HOTĂRÂRE nr. 82 din 15 februarie 2019privind aprobarea modelului listei de susținători care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 18 februarie 2019
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 18 alin. (2) și art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă modelul listei de susținători care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  p. Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Zsombor Vajda

  București, 15 februarie 2019.
  Nr. 82.

  ANEXĂ

  Modelul listei de susținători care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România
  în Parlamentul European din anul 2019

  LISTA SUSȚINĂTORILOR
  ................................................................
  (denumirea partidului politic, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale,
  alianței politice, alianței electorale sau numele și prenumele candidatului independent, după caz)
  la alegerile pentru Parlamentul European din 26 mai 2019
  Nr. crt.SemnăturaNumelePrenumeleData nașteriiAct de identitate
  DenumireSerieNumăr
  1.


  2.


  3.


  4.


  5.


  6.


  7.


  8.


  9.


  10.


  11.


  12.


  13.


  14.


  15.


  ...  Subsemnatul ....................................*), domiciliat în .............................., născut la data de ............. în comuna/orașul/municipiul ......................................., județul ............, posesor al C.I.(B.I.) seria ...... nr. ......., CNP ........................, declar pe propria răspundere că toate datele și semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de ....... poziții, corespund realității.
  *) Se înscriu numele și prenumele persoanei care a întocmit lista.

  Data ................
  Semnătura ........................

  N O T E:
  Lista susținătorilor este act public și se află sub incidența art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.
  În afara elementelor obligatorii, lista de susținători poate conține orice alte date de identificare ale partidului politic, ale alianței politice, ale alianței electorale, ale organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale sau ale candidatului independent.
  Declarația se completează, se semnează și se datează pe fiecare filă de către persoana care a întocmit lista susținătorilor.

  -----