LEGE nr. 119 din 20 iunie 2019pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iunie 2019
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 1 martie 2017, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2017, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 8 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
  d) medic, în localitățile din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei «Delta Dunării», stabilite potrivit Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei «Delta Dunării», republicată, cu modificările ulterioare, și în localitățile izolate sau unde atragerea personalului se face cu dificultate.
  2. La articolul 12, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Salariul de bază și celelalte drepturi salariale ale asistentului medical comunitar și moașei se stabilesc potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru funcția de asistent medical, pe grade/trepte profesionale și pe nivel de studii, conform anexei nr. II - Familia ocupațională de funcții bugetare «Sănătate și asistență socială», cap. I pct. 3 «Instituții și unități de asistență socială/servicii sociale cu sau fără cazare» și cap. II «Reglementări specifice personalului din sănătate, din unitățile de asistență medico-socială și din unitățile de asistență socială/servicii sociale».(4) Salariul de bază și celelalte drepturi salariale ale mediatorului sanitar se stabilesc potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr. II - Familia ocupațională de funcții bugetare «Sănătate și asistență socială», cap. I pct. 3 «Instituții și unități de asistență socială/servicii sociale cu sau fără cazare» și cap. II «Reglementări specifice personalului din sănătate, din unitățile de asistență medico-socială și din unitățile de asistență socială/servicii sociale», pentru funcția de instructor de educație.3. La articolul 12, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Salariul de bază și celelalte drepturi salariale ale medicului se stabilesc în conformitate cu Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, pe grade profesionale, conform anexei nr. II - Familia ocupațională de funcții bugetare «Sănătate și asistență socială», cap. I pct. 2 «Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unități sanitare și unități de asistență medico-socială» lit. a) subpct. a.4 și cap. II «Reglementări specifice personalului din sănătate, din unitățile de asistență medico-socială și din unitățile de asistență socială/servicii sociale4. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 13
  (1) Finanțarea cheltuielilor de personal pentru medicii, asistenții medicali comunitari, mediatorii sanitari și moașele care își desfășoară activitatea potrivit prevederilor art. 10, precum și a cheltuielilor determinate de aplicarea standardelor minime de dotare se asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Sănătății, în limita creditelor bugetare aprobate pentru activitatea de asistență medicală comunitară cu această destinație și a normativului de personal aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile de asistență medico-sociale și a unor normative privind personalul din unitățile de asistență medico-socială și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară, cu modificările ulterioare.
  5. La articolul 15, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:(2) Autoritățile administrației publice locale din localitățile din Munții Apuseni, din Rezervația Biosferei «Delta Dunării» și din localitățile izolate sau unde atragerea personalului medical se face cu dificultate asigură un spațiu funcțional, precum și bunurile și serviciile necesare întreținerii și funcționării activității medicale a echipei medicale, componentă a activității de asistență medicală comunitară, formată din medic, asistent medical comunitar, moașă.(3) Modalitatea de asigurare a spațiului de funcționare, precum și a bunurilor și serviciilor necesare întreținerii și funcționării activității de asistență medicală comunitară este stabilită prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.6. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 19

  Ministerul Sănătății exercită controlul privind respectarea legislației specifice organizării, funcționării și finanțării activității de asistență medicală comunitară, mijloacele de control urmând a fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  București, 20 iunie 2019.
  Nr. 119.
  -----