ORDIN nr. 1.470 din 20 octombrie 2011pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 noiembrie 2011
  Având în vedere:
  - Referatul Direcţiei organizare şi politici salariale nr. RL 1881 din 19 octombrie 2011;
  - prevederile art. 11 alin. (2) din cap. II la anexa nr. III din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă criteriile privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Echivalarea stagiului în specialitate, participarea la concurs prin echivalare, precum şi reducerea vechimii în specialitate, necesare în vederea ocupării funcţiilor prevăzute în anexă, se pot face numai cu aprobarea Ministerului Sănătăţii, în condiţiile legii.


  Articolul 3
  (1) Prezentul ordin se aplică şi unităţilor sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, din subordinea Academiei Române, unităţilor şi structurilor sanitare al căror management a fost transferat către autorităţile administraţiei publice locale, precum şi unităţilor de asistenţă medico-sociale.(2) Pentru unităţile de asistenţă medico-sociale condiţia de vechime în sectorul sanitar se înlocuieşte cu vechimea în reţeaua unităţilor de asistenţă medico-sociale.


  Articolul 4
  (1) Ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale se face prin concurs sau examen.(2) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual se face prin examen sau potrivit reglementărilor specifice unor domenii de activitate.


  Articolul 5

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 467/2010 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 4 iunie 2010


  Articolul 6

  Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, unităţile sanitare cu personalitate juridică, unităţile sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, din subordinea Academiei Române, precum şi unităţile şi structurile sanitare al căror management a fost transferat către autorităţile administraţiei publice locale vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.


  Articolul 7

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătăţii,
  Ritli Ladislau

  Bucureşti, 20 octombrie 2011.
  Nr. 1.470.

  Anexă

  CRITERII
  privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi
  trepte profesionale pentru personalul contractual din
  unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
      I. Personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Nr.            Functia
  crt.     (gradul sau treapta                                                                     Vechimea minima in munca
              profesionala)             Studii si criterii la angajare si promovare                    sau in specialitate
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    0               1                                       2                                                  3
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  I. Personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare

  Anexa nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu
  modificarile ulterioare

  A. Functii de specialitate medico-sanitare

  1. Medic/Medic dentist; primar       - diploma de medic sau diploma de licenta in medicina/    - 5 ani vechime ca medic
                                       diploma sau diploma de licenta de medic stomatolog/       specialist
                                       diploma de licenta de medic dentist
                                       - examen de medic primar
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  2. Medic/Medic dentist; specialist   - diploma de medic sau diploma de licenta in medicina/
                                       diploma de licenta de medic stomatolog/diploma de
                                       licenta de medic dentist
                                       - examen de medic specialist
                                       - concurs pentru ocuparea postului*)
                                       - stagiu de rezidentiat terminat
  --------
      *) Cu exceptia medicilor si farmacistilor care urmeaza rezidentiatul pe post nominalizat intr-o unitate sanitara.

  3. Medic/Medic dentist; rezident     - diploma de medic sau diploma de licenta in medicina/    - un an vechime ca medic
     anul II-VII                       diploma de licenta de medic stomatolog/diploma de         rezident
                                       licenta de medic dentist
                                       - promovarea examenului de verificare a cunostintelor
                                       prevazute de curriculumul de pregatire aferent anului
                                       de formare

  4. Medic/Medic dentist; rezident     - diploma de medic sau diploma de licenta in medicina/
     anul I                            diploma de licenta de medic stomatolog/diploma de
                                       licenta de medic dentist
                                       - concurs de medic rezident

  5. Medic/Medic dentist               - diploma de medic sau diploma de licenta in medicina/    - un an vechime ca medic/
                                       diploma de medic stomatolog promotie anterioara           medic dentist stagiar
                                       anului 2005
                                       - diploma de licenta de medic dentist promotie 2005 si              -
                                       ulterioare
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  6. Medic/Medic dentist stagiar**)    - diploma de medic sau diploma de licenta in medicina,
                                       diploma de medic stomatolog promotie anterioara anului
                                       2005
  -------
      **) Functia de medic stagiar se utilizeaza si pentru medicii din promotia 2005 si ulterioare care nu au fost confirmati
  medici rezidenti si care beneficiaza de competente limitate.

  7. Medic cu competente limitate      - diploma de licenta in medicina promotia anului 2005 si
                                       ulterioare al carui titular nu a fost confirmat medic
                                       rezident
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  8. Farmacist primar                  - diploma de farmacist sau diploma de licenta in          - 5 ani vechime ca farmacist
                                       farmacie                                                  specialist
                                       - examen de farmacist primar
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  9. Farmacist specialist              - diploma de farmacist sau diploma de licenta in          - stagiu de rezidentiat
                                       farmacie                                                  terminat
                                       - examen de farmacist specialist
                                       - concurs pentru ocuparea postului*)
  ---------
      *) Cu exceptia medicilor si farmacistilor care urmeaza rezidentiatul pe post nominalizat intr-o unitate sanitara.

  10. Farmacist rezident anul II-III   - diploma de licentiat in farmacie/diploma de licenta     - un an vechime ca farmacist
                                       de farmacist                                              rezident
                                       - promovarea examenului de verificare a cunostintelor
                                       prevazute de curriculumul de pregatire aferent anului
                                       de formare

  11. Farmacist rezident anul I        - diploma de farmacist sau diploma de licenta in
                                       farmacie
                                       - concurs de farmacist rezident

  12. Farmacist                        - diploma de licentiat in farmacie promotie anterioara    - un an vechime ca farmacist
                                       anului 2005                                               stagiar
                                       - diploma de licentiat in farmacie/diploma de licenta de               -
                                       farmacist promotia anului 2005 si ulterioare
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  13. Farmacist stagiar                - diploma de licentiat in farmacie promotie anterioara
                                       anului 2005

  14. Fiziokinetoterapeut,             - diploma de licenta in specialitate                      - 5 ani vechime ca
      bioinginer medical;              - examen de grad principal                                fiziokinetoterapeut, bioinginer
      principal                        - concurs pentru ocuparea postului                        medical; specialist

  15. Fiziokinetoterapeut,             - diploma de licenta in specialitate                      - 4 ani vechime ca
      bioinginer medical;              - examen de grad specialist                               fiziokinetoterapeut, bioinginer
      specialist                       - concurs pentru ocuparea postului                        medical

  16. Fiziokinetoterapeut,             - diploma de licenta in specialitate                      - 6 luni vechime ca
      bioinginer medical               - concurs pentru ocuparea postului                        fiziokinetoterapeut, bioinginer
                                                                                                 medical

  17. Fiziokinetoterapeut,             - diploma de licenta in specialitate
      bioinginer medical; debutant     - concurs pentru ocuparea postului

  18. Dentist principal                - diploma de invatamant superior de 3 ani in              - 5 ani vechime ca dentist
                                       specialitate
                                       - examen de dentist principal
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  19. Dentist                          - diploma de invatamant superior de 3 ani in              - 6 luni vechime ca dentist
                                       specialitate
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  20. Dentist debutant                 - diploma de invatamant superior de 3 ani in
                                       specialitate
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  B. Functii de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare

  21. Biolog, biochimist, chimist,     - diploma de licenta in specialitate                      - 5 ani vechime ca specialist
      fizician; principal              - examen de grad principal                                in sectorul sanitar
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  22. Biolog, biochimist, chimist,     - diploma de licenta in specialitate                      - 4 ani vechime ca specialist
      fizician; specialist             - examen de grad specialist                               in sectorul sanitar
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  23. Biolog, biochimist, chimist,     - diploma de licenta in specialitate                      - 6 luni vechime in specialitate
      fizician                         - concurs pentru ocuparea postului

  24. Biolog, biochimist, chimist,     - diploma de licenta in specialitate
      fizician; debutant               - concurs pentru ocuparea postului

  25. Expert in fizica medicala        - diploma de licenta in fizica sau echivalent             - 3 ani vechime ca fizician
                                       - grad universitar sau echivalent superior (masterat      medical
                                       sau doctorat)
                                       - curs de radioprotectie postuniversitar
                                       - permis de exercitare nivel 3 eliberat de Comisia
                                       Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
                                       (CNCAN)
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  26. Fizician medical                 - diploma de licenta in fizica sau echivalent             - 2 ani vechime ca fizician
                                       - permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN          medical debutant
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  27. Fizician medical debutant        - diploma de licenta in fizica sau echivalent
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  28. Logoped, sociolog, profesor      - diploma de licenta in specialitate                      - 5 ani vechime in specialitate
      CFM, asistent social,            - examen pentru obtinerea gradului de principal           in sectorul sanitar
      kinetoterapeut; principal        - concurs pentru ocuparea postului

  29. Logoped, sociolog, profesor      - diploma de licenta in specialitate                      - 6 luni vechime in specialitate
      CFM, asistent social,            - concurs pentru ocuparea postului
      kinetoterapeut

  30. Logoped, sociolog, profesor      - diploma de licenta in specialitate
      CFM, asistent social,            - concurs pentru ocuparea postului
      kinetoterapeut; debutant

  31. Psiholog principal               - diploma de licenta in specialitate                      - 5 ani vechime ca specialist in
                                       - examen de grad principal                                sectorul sanitar
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  32. Psiholog specialist              - diploma de licenta in specialitate                      - 4 ani vechime in specialitate
                                       - examen de grad specialist                               in sectorul sanitar
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  33. Psiholog practicant              - diploma de licenta in specialitate                      - un an vechime ca psiholog
                                       - concurs pentru ocuparea postului                        stagiar

  34. Psiholog stagiar                 - diploma de licenta in specialitate
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  35. Profesor CFM, biolog, chimist,   - diploma de absolvire a invatamantului superior de       - 5 ani vechime in specialitate
      asistent social; principal       3 ani in specialitate                                     in sectorul sanitar
                                       - examen pentru obtinerea gradului de principal
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  36. Profesor CFM, biolog, chimist    - diploma de absolvire a invatamantului superior de       - 6 luni vechime in specialitate
      asistent social                  3 ani in specialitate                                     in sectorul sanitar
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  37. Profesor CFM, biolog, chimist;   - diploma de absolvire a invatamantului superior de
      asistent social                  de 3 ani in specialitate
                                       - concurs pentru ocuparea postulu

  NOTE:
  1. Gradele profesionale obţinute prin concurs de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare de la poziţiile 1, 2, 3, 4, 8, 9,10 şi 11 se confirmă prin ordin al ministrului sănătăţii.
  2. Gradele profesionale obţinute prin concurs de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare de la poziţiile 21 şi 22, cu excepţia fizicienilor, se confirmă prin ordin al ministrului sănătăţii.
  3. Gradele profesionale de specialist şi principal obţinute prin examen de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare de la poziţiile 14, 15, 28, 31, 32 şi 35, inclusiv fizicienii de la poziţiile 21 şi 22, se confirmă prin act administrativ al conducătorului instituţiei publice cu personalitate juridică.

  II. Asistenţi medicali şi alte categorii de personal sanitar cu pregătire superioară, superioară de scurtă durată, postliceală sanitară sau medie

  *Font 7*
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr.            Funcţia
  crt.     (gradul sau treapta                                                                     Vechimea minimă în muncă
              profesională)             Studii şi criterii la angajare şi promovare                    sau în specialitate
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    0               1                                       2                                                  3
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  38. Asistent medical, moaşă;         - diplomă de licenţă în specialitate                      - 5 ani vechime ca asistent
      principal                        - examen pentru obţinerea gradului de principal           medical
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  39. Asistent medical, moaşă          - diplomă de licenţă în specialitate                      - 6 luni vechime ca asistent
                                       - concurs pentru ocuparea postului                        medical

  40. Asistent medical, moaşă;         - diplomă de licenţă în specialitate
      debutant                         - concurs pentru ocuparea postului

  41. Asistent medical principal (SSD) - diplomă de absolvire a învăţământului superior de       - 5 ani vechime ca asistent
                                       3 ani în specialitate                                     medical
                                       - examen pentru obţinerea gradului de principal
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  42. Asistent medical (SSD)           - diplomă de absolvire a învăţământului superior de       - 6 luni vechime ca asistent
                                       3 ani în specialitate                                     medical
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  43. Asistent medical debutant (SSD)  - diplomă de absolvire a învăţământului superior de
                                       3 ani în specialitate
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  44. Asistent medical, asistent       - diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă  - 5 ani vechime ca asistent
      farmacie, asistent social;       sau                                                       medical
      principal (PL)                   - diplomă de studii postliceale prin echivalare conform
                                       Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea
                                       studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile
                                       1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale
                                       sanitare
                                       - examen pentru obţinerea gradului de principal
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  45. Asistent medical, asistent       - diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă  - 6 luni vechime în specialitate
      farmacie, asistent social; (PL)  sau
                                       - diplomă de studii postliceale prin echivalare conform
                                       Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  46. Asistent medical, asistent       - diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
      farmacie, asistent social;       sau
      debutant (PL)                    - diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform
                                       Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  47. Asistent medical, asistent       - diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de    - 5 ani vechime ca asistent
      farmacie, asistent social;       5 ani sau echivalare de studii                            medical
      principal (M)                    - examen pentru obţinerea gradului de principal
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  48. Asistent medical, asistent       - diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de    - 6 luni vechime în specialitate
      farmacie, asistent social; (M)   5 ani sau echivalare de studii
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  49. Asistent medical, asistent       - diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de
      farmacie, asistent social;       5 ani sau echivalare de studii
      debutant (M)                     - concurs pentru ocuparea postului

  50. Educator-puericultor principal   - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de     - 5 ani vechime ca educator
      (PL)                             specialitate                                              puericultor
                                       - examen pentru obţinerea gradului de principal
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  51. Educator-puericultor (PL)        - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de     - 6 luni vechime în specialitate
                                       specialitate
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  52. Educator-puericultor; debutant   - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de
      (PL)                             specialitate
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  53. Educator-puericultor principal   - diplomă de absolvire a liceului de specialitate         - 5 ani vechime ca educator
      (M)                              - examen pentru obţinerea gradului de principal           puericultor
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  54. Educator-puericultor (M)         - diplomă de absolvire a liceului de specialitate         - 6 luni vechime în specialitate
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  55. Educator-puericultor; debutant   - diplomă de absolvire a liceului de specialitate
      (M)                              - concurs pentru ocuparea postului

  56. Tehnician dentar, tehnician      - diplomă de şcoală sanitară postliceală ori echivalentă  - 5 ani vechime în specialitate
      sanitar (utilaje medicale,       sau
      optician, protezare ortopedică,  - diplomă de studii postliceale prin echivalare conform
      protezare auditivă);             Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
      principal (PL)                   - examen pentru obţinerea gradului de principal
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  57. Tehnician dentar, tehnician      - diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă  - 6 luni vechime în specialitate
      sanitar (utilaje medicale,       sau
      optician, protezare ortopedică,  - diplomă de studii postliceale prin echivalare conform
      protezare auditivă); (PL)        Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  58. Tehnician dentar, tehnician      - diplomă de şcoală sanitară postliceală ori echivalentă
      sanitar (utilaje medicale,       sau
      optician, protezare ortopedică,  - diplomă de studii postliceale prin echivalare conform
      protezare auditivă);             Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
      debutant (PL)                    - concurs pentru ocuparea postului

  59. Tehnician dentar principal (M)   - diplomă de liceu sanitar în profil                      - 5 ani vechime ca tehnician
                                       - examen pentru obţinerea gradului de principal           dentar
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  60. Tehnician dentar (M)             - diplomă de liceu sanitar în profil                      - 6 luni vechime ca tehnician
                                       - concurs pentru ocuparea postului                        dentar

  61. Tehnician dentar debutant (M)    - diplomă de liceu sanitar în profil
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  62. Tehnician sanitar (utilaje       - diplomă de studii medii în specialitate                 - 5 ani vechime în specialitate
      medicale, optician, protezare    - examen pentru obţinerea gradului de principal           ca tehnician în sectorul sanitar
      ortopedică, protezare auditivă); - concurs pentru ocuparea postului
      principal (M)

  63. Tehnician sanitar (utilaje       - diplomă de studii medii în specialitate                 - 6 luni vechime în specialitate
      medicale, optician, protezare    - concurs pentru ocuparea postului                        ca tehnician în sectorul sanitar
      ortopedică, protezare auditivă)
      (M)

  64. Tehnician sanitar (utilaje       - diplomă de studii medii în specialitate
      medicale, optician, protezare    - concurs pentru ocuparea postului
      ortopedică, protezare auditivă);
      debutant (M)

  65. Soră medicală, oficiant medical, - diplomă de liceu sanitar sau şcoală sanitară în profil  - 5 ani vechime în specialitate
      laborant, moaşă, maseur;         - examen pentru obţinerea gradului de principal
      principal (M)                    - concurs pentru ocuparea postului

  66. Soră medicală, oficiant medical, - diplomă de liceu sanitar sau şcoală sanitară în profil  - 6 luni vechime în specialitate
      laborant, moaşă, maseur; (M)     - concurs pentru ocuparea postului

  67. Soră medicală, oficiant medical, - diplomă de liceu sanitar sau şcoală sanitară în profil
      laborant, moaşă, maseur;         - concurs pentru ocuparea postului
      debutant (M)

  68. Statistician medical,            - diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă     - 4 ani vechime în specialitate
      registrator medical,             de studii medii
      instructor de educaţie,          - examen pentru obţinerea gradului de principal
      instructor de ergoterapie,       - concurs pentru ocuparea postului
      instructor CFM; principal (M)

  69. Statistician medical,            - diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă     - 6 luni vechime în activitate
      registrator medical,             de studii medii
      instructor de educaţie,          - concurs pentru ocuparea postului
      instructor de ergoterapie,
      instructor CFM; (M)

  70. Statistician medical,            - diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă
      registrator medical,             de studii medii
      instructor de educaţie,          - concurs pentru ocuparea postului
      instructor de ergoterapie,
      instructor CFM; debutant (M)

  71. Asistent social, educator-       - diplomă de absolvire a şcolii de specialitate           - 5 ani vechime în specialitate
      puericultor; principal           - examen pentru obţinerea gradului de principal
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  72. Asistent social, educator-       - diplomă de absolvire a şcolii de specialitate           - 6 luni vechime în specialitate
      puericultor                      - concurs pentru ocuparea postului

  73. Asistent social, educator-       - diplomă de absolvire a şcolii de specialitate
      puericultor; debutant            - concurs pentru ocuparea postului

  73^1. Autopsier principal (7)        - diplomă de bacalaureat sau diplomă                      - 4 ani vechime în
                                       de absolvire a liceului                                   sectorul sanitar la
                                       - examen pentru obținerea gradului                        prosectură
                                       de principal
                                       - certificat de autopsier
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  73^2. Autopsier (7)                  - diplomă de bacalaureat sau diplomă                      - 6 luni vechime în
                                       de absolvire a liceului                                   sectorul sanitar la
                                       - concurs pentru ocuparea postului                        prosectură

  73^3. Autopsier debutant (7)         - diplomă de bacalaureat sau diplomă
                                       de absolvire a liceului
                                       - concurs pentru ocuparea postului
  74. Gipsar principal                 - școală generală                                         - 4 ani vechime în
                                       - examen pentru obținerea gradului                        sectorul sanitar la sala
                                       de principal                                              de gipsare
                                       - curs de instruire de 3 luni
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  75. Gipsar                           - școală generală                                         - 6 luni vechime în
                                       - concurs pentru ocuparea postului                        sectorul sanitar la sala
                                                                                                 de gipsare

  76. Gipsar debutant                  - școală generală
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  77. Operator registrator de urgenţă  - diplomă de studii medii                                 - 4 ani vechime în specialitate,
      principal                        - curs organizat conform ordinului ministrului sănătăţii    din care cel puţin un an în
                                       privind înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri în cadrul        cadrul serviciilor de ambulanţă
                                       Staţiei de Salvare a Municipiului Bucureşti, actual
                                       Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov, precum şi în
                                       alte servicii judeţene de ambulanţă acreditate prin
                                       ordin al ministrului sănătăţii
                                       - examen pentru obţinerea gradului de principal
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  78. Operator registrator de urgenţă  - diplomă de studii medii şi certificat de                - 6 luni vechime în specialitate
                                       radiotelefonist sau telefonist
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  79. Operator registrator de urgenţă  - diplomă de studii medii şi certificat de
      debutant                         radiotelefonist sau telefonist
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  (la 16-03-2017, Tabelul din Capitolul II a fost modificat de Punctele 1 și 2, Articolul I din ORDINUL nr. 244 din 7 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 16 martie 2017 )
  NOTE:1. Condiţiile de studii şi vechime prevăzute la poziţiile 38-40 se aplică şi următoarelor funcţii: tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat.2. Condiţiile de studii şi vechime prevăzute la poziţiile 41-43 se aplică şi următoarelor funcţii: asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar, care au studii de acest nivel.3. Condiţiile de studii şi vechime prevăzute la poziţiile 35-37 se aplică şi următoarelor funcţii: educator-puericultor, asistent social şi cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral ori fără frecvenţă.4. Pentru încadrarea personalului de specialitate medico-sanitar cu studii postliceale şi medii în funcţiile de la poziţiile 44-76, echivalările şi confirmările în funcţii şi specialităţi aprobate potrivit reglementărilor legale în vigoare îşi menţin valabilitatea.5. Asistenţii medicali care au susţinut şi promovat gradul principal în profilul diplomei de licenţă/diplomei de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată, obţinută ulterior, pot fi promovaţi la gradul principal după îndeplinirea condiţiei de vechime de 3 ani în funcţia de asistent medical cu (S) sau cu (SSD).6. Reglementările de la pct. 5 se aplică şi funcţiilor nominalizate la pct. 1 şi 2.7. Actele de studii pe baza cărora persoanele care au ocupat funcţiile de la poziţiile 73^1-73^3, cu respectarea prevederilor legale, până la data intrării în vigoare a prezentelor criterii, sunt şi rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcţiilor respective.
  (la 16-03-2017, Punctul 7 din Note a fost introdus de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 244 din 7 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 16 martie 2017 )

      III. Personal auxiliar sanitar

  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr.            Funcţia
  crt.     (gradul sau treapta                                                                     Vechimea minimă în muncă
              profesională)             Studii şi criterii la angajare şi promovare                    sau în specialitate
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    0               1                                       2                                                  3
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  80. Infirmieră, agent DDD            - şcoală generală                                         - 6 luni vechime în activitate
                                       - curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor
                                       Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali
                                       din România
                                       sau
                                       - curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de
                                       Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu
                                       aprobarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală
                                       resurse umane şi certificare
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  81. Infirmieră, agent DDD; debutant  - şcoală generală
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  82. Brancardier, băiaş, nămolar,     - şcoală generală
      spălătoreasă, îngrijitoare       - concurs pentru ocuparea postului


  83. Ambulanțier                      - diplomă de bacalaureat (2)                              - 3 ani vechime ca șofer
                                       sau                                                       autosanitară I
                                       - diplomă de absolvire a liceului
                                       - permis de conducere pentru șofer
                                       profesionist valabil pentru autovehicule
                                       din categoriile B și C
                                       - diplomă de absolvire a cursului de
                                       ambulanțier conform ordinului ministrului
                                       sănătății privind înființarea Școlii de
                                       Ambulanțieri în cadrul Stației de
                                       Salvare a Municipiului București, actual
                                       Serviciul de ambulanță București-Ilfov,
                                       precum și în alte servicii județene de
                                       ambulanță acreditate prin ordin al
                                       ministrului sănătății
                                       - concurs/examen de promovare
                                       sau
                                       - diplomă de bacalaureat (2)                              - 3 ani vechime ca
                                       sau                                                       motorist, marinar sau
                                       - diplomă de absolvire a liceului                         conducător de șalupă
                                       - certificat de calificare                                medicală
                                       - diplomă de absolvire a cursului de
                                       ambulanțier conform ordinului ministrului
                                       sănătății privind înființarea Școlii de
                                       Ambulanțieri în cadrul Stației de
                                       Salvare a Municipiului București, actual
                                       Serviciul de ambulanță București-Ilfov,
                                       precum și în alte servicii județene de
                                       ambulanță acreditate prin ordin al
                                       ministrului sănătății
                                       - concurs/examen de promovare
  84. Șofer autosanitară I             - diplomă de bacalaureat (2)                              - 6 ani vechime ca șofer
                                       sau                                                       (conducător auto)
                                       - diplomă de absolvire a liceului                         profesionist sau 3 ani
                                       - permis de conducere pentru șofer                        ca șofer autosanitară II
                                       profesionist valabil pentru autovehicule
                                       din categoriile B și C
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  85. Șofer autosanitară II            - diplomă de bacalaureat (2)                              - 3 ani vechime ca șofer
                                       sau                                                       (conducător auto)
                                       - diplomă de absolvire a liceului                         profesionist
                                       - permis de conducere pentru șofer
                                       profesionist valabil pentru autovehicule
                                       din categoriile B și C
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  86. Şofer autosanitară III           - permis de conducere pentru şofer profesionist valabil
                                       pentru autovehicule din categoriile B şi C
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  (la 16-03-2017, Tabelul din Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 244 din 7 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 16 martie 2017 )

  NOTE:
  1. Se aplică nivelele I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, iar nivelele de salarizare II şi III, şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.
  2. Numai pentru ocuparea funcţiilor respective din cadrul serviciilor de ambulanţă ulterior intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009.
  3. Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat funcţiile de la poziţiile 83-85, cu respectarea prevederilor legale, până la data prezentelor criterii, sunt şi rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcţiilor respective.
  4. Nivelul de studii medii (M) pentru funcţiile de ambulanţier şi şofer autosanitară I şi II din cadrul serviciilor de ambulanţă se utilizează numai pentru promovarea persoanelor încadrate ulterior intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009, cu modificările ulterioare.

  IV. Personalul din unităţile de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică
  Cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010
  A. Functii de executie pe grade profesionale

  1. Cercetator stiintific I           - diploma de licenta in specialitate                      - 9 ani vechime in activitatea de
                                       - medic primar, farmacist primar (3)                        cercetare si titlul stiintific
                                       - biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog,          de doctor
                                       logoped, sociolog, asistent medical etc. - principal      sau
                                       - expert in fizica medicala                               - 9 ani vechime in invatamantul
                                       sau                                                         superior si titlul stiintific
                                       - concurs pentru ocuparea postului                          de doctor
                                                                                                 - 15 ani vechime in profilul
                                                                                                   postului

  2. Cercetator stiintific II          - diploma de licenta in specialitate                      - 8 ani vechime in activitatea de
                                       - medic primar, farmacist primar (3)                        cercetare si titlul stiintific
                                       - biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog,          de doctor
                                       logoped, sociolog, asistent medical etc. - principal      sau
                                       - expert in fizica medicala                               - 8 ani vechime in invatamantul
                                       - concurs pentru ocuparea postului                          superior si titlul stiintific
                                                                                                   de doctor
                                                                                                 sau
                                                                                                 - 12 ani vechime in profilul
                                                                                                   postului

  3. Cercetator stiintific III         - diploma de licenta in specialitate                      - 6 ani vechime in activitatea de
                                       - medic specialist sau farmacist specialist (3)             cercetare
                                       - biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog,        sau
                                       logoped, sociolog, expert in fizica medicala,             - 6 ani vechime in invatamantul
                                       asistent medical etc.                                       superior
                                       - concurs pentru ocuparea postului                        sau
                                                                                                 - 4 ani vechime pentru persoanele
                                                                                                   care detin titlul stiintific de
                                                                                                   doctor si provin din
                                                                                                   invatamantul superior ori din
                                                                                                   domeniul cercetarii
                                                                                                 sau
                                                                                                 - 10 ani vechime in profilul
                                                                                                   postului
                                                                                                 sau
                                                                                                 - 8 ani vechime pentru persoanele
                                                                                                   care detin titlul stiintific de
                                                                                                   doctor si provin din afara
                                                                                                   invatamantului superior sau al
                                                                                                   cercetarii

  4. Cercetator stiintific             - diploma de licenta in specialitate                      - 2 ani vechime in activitatea de
                                       - medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin      cercetare
                                       ordin al ministrului sanatatii, in ultimul an de          sau
                                       rezidentiat                                               - 2 ani vechime in invatamantul
                                       - biolog, chimist, biochimist, fizician, fizician           superior
                                       medical, psiholog, logoped, sociolog, asistent            sau
                                       medical etc.                                              - 4 ani vechime in profilul
                                       - concurs pentru ocuparea postului                          postului

  5. Asistent de cercetare stiintifica - diploma de licenta in specialitate                      - un an vechime in activitate
                                       - medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin
                                       ordin al ministrului sanatatii
                                       - biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician
                                       medical, psiholog, logoped, sociolog, asistent
                                       medical etc.
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  6. Asistent de cercetare stiintifica - diploma de licenta in specialitate
     stagiar                           - medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin
                                       ordin al ministrului sanatatii
                                       - biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician
                                       medical, psiholog, logoped, sociolog, asistent
                                       medical etc.
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  B. Functii de executie auxiliare din activitatea de cercetare stiintifica, pe trepte profesionale

  7. Asistent I                        - diploma de absolvire a invatamantului postliceal        - 4 ani vechime in activitate
                                       sau
                                       - diploma de bacalaureat
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  8. Asistent II                       - diploma de absolvire a invatamantului postliceal        - un an vechime in activitate
                                       sau
                                       - diploma de bacalaureat
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  9. Asistent stagiar                  - diploma de absolvire a invatamantului postliceal
                                       sau
                                       - diploma de bacalaureat
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  NOTE:

  1. Funcţiile din prezenta anexă se echivalează cu funcţiile prevăzute în Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.399/2005 pentru echivalarea funcţiilor şi gradelor de cercetare-dezvoltare dobândite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu funcţiile corespunzătoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin Lege anr. 319/2003, elaborat în baza prevederilor art. 19 din legea mai sus menţionată.
  2. Angajarea şi promovarea personalului din structurile de cercetare medicală şi farmaceutică se fac numai cu avizul conducerii Academiei de Ştiinţe Medicale.
  3. Se aplică numai pentru funcţiile din activitatea de cercetare ştiinţifică medicală clinică şi de medicină preventivă.

      V. Personalul de specialitate din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiţii,
          resurse umane, salarizare şi contencios
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Nr.          Functia                  Studii si criterii la angajare si promovare                Vechimea minima in specialitate
  crt.   (gradul sau treapta
            profesionala)
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    0            1                                          2                                                      3
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  A. Functii din activitatea de specialitate din compartimentele contabilitate, financiar, aprovizionare, resurse umane, salarizare,
     contencios si investitii

  a) Functii de executie pe grade profesionale

  1. Auditor gradul I                  - diploma de licenta                                      - 4 ani vechime in specialitate
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  2. Auditor gradul II                 - diploma de licenta                                      - un an vechime in specialitate
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  3. Consilier, expert, inspector de   - diploma de licenta                                      - 6 ani si 6 luni vechime in
     specialitate, referent de         - concurs pentru ocuparea postului                          specialitate
     specialitate, gradul I

  4. Referent de specialitate,         - diploma de licenta                                      - 3 ani si 6 luni vechime in
     inspector de specialitate,        - concurs pentru ocuparea postului                          specialitate
     consilier, expert, gradul II

  5. Referent de specialitate,         - diploma de licenta                                      - 6 luni vechime in specialitate
     inspector de specialitate,        - concurs pentru ocuparea postului
     consilier, expert; gradul III

  6. Consilier, expert, inspector de   - diploma de licenta
     specialitate, referent de         - concurs pentru ocuparea postului
     specialitate, debutant

  7. Inginer, economist; specialist IA - diploma de licenta                                      - 6 ani si 6 luni vechime in
                                       - concurs pentru ocuparea postului                          specialitate

  8. Inginer, economist; gradul I      - diploma de licenta                                      - 3 ani si 6 luni vechime in
                                       - concurs pentru ocuparea postului                          specialitate

  9. Inginer, economist; gradul II     - diploma de licenta                                      - 6 luni vechime in specialitate
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  10. Inginer, economist; debutant     - diploma de licenta
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  11. Referent, subinginer,            - diploma de absolvire a invatamantului superior de       - 6 ani si 6 luni vechime in
      tehnician-economist,             scurta durata in specialitate                               specialitate
      conductor arhitect,              - concurs pentru ocuparea postului
      arhivist; I


  12. Referent, subinginer,            - diploma de absolvire a invatamantului superior de       - 3 ani si 6 luni vechime in
      tehnician-economist,             scurta durata in specialitate                               specialitate
      conductor arhitect,              - concurs pentru ocuparea postului
      arhivist; II

  13. Referent, subinginer,            - diploma de absolvire a invatamantului superior de       - 6 luni vechime in specialitate
      tehnician-economist,             scurta durata in specialitate
      conductor arhitect,              - concurs pentru ocuparea postului
      arhivist; III

  14. Referent, subinginer,            - diploma de absolvire a invatamantului superior de
      tehnician-economist,             scurta durata in specialitate
      conductor arhitect,              - concurs pentru ocuparea postului
      arhivist; debutant

  b) Functii de executie pe grade profesionale din serviciile de contencios

  15. Consilier juridic gradul IA      - diploma de licenta in specialitate                      - 6 ani si 6 luni vechime in
                                       - concurs pentru ocuparea postului                          specialitate

  16. Consilier juridic gradul I       - diploma de licenta in specialitate                      - 3 ani si 6 luni vechime in
                                       - concurs pentru ocuparea postului                          specialitate

  17. Consilier juridic gradul II      - diploma de licenta in specialitate
                                       - concurs pentru ocuparea postului                        - 6 luni vechime in specialitate

  18. Consilier juridic debutant       - diploma de licenta in specialitate
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  c) Functii de executie pe trepte profesionale

  19. Tehnician, merceolog, contabil,  - diploma de absolvire a invatamantului postliceal        - 6 ani si 6 luni vechime in
      referent; IA                     de specialitate                                             specialitate
                                       sau
                                       - diploma de bacalaureat
                                       - concurs pentru ocuparea postului
                                       sau

      tehnician IA                     - muncitori categoriile 5-6                               - 7 ani vechime in meserie
                                       - diploma de bacalaureat
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  20. Tehnician, merceolog, contabil,  - diploma de absolvire a invatamantului postliceal de     - 3 ani si 6 luni vechime in
      referent; I                      specialitate                                                specialitate
                                       sau
                                       - diploma de bacalaureat
                                       - concurs pentru ocuparea postului
                                       sau
      tehnician I                      - muncitori categoriile 4-5                               - 4 ani vechime in meserie
                                       - diploma de bacalaureat
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  21. Tehnician, merceolog, contabil,  - diploma de absolvire a invatamantului postliceal de     - 6 luni vechime in specialitate
      referent; II                     specialitate
                                       sau
                                       - diploma de bacalaureat
                                       - concurs pentru ocuparea postului
                                       sau
      tehnician II                     - muncitori categoriile 2-3                               - un an vechime in meserie
                                       - diploma de bacalaureat
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  22. Tehnician, merceolog, contabil   - diploma de absolvire a invatamantului postliceal de
      referent; debutant               specialitate
                                       sau
                                       - diploma de bacalaureat
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  B. Compartimente de informatica

  a) Functii de executie pe grade profesionale

  1. Analist, programator, inginer de  - diploma de licenta in specialitate                      - 6 ani si 6 luni vechime in
     sistem; IA                        - concurs pentru ocuparea postului                          activitatea de informatica

  2. Analist, programator, inginer de  - diploma de licenta in specialitate                      - 3 ani si 6 luni vechime in
     sistem; I                         - concurs pentru ocuparea postului                          activitatea de informatica

  3. Analist, programator, inginer de  - diploma de licenta in specialitate                      - 6 luni vechime in activitatea
     sistem; II                        - concurs pentru ocuparea postului                          de informatica

  4. Analist, programator, inginer de  - diploma de licenta in specialitate
     sistem; debutant                  - concurs pentru ocuparea postului

  5. Informatician, conductor          - diploma de absolvire a invatamantului superior de       - 6 ani si 6 luni vechime in
     tehnic; I                         scurta durata in specialitate                               specialitate
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  6. Informatician, conductor          - diploma de absolvire a invatamantului superior de       - 3 ani si 6 luni vechime in
     tehnic; II                        scurta durata in specialitate                               specialitate
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  7. Informatician, conductor          - diploma de absolvire a invatamantului superior de       - 6 luni vechime in specialitate
     tehnic; III                       scurta durata in specialitate
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  8. Informatician, conductor          - diploma de absolvire a invatamantului superior de
     tehnic; debutant                  scurta durata in specialitate
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  b) Functii de executie pe trepte profesionale

  9. Analist (programator) ajutor IA   - diploma de absolvire a invatamantului postliceal        - 6 ani si 6 luni vechime in
                                       sau                                                         activitatea informatica
                                       - diploma de bacalaureat
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  10. Analist (programator) ajutor I   - diploma de absolvire a invatamantului postliceal        - 3 ani si 6 luni vechime in
                                       sau                                                         activitatea informatica
                                       - diploma de bacalaureat
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  11. Analist (programator) ajutor II  - diploma de absolvire a invatamantului postliceal        - 6 luni vechime in activitatea
                                       sau                                                          informatica
                                       - diploma de bacalaureat
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  12. Analist (programator) debutant   - diploma de absolvire a invatamantului postliceal
                                       sau
                                       - diploma de bacalaureat
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  13. Operator, controlor date; I      - diploma de absolvire a invatamantului postliceal        - 6 ani si 6 luni vechime in
                                       sau                                                         activitate
                                       - diploma de bacalaureat
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  14. Operator, controlor date; II     - diploma de absolvire a invatamantului postliceal        - 3 ani si 6 luni vechime in
                                       sau                                                         activitate
                                       - diploma de bacalaureat
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  15. Operator, controlor date; III    - diploma de absolvire a invatamantului postliceal        - 6 luni vechime in activitate
                                       sau
                                       - diploma de bacalaureat
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  16. Operator, controlor date;        - diploma de absolvire a invatamantului postliceal
      debutant                         sau
                                       - diploma de bacalaureat
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  NOTĂ:

  Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat funcţiile de la poziţiile 19-22, cu respectarea prevederilor legale, până la data prezentelor criterii, sunt şi rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcţiilor respective.

  VI. Personalul din activitatea de secretariat - administrativ, gospodărire, întreţinere - reparaţii şi de deservire

  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr.            Funcţia
  crt.     (gradul sau treapta                                                                     Vechimea minimă în muncă
              profesională)             Studii şi criterii la angajare şi promovare                    sau în specialitate
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    0               1                                       2                                                  3
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  a) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

  1. Administrator I                   - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal        - 4 ani vechime în activitate
                                       de specialitate economic sau tehnic
                                       sau
                                       - diplomă de bacalaureat în profil economic sau tehnic
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  2. Administrator II                  - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal        - un an vechime în activitate
                                       de specialitate economic sau tehnic
                                       sau
                                       - diplomă de bacalaureat în profil economic sau tehnic
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  3. Şef depozit I                     - diplomă de bacalaureat
                                       - concurs pentru ocuparea postului                        - 3 ani vechime în activitate

  4. Şef depozit II                    - diplomă de bacalaureat
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  5. Casier, magaziner; funcţionar,    - diplomă de bacalaureat                                  - 6 luni vechime în activitate
     arhivar                           sau
                                       - diplomă de absolvire a şcolii generale
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  6. Casier, magaziner; funcţionar,    - diplomă de bacalaureat
     arhivar; debutant                 sau
                                       - diplomă de absolvire a şcolii generale
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  7. Stenodactilograf,                 - diplomă de bacalaureat                                  - 3 ani şi 6 luni vechime în
     secretar-dactilograf,             - concurs pentru ocuparea postului                          activitate
     dactilograf; IA

  8. Stenodactilograf,                 - diplomă de bacalaureat sau                              - 6 luni vechime în activitate
     secretar-dactilograf,             - diplomă de absolvire a şcolii generale
     dactilograf I                     - concurs pentru ocuparea postului

  9. Stenodactilograf,                 - diplomă de bacalaureat sau
     secretar-dactilograf,             - diplomă de absolvire a şcolii generale
     dactilograf debutant              - concurs pentru ocuparea postului

  10. Secretar                         - diplomă de bacalaureat sau                              - 6 luni vechime în activitate
                                       - diplomă de absolvire a şcolii generale
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  11. Secretar debutant                - diplomă de bacalaureat sau
                                       - diplomă de absolvire a şcolii generale
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  12. Şef formaţie pază/pompieri       - diplomă de bacalaureat sau
                                       - diplomă de absolvire a şcolii generale
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  13. Portar, paznic, pompier,         - diplomă de absolvire a şcolii generale
      îngrijitor, guard, bufetier,     - concurs pentru ocuparea postului
      manipulant bunuri, curier

  14. Maistru I                        - diplomă de absolvire a şcolii tehnice de maiştri       - 3 ani vechime ca maistru
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  15. Maistru II                       - diplomă de absolvire a şcolii tehnice de maiştri       - 9 ani vechime în meserie
                                       - concurs pentru ocuparea postului


  b) Criterii de studii şi vechime pentru muncitorii calificaţi din activitatea de întreţinere-reparaţii, laboranţi determinări
  fizico-chimice, preparatori ser vaccin etc.
  16. Muncitor calificat I             - concurs pentru ocuparea postului                        - 9 ani vechime în
  17. Muncitor calificat II            - concurs pentru ocuparea postului                        - 6 ani vechime în
  18. Muncitor calificat III           - concurs pentru ocuparea postului                        - 3 ani vechime în
  19. Muncitor calificat IV            - concurs pentru ocuparea postului
  20. Muncitor necalificat I           - concurs pentru ocuparea postului

  21. Muncitor necalificat II          - concurs pentru ocuparea postului
      - fără sporuri  c) Personal operativ şi muncitori operativi

  22. Bucătar, cofetar, ospătar,       - concurs pentru ocuparea postului                        - 6 ani vechime în
  agent contractări achiziții                                                                    meserie
  lucrător comercial etc. I

  23. Bucătar, cofetar, ospătar,       - concurs pentru ocuparea postului                        - 3 ani vechime în
  agent contractări achiziții                                                                    meserie
  lucrător comercial etc. II - III

  24. Bucătar, cofetar, ospătar,       - concurs pentru ocuparea postului
  agent contractări achiziții
  lucrător comercial etc. IV

  d) Încadrarea şoferilor pe trepte profesionale în funcţie de capacitatea de transport a autovehiculului

  25. Şofer I                          - autovehicul şi tractor rutier cu remorcă,               - 3 ani vechime în activitate
                                       cu capacitatea de peste 2 t, şi autovehicul de            ca şofer
                                       transport de persoane cu peste 8 locuri
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  26. Şofer II                         - autovehicul cu capacitatea până la 2 t inclusiv
                                       şi autovehicul de transport de persoane cu până la
                                       8 locuri inclusiv
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  e) Muncitori calificaţi - telefonist

  27. Muncitor calificat II            - centrală telefonică cu peste 400 de posturi telefonice  - 6 ani vechime în activitate
      (telefonist)                     în funcţie, exclusiv posturile telefonice din derivaţie
                                       - certificat de calificare pentru meseria de telefonist
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  28. Muncitor calificat III           - centrală telefonică cu 50-400 de posturi telefonice     - 3 ani vechime în activitate
      (telefonist)                     în funcţie
                                       - certificat de calificare pentru meseria de telefonist
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  29. Muncitor calificat IV            - centrală telefonică cu până la 50 de posturi
      (telefonist)                     telefonice în funcţie
                                       - certificat de calificare pentru meseria de telefonist
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  (la 30-03-2017, Tabelul din Capitolul VI a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 244 din 7 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 30 martie 2017 )
  NOTĂ:

  Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat funcţiile de la poziţiile 1-15, cu respectarea prevederilor legale, până la data prezentelor criterii, sunt şi rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcţiilor respective.
  Încadrarea pe funcţiile de muncitori de la poziţiile 16-24 se face pe baza actelor de studii (calificare) pentru fiecare meserie, care conferă dreptul exercitării meseriei în care s-au pregătit.
  Categoriile de calificare ce pot fi utilizate pentru fiecare meserie sunt cele prevăzute în Indicatorul Tarifar de Calificare (ITC).
  Pentru celelalte categorii de muncitori încadraţi potrivit prevederilor ITC în vigoare se va respecta echivalarea categoriilor de calificare cu treptele profesionale.
  Şoferii trebuie să posede permis de conducere pentru şofer profesionist sau diplomă de absolvire a învăţământului mediu ori profesional de specialitate.

  VII. Funcţii de specialitate din alte sectoare de activitate care se utilizează în unităţile sanitare publice
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Nr.              Functia                  Studii si criterii la angajare si promovare           Vechimea minima in munca
  crt. (gradul sau treapta profesionala)                                                             sau in specialitate
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    0               1                                       2                                                3
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Unitati de cultura

  a) Functii de executie pe grade profesionale

  1. Documentarist, traducator,        - diploma de licenta in specialitate                      - 6 ani si 6 luni vechime in
     desenator artistic; gradul I      - concurs pentru ocuparea postului                        specialitate


  2. Documentarist, traducator,        - diploma de licenta in specialitate                      - 3 ani si 6 luni vechime in
     desenator artistic; gradul II     - concurs pentru ocuparea postului                        specialitate

  3. Documentarist, traducator,        - diploma de licenta in specialitate                      - 6 luni vechime in specialitate
     desenator artistic; gradul III    - concurs pentru ocuparea postului

  4. Documentarist, traducator,        - diploma de licenta in specialitate
     desenator artistic; debutant      - concurs pentru ocuparea postului

  5. Bibliotecar gradul IA             - diploma de licenta in specialitate                      - 6 ani si 6 luni vechime in
                                       - concurs pentru ocuparea postului                        specialitate

  6. Bibliotecar gradul I              - diploma de licenta in specialitate                      - 3 ani si 6 luni vechime in
                                       - concurs pentru ocuparea postului                        specialitate

  7. Bibliotecar gradul II             - diploma de licenta in specialitate                      - 6 luni vechime in specialitate
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  8. Bibliotecar debutant              - diploma de licenta in specialitate
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  9. Bibliotecar,                      - diploma de absolvire a invatamantului superior de       - 6 ani si 6 luni vechime in
     bibliotecar-arhivist              scurta durata de specialitate                             specialitate
     gradul I                          - concurs pentru ocuparea postului


  10. Bibliotecar,                     - diploma de absolvire a invatamantului superior de       - 3 ani si 6 luni vechime in
      bibliotecar-arhivist             scurta durata de specialitate                             specialitate
      gradul II                        - concurs pentru ocuparea postului


  11. Bibliotecar,                     - diploma de absolvire a invatamantului superior de       - 6 luni vechime in specialitate
      bibliotecar-arhivist             scurta durata de specialitate
      gradul III                       - concurs pentru ocuparea postului

  12. Bibliotecar,                     - diploma de absolvire a invatamantului superior de
      bibliotecar-arhivist             scurta durata de specialitate
      debutant                         - concurs pentru ocuparea postului

  b) Functii de executie pe trepte profesionale

  13. Bibliotecar treapta I            - diploma de absolvire a invatamantului postliceal de     - 6 ani si 6 luni vechime in
                                       specialitate                                              activitate
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  14. Bibliotecar treapta II           - diploma de absolvire a invatamantului postliceal de     - 3 ani si 6 luni vechime in
                                       specialitate                                              activitate
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  15. Bibliotecar treapta III          - diploma de absolvire a invatamantului postliceal de     - 6 luni vechime in activitate
                                       specialitate
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  16. Bibliotecar debutant             - diploma de absolvire a invatamantului postliceal de
                                       specialitate
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  17. Bibliotecar, treapta IA          - diploma de bacalaureat                                  - 6 ani si 6 luni vechime in
                                       - concurs pentru ocuparea postului                        activitate

  18. Bibliotecar, treapta I           - diploma de bacalaureat                                  - 3 ani si 6 luni vechime in
                                       - concurs pentru ocuparea postului                        activitate

  19. Bibliotecar, treapta II          - diploma de bacalaureat                                  - 6 luni vechime in activitate
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  20. Bibliotecar, debutant            - diploma de bacalaureat
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  21. Fotograf, laborant foto;         - diploma de bacalaureat                                  - 6 ani si 6 luni vechime in
      treapta IA                       sau                                                       activitate
                                       - diploma de absolvire a scolii generale
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  22. Fotograf, laborant foto;         - diploma de bacalaureat                                  - 3 ani si 6 luni vechime in
      treapta I                        sau                                                       activitate
                                       - diploma de absolvire a scolii generale
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  23. Fotograf, laborant foto;         - diploma de bacalaureat                                  - 6 luni vechime in activitate
      treapta II                       sau
                                       - diploma de absolvire a scolii generale
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  24. Fotograf, laborant foto;         - diploma de bacalaureat
      debutant                         sau
                                       - diploma de absolvire a scolii generale
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  25. Garderobier                      - diploma de bacalaureat
                                       sau
                                       - diploma de absolvire a scolii generale
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  2. Navigatie

  1. Capitan                           - diploma de bacalaureat                                  - 2 ani vechime in activitate
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  2. Ofiter punte                      - diploma de bacalaureat
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  3. Ofiter mecanic, ofiter            - diploma de bacalaureat
     electrician                       - concurs pentru ocuparea postului

  4. Conducator salupa                 - diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire         - un an vechime in activitate
                                       a scolii generale
                                       - certificat de capacitate si certificat de calificare
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  5. Motorist, marinar                 - diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire         - 6 luni vechime in activitate
                                       a scolii generale si certificat de calificare
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  6. Motorist, marinar; debutant       - diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire
                                       a scolii generale si certificat de calificare
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  3. Sanitar-veterinar

  a) Functii de executie pe grade profesionale

  1. Medic veterinar gradul I/Medic    - diploma de medic veterinar                              - 6 ani si 6 luni vechime in
     primar veterinar                  - examen de medic primar veterinar                        specialitate
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  2. Medic veterinar gradul II         - diploma de medic veterinar                              - 3 ani si 6 luni vechime in
                                       - concurs pentru ocuparea postului                        specialitate

  3. Medic veterinar gradul III        - diploma de medic veterinar                              - 6 luni vechime in specialitate
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  4. Medic veterinar debutant          - diploma de medic veterinar
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  5. Asistent veterinar IA (SSD)       - diploma de absolvire a invatamantului superior          - 6 ani si 6 luni vechime in
                                       de scurta durata in specialitate                          specialitate
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  6. Asistent veterinar I (SSD)        - diploma de absolvire a invatamantului superior          - 3 ani si 6 luni vechime in
                                       de scurta durata in specialitate                          specialitate
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  7. Asistent veterinar II (SSD)       - diploma de absolvire a invatamantului superior          - 6 luni vechime in specialitate
                                       de scurta durata in specialitate
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  8. Asistent veterinar debutant       - diploma de absolvire a invatamantului superior
     (SSD)                             de scurta durata in specialitate
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  b) Functii de executie pe trepte profesionale

  9. Tehnician; asistent veterinar IA  - diploma de scoala postliceala in specialitate           - 6 ani si 6 luni vechime in
                                       sau                                                       specialitate
                                       - diploma de studii medii de specialitate
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  10. Tehnician; asistent veterinar I  - diploma de scoala postliceala de specialitate           - 3 ani si 6 luni vechime in
                                       sau                                                       specialitate
                                       - diploma de studii medii de specialitate
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  11. Tehnician; asistent veterinar II - diploma de scoala postliceala de specialitate           - 6 luni vechime in specialitate
                                       sau
                                       - diploma de studii medii de specialitate
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  12. Tehnician, asistent veterinar;   - diploma de scoala postliceala de specialitate
      debutant                         sau
                                       - diploma de studii medii de specialitate
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  VIII. Criterii de studii şi vechime pentru funcţii de conducere

  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr.              Funcţia                         Criterii de studii                              Vechimea minimă în specialitate
  crt.
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    0               1                                       2                                                3
  ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  A. Unităţile sanitare publice*)

  1. Director general                  - diplomă de licenţă în specialitate                      - 5 ani vechime în specialitate
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  2. Director general adjunct,         - diplomă de licenţă în specialitate                      - 5 ani vechime în specialitate
     director, director executiv       - concurs pentru ocuparea postului

  3. Director resurse umane            - diplomă de licenţă în specialitate                      - 5 ani vechime în specialitate
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  4. Director adjunct ştiinţific       - diplomă de licenţă în specialitate                      - 5 ani vechime în specialitate
                                       - cercetător ştiinţific gradele I, II sau III
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  5. Director adjunct                  - diplomă de licenţă în specialitate                      - 5 ani vechime în specialitate
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  6. Medic şef (ambulator de           - diplomă de licenţă în specialitate                      - 5 ani vechime în specialitate
     specialitate, centru medical,     - medic primar sau specialist
     centru de excelenţă, centru de    - concurs pentru ocuparea postului
     sănătate multifuncţional, unităţi
     fără personalitate juridică)

  7. Medic (farmacist, biolog,         - conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii
     biochimist, chimist, psiholog)    şi familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor
     şef secţie, şef laborator şi      metodologii privind angajarea, transferarea şi detaşarea
     altele similare, şef serviciu     medicilor, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi
     medicină legală şi anatomie       chimiştilor, precum şi a altui personal de specialitate
     patologică                        cu studii superioare din unităţile sanitare publice,
                                       cu modificările şi completările ulterioare,
                                       sau
                                       - conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii
                                       publice nr. 1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind
                                       organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea
                                       funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de
                                       serviciu din unităţile sanitare publice

  8. Asistent medical şef pe unitate   - diplomă de licenţă în domeniul medical                  - 5 ani vechime în funcţia de
                                       sau                                                       asistent medical
                                       - diplomă de absolvire a învăţământului superior de
                                       scurtă durată în domeniul medical
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  9. Asistent medical şef ambulator    - diplomă de licenţă în domeniul medical                  - 3 ani vechime în funcţia de
     de specialitate, centru medical,                                                            asistent medical
     centru de excelenţă, centru de    sau
     sănătate multifuncţional, şef     - diplomă de absolvire a învăţământului superior de       - 5 ani vechime în funcţia de
     secţie, şef laborator etc.        scurtă durată în domeniul medical                         asistent medical
                                       sau
                                       - diplomă de şcoală sanitară postliceală
                                       - sunt asistenţi medicali principali
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  B. Unităţile de cercetare ştiinţifică medicală

  10. Şef secţie                       - diplomă de licenţă în specialitate                      - 5 ani vechime în specialitate
                                       - cercetător ştiinţific gradele I, II şi III
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  11. Şef laborator                    - diplomă de licenţă în specialitate                      - 5 ani vechime în specialitate
                                       - cercetător ştiinţific gradele I, II şi III
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  C. Activitatea administrativă din unităţile sanitare

  12. Director adjunct                 - diplomă de licenţă în profilul economic                 - 3 ani vechime în specialitatea
      financiar-contabil               - concurs pentru ocuparea postului                        studiilor absolvite

  13. Director adjunct economic        - diplomă de licenţă în profilul economic                 - 3 ani vechime în specialitatea
                                       - concurs pentru ocuparea postului                        studiilor absolvite

  14. Contabil-şef                     - diplomă de licenţă în profilul economic                 - 2 ani vechime în specialitatea
                                       - concurs pentru ocuparea postului                        studiilor absolvite


  15. Șef serviciu                     - diplomă de licență în specialitatea serviciului         - 2 ani vechime în
                                                                                                 specialitate
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  16. Șef birou                        - diplomă de licență în specialitatea biroului            - 2 ani vechime în
                                                                                                 specialitate
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  17. Șef atelier                      - diplomă de licență a învățământului tehnic              - 2 ani vechime în
                                                                                                 specialitate
                                       - concurs pentru ocuparea postului

  18. Șef laborator                    - diplomă de licență în specialitate                      - 2 ani vechime în
                                       - concurs pentru ocuparea postului                        specialitate

  19. Șef oficiu                       - diplomă de licență în specialitate                      - 2 ani vechime în
                                       - concurs pentru ocuparea postului                        specialitate

  20. Şef formaţie muncitori           - diplomă de licenţă a învăţământului tehnic              - 2 ani vechime în specialitate
                                       sau
                                       - diplomă de absolvire a învăţământului superior de       - 3 ani vechime în specialitate
                                       scurtă durată în specialitate
                                       sau
                                       - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de     - 3 ani vechime în specialitate
                                       specialitate
                                       sau
                                       - diplomă de bacalaureat                                  - 3 ani vechime în specialitate
                                       - concurs pentru ocuparea postului
  21. Șef echipă muncitori             - concurs pentru ocuparea postului                        - 3 ani vechime în
                                                                                                 meserie
  D. Servicii de ambulanță             - diplomă de licență în specialitate                      - acordul scris al
  22. Medic coordonator                - medic primar/medic specialist/medic                     sindicatului
  substație                                                                                      reprezentativ
  Serviciul de ambulanță                                                                         reprezentat de Federația
  București-Ilfov/substație                                                                      Națională Sindicală
  serviciul de ambulanță                                                                         Ambulanța din România
  județean

  23. Asistent medical                 - diplomă de licență în domeniul medical sau diplomă      - 5 ani vechime în
  coordonator substație                de absolvire a învățământului superior de scurtă durată   serviciul de ambulanță
  Serviciul de ambulanță               în domeniul medical sau diplomă de școală sanitară        - acordul scris al
  București - Ilfov/substație          postliceală                                               sindicatului
  serviciul de ambulanță                                                                         reprezentativ
  județean                                                                                       reprezentat de Federația
                                                                                                 Națională Sindicală
                                                                                                 Ambulanța din România

  24. Asistent medical                 - diplomă de licență în domeniul medical sau diplomă      - 5 ani vechime în
  responsabil cu stocul 3 de           de absolvire a învățământului superior de scurtă          serviciul de ambulanță
  medicamente (stocul de               durată în domeniul medical sau diplomă de școală          - acordul scris al
  urgență din Stația centrală          sanitară postliceală                                      sindicatului
  a Serviciului de ambulanță                                                                     reprezentativ
  București - Ilfov și                                                                          reprezentat de Federația
  stațiile centrale din                                                                          Națională Sindicală
  serviciile de ambulanță                                                                        Ambulanța din România
  județene 

  25. Ambulanțier cu atribuții         - diplomă de bacalaureat                                  - 5 ani vechime în
  de avizare tehnică substație         sau                                                       serviciul de ambulanță
  Serviciul de ambulanță               - diplomă de absolvire a liceului                         - acordul scris al
  București-Ilfov/substație            - permis de conducere pentru șofer profesionist valabil   sindicatului
  serviciul de ambulanță               pentru autovehicule din categoriile B și C sau            reprezentativ
  județean                             certificate de calificare                                 reprezentat de Federația
                                       - diplomă de absolvire a cursului de ambulanțier conform  Națională Sindicală
                                       ordinului ministrului sănătății privind înființarea       Ambulanța din România
                                       școlii de ambulanțieri în cadrul Stației de Salvare a
                                       Municipiului București, actual Serviciul de ambulanță
                                       București-Ilfov, precum și în alte servicii județene
                                       de ambulanță acreditate prin ordin al ministrului
                                       sănătății

  (la 16-03-2017, Tabelul din Capitolul VIII a fost modificat de Punctele 7 și 8, Articolul I din ORDINUL nr. 244 din 7 martie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 16 martie 2017 )
  *) Nu se utilizează pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor.
  NOTĂ:
  Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat funcţiile de la poziţiile 8 şi 9, cu respectarea prevederilor legale, până la data prezentelor criterii, sunt şi rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcţiilor respective.
  Persoanele încadrate în unităţile sanitare înainte de apariţia prezentelor criterii de studii şi vechime, cu respectarea reglementărilor legale, şi care nu îndeplinesc criteriile prezentate vor putea ocupa în continuare aceleaşi funcţii.

  ------