ORDIN nr. 996 din 19 aprilie 2024privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.472/2018 pentru aprobarea cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 24 aprilie 2024
  Având în vedere Referatul Direcției transport naval nr. 46.438/2.259 din data de 27.12.2023 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.472/2018 pentru aprobarea cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară,
  ținând cont de prevederile:– art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005;– art. 16 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul transporturilor și infrastructurii emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.472/2018 pentru aprobarea cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 și 844 bis din 4 octombrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene se modifică și va avea următorul cuprins:
  Prezentul ordin transpune Directiva (UE) 2016/1.629 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 septembrie 2016 de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, de modificare a Directivei 2009/100/CE și de abrogare a Directivei 2006/87/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 252 din 16 septembrie 2016, așa cum a fost rectificată prin rectificarea publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 181 din 5 iulie 2019, așa cum a fost modificată prin Directiva delegată (UE) 2018/970 a Comisiei din 18 aprilie 2018 de modificare a anexelor II, III și V la Directiva (UE) 2016/1.629 a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 174 din 10 iulie 2018, prin Regulamentul delegat (UE) 2019/1.668 al Comisiei din 26 iunie 2019 de modificare a Directivei (UE) 2016/1.629 a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 256 din 7 octombrie 2019, prin Regulamentul delegat (UE) 2021/1.308 al Comisiei din 28 aprilie 2021 de modificare a anexelor I și II la Directiva (UE) 2016/1.629 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește modificarea listei căilor navigabile interioare ale Uniunii și a cerințelor tehnice minime aplicabile construcțiilor navale, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 284 din 9 august 2021, precum și prin Regulamentul delegat (UE) 2023/2.477 al Comisiei din 30 august 2023 de modificare a Directivei (UE) 2016/1.629 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește clasificarea căilor navigabile interioare ale Uniunii și cerințele tehnice minime aplicabile construcțiilor navale, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, 2023/2.477 din 7.11.2023.
  2. La anexa nr. 2 „Cerințe tehnice minime aplicabile construcțiilor navale care navighează pe căile navigabile interioare din zonele 1, 2, 3 și 4“, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:
  Cerințele tehnice aplicabile construcțiilor navale sunt cele stabilite în standardul ES-TRIN 2023/1, după cum urmează:
  3. La anexa nr. 2, cuprinsul, capitolele 1, 3, 7-10, 13, 15, 19, 21, 26-30 și 32-33, anexele nr. 2, 3, 4, 5 și 8 la standardul tehnic, precum și instrucțiunile pentru aplicarea standardului tehnic ESI-I-1, ESI-I-2, ESI-II-4, ESI-II-5, ESI-II-9, ESI-II-11, ESI-II-12, ESI-III-1, ESI-III-2, ESI-III-4, ESI-III-7, ESI-III-8, ESI-III-11 și ESI-IV-1 se modifică și se completează conform „Sumarului modificărilor între ES-TRIN 2021/1 și 2023/1“, adoptate pe data de 14.12.2023 de către Comitetul european pentru elaborarea de standarde în domeniul navigației interioare, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.
  4. În tot cuprinsul ordinului, trimiterile la anexa nr. 1 sunt cele prevăzute la anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2023/2.477 al Comisiei din 30 august 2023 de modificare a Directivei (UE) 2016/1.629 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește clasificarea căilor navigabile interioare ale Uniunii și cerințele tehnice minime aplicabile construcțiilor navale.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin-Mihai Grindeanu

  București, 19 aprilie 2024.
  Nr. 996.

  ANEXĂ

  ANEXĂ
  privind modificarea și completarea Ordinului ministrului
  transporturilor nr. 1.472/2018 pentru aprobarea cerințelor
  tehnice pentru navele de navigație interioară