ │ │ Nord │
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
    9│Turn radar Medgidia │1.4.5 │ │ 18.446.552.327│CMR Dobrogea │Medgidia, str.7
     │ │ │ │ │ │Noiembrie,
     │ │ │ │ │ │jud. Constanta
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   10│Turn radar Timişoara │1.4.5 │ │ 16.175.614.034│CMR Banat-Crisana │Timişoara,str.
     │ │ │ │ │ │Gheorghe Adam, nr. 15
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   11│Turn radar Oradea │1.4.5 │ │ 15.058.175.798│CMR Banat-Crisana │Oradea
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   12│Kit upgrade comunicatii │3.9 │ │ 14.481.089.466│CNPM Bucureşti │Bucureşti,sos.
     │(telef.IP) │ │ │ │ │Bucureşti-Ploiesti,
     │ │ │ │ │ │nr. 97, sect 1
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   13│Staţie de recepţie │3.9 │ │ 14.411.236.349│CNPM Bucureşti │Bucureşti,sos.
     │METEOSAT │ │ │ │ │Bucureşti-Ploiesti,
     │ │ │ │ │ │nr. 97, sect 1
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   14│Consola de prognoza │3.9 │ │ 13.962.006.119│CNPM Bucureşti │Bucureşti,sos.
     │ │ │ │ │ │Bucureşti-Ploiesti,
     │ │ │ │ │ │nr.97, sect 1
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   15│Poarta de comunicaţii │3.9 │ │ 13.617.850.047│CNPM Bucureşti │Bucureşti,sos.
     │ │ │ │ │ │Bucureşti-Ploiesti,
     │ │ │ │ │ │nr. 97, sect 1
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   16│Poarta de comunicatii- │3.9 │ │ 13.391.256.482│CMR Moldova │SM Bacău,str.
     │Bacau │ │ │ │ │Aeroportului, nr. 1,
     │ │ │ │ │ │Bacău
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   17│Staţie achiziţie şi │3.9 │ │ 11.699.083.600│CNPM Bucureşti │Bucureşti,sos.
     │procesare date METEOSAT │ │ │ │ │Bucureşti-Ploiesti,
     │ │ │ │ │ │nr. 97, sect 1
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   18│Staţie de prognoza-Cluj │3.9 │ │ 10.151.247.596│CMR Transilvania │Cluj, str.Vânătorilor,
     │ │ │ │ │Sud │ nr. 17
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   19│Staţie de prognoza- │3.9 │ │ 10.151.247.596│CMR Banat-Crisana │Timişoara,str.
     │Timisoara │ │ │ │ │Gheorghe Adam, nr. 15
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   20│Staţie de prognoza- │3.9 │ │ 10.151.225.133│CMR Dobrogea │Constanta,str. Mamaia,
     │Constanta │ │ │ │ │nr.300
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   21│Staţie de prognoza-Sibiu │3.9 │ │ 10.151.218.197│CMR Transilvania Sud│ SM Sibiu, Şoseaua
     │ │ │ │ │ │Alba lulia, nr.73
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   22│Staţie de prognoza-Bacau │3.9 │ │ 10.137.125.967│CMR Moldova │SM Bacău,str.
     │ │ │ │ │ │Aeroportului, nr.1,
     │ │ │ │ │ │Bacău
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   23│Poarta de comunicatii- │3.9 │ │ 9.823.512.701│CMR Transilvania Sud│Cluj, str.Vânătorilor
     │Cluj │ │ │ │ │nr. 17
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   24│Poarta de comunicatii- │3.9 │ │ 9.823.512.701│CMR Banat-Crisana │Timişoara,str.
     │Timisoara │ │ │ │ │ Gheorghe Adam, nr.15
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   25│Poarta de comunicatii- │3.9 │ │ 9.823.490.964│CMR Dobrogea │Constanta,str.Mamaia,
     │Constanta │ │ │ │ │nr.300
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   26│Poarta de comunicatii- │3.9 │ │ 9.823.484.252│CMR Transilvania Sud│ SM Sibiu, Şoseaua
     │Sibiu │ │ │ │ │Alba Iulia, nr.73
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   27│Server produse │3.9 │ │ 9.751.884.541│CNPM Bucureşti │Bucureşti,sos.
     │meteorologice-Bucureşti │ │ │ │ │Bucureşti-Ploiesti,
     │ │ │ │ │ │nr. 97, sect 1
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   28│Server modelare avansată │3.9 │ │ 9.303.145.951│CNPM Bucureşti │Bucureşti,sos.
     │ │ │ │ │ │Bucureşti-Ploiesti,
     │ │ │ │ │ │nr. 97, sect 1
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   29│Staţie de prognoza │3.9 │ │ 9.080.735.727│CNPM Bucureşti │Bucureşti,sos.
     │Muntenia │ │ │ │ │Bucureşti-Ploiesti,
     │ │ │ │ │ │nr. 97, sect 1
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   30│Staţie de prognoza- │3.9 │ │ 8.682.783.293│CMR Oltenia │Craiova,str.Calea
     │Craiova │ │ │ │ │Bucureşti, nr. 150,
     │ │ │ │ │ │jud. Dolj
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   31│Server dezvoltare │3.9 │ │ 8.522.719.588│CNPM Bucureşti │Bucureşti,sos.
     │software │ │ │ │ │Bucureşti-Ploiesti,
     │ │ │ │ │ │nr. 97, sect 1
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   32│Echipamente comunicaţii │2.22.5.3 │ │ 8.424.763.102│CNPM Bucureşti │Bucureşti,sos.
     │ │ │ │ │ │Bucureşti-Ploiesti,
     │ │ │ │ │ │nr. 97, sect 1
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   33│Poarta de comunicatii- │3.9 │ │ 8.350.421.874│CMR Oltenia │Craiova,str.Calea
     │Craiova │ │ │ │ │Bucureşti, nr.150,
     │ │ │ │ │ │jud. Dolj
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   34│Staţie management │3.9 │ │ 7.211.960.690│CNPM Bucureşti │Bucureşti,sos.
     │situaţii de urgenta │ │ │ │ │Bucureşti-Ploiesti,
     │ │ │ │ │ │nr. 97, sect 1
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   35│Staţie afişare 4D-VIPIR │3.9 │ │ 7.211.886.932│CNPM Bucureşti │Bucureşti,sos.
     │ │ │ │ │ │Bucureşti-Ploiesti,
     │ │ │ │ │ │nr. 97, sect 1
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   36│Sistem de afişare 2D │3.9 │ │ 7.164.747.262│CNPM Bucureşti │Bucureşti,sos.
     │ │ │ │ │ │Bucureşti-Ploiesti,
     │ │ │ │ │ │nr. 97, sect 1
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   37│Server prelucrare date │3.9 │ │ 7.033.453.065│CMR Oltenia │Craiova,str.Calea
     │volum-Craiova │ │ │ │ │Bucureşti, nr. 150,
     │ │ │ │ │ │jud. Dolj
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   38│Sistem afişare 2 D- │3.9 │ │ 7.029.958.985│CMR Oltenia │Craiova,str. Calea
     │Craiova │ │ │ │ │Bucureşti, nr. 150,
     │ │ │ │ │ │jud. Dolj
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   39│Server prelucrare date │3.9 │ │ 6.998.690.681│CMR Transilvania Sud│Cluj, str. Vânătorilor
     │volum-Cluj │ │ │ │ │nr. 17
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   40│Server prelucrare date │3.9 │ │ 6.998.690.681│CMR Banat-Crisana │Timisoara,str.
     │volum-Timisoara │ │ │ │ │Gheorghe Adam, nr. 15
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   41│Server prelucrare date │3.9 │ │ 6.998.675.195│CMR Dobrogea │Constanta,str.Mamaia,
     │volum-Constanta │ │ │ │ │nr.300
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   42│Server prelucrare date │3.9 │ │ 6.998.670.413│CMR Transilvania Sud│ SM Sibiu, Şoseaua
     │volum-Sibiu │ │ │ │ │Alba Iulia, nr.73
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   43│Sistem afişare 2 D-Cluj │3.9 │ │ 6.995.248.973│CMR Transilvania Sud│ Cluj, str.Vânătorilor
     │ │ │ │ │ │nr. 17
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   44│Staţie nowcasting şi │3.9 │ │ 6.995.248.973│CMR Transilvania Sud│ Cluj, str.Vânătorilor
     │modelare-Cluj │ │ │ │ │nr. 17
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   45│Sistem afişare 2 │3.9 │ │ 6.995.248.973│CMR Banat-Crisana │Timisoara,str.
     │D-Timisoara │ │ │ │ │Gheorghe Adam, nr.15
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   46│Staţie nowcasting şi │3.9 │ │ 6.995.248.973│CMR Banat-Crisana │Timisoara,str.
     │modelare-Timisoara │ │ │ │ │Gheorghe Adam, nr.15
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   47│Sistem afişare 2 │3.9 │ │ 6.995.233.494│CMR Dobrogea │Constanta,str.Mamaia,
     │D-Constanta │ │ │ │ │nr.300
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   48│Staţie nowcasting şi │3.9 │ │ 6.995.233.494│CMR Constanta │Constanta,str.Mamaia,
     │modelare-Constanta │ │ │ │ │nr.300
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   49│Sistem afişare 2 D-Sibiu │3.9 │ │ 6.995.228.715│CMR Transilvania Sud│ SM Sibiu, Şoseaua
     │ │ │ │ │ │Alba Iulia, nr.73
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   50│Staţie nowcasting şi │3.9 │ │ 6.995.228.715│CMR Transilvania Sud│ SM Sibiu, Şoseaua
     │modelare-Sibiu │ │ │ │ │Alba Iulia, nr.73
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   51│Server prelucrare date │3.9 │ │ 6.985.421.754│CMR Moldova │SM Bacău,str.
     │volum-Bacau │ │ │ │ │Aeroportului, nr. 1,
     │ │ │ │ │ │Bacău
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   52│Sistem afişare 2 D-Bacau │3.9 │ │ 6.981.986.571│CMR Moldova │SM Bacău,str.
     │ │ │ │ │ │Aeroportului, nr.1,
     │ │ │ │ │ │Bacău
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   53│Staţie nowcasting şi │3.9 │ │ 6.981.986.571│CMR Moldova │SM Bacău,str.
     │modelare-Bacau │ │ │ │ │Aeroportului, nr. 1,
     │ │ │ │ │ │Bacău
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   54│Staţie nowcasting şi │3.9 │ │ 6.975.793.497│CMR Oltenia │Craiova,str.Calea
     │modelare-Craiova │ │ │ │ │Bucureşti, nr.150,
     │ │ │ │ │ │jud.Dolj
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   55│Terminal afişare │3.9 │ │ 6.912.227.499│CNPM Bucureşti │Bucureşti,sos.
     │informaţii meteo │ │ │ │ │Bucureşti-Ploiesti,
     │ │ │ │ │ │nr.97, sect 1
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   56│Procesor avertizari │3.9 │ │ 6.867.693.981│CNPM Bucureşti │Bucureşti,sos.
     │meteorologice │ │ │ │ │Bucureşti-Ploiesti,
     │ │ │ │ │ │nr.97, sect 1
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   57│Sistem nowcasting │3.9 │ │ 6.867.693.981│CNPM Bucureşti │Bucureşti,sos.
     │şi modelare │ │ │ │ │Bucureşti-Ploiesti,
     │ │ │ │ │ │nr.97, sect 1
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   58│Staţie realizare mozaic │3.9 │ │ 6.867.693.981│CNPM Bucureşti │Bucureşti,sos.
     │radar naţional │ │ │ │ │Bucureşti-Ploiesti,
     │ │ │ │ │ │nr.97, sect 1
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   59│Server prelucrare date │3.9 │ │ 6.820.591.190│CNPM Bucureşti │Bucureşti,sos.
     │volum │ │ │ │ │Bucureşti-Ploiesti,
     │ │ │ │ │ │nr.97, sect 1
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   60│Procesor central reţea │3.9 │ │ 6.145.553.426│CNPM Bucureşti │Bucureşti,sos.
     │de detecţie fulgere │ │ │ │ │Bucureşti-Ploiesti,
     │ │ │ │ │ │nr.97, sect 1
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   61│Staţie afişare date │3.9 │ │ 5.403.315.984│CNPM Bucureşti │Bucureşti,sos.
     │radar PUP │ │ │ │ │Bucureşti-Ploiesti,
     │ │ │ │ │ │nr.97, sect 1
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   62│Staţie afişare date │3.9 │ │ 4.372.964.498│CMR Dobrogea │Constanta,str.Mamaia,
     │radar PUP-Constanta │ │ │ │ │nr.300
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   63│Staţie afişare date │3.9 │ │ 4.372.961.510│CMR Transilvania Sud│ SM Sibiu, Şoseaua
     │radar PUP-Sibiu │ │ │ │ │Alba Iulia , nr.73
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   64│Staţie afişare date │3.9 │ │ 4.371.071.925│CMR Moldova │SM Bacău,str.
     │radar PUP-Bacau │ │ │ │ │Aeroportului,nr.1,
     │ │ │ │ │ │Bacău
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   65│Staţie afişare date │3.9 │ │ 4.367.819.729│CMR Transilvania Sud│Cluj, str.Vânătorilor
     │radar PUP-Cluj │ │ │ │ │nr.17
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   66│Staţie afişare date │3.9 │ │ 4.367.819.729│CMR Banat-Crisana │Timişoara,str.
     │radar PUP-Timisoara │ │ │ │ │Gheorghe Adam, nr.15
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   67│Staţie de recepţie │3.9 │ │ 3.653.328.247│CNPM Bucureşti │Bucureşti,sos.
     │METEOSAT-MSG │ │ │ │ │Bucureşti-Ploiesti,
     │ │ │ │ │ │nr. 97, sect 1
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   68│Staţie detecţie fulgere │3.8 │ │ 2.813.158.495│CMR Banat-Crisana │SM Vf.Tarcu
     │Vf. Tarcu │ │ │ │ │
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   69│Staţie detecţie fulgere │3.8 │ │ 2.810.709.620│CMR Transilvania Sud│ SM Roşia Montana,
     │Roşia Montana │ │ │ │ │com.Roşia Montana
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   70│Staţie detecţie │3.8 │ │ 2.810.709.619│CMR Muntenia │Rociu
     │fulgere Rociu │ │ │ │ │
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   71│Staţie detecţie │3.8 │ │ 2.810.709.619│CMR Transilvania Sud│ SM Bucin,Pauleni
     │fulgere Pauleni │ │ │ │ │
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   72│Staţie detecţie │3.8 │ │ 2.810.677.712│CMR Muntenia │SM Grivita
     │fulgere Grivita │ │ │ │ │
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   73│Staţie detecţie │3.8 │ │ 2.810.677.712│CMR Muntenia │Furculesti
     │fulgere Furculesti │ │ │ │ │
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   74│Staţie detecţie fulgere │3.8 │ │ 2.810.674.589│CMR Moldova │Movileni, com.
     │Movileni │ │ │ │ │Helesteni, jud.Iaşi
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   75│Staţie detecţie fulgere │3.8 │ │ 2.810.674.589│CMR Moldova │Poiana Nord,com.
     │Poiana Nord │ │ │ │ │Nicoresti jud. Galaţi
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   76│Echipamente comunicaţii │2.22.5.3 │ │ 2.740.050.169│CMR Moldova │SM Bacău,str.
     │satelitare │ │ │ │ │Aeroportului,nr.1,
     │ │ │ │ │ │Bacău
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   77│Echipamente comunicaţii │2.22.5.3 │ │ 2.740.050.169│CMR Moldova │Radar Barnova,com.
     │satelitare-Barnova │ │ │ │ │Ciurea,jud.Iaşi
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   78│Echipamente de comunicare│2.22.5.3 │ │ 2.740.050.169│CNPM Bucureşti │Bucureşti,sos.
     │satelitare │ │ │ │ │Bucureşti-Ploiesti,
     │ │ │ │ │ │nr. 97, sect 1
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   79│Echipamente comunicaţii │2.22.5.3 │ │ 2.717.292.548│CMR Transilvania Sud│ Cluj, str.
     │satelitare-Cluj │ │ │ │ │Vânătorilor, nr.17
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   80│Echipamente comunicaţii │2.22.5.3 │ │ 2.717.292.548│CMR Banat-Crisana │Timişoara,str.
     │satelitare-Timisoara │ │ │ │ │Gheorghe Adam, nr.15
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   81│Echipamente comunicaţii │2.22.5.3 │ │ 2.717.292.548│CMR Banat-Crisana │Oradea
     │satelitare-Oradea │ │ │ │ │
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   82│Echipamente comunicaţii │2.22.5.3 │ │ 2.717.292.548│CMR Oltenia │Craiova,str.Calea
     │satelitare-Craiova │ │ │ │ │Bucureşti, nr.150,
     │ │ │ │ │ │jud. Dolj
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   83│Echipamente comunicaţii │2.22.5.3 │ │ 2.717.292.548│CMR Transilvania Sud│ SM Sibiu, Şoseaua
     │satelitare-Sibiu │ │ │ │ │Alba Iulia, nr.73
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
     │Echipamente comunicaţii │ │ │ │ │Radar
   84│satelitare-Bobohalma │2.22.5.3 │ │ 2.717.292.548│CMR Transilvania Sud│Bobohalma,SM
     │ │ │ │ │ │Tarnaveni,
     │ │ │ │ │ │com.Bobohalma
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   85│Echipamente comunicaţii │2.22.5.3 │ │ 2.717.292.548│CMR Dobrogea │Constanta,str.Mamaia,
     │satelitare-Constanta │ │ │ │ │nr.300
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   86│Echipamente comunicaţii │2.22.5.3 │ │ 2.717.292.548│CMR Dobrogea │Medgidia, str.7
     │satelitar-Medgidia │ │ │ │ │Noiembrie, jud.
     │ │ │ │ │ │Constanta
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   87│Echipamente comunicatii- │2.22.5.3 │ │ 2.146.106.670│CMR Oltenia │Craiova,str.Calea
     │Craiova │ │ │ │ │Bucureşti, nr.150,
     │ │ │ │ │ │jud.Dolj
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   88│Echipamente comunicatii- │2.22.5.3 │ │ 2.135.510.393│CMR Transilvania Sud│Cluj, str.Vânătorilor,
     │Cluj │ │ │ │ │nr.17
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   89│Echipamente comunicatii- │2.22.5.3 │ │ 2.135.510.393│CMR Banat-Crisana │Timişoara,str.
     │Timisoara │ │ │ │ │Gheorghe Adam, nr.15
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   90│Echipamente comunicatii- │2.22.5.3 │ │ 2.135.505.668│CMR Dobrogea │Constanta,str.Mamaia,
     │Constanta │ │ │ │ │nr.300
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   91│Echipamente comunicatii- │2.22.5.3 │ │ 2.135.504.209│CMR Transilvania Sud│ SM Sibiu, Şoseaua
     │Sibiu │ │ │ │ │Alba Iulia, nr.73
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   92│Echipamente comunicatii- │2.22.5.3 │ │ 2.112.610.265│CMR Moldova │SM Bacău,str.
     │Bacau │ │ │ │ │Aeroportului, nr.1,
     │ │ │ │ │ │Bacău
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   93│Terminal afişare │3.9 │ │ 960.853.305│CMR Moldova │SM Bacău,str.
     │informaţii meteo-Bacau │ │ │ │ │Aeroportului, nr.1,
     │ │ │ │ │ │Bacău
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   94│Terminal afişare │3.9 │ │ 927.943.734│CMR Transilvania Sud│Cluj, str.Vânătorilor
     │informaţii meteo-Cluj │ │ │ │ │nr.17
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   95│Terminal afişare infor- │3.9 │ │ 927.943.734│CMR Banat-Crisana │Timisoara,str.
     │maţii meteo-Timisoara │ │ │ │ │Gheorghe Adam, nr.15
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   96│Terminal afişare infor- │3.9 │ │ 927.941.681│CMR Dobrogea │Constanta,str. Mamaia,
     │maţii meteo-Constanta │ │ │ │ │nr.300
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   97│Terminal afişare infor- │3.9 │ │ 927.941.047│CMR Transilvania Sud│ SM Sibiu, Şoseaua
     │maţii meteo-Sibiu │ │ │ │ │Alba Iulia, nr.73
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   98│Terminal afişare infor- │3.9 │ │ 901.469.003│CMR Oltenia │Craiova,str.Calea
     │maţii meteo-Craiova │ │ │ │ │Bucureşti, nr.150,
     │ │ │ │ │ │jud.Dolj
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
   99│Terminal utilizator │3.9 │ │ 799.681.060│CNPM Bucureşti │Bucureşti, sos.
     │ │ │ │ │ │Bucureşti-Ploiesti,
     │ │ │ │ │ │nr.97,sect 1
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  100│Grup electrogen-Oradea │2.16.1.2.1│ │ 743.064.468│CMR Banat-Crisana │Oradea
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  101│Grup electrogen-Timisoara│2.16.1.2.1│ │ 731.093.876│CMR Banat-Crisana │Timisoara,str.
     │ │ │ │ │ │Gheorghe Adam, nr.15
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  102│Grup electrogen-Barnova │2.16.1.2.1│ │ 724.162.348│CMR Moldova │Radar Barnova,com.
     │ │ │ │ │ │Ciurea jud.Iaşi
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  103│Grup electrogen-Medgidia │2.16.1.2.1│ │ 723.006.853│CMR Dobrogea │Medgidia, str.7
     │ │ │ │ │ │Noiembrie, jud.
     │ │ │ │ │ │Constanta
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  104│Stâlp staţie fulgere │1.4.5.1 │ │ 679.606.100│CMR Banat-Crisana │SM Vf.Tarcu
     │Vf Tarcu │ │ │ │ │
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  105│Stâlp staţie fulgere │1.4.5.1 │ │ 679.006.035│CMR Transilvania Sud│ SM Roşia Montana,
     │Roşia Montana │ │ │ │ │com.Roşia Montana
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
     │ │ │ │ │ │Radar
  106│Grup electrogen-Bobohalma│2.16.1.2.1│ │ 582.205.202│CMR Transilvania Sud│Bobohalma,SM Tarnaveni
     │ │ │ │ │ │com.Bobohalma
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
     │ │ │ │ │ │SMJ Rm Vâlcea,str.
     │ │ │ │ │ │Gradina
  107│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 562.004.974│CMR Oltenia │Episcopiei,nr.1,Vâlcea
     │302-Rm Vâlcea │ │ │ │ │
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  108│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 562.004.974│CMR Oltenia │SM Dragasani,str
     │302-Dragasani │ │ │ │ │Dealul Viilor,
     │ │ │ │ │ │nr.4, Vâlcea
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  109│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 562.004.974│CMR Oltenia │SM Tg Jiu,str Meteor,
     │302-Tg Jiu │ │ │ │ │nr.23, Gorj
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  110│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 562.004.974│CMR Oltenia │SM Slatina,str
     │30-Slatina │ │ │ │ │Streharet,nr 156, Olt
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  111│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 562.004.974│CMR Oltenia │Craiova,str.Calea
     │302-Craiova │ │ │ │ │Bucureşti, nr.150,
     │ │ │ │ │ │jud.Dolj
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  112│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 562.004.974│CMR Transilvania Sud│ SM Păltiniş,
     │302-Sibiu,Păltiniş │ │ │ │ │staţiunea Păltiniş
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  113│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 562.004.974│CMR Muntenia │SM Giurgiu,
     │302-Giurgiu │ │ │ │ │
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  114│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 562.004.974│CMR Muntenia │SM Piteşti,
     │302-Pitesti │ │ │ │ │
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  115│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 562.004.974│CMR Muntenia │SM Alexandria
     │302-Alexandria │ │ │ │ │
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  116│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 519.101.612│CMR Muntenia │SM Slobozia
     │302-Slobozia │ │ │ │ │
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  117│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Dobrogea │Medgidia, str.7
     │302-Medgidia │ │ │ │ │Noiembrie, jud.
     │ │ │ │ │ │Constanta
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  118│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Dobrogea │com. Adamclisi
     │302-Adamclisi │ │ │ │ │
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  119│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Dobrogea │SMJ Tulcea,strAI.
     │302-Tulcea │ │ │ │ │Ciucurencu, nr.3,
     │ │ │ │ │ │jud Tulcea
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  120│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Dobrogea │SM Mahmudia,com.
     │302-Mahmudia │ │ │ │ │Mahmudia,jud Tulcea
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  121│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Dobrogea │SM Gura Portiţei,
     │302-Gura Portiţei │ │ │ │ │com Jurilovca jud.
     │ │ │ │ │ │Tulcea
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  122│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Moldova │SMJ Galaţi,str Traian,
     │302-Galaţi │ │ │ │ │nr. 431, Galaţi
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  123│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Moldova │SMJ Focşani,str Bd.
     │302-Focsani │ │ │ │ │Brăilei, nr. 123,
     │ │ │ │ │ │jud. Focsani
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  124│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Moldova │SMJ Vaslui,str.Dealu
     │302-Vaslui │ │ │ │ │Delea, nr.4, jud.
     │ │ │ │ │ │Vaslui
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  125│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Moldova │SMJ Piatra Neamt,str
     │302-Piatra Neamţ │ │ │ │ │Sirenei, nr.21,
     │ │ │ │ │ │jud.Neamţ
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  126│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Transilvania Sud│ SM Sebeş, Sos.
     │302-Sebes │ │ │ │ │Sebes-Deva
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
     │ │ │ │ │ │SM Brasov-
  127│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Transilvania Sud│ Ghimbav,str
     │302-Ghimbav │ │ │ │ │Aeroportului, nr. 1,
     │ │ │ │ │ │Ghimbav
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  128│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Transilvania Sud│ SM Tg Mures, str.
     │302-Tg Mureş │ │ │ │ │Libertăţii,nr. 120,
     │ │ │ │ │ │Tg Mureş
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  129│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Transilvania Sud│ SM Tarnaveni, com.
     │302-Tarnaveni │ │ │ │ │Bobohalma
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  130│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Transilvania Sud│ SM Sf Gheorghe,
     │302-Sf Gheorghe │ │ │ │ │str Lunca Oltului,
     │ │ │ │ │ │nr.7
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  131│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Transilvania Sud│ SM Miercurea Ciuc,
     │302-Miercurea Ciuc │ │ │ │ │str Harghitei, nr.132
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  132│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Transilvania Sud│ SM Toplita, str
     │302-Toplita │ │ │ │ │Avram Iancu, nr.9
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  133│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Oltenia │SM Bechet, com Bechet,
     │302-Bechet │ │ │ │ │jud. Dolj
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  134│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Oltenia │SM Calafat sos.
     │302-Calafat │ │ │ │ │Calafat- Poiana Mare
     │ │ │ │ │ │Jud. Dolj
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  135│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Transilvania Sud│ SM Zalău str.
     │302-Zalau │ │ │ │ │Meteorologiei, nr. 93,
     │ │ │ │ │ │Zalau, jud Salaj
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  136│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Transilvania Sud│ SMJ Satu Mare,
     │302-Satu Mare │ │ │ │ │str Lucian Blaga
     │ │ │ │ │ │jud Satu Mare
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
     │ │ │ │ │ │SM Baia Mare, str.
  137│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Transilvania Sud│Victoriei, nr. 230,
     │302-Baia Mare │ │ │ │ │com.Tautii
     │ │ │ │ │ │Magherausi Jud Maram.
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
     │ │ │ │ │ │SM Bistrita, str.Calea
  138│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Transilvania Sud│ Moldovei, nr. 17,
     │302-Bistrita │ │ │ │ │Bistrita, jud.
     │ │ │ │ │ │Bistrita Nasaud
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  139│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Banat Crisana │Oravita
     │302-Oravita │ │ │ │ │
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  140│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Banat Crisana │SM Resita,str
     │302-Resita │ │ │ │ │Caminelor, nr.9,
     │ │ │ │ │ │jud. Caras Severin
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  141│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Banat Crisana │Deva
     │302-Deva │ │ │ │ │
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  142│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Banat Crisana │Oradea
     │302-Oradea │ │ │ │ │
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  143│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Banat Crisana │Stei,str 13 Septembrie
     │302-Stei │ │ │ │ │nr. 20,jud Bihor
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  144│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Banat Crisana │SM Gurahont jud. Arad
     │302-Gurahont │ │ │ │ │
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  145│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Banat Crisana │Semenic
     │302-Semenic │ │ │ │ │
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  146│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Moldova │SM Calimani,OP!-
     │302-Calimani │ │ │ │ │ Postrestant, Vatra
     │ │ │ │ │ │Dornei
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  147│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Moldova │SM Rădăuţi,str Stefan
     │302-Radauti │ │ │ │ │cel Mare, nr.132
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  148│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Moldova │SM Bacău, str.
     │302-Bacau │ │ │ │ │Aeroportului, nr.1
     │ │ │ │ │ │Jud Bacau
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  149│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Transilvania Sud│ SM Balea Lac,
     │302-Balea Lac │ │ │ │ │cab Paltinu
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  150│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Transilvania Sud│ SM Dumbrăveni, str.
     │302-Dumbraveni │ │ │ │ │Cuza Voda, nr. 111
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  151│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Muntenia │SM Sinaia,cota 1400,
     │302-Sinaia │ │ │ │ │Sinaia
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  152│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Muntenia │SMJ Ploieşti,str
     │302-Ploiesti │ │ │ │ │Republicii, nr.299,
     │ │ │ │ │ │jud. Prahova
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  153│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Banat Crisana │SM Stana de Vale,
     │302-Stana de Vale │ │ │ │ │com. Budureasa,
     │ │ │ │ │ │jud Bihor
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  154│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Transilvania Sud│ SM Roşia Montana,
     │302-Rosia Montana │ │ │ │ │com.Roşia Montana
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
     │ │ │ │ │ │SM Ocna
  155│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Transilvania Sud│Sugatag, str G.Cosbuc,
     │302-Ocna Sugatag │ │ │ │ │nr.16, jud Maramures
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  156│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Oltenia │Parâng Petrosani, Vf
     │302-Parang │ │ │ │ │Parang jud Hunedoara
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  157│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Transilvania Sud│SM Câmpeni, str Horia
     │302-Campeni │ │ │ │ │nr. 65, Câmpeni
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  158│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Muntenia │SM Brăila
     │302-Braila │ │ │ │ │
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
     │ │ │ │ │ │SM Vladeasa.sat
  159│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Transilvania Sud│Rogojel,com Sacuieu,
     │302-Vladeasa │ │ │ │ │Vf 1800,jud Cluj
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  160│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Banat Crisana │SM Vf Tarcu
     │302-Vf Tarcu │ │ │ │ │
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  161│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Muntenia │SM Penteleu
     │302-Penteleu │ │ │ │ │
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  162│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│CMR Muntenia │SM Targoviste
     │302-Targoviste │ │ │ │ │
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  163│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│INMH-Sediu Central │Bucureşti,sos.
     │302-sed.SM Roman │ │ │ │ │Bucureşti-Ploiesti,
     │ │ │ │ │ │nr.97, sect 1
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
     │Staţie automata MAWS │ │ │ │ │
  164│302-sed.SM Buc.-Afumaţi │3.8 │ │ 512.963.793│INMH-Sediu Central │Bucureşti,sos.
     │ │ │ │ │ │Bucureşti-Ploiesti,
     │ │ │ │ │ │nr.97, sect 1
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  165│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│INMH-Sediu Central │Bucureşti,sos.
     │302-sed.SM Vf Omu │ │ │ │ │Bucureşti-Ploiesti,
     │ │ │ │ │ │nr. 97, sect 1
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  166│Staţie automata MAWS │3.8 │ │ 512.963.793│INMH-Sediu Central │Bucureşti,sos.
     │302-sed.SM Harsova │ │ │ │ │Bucureşti-Ploiesti,
     │ │ │ │ │ │nr. 97, sect 1
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  167│Stâlp staţie fulgere │1.4.5.1 │ │ 320.103.843│CMR Muntenia │SM Grivita
     │Grivita │ │ │ │ │
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  168│imprimanta laser color │3.9 │ │ 239.908.718│CMR Oltenia │Craiova,str.Calea
     │HP4550N-Craiova │ │ │ │ │Bucureşti, nr.150,
     │ │ │ │ │ │jud.Dolj
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  169│imprimanta laser color │3.9 │ │ 238.724.183│CMR Transilvania Sud│Cluj, str.Vânătorilor
     │HP4550N-Cluj │ │ │ │ │nr.17
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  170│imprimanta laser color │3.9 │ │ 238.724.183│CMR Banat-Crisana │Timişoara,str.
     │HP4550N-Timisoara │ │ │ │ │ Gheorghe Adam, nr.15
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  171│imprimanta laser color │3.9 │ │ 238.723.654│CMR Dobrogea │Constanta,str.Mamaia,
     │HP4550N-Constanta │ │ │ │ │nr.300
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  172│imprimanta laser color │3.9 │ │ 238.723.491│CMR Transilvania Sud│ SM Sibiu, Şoseaua
     │HP4550N-Sibiu │ │ │ │ │Alba Iulia, nr.73
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  173│imprimanta laser color │3.9 │ │ 238.271.582│CMR Moldova │SM Bacău,str.
     │HP4550N-Bacau │ │ │ │ │Aeroportului, nr.1,
     │ │ │ │ │ │Bacău
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  174│Plotter A2 │3.9 │ │ 226.638.389│CNPM Bucureşti │Bucureşti,sos.
     │ │ │ │ │ │Bucureşti-Ploiesti,
     │ │ │ │ │ │nr. 97, sect 1
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  175│Imprimanta laser A/N │3.9 │ │ 214.873.262│CNPM Bucureşti │Bucureşti,sos.
     │HP4100N │ │ │ │ │Bucureşti-Ploiesti,
     │ │ │ │ │ │nr.97, sect 1
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  176│Imprimanta laser A/N │3.9 │ │ 214.873.262│CNPM Bucureşti │Bucureşti,sos.
     │HP4100N │ │ │ │ │Bucureşti-Ploiesti,
     │ │ │ │ │ │nr. 97, sect 1
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  177│Imprimanta laser A/N │3.9 │ │ 205.636.044│CMR Oltenia │Craiova,str.Calea
     │HP4100N-Craiova │ │ │ │ │Bucureşti, nr.150,
     │ │ │ │ │ │jud. Dolj
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  178│Imprimanta laser A/N │3.9 │ │ 204.620.728│CMR Transilvania Sud│Cluj, str.Vânătorilor
     │HP4100N-Cluj │ │ │ │ │nr.17
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  179│Imprimanta laser A/N │3.9 │ │ 204.620.728│CMR Banat-Crisana │Timişoara,str.
     │HP4100N-Timisoara │ │ │ │ │Gheorghe Adam, nr.15
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  180│Imprimanta laser A/N │3.9 │ │ 204.620.275│CMR Dobrogea │Constanta,str.Mamaia,
     │HP4100N-Constanta │ │ │ │ │nr.300
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  181│Imprimanta laser A/N │3.9 │ │ 204.620.135│CMR Transilvania Sud│ SM Sibiu, Şoseaua
     │HP4100N-Sibiu │ │ │ │ │Alba lulia, nr.73
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  182│Imprimanta laser A/N │3.9 │ │ 204.232.784│CMR Moldova │SM Bacău,str.
     │HP4100N-Bacau │ │ │ │ │Aeroportului, nr.1,
     │ │ │ │ │ │Bacău
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  183│Grup electrogen Vf Tarcu │2.16.1.2.1│ │ 141.476.748│CMR Banat Crisana │SM Vf Tarcu
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  184│imprimanta laser color │3.9 │ │ 108.914.412│CNPM Bucureşti │Bucureşti,sos.
     │HP4550N │ │ │ │ │Bucureşti-Ploiesti,
     │ │ │ │ │ │nr. 97, sect 1
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  185│Redresor Vf Tarcu │2.16.3.2 │ │ 80.507.315│CMR Banat-Crisana │SM Vf Tarcu
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  186│Baterie staţionara │2.16.2.3 │ │ 59.241.203│CMR Banat-Crisana │SM Vf Tarcu
     │Vf Tarcu │ │ │ │ │
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  187│Terminal afişare │3.9 │ │ 55.867.048│CNPM Bucureşti │Bucureşti,sos.
     │informaţii meteo │ │ │ │ │Bucureşti-Ploiesti,
     │ │ │ │ │ │nr. 97, sect 1
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
  188│Invertor Vf Tarcu │2.16.2.3 │ │ 49.367.734│CMR Banat-Crisana │SM Vf Tarcu
  ───┼─────────────────────────┼──────────┼───┼────────────────┼────────────────────┼──────────────────────
     │ TOTAL B. │ │ │1659.441.301.829│ │
  ───┴─────────────────────────┴──────────┴───┴────────────────┴────────────────────┴──────────────────────

  -----------