HOTĂRÂRE nr. 544 din 7 aprilie 2004
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.621/2003 pentru organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 28 aprilie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 1.621/2003 pentru organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 23 ianuarie 2004, se modifică după cum urmează:
  1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a construcţiilor, anexelor şi a terenului aferent, aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică ICI Bucureşti, situate în municipiul Bucureşti, bd. Mareşal Alexandru Averescu nr. 8-10, sectorul 1, precum şi a imobilului - apartament de 3 camere, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Ferdinand nr. 24, bl. O7, sc. B, parter, ap. 2, judeţul Vâlcea, aflat în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică ICI Bucureşti, imobile identificate potrivit anexei nr. 1.
  (2) Se aprobă trecerea din domeniul privat al statului în proprietatea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, cu titlu gratuit, a imobilelor prevăzute la alin. (1)."
  2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,
  Dan Nica
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 7 aprilie 2004.
  Nr. 544.


  Anexa
  (anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.621/2003)
                               DATELE DE IDENTIFICARE
             a imobilelor care trec din domeniul public al statului şi
          din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
                     în Informatică - ICI Bucureşti în domeniul
              privat al statului şi care se transmit cu titlu gratuit
                      în patrimoniul Institutului Naţional de
                Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti
   
  Nr. M.F.P. Codul de cla- sifi- care Denu- mirea Descri- erea tehnică (pe scurt) Vecină- tăţile (după caz, pe scurt) Adresa Anul do- bân- di- rii/ dă- rii în fo- lo- sin- ţă Valoarea de inventar - lei - Situ- aţia juri- dică Tipul bunu- lui
  96.964 8.29.06 Teren Supra- faţa = 397.650 mp A.D.P. secto- rul 1, bl.nr. 807, bl.nr. 65 Ţara: Româ- nia, muni- cipiul Bucu- reşti, bd. Mare- şal Ale- xandru Ave- rescu nr.8- 10, secto- rul 1 1976 12.300.000.000 În admi- nis- trare Imo- bil
  96.965 8.29.06 Sediu corp A S+P+7 A.D.P. secto- rul 1, bl.nr. 807, bl.nr. 65 Ţara: Româ- nia, muni- cipiul Bucu- reşti, bd. Mare- şal Ale- xandru Ave- rescu nr.8- 10, secto- rul 1 1976 35.586.000.000 În admi- nis- trare Imo- bil
  96.966 8.29.06 Sediu corp B S+P+1 A.D.P. secto- rul 1, bl.nr. 807, bl.nr. 65 Ţara: Româ- nia, muni- cipiul Bucu- reşti, bd. Mare- şal Ale- xandru Ave- rescu nr.8- 10, secto- rul 1 1972 5.164.000.000 În admi- nis- trare Imo- bil
  96.967 8.29.06 Sediu corp P A.D.P. secto- rul 1, bl.nr. 807, bl.nr. 65 Ţara: Româ- nia, muni- cipiul Bucu- reşti, bd. Mare- şal Ale- xandru Ave- rescu nr.8- 10, secto- rul 1 1930 357.000.000 În admi- nis- trare Imo- bil
  96.968 8.29.06 Apar- ta- ment 3 came- re Ţara: Româ- nia, muni- cipiul Râmni- cu Vâlcea str. Ferdi- nand nr.24, bl.O7, sc.B, parter ap.2 2000 176.000.000 În admi- nis- trare Imo- bil

  ------