LEGE nr. 276 din 5 octombrie 2005
pentru modificarea art. 3 din Legea arendării nr. 16/1994
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 10 octombrie 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Articolul 3 din Legea arendării nr. 16/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 7 aprilie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Alineatele 2, 2^1 şi 3 vor avea următorul cuprins:
  "Arendaşii, persoane fizice, pot fi cetăţeni români sau cetăţeni străini.
  Persoanele fizice prevăzute la alin. 2 trebuie să aibă pregătire de specialitate agricolă sau un atestat de cunoştinţe agricole ori de practică agricolă şi să prezinte garanţiile solicitate de arendatori. Atestatul este eliberat de organele abilitate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, iar în cazul persoanelor fizice străine, de autoritatea competentă din statul de origine sau de provenienţă.
  Arendaşii, persoane juridice, pot fi de naţionalitate română sau străină şi trebuie să aibă ca obiect de activitate exploatarea bunurilor agricole şi să prezinte garanţiile solicitate de arendator."
  2. Alineatul 3^1 se abrogă.


  Articolul II

  Prevederile art. 3 din Legea arendării nr. 16/1994, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la posibilitatea dobândirii calităţii de arendaş de către cetăţenii străini şi persoanele juridice străine intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  DAN RADU RUŞANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 5 octombrie 2005.
  Nr. 276.
  --------