LEGE nr. 311 din 8 iulie 2003 (*actualizata*)
muzeelor şi a colectiilor publice
(actualizata până la data de 15 mai 2006*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 23 iulie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 15 mai 2006 cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 12 din 11 ianuarie 2006; LEGEA nr. 114 din 4 mai 2006.
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Capitolul I Dispozitii generale


  Articolul 1

  Prezenta lege reglementeaza regimul juridic general, clasificarea şi principiile organizarii şi funcţionarii muzeelor şi colectiilor publice, precum şi ale colectiilor private accesibile publicului.
  -------------
  Art. 1 a fost modificat prin pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 12 din 11 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 17 ianuarie 2006.


  Articolul 2

  În înţelesul prezentei legi, urmatorii termeni sunt definiti astfel:
  a) muzeu - institutia de cultura, de drept public sau de drept privat, fără scop lucrativ, aflata în serviciul societatii, care colectioneaza, conserva, cerceteaza, restaureaza, comunică şi expune, în scopul cunoasterii, educarii şi recreerii, marturii materiale şi spirituale ale existentei şi evolutiei comunitatilor umane, precum şi ale mediului înconjurător;
  b) colectie - ansamblul de bunuri culturale şi naturale, constituit în mod sistematic şi coerent de către persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori de drept privat.
  -------------
  Lit. a) a art. 2 a fost modificata prin pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 12 din 11 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 17 ianuarie 2006.


  Articolul 3

  (1) În sensul prezentei legi, colectiile publice sunt colectiile accesibile publicului şi specialistilor, indiferent de titularul dreptului de proprietate, care reunesc bunuri semnificative prin valoarea lor artistica, documentara, istorica, stiintifica, culturala şi memorialistica.
  (2) Colectiile private accesibile publicului sunt colectiile aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la care publicul şi specialistii au acces numai cu acordul deţinătorilor.


  Articolul 4

  Functiile principale ale muzeului sunt:
  a) constituirea stiintifica, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal;
  b) cercetarea stiintifica, evidenta, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal;
  c) punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoasterii, educarii şi recreerii.
  -------------
  Lit. a), b) şi c) ale art. 4 au fost modificate prin pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 12 din 11 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 17 ianuarie 2006.


  Articolul 5

  Functiile principale ale colectiilor publice sunt:
  a) constituirea, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului propriu;
  b) cercetarea, evidenta, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului propriu;
  c) punerea în valoare a patrimoniului propriu.
  -------------
  Art. 5 a fost modificat prin pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 12 din 11 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 17 ianuarie 2006.


  Articolul 6

  Statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale, protejeaza muzeele, colectiile publice şi colectiile private accesibile publicului, garanteaza libera lor functionare şi dezvoltare şi poate acorda proprietarilor şi titularilor de alte drepturi reale sprijin financiar şi logistic, conform prevederilor legale.


  Articolul 7

  Cultele sustin propriile muzee şi colectii publice şi pot beneficia în acest scop de sprijin financiar şi logistic din partea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, conform prevederilor legale în vigoare.
  -------------
  Art. 7 a fost trecut din Cap. II în Cap. I prin pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 12 din 11 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 17 ianuarie 2006.


  Capitolul II Patrimoniul muzeal


  Articolul 8

  (1) Patrimoniul muzeal este alcătuit din totalitatea bunurilor, a drepturilor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial ale muzeului sau, după caz, ale colectiilor publice asupra unor bunuri aflate în proprietate publică şi/sau privată.
  (2) Bunurile care alcătuiesc patrimoniul muzeal pot face obiectul dreptului de proprietate publică a statului şi/sau a unităţilor administrativ-teritoriale ori, după caz, al dreptului de proprietate privată.
  (3) Regimul juridic al dreptului de proprietate publică şi/sau privată asupra bunurilor care se afla în patrimoniul muzeal este reglementat conform dispoziţiilor legale în vigoare.
  -------------
  Alin. (1)şi (2) ale art. 8 au fost modificate prin pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 12 din 11 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 17 ianuarie 2006.


  Articolul 9

  Pot face obiectul unui patrimoniu muzeal, conform legii:
  a) bunurile imobile de valoare excepţionala, arheologica, istorica, etnografica, artistica, documentara, memorialistica, stiintifica şi tehnica;
  b) siturile şi rezervatiile care au caracter arheologic, istoric, artistic, etnografic, tehnic şi arhitectural, constituite din terenuri, parcuri naturale, gradini botanice şi zoologice, precum şi constructiile aferente;
  c) bunurile clasate în patrimoniul cultural naţional mobil, de valoare excepţionala, arheologica, istorica, etnografica, artistica, documentara, stiintifica şi tehnica, literara, memorialistica, cinematografica, numismatica, filatelica, heraldica, bibliofila, cartografica şi epigrafica, reprezentand marturii materiale şi spirituale ale evolutiei comunitatilor umane, ale mediului înconjurător şi ale potentialului creator uman;
  d) alte bunuri care au rol documentar, educativ, recreativ, ilustrativ şi care pot fi folosite în cadrul expoziţiilor şi al altor manifestari muzeale.
  -------------
  Art. 9 a fost modificat prin pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 12 din 11 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 17 ianuarie 2006.


  Articolul 9^1

  (1) Evidenta bunurilor care fac parte din patrimoniul muzeal este ţinuta prin Registrul informatizat pentru evidenta analitica a bunurilor culturale, document permanent, având caracter obligatoriu, cu menţinerea registrelor de inventar şi a documentelor primare.
  (2) Registrul informatizat pentru evidenta analitica a bunurilor culturale este alcătuit pe baza unui model unic, aprobat prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colectiilor.
  -------------
  Art. 9^1 a fost introdus prin pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 12 din 11 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 17 ianuarie 2006.


  Articolul 10

  (1) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colectiilor publice au, potrivit Codului civil şi prezentei legi, urmatoarele obligaţii:
  a) să asigure integritatea, securitatea, conservarea şi restaurarea bunurilor clasate în patrimoniul cultural naţional mobil care fac obiectul patrimoniului muzeal;
  b) sa realizeze documentarea, evidenta şi, după caz, clasarea bunurilor care fac obiectul patrimoniului muzeal;
  c) sa puna în valoare patrimoniul muzeal;
  d) să asigure şi sa garanteze accesul publicului şi al specialistilor la bunurile care constituie patrimoniul muzeal;
  e) să asigure cercetarea sau, după caz, punerea la dispoziţie, pentru cercetare, a bunurilor din patrimoniul muzeal;
  f) sa previna folosirea patrimoniului muzeal în alte scopuri decat cele prevăzute de reglementarile legale în vigoare;
  g) să obţină autorizarea funcţionarii, acreditarea şi, după caz, reacreditarea muzeului sau a colectiei publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  h) să asigure prevenirea, localizarea şi stingerea incendiilor;
  i) să asigure paza muzeului sau a colectiilor publice şi dotarea acestora cu sisteme de protecţie eficiente;
  j) sa ia măsuri pentru prevenirea şi diminuarea pagubelor care pot fi aduse patrimoniului muzeal, în caz de calamitate naturala sau conflict armat.
  (2) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colectiilor publice de importanţa naţionala sunt obligati sa incheie contracte de asigurare parţială sau integrală, în functie de oblibaţiile ce le revin potrivit prevederilor Codului civil, pentru bunurile mobile şi imobile care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform dispoziţiilor legale în vigoare.
  (3) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colectiilor publice de importanţa regionala, judeteana şi locala sunt obligati sa incheie contracte de asigurare parţială sau integrală pentru bunurile clasate în patrimoniul cultural naţional, categoria Tezaur, respectiv pentru monumentele istorice din categoriile A şi B, care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform dispoziţiilor legale în vigoare.
  (4) Incheierea contractelor de asigurare prevăzute la alin. (2) şi (3) se face treptat, acordandu-se prioritate bunurilor clasate în categoria Tezaur, respectiv monumentelor istorice din categoriile A şi B, precum şi monumentelor etnografice transferate în muzeele în aer liber.
  (5) Autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, după caz, au obligaţia sa prevada în bugetele proprii fondurile necesare pentru asigurarea bunurilor clasate în categoria Tezaur, precum şi a imobilelor clasate în categoriile A şi B, potrivit legii.
  (6) Sumele alocate de persoanele fizice şi juridice de drept privat, pentru asigurarea bunurilor mobile clasate în categoria Tezaur, sunt deductibile din impozitul pe profit sau, după caz, din impozitul pe venit.
  -------------
  Lit. b) a alin. (1) al art. 10 a fost modificata prin pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 12 din 11 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 17 ianuarie 2006.
  Alin. (3)-(5) ale art. 10 au fost modificate prin pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 12 din 11 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 17 ianuarie 2006.


  Articolul 11

  Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiile publice de specialitate subordonate acestora, precum şi proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colectiilor publice pot coopera, după caz, cu organizaţii neguvernamentale, în vederea dezvoltării, protejarii, conservarii, restaurarii, cercetării şi punerii în valoare a patrimoniului muzeal, în interes ştiinţific sau cultural-turistic.


  Capitolul III Clasificarea, înfiinţarea şi acreditarea muzeelor şi a colectiilor publice


  Secţiunea 1 Clasificarea


  Articolul 12

  (1) În functie de forma de proprietate, de constituire şi de modul de administrare a patrimoniului muzeal, muzeele şi colectiile publice se pot afla în proprietate publică sau privată.
  (2) Muzeele şi colectiile aflate în proprietate publică se infiinteaza şi se organizeaza în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, a altor autorităţi publice ori institutii şi funcţionează potrivit regulamentelor proprii de organizare şi functionare, aprobate de autorităţile sau instituţiile tutelare.
  (3) Muzeele şi colectiile publice aflate în proprietate privată se infiinteaza, se organizeaza şi funcţionează în subordinea persoanelor juridice private sau a persoanelor fizice.
  (4) După forma de organizare, muzeele şi colectiile publice au personalitate juridica; prin excepţie de la regula, se pot organiza muzee şi colectii publice fără personalitate juridica.


  Articolul 13

  În functie de aria de acoperire teritoriala, de marimea şi de importanţa patrimoniului, muzeele şi colectiile publice se clasifica astfel:
  a) muzee şi colectii publice de importanţa naţionala;
  b) muzee şi colectii publice de importanţa regionala;
  c) muzee şi colectii publice de importanţa judeteana;
  d) muzee şi colectii publice de importanţa locala.


  Articolul 14

  (1) Muzeele şi colectiile publice de importanţa naţionala sunt muzeele şi colectiile publice de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor muzeal bunuri de valoare excepţionala, semnificative în plan naţional pentru istorie, arheologie, etnologie, arta, arhivistica, stiinta, tehnica, literatura, cinematografie, numismatica, filatelie, heraldica, bibliofilie, cartografie şi epigrafie.
  (2) Muzeele şi colectiile publice de importanţa regionala sunt muzeele şi colectiile publice de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor muzeal bunurile prevăzute la alin. (1), semnificative în plan regional.
  (3) Muzeele şi colectiile publice de importanţa judeteana sunt muzeele şi colectiile publice de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor muzeal bunurile prevăzute la alin. (1), semnificative în plan judetean.
  (4) Muzeele şi colectiile publice de importanţa locala sunt muzeele şi colectiile publice de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor muzeal bunurile prevăzute la alin. (1), semnificative în plan municipal, orasenesc sau comunal.
  -------------
  Art. 14 a fost modificat prin pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 12 din 11 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 17 ianuarie 2006.


  Articolul 15

  (1) Acordarea titulaturii de muzeu sau, după caz, de colectie publică de importanţa naţionala, regionala, judeteana sau locala, după caz, se aproba prin hotărâre a Guvernului, initiata de Ministerul Culturii şi Cultelor, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colectiilor.
  (2) Schimbarea titulaturii muzeelor şi colectiilor publice se realizează prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colectiilor, la propunerea autorităţii în subordinea careia se afla muzeul sau colectia publică.
  (3) Muzeele şi colectiile publice, indiferent de constituire şi de forma de proprietate şi administrare a patrimoniului muzeal, funcţionează în concordanta cu normele metodologice privind muzeele şi colectiile publice, elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colectiilor, şi aprobate prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.
  -------------
  Alin. (1) şi (2) ale art. 15 au fost modificate prin pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 12 din 11 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 17 ianuarie 2006.


  Secţiunea a 2-a Înfiinţarea şi acreditarea


  Articolul 16

  (1) Înfiinţarea muzeelor şi a colectiilor publice, indiferent de forma de constituire, proprietate şi administrare a patrimoniului, este reglementata prin prezenta lege.
  (2) Pentru înfiinţarea muzeelor şi a colectiilor publice este necesar avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colectiilor.
  (3) Obligaţia obtinerii avizului prealabil revine, de drept, persoanei fizice sau juridice care solicită înfiinţarea unui muzeu sau a unei colectii publice.


  Articolul 17

  (1) Functionarea muzeelor şi a colectiilor publice, indiferent de forma de constituire, proprietate şi administrare a patrimoniului, este condiţionată de acreditarea acestora.
  (2) Autorităţile prevăzute la art. 12 alin. (2), altele decat Ministerul Culturii şi Cultelor, care au în subordine muzee şi colectii publice, sunt obligate să solicite Ministerului Culturii şi Cultelor acreditarea acestora; cererea de acreditare se depune la directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor.
  (3) Persoanele fizice şi persoanele juridice de drept privat, care au înfiinţat sau infiinteaza muzee şi colectii publice în baza avizului prealabil prevăzut la art. 16 alin. (2), sunt obligate să solicite Ministerului Culturii şi Cultelor acreditarea acestora; cererea de acreditare se depune la directia pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, în a carei raza teritoriala se afla sediul muzeului sau al colectiei publice respective.
  (4) Acreditarea muzeelor şi a colectiilor publice se aproba, la propunerea Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colectiilor, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.
  (5) Acreditarea temporara poate contine condiţii sau recomandari în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.


  Articolul 18

  (1) Revocarea acreditarii muzeelor şi a colectiilor publice are loc în cazul nerespectarii prevederilor legale în vigoare sau a condiţiilor de acreditare.
  (2) Revocarea acreditarii muzeelor şi a colectiilor publice se face la propunerea Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colectiilor, prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (3) Din momentul revocarii acreditarii, proprietarul sau titularii de alte drepturi reale sunt obligati să respecte prevederile privind protejarea patrimoniului muzeal.


  Articolul 19

  (1) Ordinul ministrului culturii şi cultelor de revocare a acreditarii muzeelor şi colectiilor publice poate fi contestat în termen de 15 zile de la publicare; contestaţia se depune la Ministerul Culturii şi Cultelor.
  (2) Persoana nemultumita de răspunsul primit la contestaţia prevăzută la alin. (1) se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.


  Articolul 20

  (1) În subordinea muzeelor şi a colectiilor publice pot functiona, ca unităţi fără personalitate juridica, sectii şi filiale, organizate în aceeasi localitate sau în alte localităţi decat cea în care îşi au sediul muzeele şi colectiile publice respective.
  (2) Sectiile şi filialele muzeelor şi colectiilor publice pot fi denumite muzee sau colectii, cu obligaţia precizarii muzeului sau a colectiei publice în a carei subordine se afla şi a obtinerii, pentru sectiile sau filialele respective, a avizului prealabil prevăzut la art. 16 alin. (2) şi a acreditarii prevăzute la art. 17.
  (3) Organizarea şi functionarea sectiilor şi filialelor teritoriale ale muzeelor şi colectiilor publice se stabilesc prin regulamentul de organizare şi functionare a muzeului sau a colectiei publice în a carei subordine se afla.


  Capitolul IV Finantarea muzeelor şi a colectiilor publice


  Articolul 21

  (1) Activitatea muzeelor şi a colectiilor publice de drept public se finanţează din venituri proprii şi din subventii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz.
  (2) Veniturile proprii provin din tarifele pentru serviciile oferite de muzee şi colectii publice, din donatii şi sponsorizari, din alte activităţi specifice.
  (3) Veniturile prevăzute la alin. (2) sunt gestionate în regim extrabugetar, conform dispoziţiilor legale în vigoare.
  -------------
  Alin. (1) al art. 21 a fost modificat prin pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 12 din 11 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 17 ianuarie 2006.


  Articolul 22

  (1) Sunt scutite de la plata taxelor de timbru succesiunile prin care se transmite un patrimoniu muzeal sau o colectie, în care persoanele fizice sau juridice au calitatea de mostenitori, numai dacă persoanele respective îşi asuma obligaţia, printr-o convenţie incheiata cu directia pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, sa menţină la dispoziţia publicului, spre vizitare, patrimoniul muzeal respectiv, în condiţiile prezentei legi.
  (2) În cazul în care mostenitorii nu indeplinesc obligaţia asumata prin convenţia prevăzută la alin. (1), taxa de timbru se recupereaza pe baza notei de constatare intocmite de directia generală a finanţelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, la sesizarea directiei pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional judetene, respectiv a municipiului Bucureşti.
  (3) Se considera neindeplinire a obligaţiei asumate potrivit alin. (1) cazul în care accesul publicului este interzis pe o perioadă mai mare de 60 de zile într-un an calendaristic, cu excepţia situaţiilor în care obligaţia respectiva a devenit imposibil de executat pentru cauze neimputabile.


  Articolul 23

  (1) Preturile şi tarifele pentru serviciile oferite de muzee şi colectii publice sunt stabilite de conducerea acestora.
  (2) În cazul muzeelor şi al colectiilor publice de drept public, tarifele stabilite de acestea sunt aprobate de autoritatea în a carei subordine se afla, conform dispoziţiilor legale în vigoare.


  Capitolul V Conducerea, organizarea şi functionarea muzeelor şi a colectiilor publice de drept public


  Articolul 24

  (1) Muzeele şi colectiile publice de drept public sunt organizate şi funcţionează conform prevederilor prezentei legi şi ale regulamentului de organizare şi functionare propriu, aprobat de autoritatea în subordinea careia se afla, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
  (2) Personalul de specialitate al muzeelor şi al colectiilor publice cuprinde functiile de: cercetator ştiinţific, arheolog, muzeograf, conservator, restaurator, investigator biolog, investigator chimist, investigator fizician, arhitect, designer, topograf, informatician, documentarist, bibliotecar, grafician, desenator, gestionar de colectie, custode, fotograf, operator video, precum şi alte functii asimilate specificului colectiilor.
  (3) Pentru personalul muzeelor care lucreaza în condiţii speciale de muncă, în depozite, laboratoare şi ateliere de conservare şi restaurare, precum şi în santiere arheologice, se acordă un spor de toxicitate de 15% din salariul de baza.
  (4) Pentru personalul de specialitate şi tehnic care lucreaza în depozite şi la organizarea unor expozitii cu bunuri clasate în categoria Tezaur se acordă un spor de confidentialitate de 15% din salariul de baza.
  (5) Personalul cu o vechime neintrerupta de 10 ani în muzee sau colectii publice de drept public beneficiaza de un spor de stabilitate de 10% din salariul de baza.
  (6) Criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, initiata de Ministerul Culturii şi Cultelor, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Sănătăţii.
  -------------
  Alin. (2)-(4) ale art. 24 au fost modificate prin pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 12 din 11 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 17 ianuarie 2006.
  Alin. (5) şi (6) ale art. 24 au fost introduse prin pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 12 din 11 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 17 ianuarie 2006.


  Articolul 24^13

  (1) Angajarea personalului de specialitate din muzee şi colectii publice se realizează prin concurs, organizat de conducerea muzeului sau a colectiei publice, potrivit legii.
  (2) Atribuţiile personalului din muzee şi colectii publice se stabilesc prin fisa postului, conform structurii organizatorice, programelor de activitate şi sarcinilor de serviciu.
  (3) Pregătirea şi formarea profesionala continua a personalului de specialitate din muzee şi colectii publice se asigura prin institutii de specialitate acreditate: invatamant postliceal, invatamant superior de lunga şi scurta durata, inclusiv invatamant la distanta, cursuri postuniversitare, programe de masterat şi doctorat, precum şi prin alte forme de pregatire profesionala.
  -------------
  Art. 24^1 a fost introdus prin pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 12 din 11 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 17 ianuarie 2006.


  Articolul 25

  (1) În cadrul muzeelor şi al colectiilor publice de drept public sunt organizate şi funcţionează consilii de administratie, ca organe deliberative de conducere.
  (2) Componenta, atribuţiile, organizarea şi functionarea consiliului de administratie se stabilesc prin regulament de organizare şi functionare, aprobat de autoritatea în subordinea careia se afla muzeele şi colectiile publice de drept public, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.


  Articolul 26

  Abrogat.
  -------------
  Art. 26 a fost modificat prin pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 12 din 11 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 17 ianuarie 2006.
  Art. 26 a fost abrogat prin art. II din LEGEA nr. 114 din 4 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006.


  Articolul 27

  (1) În cadrul muzeelor şi al colectiilor publice de drept public pot functiona consilii stiintifice, ca organe de specialitate alcatuite din specialisti de profil, cu rol consultativ în domeniul cercetării stiintifice, organizarii sau structurarii serviciilor, colectiilor muzeale şi activităţilor culturale.
  (2) În cadrul muzeelor şi al colectiilor publice de drept public de importanţa naţionala, regionala şi judeteana functionarea consiliilor stiintifice este obligatorie.
  (3) Componenta, atribuţiile, organizarea şi functionarea consiliului ştiinţific se stabilesc prin regulament de organizare şi functionare, aprobat de autoritatea în subordinea careia se afla muzeele şi colectiile publice de drept public, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
  (4) Membrii consiliului ştiinţific sunt numiti, prin decizie, de directorul general sau, după caz, de directorul muzeului sau al colectiei publice de drept public.


  Articolul 28

  (1) În cadrul muzeelor şi al colectiilor publice de drept public funcţionează comisii de evaluare şi/sau comisii de achizitii de bunuri culturale.
  (2) Membrii comisiilor menţionate la alin. (1) sunt numiti, prin decizie, de directorul general sau, după caz, de directorul muzeului sau al colectiei publice de drept public.


  Articolul 28^1

  (1) Desfiintarea muzeelor sau colectiilor publice de drept public care se afla în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale se aproba prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice tutelare, cu votul a două treimi din numărul total de consilieri, cu avizul prealabil conform al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colectiilor.
  (2) Orice reorganizare a muzeelor sau colectiilor publice de drept public care se afla în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale se aproba prin hotărâre a autorităţilor publice tutelare, cu votul a jumătate plus unu din numărul total de consilieri, cu avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colectiilor.
  -------------
  Art. 28^1 a fost introdus prin pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 12 din 11 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 17 ianuarie 2006.


  Capitolul VI Institutii şi organisme cu atribuţii în domeniul muzeelor şi al colectiilor publice


  Articolul 29

  (1) Ministerul Culturii şi Cultelor elaboreaza şi asigura aplicarea strategiei naţionale şi urmareste respectarea prevederilor legale, a normelor şi metodologiilor din domeniul muzeelor şi al colectiilor publice.
  (2) Ministerul Culturii şi Cultelor reprezinta statul în relatiile internationale din domeniul muzeelor şi al colectiilor publice.


  Articolul 30

  În domeniul muzeelor şi al colectiilor publice Ministerul Culturii şi Cultelor exercita, prin directia sa de specialitate sau prin instituţiile sale subordonate, urmatoarele atribuţii:
  a) organizeaza sistemul naţional de cercetare, evidenta, conservare, restaurare şi protejare a patrimoniului, de inspecţie şi clasificare a muzeelor şi a colectiilor publice şi avizeaza reglementarile tehnice aplicabile în domeniu;
  b) aproba normele metodologice de acreditare a muzeelor şi a colectiilor publice;
  c) aproba criteriile de acreditare a muzeelor şi a colectiilor publice;
  d) acorda şi revoca, în condiţiile prezentei legi, acreditarea funcţionarii muzeelor şi a colectiilor publice;
  e) propune acordarea titulaturii de muzeu sau, după caz, de colectie publică de importanţa naţionala;
  f) aproba clasificarea muzeelor şi a colectiilor publice;
  g) verifica respectarea condiţiilor de acreditare a muzeelor şi a colectiilor publice aflate în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
  h) acorda asistenţa stiintifica şi de specialitate muzeelor, colectiilor publice şi organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniu;
  i) colaboreaza cu Ministerul Educatiei şi Cercetarii, respectiv cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, în vederea pregatirii specialistilor şi a personalului auxiliar din domeniul muzeelor şi al colectiilor publice, în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  j) colaboreaza cu Ministerul Apararii Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice cu atribuţii în domeniu, în vederea stabilirii masurilor speciale de protejare a patrimoniului muzeal în caz de conflict armat, tulburari civile şi catastrofe naturale;
  k) avizeaza programele de dezvoltare muzeala;
  l) sprijina şi initiaza cooperarea cu institutii şi organizaţii din strainatate cu activitate în domeniul muzeelor şi al colectiilor publice;
  m) finanţează activitatea editoriala a Revistei muzeelor, publicata de Centrul pentru Formare, Educatie Permanenta şi Management în Domeniul Culturii.
  -------------
  Lit. i) a art. 30 a fost modificata prin pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 12 din 11 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 17 ianuarie 2006.


  Articolul 31

  Directiile pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, au, în domeniul muzeelor şi al colectiilor publice, urmatoarele atribuţii:
  a) propun Ministerului Culturii şi Cultelor acreditarea colectiilor publice de drept privat;
  b) verifica respectarea condiţiilor de acreditare a muzeelor şi a colectiilor publice aflate în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a muzeelor şi a colectiilor publice de drept privat;
  c) constata contraventii şi aplica sancţiuni în domeniul muzeelor şi al colectiilor publice de pe raza lor de competenţa teritoriala, conform dispoziţiilor legale în vigoare.


  Articolul 32

  (1) Comisia Naţionala a Muzeelor şi Colectiilor este, potrivit legii, organismul ştiinţific consultativ şi de avizare în domeniu al Ministerului Culturii şi Cultelor.
  (2) În domeniul muzeelor şi al colectiilor, Comisia Naţionala a Muzeelor şi Colectiilor are urmatoarele atribuţii:
  a) propune reglementari de specialitate privind domeniul muzeelor şi al colectiilor publice, obligatorii pentru întreaga retea de institutii muzeale şi colectii publice, indiferent de forma de proprietate, administrare şi finanţare;
  b) acorda aviz consultativ pentru aprobarea strategiei naţionale de cercetare-dezvoltare din domeniul muzeelor şi al colectiilor publice;
  c) elaboreaza criteriile de acordare a avizului prealabil în vederea infiintarii muzeelor şi a colectiilor publice;
  d) emite avize prealabile în vederea infiintarii muzeelor şi a colectiilor publice;
  e) elaboreaza normele de clasificare a muzeelor şi a colectiilor publice;
  f) propune Ministerului Culturii şi Cultelor clasificarea muzeelor şi a colectiilor publice;
  g) propune revocarea acreditarii muzeelor şi a colectiilor publice;
  h) avizeaza acordarea titulaturii de muzeu sau, după caz, de colectie publică de importanţa naţionala;
  i) avizeaza prioritatile de dezvoltare a muzeelor şi a colectiilor publice aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor;
  j) avizeaza programele de pregatire a specialistilor din domeniul muzeelor şi al colectiilor publice;
  k) propune Ministerului Culturii şi Cultelor acordarea unor distinctii şi recompense persoanelor care au adus contribuţii deosebite la dezvoltarea, cercetarea, evidenta, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a patrimoniului muzeal.


  Capitolul VII Contraventii şi sancţiuni


  Articolul 33

  Incalcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala.


  Articolul 34

  (1) Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neintrebuintare, cu intentie, a bunurilor mobile din patrimoniul muzeelor şi al colectiilor publice, clasate sau neclasate în patrimoniul cultural naţional, precum şi distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neintrebuintare, cu intentie, a imobilelor care sunt monumente istorice constituie infractiuni şi se pedepsesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  (2) Executarea de falsuri după bunuri culturale, în scopul comercializarii sau în orice alt scop, constituie infractiune şi se pedepseste în conformitate cu prevederile legale în vigoare, referitoare la bunuri culturale clasate în patrimoniul cultural naţional.
  -------------
  Art. 34 a fost modificat prin pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 12 din 11 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 17 ianuarie 2006.


  Articolul 35

  (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
  a) incalcarea normelor de conservare a patrimoniului muzeal;
  b) înfiinţarea de muzee şi colectii publice fără obtinerea avizului prealabil şi/sau functionarea acestora fără obtinerea acreditarii;
  c) impiedicarea, prin orice mijloace, a accesului publicului la patrimoniul muzeal, cu excepţia cazurilor în care aceasta este generata de cauze neimputabile;
  d) schimbarea titulaturii muzeului sau, după caz, a colectiei publice, cu nerespectarea procedurii prevăzute la art. 15 alin. (1) şi (2);
  e) neincheierea contractelor de asigurare prevăzute la art. 10 alin. (2) şi (3).
  (2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei.
  (3) Cuantumul amenzilor poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 36

  Contraventiile prevăzute la art. 35 se constata, iar sanctiunile se aplică de specialisti din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor şi ai direcţiilor pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, împuterniciţi ca atare prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.
  -------------
  Art. 36 a fost modificat prin pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 12 din 11 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 17 ianuarie 2006.


  Articolul 37

  Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi contraventiilor prevăzute în prezenta lege.


  Capitolul VIII Dispozitii tranzitorii şi finale


  Articolul 38

  Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colectiilor publice de importanţa naţionala, care nu au incheiat contractul prevăzut la art. 10 alin. (2), precum şi proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colectiilor publice de importanţa regionala, judeteana şi locala, care nu au incheiat contractul prevăzut la art. 10 alin. (3), au obligaţia ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, sa incheie aceste contracte.


  Articolul 39

  (1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Comisia Naţionala a Muzeelor şi Colectiilor va elabora criteriile de acordare a avizului prealabil necesar pentru înfiinţarea muzeelor şi a colectiilor publice, criteriile şi normele metodologice de acreditare a muzeelor şi a colectiilor publice, precum şi normele de clasificare a muzeelor şi colectiilor publice, aprobate fiecare prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, care se vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2) În termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, Ministerul Culturii şi Cultelor, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colectiilor, va elabora normele metodologice cu privire la functionarea muzeelor şi colectiilor publice, precum şi normele de securitate şi protejare a patrimoniului muzeal, aprobate fiecare prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, care se vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 40

  Abrogat.
  -------------
  Art. 40 a fost abrogat prin pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 12 din 11 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 17 ianuarie 2006.
  Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
  p. PRESEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 24 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
  VIOREL HREBENCIUC
  Bucureşti, 8 iulie 2003.
  Nr. 311.


  Anexa 1
  Abrogat.
  -------------
  Anexa nr. 1 a fost abrogata prin pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 12 din 11 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 17 ianuarie 2006.


  Anexa 2
  Abrogat.
  -------------
  Anexa nr. 2 a fost abrogata prin pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 12 din 11 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 17 ianuarie 2006.


  Anexa 3
  Abrogat.
  -------------
  Anexa nr. 3 a fost abrogata prin pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 12 din 11 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 17 ianuarie 2006.
  -------------