SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 30 august 2017pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților, având ca obiectiv "Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei naționale de competitivitate/domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020", aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toți", obiectivul specific 3.8
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 18 septembrie 2017 Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 5.795 din 30 august 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 748 din 18 septembrie 2017.

  I.  Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Se instituie o schemă transparentă de ajutor de stat, denumită în continuare schemă, pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților, în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020, pentru axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți“, prioritatea de investiții 8.v „Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor la schimbare“, obiectivul specific: 3.8 „Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei naționale pentru competitivitate/domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020“.(2) Acordarea ajutoarelor pentru formare în cadrul prezentei scheme se va face numai cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, regulament publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 187 din 26 iunie 2014.(3) În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, ajutoarele pentru formare sunt exceptate de la obligația de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(4) Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

  II.  Scopul și obiectivele schemei

  Articolul 2

  Scopul prezentei scheme este promovarea formării profesionale a angajaților din întreprinderile mari.


  Articolul 3

  Principalele obiective ale prezentei scheme sunt:
  a) dezvoltarea capacității întreprinderilor de a sprijini creșterea nivelului de perfecționare/specializare a angajaților;
  b) creșterea nivelului de perfecționare, respectiv de specializare a angajaților;
  c) îmbunătățirea accesului și participării la formare continuă.

  III.  Baza legală

  Articolul 4

  Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:
  a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014;
  b) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare;
  c) Decizia CE C (2015)1.287 din data de 25.02.2015 de aprobarea a Programului operațional Capital uman;
  d) Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  e) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare;
  (la 16-01-2020, Articolul 4 din Capitolul III. Baza legală a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.590 din 23 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 16 ianuarie 2020 )

  f) Hotărârea Guvernului nr. 775/2015 privind aprobarea Strategiei naționale pentru competitivitate 2015-2020, cu modificările ulterioare
  (la 16-01-2020, Articolul 4 din Capitolul III. Baza legală a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.590 din 23 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 16 ianuarie 2020 )

  IV.  Domeniul de aplicare

  Articolul 5
  (1) În cadrul acestei scheme se acordă sprijin financiar întreprinderilor mari ce activează în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform tabelului nr. 2 din Strategia națională pentru competitivitate 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2015, și în corelare cu unul dintre domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 929/2014, cu modificările și completările ulterioare.(2) Nu se acordă sprijin financiar care favorizează activitățile în domeniul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
  a) atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză; sau
  b) atunci când acordarea ajutorului este condiționată de obligația de a fi direcționat, parțial sau integral, către producătorii primari.
  (3) De asemenea, în cadrul prezentei scheme nu se acordă ajutoare:
  a) destinate activităților legate de exporturi, adică ajutoare direct legate de cantitățile exportate, de înființarea și exploatarea unei rețele de distribuție sau de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
  b) condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;
  c) pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787 a Consiliului;
  d) pentru programele de formare desfășurate de întreprinderi cu scopul de a se conforma standardelor naționale obligatorii privind formarea profesională, conform prevederilor art. 31 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014.

  V.  Durata schemei

  Articolul 6

  Prezenta schemă se aplică de la data lansării până la data de 31 decembrie 2021, ultima zi de plată a ajutorului fiind 31 decembrie 2023, în limita fondurilor alocate pentru această schemă.
  (la 24-12-2020, Articolul 6 din Portiunea V. a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.546 din 22 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1289 din 24 decembrie 2020 )

  VI.  Bugetul schemei

  Articolul 7
  (1) Sursa de finanțare pentru prezenta schemă este Programul operațional Capital uman 2014-2020.(2) Bugetul estimat al ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de aproximativ 15 milioane euro - echivalentul în lei la cursul Inforeuro din luna intrării în vigoare a schemei.

  VII.  Modalitatea de acordare a ajutorului de stat

  Articolul 8

  Ajutorul se acordă pentru finanțarea proiectelor de formare a adulților.


  Articolul 9

  Ajutorul se acordă sub formă de finanțări nerambursabile în una sau mai multe tranșe. Tranșele se actualizează la valoarea de la momentul acordării ajutorului.


  Articolul 10

  Valoarea maximă a ajutorului pentru un proiect de formare este de 250.000 euro - echivalentul în lei la cursul Inforeuro din luna intrării în vigoare a schemei. Valoarea maximă a ajutorului de stat ce poate fi acordat unui beneficiar în cadrul schemei este de 1.000.000 euro/proiecte de formare solicitate pentru finanțare în cadrul unui apel sau al unor apeluri succesive în cadrul Programului operațional Capital uman dedicate întreprinderilor mari, lansate în cadrul obiectivului specific 3.8.
  (la 16-01-2020, Articolul 10 din Capitolul VII. Modalitatea de acordare a ajutorului de stat a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.590 din 23 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 16 ianuarie 2020 )


  Articolul 11
  (1) Intensitatea ajutoarelor nu va depăși 50% din valoarea costurilor totale eligibile ale proiectului de formare a adulților.(2) Intensitatea ajutorului poate fi majorată, până la o intensitate maximă de 60% din costurile totale eligibile ale proiectului de formare a adulților, dacă formarea se adresează lucrătorilor cu handicap sau lucrătorilor defavorizați.(3) În cazul în care ajutorul este acordat în sectorul transportului maritim, intensitatea ajutorului poate fi majorată până la 100% din costurile eligibile ale proiectului de formare, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
  a) beneficiarii formării nu sunt membri activi ai echipajului, ci sunt în supranumerar la bord;
  b) formarea are loc la bordul unor nave înscrise în registrele Uniunii Europene.


  Articolul 12

  Contribuția proprie a beneficiarului poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al acționarilor, alții decât organisme ale statului, sau din alte surse private.

  VIII.  Cheltuieli eligibile

  Articolul 13
  (1) Cheltuielile eligibile care intră sub incidența schemei de ajutor de stat sunt:
  a) costurile cu personalul aferente formatorilor, pentru orele în care aceștia participă la formarea persoanelor din grupul-țintă;
  b) costurile operaționale aferente formatorilor și participanților la formare, legate direct de proiectul de formare, cum ar fi cheltuielile de călătorie, materialele și consumabilele direct legate de formare, amortizarea instrumentelor și a echipamentelor, în măsura în care acestea sunt utilizate exclusiv pentru formarea persoanelor din grupul-țintă. Costurile de cazare sunt excluse, cu excepția costurilor minime de cazare necesare pentru participanții la formare care sunt lucrători cu handicap;
  c) costurile personale ale cursanților aferente participării și costurile generale indirecte (costuri administrative, chirie, cheltuieli de regie) pentru orele în care cursanții participă la cursurile de formare;
  d) costurile serviciilor de consiliere legate de formarea profesională a persoanelor din grupul-țintă.
  (2) Cheltuielile eligibile trebuie dovedite prin documente justificative și trebuie să fie transparente și grupate pentru fiecare categorie în parte.

  IX.  Definiții

  Articolul 14

  În înțelesul prezentei scheme, următorii termeni se definesc după cum urmează:
  a) ajutor de stat - orice măsură care îndeplinește toate criteriile prevăzute la art. 107 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;
  b) schemă de ajutor - înseamnă orice act pe baza căruia, fără să fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul actului într-un mod general și abstract, precum și orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp și/sau pentru o valoare nedefinită;
  c) ajutoare individuale - înseamnă ajutoarele acordate pe baza unei scheme de ajutor;
  d) administrator al schemei de ajutor de stat - Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Direcția generală programe europene capital uman sau prin organismele intermediare;
  e) furnizor de ajutor de stat - Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Direcția generală programe europene capital uman;
  f) întreprindere mare - reprezintă orice entitate juridică implicată într-o activitate economică, constituită conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. O întreprindere mare, societate constituită conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă orice întreprindere, societate constituită conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii - IMM-urilor - așa cum sunt definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, și anume: Întreprinderile mici și mijlocii sunt definite ca fiind acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: a) au un număr mediu anual de salariați mai mic de 250; b) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situații financiare aprobate.
  (la 16-01-2020, Litera f) din Articolul 14 , Capitolul IX. Definiții a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.590 din 23 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 16 ianuarie 2020 )

  g) intensitatea ajutorului - reprezintă cuantumul ajutorului exprimat ca procent din cheltuielile eligibile aferente proiectului de formare, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014; toate cifrele folosite sunt valori înaintea deducerii impozitelor directe; ajutoarele plătite în mai multe tranșe se actualizează la valoarea lor în momentul acordării ajutorului; rata dobânzii care urmează să fie aplicată în scopul actualizării este rata de referință stabilită de Comisia Europeană pe baza unor criterii obiective și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe internet, aplicabilă la momentul acordării ajutorului;
  h) număr de angajați - corespunde numărului de unități anuale de muncă (UAM), adică numărului de persoane care au muncit cu normă întreagă în întreprinderea în cauză sau pentru aceasta pe parcursul întregului an de referință în cauză. Prin „an de referință“ se înțelege perioada de 12 luni anterioară datei de înregistrare în grupul-țintă al proiectului;
  i) formarea este o activitate de interes general și are ca principale obiective:(i) facilitarea integrării sociale a indivizilor în concordanță cu aspirațiile lor profesionale și cu necesitățile pieței muncii;(ii) pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creșterea competitivității forței de muncă;(iii) actualizarea cunoștințelor și perfecționarea pregătirii profesionale în ocupația de bază, precum și în ocupații înrudite;(iv) schimbarea calificării, determinată de restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de modificări ale capacității de muncă;(v) însușirea unor cunoștințe avansate, metode și procedee moderne necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;(vi) promovarea învățării pe tot parcursul vieții;
  j) personal angajat - se înțelege personalul cu contract individual de muncă în vigoare la data începerii programului de formare;
  k) lucrător cu handicap - se înțelege orice persoană care:(i) este recunoscută ca lucrător cu handicap conform legislației naționale;(ii) prezintă o incapacitate fizică, mintală, intelectuală sau senzorială de durată care, în interacțiune cu diferite bariere, poate împiedica participarea sa deplină și efectivă într-un mediu de lucru, în condiții de egalitate cu alți lucrători;
  l) lucrător defavorizat - se înțelege orice persoană care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele condiții:(i) nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 6 luni;(ii) are vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani;(iii) nu a absolvit o formă de învățământ liceal sau nu deține o calificare profesională (Clasificarea internațională standard a educației 3) sau se află în primii 2 ani de la absolvirea unui ciclu de învățământ cu frecvență și nu a avut niciun loc de muncă stabil remunerat;(iv) are vârsta de peste 50 de ani;(v) trăiește singur, având în întreținerea sa una sau mai multe persoane;(vi) lucrează într-un sector sau profesie într-un stat membru în care dezechilibrul repartizării posturilor între bărbați și femei este cel puțin cu 25% mai mare decât media națională a dezechilibrului repartizării posturilor între bărbați și femei în toate sectoarele economice în statul membru respectiv și aparține sexului subreprezentat;(vii) este membru al unei minorități etnice dintr-un stat membru și are nevoie să își dezvolte competențele lingvistice, formarea profesională sau experiența în muncă pentru a-și spori șansele de a obține un loc de muncă stabil;
  m) întreprindere în dificultate*1) înseamnă o întreprindere care se află cel puțin în una dintre situațiile următoare:(i) în cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puțin 3 ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE*2), iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;(ii) în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății“ se referă în special la acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi;(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;(v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii 2 ani:– raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și– capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.
  Notă
  *1) A se vedea prevederile art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
  *2) Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului.

  X.  Condiții de eligibilitate pentru activități, beneficiari și cereri de propuneri de proiecte

  Articolul 15

  Activitățile eligibile în cadrul prezentei scheme sunt organizarea și derularea de programe de formare, cursuri autorizate, cum ar fi cursul de perfecționare în ocupația „manager resurse umane“ sau cursuri informale recunoscute la nivelul întreprinderii și/sau activități de tip „workshop“, „seminare“, „conferințe“, „prelegeri“, „evenimente de informare“ etc.


  Articolul 16
  (1) Beneficiarii ajutorului de stat pentru formare sunt întreprinderile mari ale căror angajați participă la activitățile eligibile menționate la art. 15, cu respectarea obiectivelor prezentei scheme.(2) Pentru a demonstra calitatea de întreprindere mare, beneficiarii ajutorului de stat pentru formare trebuie să completeze declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mari.(3) Poate beneficia de măsurile de ajutor de stat, prevăzute în prezenta schemă, întreprinderea care îndeplinește următoarele condiții:
  a) este o organizație legal constituită în România și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;
  b) aparține categoriilor de beneficiari eligibili în conformitate cu Ghidul solicitantului - Condiții specifice aferent;
  c) nu este în incapacitate de plată/în stare de insolvență, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrative-teritoriale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 35/2016, respectiv conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, după caz;
  d) reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea solicitantului nu au suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii;
  e) nu se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, are încheiate concordate, și-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de finanțare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
  f) reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea solicitantului nu au comis în conduita profesională greșeli grave, demonstrate în instanță;
  g) nu se încadrează, din punctul de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice, în una dintre situațiile în care obligațiile de plată nete depășesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală;
  h) reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea solicitantului nu au fost condamnați printr-o hotărâre definitivă și irevocabilă pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
  i) solicitantul și partenerul/partenerii și/sau reprezentanții lor legali/structurile de conducere ale acestora și persoanele care asigură conducerea solicitantului/partenerului/partenerilor nu se află în situația de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definită în legislația națională și comunitară în vigoare;
  j) reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea solicitantului nu se fac vinovați de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de autoritatea de management/organismul intermediar responsabil sau a furnizat aceste informații;
  k) nu este întreprindere în dificultate, în conformitate cu definiția de la art. 14 lit. m) din prezenta schemă;
  l) nu a fost subiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața internă sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
  m) beneficiarul este direct responsabil de pregătirea și implementarea proiectului și nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat;
  n) îndeplinește și alte condiții specificate în Ghidul solicitantului - condiții specifice aferent, fără a aduce atingere prevederilor legale în materie de ajutor de stat.


  Articolul 17

  Criteriile de eligibilitate a cererii de finanțare sunt următoarele:
  a) proiectul este relevant pentru obiectivul specific 3.8 al axei prioritare 3 „Locuri de muncă pentru toți“;
  b) grupul/grupurile-țintă și activitățile proiectului sunt în concordanță cu condițiile axei prioritare 3 și cu cele ale apelului de proiecte;
  c) bugetul proiectului respectă limitele prevăzute de prezenta schemă;
  d) proiectul respectă perioada maximă de implementare;
  e) proiectul este implementat într-o regiune de dezvoltare eligibilă din România, prevăzută în Ghidul solicitantului - condiții specifice aferent.

  XI.  Efectul stimulativ

  Articolul 18
  (1) Ajutoarele acordate în baza prezentei scheme trebuie să aibă un efect stimulativ.(2) Ajutoarele acordate întreprinderilor mari în baza prezentei scheme sunt considerate a avea un efect stimulativ dacă, înainte de a demara proiectul de formare pentru care solicită ajutor, beneficiarul depune o cerere de finanțare în cadrul apelului de proiecte „România profesională - Întreprinderi competitive“ (POCU 2014-2020, AP 3/PI 8.v/OS 3.8).

  XII.  Reguli privind cumulul ajutoarelor

  Articolul 19
  (1) Ajutoarele acordate conform acestei scheme se pot cumula cu alte tipuri de ajutoare exceptate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 651/2014, în măsura în care aceste ajutoare vizează diferite costuri eligibile identificabile.(2) Pentru a stabili dacă plafonul maxim al ajutorului și intensitățile maxime ale acestuia sunt respectate, este luată în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea sau proiectul subvenționat, indiferent dacă ajutorul respectiv este finanțat din surse locale, regionale, naționale sau comunitare.(3) Ajutorul acordat în conformitate cu prezenta schemă nu va fi cumulat cu niciun alt tip de ajutor exceptat în temeiul Regulamentului (UE) nr. 651/2014 sau cu ajutorul de minimis care îndeplinește condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis sau cu orice alte fonduri comunitare legat de aceleași costuri eligibile - care se suprapun parțial sau integral - în cazul în care un astfel de cumul ar conduce la depășirea intensității maxime a ajutorului sau a valorii maxime aplicabile acestui ajutor în conformitate cu prevederile acestei scheme.

  XIII.  Modalitatea de implementare a schemei

  Articolul 20
  (1) Pentru a beneficia de ajutor în baza prezentei scheme de ajutor de stat, în conformitate cu Ghidul solicitantului - condiții specifice, întreprinderile mari beneficiare trebuie să înainteze o cerere de finanțare administratorului schemei, înainte de a demara proiectul pentru care solicită finanțarea.(2) Selecția și evaluarea cererilor de finanțare se efectuează de către administratorul schemei în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului - condiții specifice aferent.(3) Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate de la art. 15-17 este verificată de către administratorul schemei de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului - condiții specifice aferent și ale prezentei scheme.(4) Cererea de finanțare va fi însoțită de următoarele documente:
  a) declarație scrisă pe propria răspundere a solicitantului privind neîncadrarea întreprinderii în categoria „întreprinderilor aflate în dificultate“, în conformitate cu anexa 8 la Ghidul solicitantului - condiții specifice aferent;
  b) declarație scrisă pe propria răspundere a solicitantului privind încadrarea întreprinderii în categoria „întreprinderilor mari“ (anexa nr. 7 la Ghidul solicitantului - condiții specifice aferent);
  c) declarație scrisă pe propria răspundere a solicitantului în vederea certificării efectului stimulativ, conform căreia acesta declară că nu a demarat proiectul de formare pentru care solicită ajutor la data înregistrării cererii de finanțare în cadrul apelului de proiecte (anexa nr. 9 la Ghidul solicitantului - condiții specifice aferent);
  d) alte documente/formulare/anexe prevăzute în Ghidul solicitantului - condiții specifice aferent.
  (5) Înainte de primirea ajutorului, întreprinderea beneficiară trebuie să transmită administratorului schemei de ajutor de stat o declarație pe propria răspundere cu privire la ajutoarele de stat și de minimis primite pentru aceleași cheltuieli eligibile, în vederea verificării de către acesta a respectării regulii privind cumulul ajutoarelor.(6) În cazul în care beneficiarul este eligibil pentru a primi o alocare specifică în cadrul prezentei scheme de ajutor și este selectat pentru finanțare în urma procesului de evaluare și selecție, administratorul schemei îi comunică în scris cuantumul ajutorului ce va fi acordat în baza schemei.(7) Beneficiarul încheie cu administratorul schemei de ajutor un contract de finanțare.(8) În cazul în care beneficiarul nu este eligibil să primească o alocare specifică în cadrul prezentei scheme de ajutor, administratorul schemei de ajutor îi comunică în scris acest lucru.


  Articolul 21
  (1) Procedura de implementare și derulare a schemei de ajutor de stat se desfășoară după cum urmează:
  a) lansarea schemei de ajutor de stat și a ghidului solicitantului - condiții specifice aferent;
  b) primirea și înregistrarea cererilor de finanțare și a documentelor-suport;
  c) verificarea administrativă (verificarea conformității cererilor de finanțare și a documentelor-suport) - numai cererile de finanțare care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;
  d) verificarea eligibilității solicitantului, partenerilor și proiectului (inclusiv efectul stimulativ) - numai cererile de finanțare care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;
  e) selecția cererilor de finanțare;
  f) întocmirea și semnarea contractelor de finanțare;
  g) depunerea cererii de prefinanțare însoțite de documentele justificative;
  h) acordarea prefinanțării, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  i) depunerea cererilor de rambursare însoțite de documentele justificative;
  j) acordarea finanțării nerambursabile, după verificarea eligibilității cheltuielilor;
  k) monitorizarea implementării cererilor de finanțare conform prevederilor contractului de finanțare.
  (2) Autoritatea de management/organismul intermediar care administrează schema de ajutor de stat verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate a solicitantului, partenerilor și proiectelor în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de stat și cu prevederile Ghidului solicitantului - condiții specifice.

  XIV.  Efecte și beneficii

  Articolul 22

  Prin aplicarea prezentei scheme de ajutor de stat se vor obține efecte și beneficii precum număr crescut de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei naționale pentru competitivitate/domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020.


  Articolul 23

  Numărul estimat de beneficiari ai ajutorului de stat pentru formare este de 200 de întreprinderi mari.

  XV.  Reguli privind raportarea, monitorizarea și recuperarea ajutorului de stat

  Articolul 24

  Raportarea și monitorizarea ajutoarelor de stat acordate în baza prezentei scheme se vor realiza în conformitate cu legislația Uniunii Europene și cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007.


  Articolul 25

  Furnizorul de ajutor de stat păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de cel puțin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor de exceptare impuse de Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, inclusiv informații despre statutul oricărei întreprinderi al cărei drept de a beneficia de ajutor sau de un bonus depinde de statutul său, informații privind efectul stimulativ al acordării ajutorului și informații care fac posibilă stabilirea valorii exacte a costurilor eligibile.


  Articolul 26
  (1) Furnizorul de ajutor de stat are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele de stat acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislația națională ori comunitară aplicabilă la momentul respectiv.(2) Furnizorul de ajutor de stat are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național.(3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenței poate să solicite date și informații suplimentare și, după caz, să facă verificări la fața locului.(4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de stat, acesta va transmite valori estimative Consiliului Concurenței.(5) Erorile constatate de furnizor și corecțiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează Consiliului Concurenței până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.(6) Furnizorul are obligația ca, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, să încarce în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) măsura de ajutor de stat ce face obiectul prezentului act normativ, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestuia. Actul de acordare, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării actului, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligații.


  Articolul 27

  Pe baza unei cereri scrise, furnizorul de ajutor de stat va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.


  Articolul 28
  (1) Recuperarea ajutorului de stat se realizează de către furnizor, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ajutorul de stat care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.589/2015 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248/9 din 24 septembrie 2015.


  Articolul 29

  Administratorul prezentei scheme are obligația de a pune la dispoziția furnizorului de ajutor de stat, în formatul și în termenul solicitate de acesta, toate datele și informațiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare și monitorizare ce cad în sarcina furnizorului conform art. 24-28.

  XVI.  Dispoziții finale

  Articolul 30
  (1) Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului Concurenței o fișă de informații referitoare la prezenta schemă de ajutor de stat, în forma prevăzută în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 651/2014, în vederea transmiterii către Comisia Europeană, în termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei scheme. Aceste informații vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe pagina de internet a Comisiei Europene.(2) Schema de ajutor de stat și Ghidul solicitantului - condiții specifice intitulat „România profesională - Întreprinderi competitive“ (POCU 2014-2020, AP 3/PI 8.v/OS 3.8) se publică integral pe pagina de internet a furnizorului de ajutor de stat, http://www.fonduri-ue.ro/, precum și pe pagina de internet a administratorului prezentei scheme.

  -----