STATUTUL din 24 august 1998Societății Naționale ”Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia” - S.A
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 7 septembrie 1998 Notă
  Conținut de HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 521 din 24 august 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 7 septembrie 1998.

  (la 14-02-2003, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )

  Capitolul I Denumirea, forma juridică, sediul, durata

  Articolul 1

  Denumirea (1) Denumirea societății comerciale este Societatea Națională ”Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia”- S.A., cu sigla A.I.T., denumita în continuare Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia.
  (la 14-02-2003, sintagma: Societatea Naționala "Aeroportul Internațional Timișoara" - S.A a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportul Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )
  (2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și documentele emanând de la societate se vor menționa denumirea acesteia, precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de initialele "S.A.", sediul, capitalul social, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul fiscal.


  Articolul 2

  Forma juridică(1) Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia este persoana juridică română, inițial cu capital integral de stat, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportul Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )
  (2) Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia are ca obiect, în principal, activități de interes public național și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportul Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )


  Articolul 3

  Sediul(1) Sediul Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia este în comuna Giarmata, str. Aeroport nr. 1, județul Timiș, și poate fi schimbat la o alta adresa, în aceeași localitate sau în alta localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legilor în vigoare.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )
  (2) Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia poate înființa reprezentante, agenții, sucursale sau alte asemenea subunitati fără personalitate juridică, situate în alte localități din țara și din străinătate, cu aprobarea adunării generale a acționarilor.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportul Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )


  Articolul 4

  Durata
  Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia se constituie pe o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării acestuia în registrul comerțului.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportul Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )


  Capitolul II Domeniul și obiectul de activitate

  Articolul 5

  Domeniul de activitate
  Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia este organismul tehnic de specialitate desemnat de Ministerul Transporturilor sa desfășoare, în principal activități de interes public național, având ca scop, conform obiectului sau de activitate, efectuarea de prestații, servicii, lucrări de administrare și exploatare a bunurilor din patrimoniu sau aflate în proprietate ori în concesiune, în vederea realizării traficului național și internațional al aeronavelor, asigurând tranzitul de persoane și de mărfuri.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportul Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )


  Articolul 6

  Obiectul de activitate
  Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia are ca obiect de activitate:
  a) exploatarea bazei aeroportuare proprii;
  b) organizarea și ținerea evidentei de cadastru a bunurilor imobile și a terenurilor incluse în capitalul social sau primite în concesiune;
  c) dirijarea și deservirea la sol a aeronavelor românești și străine;
  d) organizarea, asigurarea și efectuarea serviciilor de handling pe aeroport;
  e) asigurarea facilităților de control antideturnare, de control vamal și pentru trecerea frontierei de stat, de control veterinar și fitosanitar, de sănătate publică;
  f) coordonarea activităților și serviciilor aeroportuare necesare deservirii la sol a aeronavelor, a traficului de pasageri și de mărfuri, a serviciilor necesare activităților de aviatie generală;
  g) asigurarea securității pasagerilor, aeronavelor, instalațiilor, echipamentelor, clădirilor și a bunurilor transportate, în conformitate cu reglementările naționale și internaționale în domeniul aviației civile;
  h) aplicarea măsurilor de protecție a mediului în conformitate cu legislația în vigoare;
  i) asistența pentru căutarea și salvarea aeronavelor aflate în primejdie și a supravietuitorilor accidentelor de aviatie;
  j) elaborarea de norme specifice, care reglementează atât activitatea proprie, cat și activitatea agenților economici și a instituțiilor statului în cadrul aeroportului, și supunerea acestora spre aprobare Ministerului Transporturilor;
  k) întreținerea, modernizarea și dezvoltarea pistelor de decolare-aterizare, a căilor de rulare și a platformelor de îmbarcare-debarcare, a echipamentelor, instalațiilor, construcțiilor și a mijloacelor tehnice din dotare;
  l) introducerea tehnologiilor moderne de deservire aeroportuara;
  m) realizarea cooperării în domeniul sau de activitate, potrivit competentelor, cu organizațiile internaționale de profil și cu alte aeroporturi;
  n) prestații legate de transportul aerian, respectiv comercializarea de produse în regim "duty free", în condițiile legii, catering, transport terestru în continuarea transportului aerian, servicii hoteliere, comercializarea de bunuri de larg consum, alimentare și nealimentare, comercializarea de echipamente și utilaje specifice activității aeroportuare și de piese de schimb aferente;
  o) proiectare, execuție și service de echipamente și mijloace tehnice aeroportuare, în condițiile prevăzute de lege;
  p) proiectare, execuție, reparații și prestări servicii legate de construirea și întreținerea infrastructurilor aeroportuare, în condițiile prevăzute de lege;
  q) management, consultanța și asistența de specialitate în domeniul aeroportuar.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportul Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )


  Capitolul III Capitalul social, acțiunile

  Articolul 7

  Capitalul social(1) Capitalul social inițial al Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia este de 8.307.515 mii lei, constituit prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome Aeroportul Internațional Timișoara, conform datelor din bilanțul contabil al acesteia la data de 30 iunie 1998.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportul Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )
  (2) Capitalul social inițial este reprezentat prin 83.075 acțiuni nominative, având fiecare o valoare nominală de 100.000 lei.(3) Capitalul social inițial este în întregime subscris de statul român, în calitate de acționar unic, și vărsat integral la data constituirii Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )
  (4) Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia poate fi privatizat, în condițiile legii, statul român păstrând pachetul de acțiuni care să-i asigure o poziție majoritara.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportul Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )
  (5) Până la privatizarea Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia, acțiunile sunt deținute în totalitate de către statul român, iar drepturile și obligațiile decurgând din dreptul de proprietate asupra acestora sunt exercitate de către acționarul unic prin Ministerul Transporturilor.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )
  (6) După data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, adunarea generală extraordinară a acționarilor va decide asupra modificării capitalului social al Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia, în condițiile legii.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )


  Articolul 8

  Majorarea sau reducerea capitalului social(1) Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea legislației în vigoare.(2) Capitalul social va putea fi majorat prin:
  a) subscriere de noi aporturi la capital, în numerar și/sau în natura;
  b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferențele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepția rezervelor legale, precum și a profitului și a primelor de emisiune;
  d) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia cu acțiuni ale acestuia;
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )

  e) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor, potrivit legilor în vigoare.
  (3) În cazul în care administratorii constata pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligați sa convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea sa la valoarea rămasă, fie dizolvarea Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )
  (4) Reducerea capitalului social se va putea face numai după 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.


  Articolul 9

  Acțiunile(1) Adunarea generală a acționarilor va decide forma și data la care vor fi imprimate titlurile individuale ori cumulative, care atesta calitatea de acționar.(2) Titlurile menționate în alineatul precedent vor cuprinde toate elementele prevăzute de legislația în vigoare.(3) Acțiunile sau, după caz, titlurile cumulative vor purta numerele de ordine, timbrul sec al Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia, semnatura președintelui consiliului de administrație și a unui membru al acestuia.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )
  (4) Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia va tine evidenta acționarilor și a acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de către președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul aeroportului.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportul Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )
  (5) Persoanele fizice sau juridice, române sau străine, vor putea deține acțiuni la Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia fără a fi afectată poziția statului de acționar majoritar.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportul Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )


  Articolul 10

  Obligațiuni
  Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia este autorizat sa emita obligațiuni în condițiile legislației în vigoare.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportul Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )


  Articolul 11

  Drepturi și obligații decurgând din acțiuni(1) Acțiunile subscrise și vărsate de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, și orice alte drepturi prevăzute în statut.(2) Deținerea de acțiuni implica adeziunea de drept la statut.(3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.(4) Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiuni.(5) Când o acțiune este proprietatea indiviză a mai multor persoane, acestea sunt răspunzătoare, în mod solidar, pentru efectuarea vărsămintelor datorate.(6) Obligațiile Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia sunt garantate cu capitalul social al acestuia, iar actionarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )
  (7) Patrimoniul Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )
  (8) Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau asupra cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea aeroportului, efectuată în condițiile prezentului statut.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )


  Articolul 12

  Cesionarea acțiunilor(1) Acțiunile sunt indivizibile în orice raporturi cu aeroportul, care nu recunoaște în cazul cesionarii decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.(2) Cesionarea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se efectuează în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.


  Articolul 13

  Pierderea acțiunilor
  În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui sa anunțe în scris, Consiliul de administrație al Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia și să facă public faptul prin presa, în cel puțin două ziare de larga circulație din localitatea în care se afla sediul acestuia. După 6 luni de la publicarea pierderii acțiunilor acționarul va putea obține un duplicat al acestora.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )


  Capitolul IV Conducerea și administrarea Aeroportului Internațional Timișoara

  Articolul 14

  Adunarea generală a acționarilor(1) Adunarea generală a acționarilor, constituită din reprezentanți ai acționarilor, este organul de conducere al Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia care decide asupra activității acestuia și asupra politicii lui economice.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )
  (2) Până la apariția unor noi reglementări privind situația Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia având ca acționar unic statul, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de Ministerul Transporturilor care va numi un consiliu de administrație.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )
  (3) În prima ședința a adunării generale a acționarilor, împuterniciții mandatați sa reprezinte interesele capitalului de stat vor stabili regulamentul de funcționare a acesteia.(4) Pentru activitatea depusa, reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor vor beneficia de o indemnizație stabilită conform criteriilor aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.


  Articolul 15

  Convocarea adunării generale a acționarilor(1) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare. Adunarea generală ordinară a acționarilor se convoacă cel puțin o dată pe an, nu mai târziu de 3 luni de la încheierea exercițiului financiar anual.(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va fi convocată ori de câte ori este necesar, la solicitarea acționarului care deține poziția de control, la cererea consiliului de administrație ori a cenzorilor sau la cererea deținătorilor a cel puțin 10% din capitalul social.(3) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație sau de către persoana desemnată sa îi țină locul.(4) În toate cazurile, adunarea generală a acționarilor va fi convocată cu cel puțin 30 de zile înainte. Convocarea se va face prin scrisoare recomandată, transmisă fiecărui deținător de acțiuni la ultima adresa înregistrată în registrul acționarilor. În situația în care numărul acționarilor este mai mare de 50, convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-un ziar de larga circulație.(5) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii acesteia. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.(6) Ședințele adunărilor generale ale acționarilor vor avea loc la sediul Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia sau în orice alt loc specificat în convocare.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )
  (7) Pentru adunările generale ordinare actionarii vor primi, o dată cu invitația, situația bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, raportul de activitate și raportul comisiei de cenzori pentru exercițiul financiar încheiat, precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și al programului de activitate pentru exercițiul următor.(8) La propunerea acționarilor, cu acordul majorității reprezentând două treimi din capitalul social, în ședințele adunărilor generale ale acționarilor pot fi discutate și alte probleme decât cele înscrise în ordinea de zi.(9) Membrii consiliului de administrație al Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia participa la adunările generale ale acționarilor în calitate de invitați.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )


  Articolul 16

  Competentele adunării generale ordinare a acționarilor
  Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele competente:
  a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice bilanțul contabil, după ascultarea raportului administratorilor și al cenzorilor, și sa fixeze dividendul potrivit legilor în vigoare;
  b) sa numească și sa revoce administratorii, sa fixeze remunerația acestora, să se pronunțe asupra gestiunii lor și sa îi descarce de gestiune, sa stabilească modul de constituire a garanțiilor acestora;
  c) sa numească sau sa revoce cenzorii și supleanții acestora și să le fixeze remunerația;
  d) sa aprobe bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe exercițiul financiar următor;
  e) sa hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multora dintre subunitatile Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia;
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )

  f) sa decidă asupra oricăror alte probleme care intră în competența adunării generale ordinare a acționarilor, conform legii și prezentului statut.


  Articolul 17

  Competentele adunării generale extraordinare a acționarilor(1) Adunarea generală extraordinară a acționarilor are competente pentru:
  a) schimbarea formei juridice a Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia;
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )

  b) mutarea sediului aeroportului;
  c) schimbarea obiectului de activitate al aeroportului;
  d) prelungirea duratei de funcționare a aeroportului;
  e) majorarea capitalului social și condițiile efectuării acesteia;
  f) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;
  g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea aeroportului;
  h) dizolvarea anticipata a aeroportului;
  i) emisiunea de obligațiuni;
  j) reevaluarea patrimoniului potrivit legilor în vigoare;
  k) vânzarea sau transferul activelor;
  l) orice alte modificări ale actului constitutiv sau orice alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.
  (2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea delega consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor sale prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), f) și i), în condițiile legilor în vigoare.


  Articolul 18

  Organizarea adunării generale a acționarilor(1) Ședințele adunărilor generale ale acționarilor sunt conduse de președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către persoana desemnată pentru a-l înlocui. În perioada în care statul este acționar unic, ședințele adunărilor generale ale acționarilor vor fi conduse de către un membru ales de aceasta.(2) Adunarea generală a acționarilor va desemna, dintre actionarii prezenți, un secretar care va verifica îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de statut pentru desfășurarea ședinței.
  Secretarul întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, care se va consemna într-un registru special, sigilat și parafat, ținut prin grija administratorilor.
  (3) Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor trebuie să conțină mențiuni privind formalitățile de convocare, locul, ora, data ședinței, reprezentanții acționarilor, rezumatul problemelor puse în discuție, hotărârile luate.
  Documentele referitoare la acestea, precum și listele de prezenta a acționarilor vor constitui anexe ale procesului-verbal de ședința.
  (4) Procesul-verbal se va semna de către președinte sau de către persoana care îi tine locul și de către secretarul desemnat.


  Articolul 19

  Exercitarea drepturilor de vot în adunarea generală a acționarilor(1) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau, de regula, prin vot deschis.(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.(3) Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor trebuie să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social. La prima convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor este necesară prezenta acționarilor reprezentând cel puțin trei pătrimi din capitalul social.(4) Hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, pentru a fi menționate, în extras, în registru și publicate în Monitorul Oficial al României. Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităților menționate mai sus și, după caz, a oricăror alte cerințe prevăzute de legile în vigoare.(5) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale statutului sunt obligatorii pentru toți actionarii, chiar și pentru cei care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.(6) Actionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice a Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia au dreptul de a se retrage din acesta și de a obține contravaloarea acțiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )


  Articolul 20

  Administrarea și conducerea Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )
  (1) Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia este administrat de un consiliu de administrație compus din 7 membri, după cum urmează:
  a) președintele consiliului de administrație, care îndeplinește și funcția de director general al aeroportului;
  b) doi reprezentanți ai Ministerului Transporturilor;
  c) un reprezentant al Ministerului Finanțelor;
  d) ingineri, economiști și juriști, specialiști din sectoarele de activitate ale aeroportului.
  Membrii consiliului de administrație, precum și președintele acestuia trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:
  a) să aibă cetățenie română și domiciliul în România;
  b) să aibă capacitate deplina de exercițiu;
  c) sa nu detina calitatea de deputat sau de senator.

  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportul Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )
  (2) Consiliul de administrație al Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia se alege de către adunarea generală a acționarilor. În perioada în care Ministerul Transporturilor deține poziția de control, consiliul de administrație și președintele acestuia sunt numiți prin ordin al ministrului transporturilor.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )
  (3) Consiliul de administrație se întrunește la sediul Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia, lunar și ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )
  (4) Ședința este prezidata de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru al consiliului, delegat de președinte.(5) Secretariatul va fi asigurat de o persoană care va fi numita de consiliul de administrație, la propunerea președintelui.(6) La lucrările consiliului de administrație pot participa, ca invitați, delegați ai unor agenți economici și instituții cu care Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia are relații în activitatea pe care o desfășoară, precum și specialiști ai acestuia și reprezentanți ai sindicatelor, în condițiile legii.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportul Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )
  (7) În situația în care se creează un loc vacant în consiliul de administrație, va fi numit un nou membru; durata pentru care un membru al consiliului de administrație este numit pe un post vacant va fi egala cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului sau.(8) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii acestora.(9) Ședințele consiliului de administrație pot avea loc în situația în care la acestea participa cel puțin jumătate plus unul dintre membrii acestuia. Dacă nu este îndeplinită aceasta condiție, reuniunea consiliului de administrație se reprogrameaza într-un interval de cel mult 15 zile, cu aceeași ordine de zi.(10) Consiliul de administrație deliberează valabil în prezenta a minimum două treimi din numărul membrilor săi și adopta hotărârile cu votul majorității membrilor consiliului de administrație în funcție.(11) Dezbaterile se consemnează într-un proces-verbal, în baza căruia se redactează hotărârea consiliului de administrație.(12) Procesul-verbal este semnat de membrii prezenți la ședința consiliului de administrație și de secretar. (13) Hotărârea consiliului de administrație este semnată de președintele consiliului de administrație și de secretar și contrasemnata de membrii acestuia.(14) Membrii consiliului de administrație nu pot face parte din consilii de administrație ale societăților comerciale la care statul nu este acționar majoritar sau unic, cu care Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia întreține relații de afaceri sau are interese contrare.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportul Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )
  (15) Membrii consiliului de administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani, putând fi realeși, și își păstrează calitatea de angajat la unitatea sau la instituția de la care provin, cu toate drepturile și obligațiile ce deriva din aceasta calitate.(16) Pentru activitatea depusa în consiliul de administrație membrii acestuia primesc o indemnizație al carei cuantum se stabilește de adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale.(17) Fiecare membru al consiliului de administrație este obligat să depună o garanție constând în dublul indemnizației primite în aceasta calitate.(18) Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greșeli în administrarea acestuia. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin ordin al ministrului transporturilor.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportul Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )
  (19) Membrii consiliului de administrație vor putea lua decizii legate de administrarea Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia în interesul acestuia, în limita drepturilor ce li se conferă prin lege și prin prezentul statut.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )
  (20) Conducerea operativă a Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia va fi asigurata de către directorul general împreună cu directorii executivi. Directorii executivi sunt salariați ai Aeroportului Internațional Timișoara și nu pot fi membri ai consiliului de administrație.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )


  Articolul 21

  Atribuțiile consiliului de administrație și ale președintelui acestuia(1) Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții și competente:
  a) aproba regulamentul propriu de organizare și funcționare;
  b) aproba strategia de dezvoltare, modernizare sau restructurare a Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia;
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )

  c) aproba structura organizatorică și funcțională a Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia;
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )

  d) aproba introducerea de noi tehnologii și modernizarea celor existente;
  e) numește și revoca directorii executivi ai Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia atunci când aceștia nu fac parte din echipa managerială;
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )

  f) negociaza contractul colectiv de muncă cu reprezentanții salariaților;
  g) avizează bugetul de venituri și cheltuieli și asigura execuția acestuia după aprobare;
  h) analizează bilanțul și contul de profit și pierderi anual;
  i) aproba sau propune spre aprobare investițiile ce urmează a se realiza de către Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia, în condițiile legilor în vigoare;
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportul Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )

  j) aproba nivelul creditelor bancare curente, creditelor comerciale și al garanțiilor;
  k) prezintă ministrului transporturilor propuneri de subvenții și alocații pentru a fi aprobate de organele competente;
  l) propune majorarea sau diminuarea patrimoniului Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia, în condițiile legilor în vigoare;
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )

  m) aproba sau propune, după caz, modificări în volumul fondului de rezerva;
  n) aproba sau propune spre aprobare tarifele pentru activitățile de baza, în condițiile legilor în vigoare;
  o) analizează raportul trimestrial privind activitatea Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia, pe bază de bilanț, și aproba măsuri pentru desfășurarea activității în condiții de echilibrare a bugetului;
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )

  p) aproba rapoartele periodice, conform legii, ale compartimentelor de control din cadrul Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia;
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )

  q) prezintă ministrului transporturilor propuneri de acte normative și modificări ale celor existente, pentru a fi supuse aprobării, potrivit legilor în vigoare;
  r) aproba vânzarea sau închirierea de clădiri, spații și terenuri ale societății;
  s) aproba înființarea sau desființarea de subunitati, fuzionarea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;
  t) convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ori de câte ori este nevoie;
  u) exercita orice atribuții ce-i revin din prevederile legale, din regulamentul sau de organizare și funcționare și din hotărârile adunării generale a acționarilor.
  (2) Președintele consiliului de administrație are, în principal, următoarele atribuții și competente:
  a) îndeplinește și funcția de director general al Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia;
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )

  b) numește și, după caz, revoca directorii subunitatilor și celelalte persoane din conducerea compartimentelor Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia;
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )

  c) angajează și, după caz, concediază personalul de execuție din cadrul Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia;
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )

  d) propune numirea și, după caz, revocarea directorilor executivi ai Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia;
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )

  e) asigura conducerea operativă a Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia împreună cu directorii executivi;
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )

  f) reprezintă Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia în relațiile cu terții și semnează actele ce îl angajează față de aceștia pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de administrație și ale celor conferite de legislația în vigoare;
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportul Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )

  g) exercita orice atribuții ce îi revin din regulamentul de organizare și funcționare, din hotărârile consiliului de administrație, precum și din prevederile legale.


  Capitolul V Gestiunea

  Articolul 22

  Cenzorii(1) Gestiunea Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia este controlată de acționari prin 3 cenzori care sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )
  (2) În perioada în care statul deține mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de către Ministerul Finanțelor;(3) Adunarea generală alege 3 cenzori supleanți care îi vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari.(4) Cenzorii au următoarele atribuții principale:
  a) în cursul exercițiului financiar verifica gospodărirea mijloacelor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidența contabilă și informează consiliul de administrație despre neregulile constatate;
  b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia, bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )

  c) la lichidarea Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia controlează operațiunile de lichidare; prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și a obiectului de activitate ale Aeroportului Internațional Timișoara.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )
  (5) Cenzorii sunt obligați, de asemenea:
  a) să facă, în fiecare luna și inopinat, inspecții ale casei și sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia sau care au fost primite în gaj, cauțiune ori depozit;
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )

  b) sa ia parte la adunările ordinare și extraordinare ale acționarilor, inserand în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
  c) să constate depunerea regulată a garanției din partea administratorilor;
  d) sa vegheze ca dispozițiile legii, contractului de societate sau ale statutului să fie îndeplinite de administratori și de lichidatori.
  (6) Cenzorii se întrunesc la sediul Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia și iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, cenzorii vor întocmi rapoarte separate, care se vor prezenta adunării generale a acționarilor.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )
  (7) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de către consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății, sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.(8) Atribuțiile și modul de lucru ale cenzorilor, precum și drepturile și obligațiile acestora se completează cu dispozițiile legale în domeniu.(9) Cenzorii și cenzorii supleanți sunt numiți pe o perioadă de 3 ani și pot fi realeși.(10) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidența prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată.(11) Cenzorii sunt obligați să depună, înainte de intrarea în funcție, o garanție egala cu o treime din garanția prevăzută pentru membrii consiliului de administrație.(12) Un cenzor poate fi înlocuit, în caz de deces, împiedicare fizica sau legală, încetare sau renunțare la mandatul sau, de supleantul cel mai în vârsta. Dacă, în acest mod, numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămași numesc altă persoană pe locul vacant, până la întrunirea cea mai apropiată a adunării generale a acționarilor. În cazul în care nu mai rămâne în funcție nici un cenzor, consiliul de administrație va convoca adunarea generală a acționarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.(13) Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor. (14) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală extraordinară a acționarilor.


  Capitolul VI Activitatea

  Articolul 23

  Finanțarea activității proprii
  Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia utilizează sursele de finanțare constituite în conformitate cu legea, credite bancare și alte surse financiare.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportul Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )


  Articolul 24

  Exercițiul financiar
  Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )


  Articolul 25

  Personalul(1) Directorii executivi ai Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia sunt numiți și revocați de consiliul de administrație.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )
  (2) Directorii subunitatilor, celelalte persoane din conducerea compartimentelor și personalul de execuție al Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia sunt numiți și concediati de directorul general.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )
  (3) Plata salariilor și a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum și a altor obligații față de bugetul de stat se va face potrivit legilor în vigoare.(4) Drepturile și obligațiile personalului Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare și prin regulamentul de ordine interioară.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )
  (5) Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă sau de către consiliul de administrație pentru personalul numit de acesta.(6) Pentru luarea unei decizii complexe directorul general, cu aprobarea consiliului de administrație, poate atrage în activitatea de analiza consilieri și consultanți din diferite sectoare de activitate, urmând ca aceștia să fie recompensati material pe bază de convenție civilă.


  Articolul 26

  Amortizarea mijloacelor fixe
  Amortizarea activelor corporale și necorporale din patrimoniul Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia se va calcula potrivit modului stabilit de consiliul de administrație, în conformitate cu prevederile legale.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )


  Articolul 27

  Evidenta contabila(1) Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia va tine evidența contabilă în lei, va întocmi bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de către Ministerul Finanțelor, conform prevederilor legale.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportul Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )
  (2) Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.


  Articolul 28

  Calculul și repartizarea profitului(1) Profitul Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legilor în vigoare.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )
  (2) Profitul Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia, rămas după plata impozitului pe profit și prelevarea sumelor necesare constituirii și menținerii fondurilor prevăzute de lege, se va repartiza, conform hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investițiilor, modernizării, cercetării sau altor asemenea fonduri, precum și pentru fondul pentru plata dividendelor cuvenit acționarilor.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )
  (3) Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia își constituie fondul de rezerva și alte fonduri în condițiile legilor în vigoare.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportul Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )
  (4) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face, în condițiile legilor în vigoare, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.(5) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecința. Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social și în limita capitalului social subscris.


  Articolul 29

  Registrele
  Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia tine toate registrele prevăzute de legile în vigoare, prin grija președintelui consiliului de administrație și a cenzorilor.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportul Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )


  Capitolul VII Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea și litigiile

  Articolul 30

  Asocierea(1) Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia poate constitui, singur sau împreună cu alte persoane juridice, alte societăți comerciale sau alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportul Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )
  (2) Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului și obiectului sau de activitate.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportul Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )
  (3) Condițiile de participare a Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia la constituirea de noi persoane juridice sau la încheierea de contracte de asociere vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )


  Articolul 31

  Modificarea formei juridice(1) Modificarea formei juridice a Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de legile în vigoare.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )
  (2) În perioada în care statul este acționar unic, modificarea formei juridice a Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Transporturilor.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )


  Articolul 32

  Dizolvarea(1) Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia se va dizolva în următoarele cazuri:
  a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
  b) declararea nulității;
  c) deschiderea procedurii lichidării;
  d) reducerea capitalului social cu 50%, după ce s-a consumat fondul de rezerva, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
  e) la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forta majoră și consecințele lor durează mai mult de 10 luni, iar adunarea generală extraordinară a acționarilor constata ca funcționarea Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia nu mai este posibila;
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )

  f) în orice alte situații, pe baza hotărârii luate în unanimitate de adunarea generală extraordinară a acționarilor;
  g) alte cauze prevăzute de legile în vigoare.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportul Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )
  (2) Dizolvarea Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )


  Articolul 33

  Lichidarea(1) Dizolvarea Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia are ca efect deschiderea procedurii lichidării judiciare.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )
  (2) Lichidarea Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii și cu respectarea procedurii prevăzute de legile în vigoare.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportului Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )


  Articolul 34

  Litigiile(1) Litigiile de orice fel apărute între Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia și persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun din România.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportul Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )
  (2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia și persoanele juridice romane pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legilor în vigoare.
  (la 14-02-2003, sintagma: Aeroportul Internațional Timișoara a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 133 din 6 februarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 14 februarie 2003 )


  Capitolul VIII Dispoziții finale

  Articolul 35

  Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile cuprinse în Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu dispozițiile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 30/1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările ulterioare, și cu cele ale Codului comercial.

  ------