LEGE nr. 155 din 5 iulie 2011
pentru modificarea Legii nr. 246/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 7 iulie 2011  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea nr. 246/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 19 iulie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  1. La articolul 1, alineatele (3) şi (5) vor avea următorul cuprins:
  "(3) Institutul reuneşte personalităţi reprezentative din domeniul dreptului şi al ştiinţelor administrative, de înaltă competenţă profesională, cu titlul ştiinţific de doctor şi doctoranzi, cu experienţă în activitatea de cercetare ştiinţifică ori în învăţământul juridic superior sau care ocupă funcţii în administraţia publică sau în autoritatea judecătorească, precum şi absolvenţi ai învăţământului juridic superior ori de ştiinţe administrative.
  ........................................................................
  (5) Institutul editează Revista de drept public. Redacţia revistei are sediul în Bucureşti, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 64, sectorul 5. Revista va fi mediatizată la nivelul aparatului de specialitate al celor două Camere ale Parlamentului, precum şi la nivelul senatorilor şi deputaţilor, prin grupurile parlamentare de care aparţin."
  2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) Institutul are ca scop fundamentarea ştiinţifică a soluţiilor de perfecţionare a organizării şi funcţionării autorităţilor publice centrale şi locale, prezentând rapoarte ştiinţifice bianuale Parlamentului şi, după caz, Guvernului şi Consiliului Superior al Magistraturii.
  (2) Rapoartele ştiinţifice bianuale ale Institutului vor cuprinde şi propunerile de perfecţionare a legislaţiei, proiecte de acte normative cu impact asupra reformei instituţionale a statului şi de armonizare a dreptului public intern cu legislaţia Uniunii Europene."
  3. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Pentru desfăşurarea de cursuri postuniversitare, Institutul se poate asocia cu instituţii de învăţământ superior sau cu instituţii de profil din ţară, acreditate în acest scop, precum şi cu instituţii similare din străinătate, în condiţiile legii, şi poate organiza cursuri de specializare şi de perfecţionare. Pentru realizarea acestor cursuri se vor încheia parteneriate cu autorităţile publice interesate."
  4. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Alegerea consiliului ştiinţific, a preşedintelui şi a vicepreşedintelui este validată de Senat, iar rapoartele bianuale de activitate a Institutului se analizează de către comisiile parlamentare de specialitate, care informează plenul fiecărei Camere a Parlamentului."
  5. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) Preşedintele Institutului este ales pentru un mandat de 3 ani şi poate fi reales cel mult încă un mandat. Preşedintele asigură conducerea operativă a Institutului şi are calitatea de ordonator principal de credite."
  6. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - (1) Vicepreşedintele Institutului este ales pentru un mandat de 3 ani, poate fi reales cel mult încă un mandat şi îndeplineşte atribuţiile specifice coordonării direcţiilor pe domenii, precum şi atribuţiile stabilite de consiliul ştiinţific sau de preşedinte."
  7. La articolul 13, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Pentru desfăşurarea unor activităţi complexe şi de cercetare, Institutul poate consulta colaboratori externi, inclusiv personal din structurile de specialitate ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Guvernului, al altor autorităţi publice ori al autorităţilor administraţiei publice locale."


  Articolul II

  În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Institutul va prezenta Guvernului, spre aprobare, modificările regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 5 iulie 2011.
  Nr. 155.
  -------