ORDIN nr. 2.349 din 16 decembrie 2021privind modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 64/2019 pentru aprobarea structurii specifice și a regulamentului de funcționare a Comisiei de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 17 decembrie 2021
  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției gestionarea deșeurilor nr. 139.318/DGD din 6.12.2021,
  în temeiul prevederilor:– art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;– art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,
  ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 64/2019 pentru aprobarea structurii specifice și a regulamentului de funcționare a Comisiei de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 28 februarie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 2
  (1) Comisia de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor, denumită în continuare Comisia, are următoarea structură:
  a) o persoană cu atribuții în domeniul gestionării deșeurilor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, propusă de către coordonatorul structurii - președinte, membru titular cu drept de vot;
  b) o persoană cu atribuții în domeniul gestionării deșeurilor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, propusă de către coordonatorul structurii - vicepreședinte, membru supleant cu drept de vot;
  c) doi funcționari publici responsabili potrivit fișei de post pentru directiva privind ambalajele și deșeurile de ambalaje din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, propuși de către președintele acesteia - 1 membru titular, cu drept de vot, și 1 membru supleant, cu drept de vot;
  d) doi funcționari publici responsabili potrivit fișei de post pentru directiva privind ambalajele și deșeurile de ambalaje din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, propuși de către directorul direcției cu atribuții în domeniul gestionării deșeurilor, avizați de către coordonatorul structurii - 1 membru titular, cu drept de vot, și 1 membru supleant, cu drept de vot;
  e) doi funcționari publici din cadrul direcției cu atribuții în domeniul juridic din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, propuși de către directorul acesteia, avizați de către coordonatorul structurii - 1 membru titular, cu drept de vot, și 1 membru supleant, cu drept de vot;
  f) doi funcționari publici din cadrul direcției cu atribuții în domeniul economico-financiar din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, propuși de către directorul acesteia, avizați de către coordonatorul structurii - 1 membru titular, cu drept de vot, și 1 membru supleant, cu drept de vot.
  (2) Structurile prevăzute la alin. (1) lit. c)-f) transmit, la cererea secretariatului Comisiei, persoanele propuse, iar secretariatul le trimite spre aprobare către coordonator, în termen de 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) În cazul în care președintele Comisiei se regăsește în imposibilitatea de a exercita atribuțiile, atunci vicepreședintele Comisiei exercită atribuțiile acestuia astfel cum sunt prevăzute de prezentul ordin.(4) Persoanele nominalizate la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor, elaborat de direcția cu atribuții în domeniul gestionării deșeurilor.(5) Membrii titulari sau, după caz, membrii supleanți ai Comisiei prevăzuți la alin. (1) acordă, în cadrul procedurii de avizare anuală, puncte pe baza grilei prevăzute în anexa nr. 3 la Procedura de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.362/2018, cu modificările și completările ulterioare.
  2. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Comisia decide avizarea anuală sau acordarea punctajului, după caz, pentru organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului potrivit actului normativ aplicabil pentru fluxul de deșeuri specific.3. La articolul 4, alineatele (1)-(3), (5), (6), (11)-(13) și (16) semodifică și voraveaurmătorulcuprins:

  Articolul 4
  (1) Comisia se întrunește lunar, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor sau în orice alt loc indicat în convocare, în ultima zi de joi a fiecărei luni și/sau ori de câte ori este cazul, la solicitarea președintelui Comisiei.(2) Președintele Comisiei convoacă ședința cu cel puțin 5 zile înainte de data programată prin distribuirea proiectului ordinii de zi și a propunerilor privind problemele ce urmează a fi discutate.(3) Conținutul convocării este stabilit de către președintele Comisiei sau la propunerea membrilor, după caz.
  ..................................................................................................(5) Prezența la lucrările Comisiei este obligatorie, iar Comisia este legal constituită dacă sunt prezenți toți membrii titulari sau, după caz, membrii supleanți.(6) Membrii titulari sau, după caz, membrii supleanți ai Comisiei au obligația să transmită secretariatului Comisiei, înainte de ședință, pe suport hârtie, raportul realizat în urma analizării documentelor, care va cuprinde, dacă este cazul, și punctele acordate împreună cu justificarea care a stat la baza acordării acestora și/sau exprimarea votului, după caz, cu privire la acordarea licenței de operare, avizarea anuală și/sau retragerea dreptului de operare.
  ..................................................................................................(11) Ședințele Comisiei sunt conduse de către președintele Comisiei.(12) Deciziile vor fi luate cu majoritatea absolută a voturilor exprimate de participanții la lucrările Comisiei.(13) Membrii titulari sau, după caz, membrii supleanți ai Comisiei prevăzuți la art. 2 alin. (1) sunt obligați să comunice punctele acordate și/sau să voteze cu «da» sau «nu», după caz.
  ..................................................................................................(16) Adresa și/sau orice alt document prevăzut la alin. (15), pentru a fi transmise către solicitant, trebuie să fie semnate de către președintele Comisiei.
  4. La articolul 4, alineatele (8)-(10) seabrogă.5. La articolul 4, după alineatul (13) se introducdouă noi alineate, alineatele (13^1) și (13^2), cu următorul cuprins:(13^1) În cazul avizării anuale, Comisia aplică media aritmetică pentru acordarea punctajului prevăzut la cap. VI pct. 28 și 28^2 din Procedura de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.362/2018, cu modificările și completările ulterioare, organizației licențiate care a depus documentele pentru avizarea anuală.(13^2) În cazul avizării anuale, pentru acordarea punctajului prevăzut la cap. VI pct. 28 din Procedura de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.362/2018, cu modificările și completările ulterioare, se acordă pentru conformarea parțială a organizației licențiate care a depus documentele pentru avizarea anuală și fracție din punctele prevăzute pentru fiecare obligație din anexa nr. 3 la Procedura de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.362/2018, cu modificările și completările ulterioare.6. La articolul 5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cazul în care persoana desemnată să asigure secretariatul Comisiei nu poate participa la ședința Comisiei, președintele desemnează un secretar de ședință, care poate să fie dintre persoanele prezente, sau un alt funcționar public din cadrul direcției cu atribuții în domeniul gestionării deșeurilor, care va consemna cele discutate și decise în procesul-verbal asumat, după caz, de către participanții la lucrările Comisiei și semnat de către secretarul de ședință.7. La articolul 6, alineatele (4) și (10) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Adresa prin care se solicită completarea documentației se semnează de către președintele Comisiei.
  ..................................................................................................(10) Secretariatul Comisiei transmite solicitantului deciziile Comisiei în ziua semnării adresei și/sau a documentului în cauză de către președintele Comisiei.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna

  București, 16 decembrie 2021.
  Nr. 2.349.
  -----