ORDONANTA nr. 79 din 25 august 1998
privind organizarea şi funcţionarea Fondului Cultural Naţional
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 27 august 1998  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 pct. 9 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul 1

  (1) Se constituie Fondul Cultural Naţional, denumit în continuare Fondul, în vederea protejării, punerii în valoare a moştenirii culturale, dezvoltării şi promovării valorilor culturale contemporane.
  (2) Fondul se constituie din surse extrabugetare, se gestionează în regim extrabugetar de către Ministerul Culturii şi contribuie la realizarea obiectivelor prevăzute la alin. (1).


  Articolul 2

  (1) Sursele de constituire a Fondului sunt:
  a) o cota de 5% din încasările realizate de agenţii economici din vânzarea reproducerilor, copiilor sau mulajelor realizate, în condiţiile legii, după bunuri culturale mobile proprietate publică ori după monumente sau componente ale monumentelor istorice proprietate publică;
  b) o cota de 5% din încasările realizate de agenţii economici din vânzarea, prin licitaţie publică, a bunurilor culturale mobile;
  c) o cota de 1% din încasările realizate de agenţiile imobiliare din vânzarea imobilelor monumente istorice;
  d) o cota de 20% din încasările realizate de agenţii economici din vânzarea publicaţiilor cu conţinut erotic, precum şi din încasările obţinute din vânzarea sau închirierea casetelor audio cu conţinut erotic;
  e) o cota de 2% din încasările realizate de agenţii economici din vânzarea sau închirierea discurilor, compact discurilor audio şi video, casetelor audio înregistrate, cărţilor poştale sonore şi a altor asemenea produse cu destinaţie culturală;
  f) o cota de 3% din încasările realizate de agenţii economici din vânzarea calendarelor sau cărţilor poştale ilustrate, afiselor, posterelor, imaginilor autocolante sau a tipariturilor mixte, altele decât cele prevăzute la lit. a);
  g) o cota de 2% din încasările realizate de agenţii economici care comercializează bunuri culturale provenite din import;
  h) o cota de 2% din încasările realizate de agenţii economici din vânzarea produselor de arta populara;
  i) o cota de 2% din veniturile realizate de agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în incinta sau în spaţiul de protecţie a monumentelor istorice proprietate publică;
  j) o cota de 1% din încasările realizate de agenţii economici din organizarea de distracţii de tip luna-park;
  k) o cota de 1% din veniturile realizate de agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul impresariatului artistic;
  l) o cota de 2% din devizul general al investiţiilor autorizate a se realiza de către agenţii economici pentru construcţiile amplasate în spaţiile de producţie a monumentelor istorice proprietate publică;
  m) fonduri obţinute în cadrul colaborării internaţionale;
  n) donaţii, legate sau alte liberalităţi;
  o) sponsorizări;
  p) dobânda aferentă disponibilităţilor Fondului;
  q) alte venituri dobândite în condiţiile legii.
  (2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică asupra încasărilor totale realizate, din care s-a dedus T.V.A. aferentă, şi se adauga la preţul de vânzare şi, respectiv, la tarifele încasate pentru bunurile şi serviciile care fac obiectul bazei de calcul.


  Articolul 3

  (1) Plătitorii cotelor prevăzute la art. 2 alin. (1) au obligaţia sa calculeze şi sa vireze la Fond sumele reprezentând aceste cote.
  (2) Modul de stabilire, vărsare şi gestionare a sumelor aferente cotelor menţionate la art. 2 alin. (1) se reglementează prin norme metodologice elaborate de Ministerul Culturii şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 4

  (1) Sumele reprezentând cotele instituite prin prezenta ordonanţă se calculează lunar de către plătitori şi se vărsa, de către aceştia, până la data de 15 a lunii următoare.
  (2) Pentru neachitarea la termen a cotelor instituite prin prezenta ordonanţă se percep penalităţi stabilite prin actele normative privind taxele şi impozitele datorate la bugetul de stat.
  (3) Penalităţile prevăzute la alin. (2) se fac venituri la Fond.


  Articolul 5

  (1) Strategia şi priorităţile anuale în utilizarea Fondului se stabilesc de către un consiliu format din 11 membri, înfiinţat prin hotărâre a Guvernului, din care 5 membri sunt desemnaţi de către ministrul culturii şi 5 membri, de către uniunile de creatori, fundaţii culturale ori asociaţii profesionale sau culturale.
  (2) Ministrul culturii îndeplineşte funcţia de preşedinte al consiliului.
  (3) Consiliul va funcţiona în baza unui regulament de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului, initiata de Ministerul Culturii.
  (4) Utilizarea sumelor colectate în Fond se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  (5) Sumele rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor, putând fi utilizate potrivit destinaţiilor stabilite de consiliu.


  Articolul 6

  (1) Sumele colectate în Fond se pot utiliza pentru:
  a) crearea, păstrarea şi promovarea în ţara şi în străinătate a valorilor culturale naţionale şi universale;
  b) sprijinirea iniţierii şi derulării unor programe şi proiecte culturale, în ţara şi în străinătate;
  c) dezvoltarea relaţiilor culturale internaţionale ale României;
  d) stimularea şi susţinerea unor proiecte şi programe culturale performanţe, propuse de persoane fizice ori juridice de drept public sau privat.
  (2) Din sumele colectate în Fond se poate acorda sprijin financiar, rambursabil sau nerambursabil, unor persoane fizice ori juridice de drept public sau privat, pe bază de contract, pentru proiecte culturale competitive.
  (3) Condiţiile concrete de acordare a sprijinului financiar se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Culturii şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 7

  Controlul respectării obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fond, în condiţiile şi la termenele stabilite prin prezenta ordonanţă, se efectuează de către Ministerul Culturii, prin organele sale specializate şi/sau de către serviciile publice descentralizate ale acestuia, după caz.


  Articolul 8

  În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Culturii va elabora şi va prezenta Guvernului spre aprobare Regulamentul de organizare şi funcţionare a Fondului, precum şi normele metodologice prevăzute la art. 5 alin. (3) şi la art. 3 alin. (2).
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  -----------------
  Ministrul culturii,
  Ion Caramitru
  Ministrul finanţelor,
  Daniel Daianu
  ------------------