ORDONANTA URGENTA Nr. 1 din 8 martie 1995
cu privire la condiţiile de creştere a salariilor în anul 1995 la regii autonome şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 46 din 10 martie 1995  În temeiul prevederilor art 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Articolul 1

  (1) Creşterea salariilor în anul 1995 la regiile autonome, inclusiv la cele de interes local, precum şi la societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, se va realiza în stricta corelatie cu evoluţia producţiei sau volumului de activitate şi cu creşterea productivitatii muncii sau a altor indicatori care reflecta eficienta economică a activităţii desfăşurate.
  (2) Regiile autonome, inclusiv cele de interes local, precum şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat pot negocia drepturile salariale numai cu încadrarea stricta în fondul destinat plăţii acestora, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat potrivit reglementărilor în vigoare.


  Articolul 2

  (1) În anul 1995, regiile autonome, inclusiv cele de interes local, precum şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat vor putea utiliza lunar un fond de salarii corespunzător producţiei sau volumului de activitate realizat, fără a depăşi fondul anual aprobat prin bugetul de venituri şi cheltuieli.
  (2) În condiţiile aplicării prevederilor alin. (1), în cursul anului 1995, creşterea salariului mediu faţă de cel aferent lunii noiembrie 1994 se admite ca fiind justificată, dacă aceasta a fost determinata de:
  - preluarea unei părţi din efectul creşterii productivitatii muncii, respectiv a eficientei economice a activităţii, determinat pe baza indicatorilor specifici aprobaţi prin hotărâre a Guvernului;
  - modificarea ponderii încadrării personalului la niveluri de salarizare ca urmare a creşterii sau reducerii numărului mediu de personal;
  - acordarea în perioada respectiva a unor drepturi salariale cu caracter ocazional, luat în calcul la nivelul negociat în anul 1994 şi care nu se regăsesc în salariul mediu aferent lunii noiembrie 1994;
  - majorarea salariilor cu valoarea indexării medii pe salariat stabilită prin hotărâre a Guvernului.
  (3) În cazul în care salariul mediu aferent lunii noiembrie 1994 a fost sub nivelul celui la care unitatea ar fi avut dreptul fără plata unui impozit suplimentar potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 13/1994, asa cum a fost aprobată prin Legea nr. 53/1994, salariul mediu din luna noiembrie în raport cu care se aplică prevederile alin. (2) va fi cel calculat pentru luna noiembrie 1994 în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 13/1994, asa cum a fost aprobată prin Legea nr. 53/1994.
  (4) Încadrarea în prevederile alin. (2) se urmăreşte lunar şi cumulat de la aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă de către fiecare regie autonomă şi societate comercială cu capital majoritar de stat.


  Articolul 3

  În situaţia creşterii salariului mediu fără încadrarea în prevederile art. 2 alin. (2), se dispun următoarele măsuri:
  a) la regiile autonome, inclusiv la cele de interes local, fondul de salarii consumat suplimentar ca urmare a creşterii nejustificate a salariului mediu se recuperează din fondul de salarii la care unitatea are dreptul în luna următoare, iar persoanele fizice găsite răspunzătoare se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei;
  b) la societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, depăşirea nejustificată a salariului mediu atrage după sine plata de către unitate a unui impozit suplimentar egal cu de 5 ori suma corespunzătoare depăşirii, calculată în raport cu numărul de personal realizat. Impozitul suplimentar se include pe costuri şi cu aceeaşi suma se diminuează şi baza de calcul în funcţie de care se stabileşte participarea la profit a managerului.


  Articolul 4

  Impozitul suplimentar calculat potrivit art. 3 lit. b) se virează la bugetul de stat în termen de 10 zile de la plata chenzinei a doua a salariilor, aferentă ultimei luni a fiecărui trimestru.


  Articolul 5

  (1) Pentru societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi regiile autonome ce se vor înfiinţa în cursul anului 1995, salariul mediu aferent lunii noiembrie 1994 se stabileşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale împreună cu Ministerul Finanţelor, ţinând seama de structura personalului, profilul unităţii şi salariile medii ale altor unităţi cu activitate similară, pe baza documentaţiei prezentate în acest sens.
  (2) Regiile autonome, inclusiv cele de interes local, precum şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, la care se produc modificări faţă de luna noiembrie 1994 ca urmare a reorganizării activităţii acestora, vor lua ca baza de calcul în aplicarea prevederilor art. 2 salariul mediu aferent lunii noiembrie 1994, corespunzător activităţii rămase după reorganizare.


  Articolul 6

  Utilizarea în calcule a unor date eronate care conduc la stabilirea unui salariu mediu mai mare decît cel care rezultă din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă constituie contravenţie, iar persoanele vinovate se sancţionează cu amendă între 500.000 lei şi 1.000.000 lei.


  Articolul 7

  (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 3 lit. a) şi la art. 6 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele cu atribuţii de control şi alte persoane anume împuternicite din cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor, precum şi din cadrul unităţilor teritoriale de specialitate ale acestora.
  (2) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.


  Articolul 8

  Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale împreună cu Ministerul Finanţelor, ca organe de specialitate, vor emite norme cu caracter metodologic în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, care se vor publică în Monitorul Oficial al României.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  -----------------
  p. Ministru de stat,
  ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Adrian Neacsu,
  secretar de stat
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  --------------------