SCHEMĂ DE AJUTOARE DE MINIMIS din 27 aprilie 2018sub formă de împrumuturi pentru întreprinderi mici și mijlocii în cadrul Programului operațional Competitivitate
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 22 mai 2018 Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 351 din 27 aprilie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 433 din 22 mai 2018.


  Capitolul I Prevederi generale

  Articolul 1
  (1) Prezentul ordin instituie o schemă de ajutor de minimis sub formă de împrumuturi pentru întreprinderi mici și mijlocii (IMM) în cadrul Programului operațional Competitivitate, prin axa prioritară 1, acțiunea 1.2.2 „Instrumente de creditare și măsuri de capital de risc“, denumită în continuare schemă.(2) Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se va face cu respectarea următoarelor acte normative:
  a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24.12.2013 (denumit în continuare Regulamentul de minimis);
  b) Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20.12.2013;
  c) Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20.12.2013;
  d) Recomandarea Comisiei 2003/361/CE din 6 mai 2003 cu privire la definiția microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii;
  e) Decizia Comisiei Europene C(2014) 10.233 din 19 decembrie 2014 de aprobare a Programului operațional Competitivitate;
  f) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020.
  (3) Prezenta schemă este exceptată de la obligația de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din Regulamentul de minimis.


  Capitolul II Obiectivul schemei

  Articolul 2

  Obiectivul prezentei scheme constă în facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare prin intermediul unor împrumuturi.


  Capitolul III Definiții

  Articolul 3

  În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:1. furnizor al ajutorului de minimis este Ministerul Fondurilor Europene, denumit în continuare MFE, prin intermediul Autorității de management pentru Programul operațional Competitivitate, denumită în continuare AM POC;2. administratorul schemei este Fondul European de Investiții (FEI), instituție financiară europeană, parte din Grupul Băncii Europene de Investiții, cu sediul în Luxemburg;3. Acordul de finanțare este acordul de finanțare încheiat între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Fondurilor Europene, și FEI la 20 septembrie 2016, cu privire la desemnarea FEI pentru implementarea unor instrumente financiare în cadrul POC;4. subadministratorii schemei sunt intermediarii financiari care vor fi desemnați pe baza unei proceduri de selecție deschise, transparente și nediscriminatorii, care include apelul public pentru expresii de interes;5. apel public pentru expresii de interes înseamnă o solicitare publică de oferte care are ca scop identificarea intermediarilor financiari adecvați care vor primi contribuții de la POC, care se publică pe pagina de web a FEI (http://www.eif.org/ what_we_do/resources/esif_competitiveness_Romania/index.htm); apelul pentru expresii de interes face parte din procedura de selecție deschisă, transparentă și nediscriminatorie a intermediarilor financiari; 6. Fond de fonduri (FdF) este entitatea, fără personalitate juridică, constituită ca un „bloc de finanțare separat“ în cadrul FEI, în baza Acordului de finanțare;7. întreprindere reprezintă orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;
  A. întreprindere unică, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis, include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:
  a) întreprinderea deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;
  b) întreprinderea are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
  c) întreprinderea are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
  d) întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective;
  e) întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relațiile la care se face referire la lit. a)-d) sunt considerate întreprinderi unice;

  B. întreprinderi mici și mijlocii sau IMM sunt acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute de Recomandarea CE nr. 361/2003 privind definiția micro-întreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv:
  a) au un număr mediu anual de salariați mai mic de 250;
  b) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situații financiare aprobate.
  Stabilirea caracterului de IMM al aplicantului se realizează având în vedere și datele eventualelor întreprinderi partenere sau întreprinderi legate ale acestuia;
  8. regiuni de dezvoltare sunt entități teritoriale specifice, fără statut administrativ și fără personalitate juridică, ce corespund diviziunilor de nivel NUTS-II în Nomenclatorul unităților statistice teritoriale ale Uniunii Europene, constituite în baza Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare;9. beneficiar înseamnă o întreprindere eligibilă care primește o finanțare sub formă de împrumut de la FEI acționând ca Fond de fonduri.


  Capitolul IV Domeniul de aplicare

  Articolul 4

  Prezenta schemă are ca scop facilitarea accesului la finanțare sub formă de împrumuturi pentru întreprinderi mici și mijlocii din toate regiunile de dezvoltare ale României, cu respectarea alocării financiare dintre regiuni mai dezvoltate și regiuni mai puțin dezvoltate, care este comunicată de către furnizor și descrisă în apelul pentru expresii de interes.


  Articolul 5
  (1) Măsura se adresează întreprinderilor mici și mijlocii care solicită finanțare sub formă de împrumut în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN) enumerate în anexa nr. 1 la prezenta schemă.(2) Măsura nu se aplică sectoarelor și activităților prevăzute la art. 1 al Regulamentului de minimis:
  a) sectoarele pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;
  b) producția primară de produse agricole enumerate în anexa I la Tratat;
  c) sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;(ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;
  d) activități legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoare direct legate de cantitățile exportate, ajutoare destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export
  e) ajutoare condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate.
  (3) În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât în sectoarele și activitățile excluse, cât și în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al schemei, ajutoarele se pot acorda pentru aceste din urmă sectoare sau activități, cu condiția ca beneficiarul în cauză să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu schema.


  Capitolul V Modalități de acordare a ajutorului de minimis

  Articolul 6

  Ajutorul de minimis se acordă IMM-urilor sub formă de împrumuturi. Astfel, FEI (acționând ca Fond de fonduri) cofinanțează împrumuturi pentru IMM acordate de către intermediarii financiari selectați. Proporția de cofinanțare și rata dobânzii se stabilesc prin acordul încheiat între FEI și fiecare intermediar.


  Articolul 7

  Prin procedura de selecție deschisă, transparentă și nediscriminatorie a intermediarilor financiari, FEI selectează unul sau mai mulți intermediari financiari și semnează acorduri operaționale cu aceștia. Fiecare intermediar financiar selectat acordă întreprinderilor eligibile împrumuturi, pentru care sunt aplicabile regulile stabilite de Regulamentul de minimis, respectiv:
  a) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi;
  b) întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul schemei pentru activități pe care acestea le desfășoară și care se încadrează în codurile CAEN din anexa nr. 1, cu respectarea plafonului menționat la lit. a) și sub condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea activităților sau distincția între costuri, pentru a dovedi că activitatea de transport rutier de mărfuri nu beneficiază de ajutor de minimis și că acest ajutor de minimis nu se folosește pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri;
  c) ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii (de exemplu, semnarea contractului de credit), în temeiul legislației naționale aplicabile, indiferent de data la care ajutorul de minimis se plătește;
  d) pentru ajutoarele de minimis plătite eșalonat, în mai multe tranșe, acestea se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate, utilizând rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor;
  e) în cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăși plafonul de 200.000 euro, solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme nici chiar pentru acea parte din finanțarea nerambursabilă solicitată care se încadrează în plafonul de minimis;
  f) în cazul fuziunilor societăților sau al achizițiilor de părți sociale, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate;
  g) în cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.


  Capitolul VI Beneficiarii ajutorului de minimis și condițiile de eligibilitate

  Articolul 8

  Beneficiarii ajutoarelor trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
  a) se încadrează în categoria de IMM;
  b) nu sunt supuși unei proceduri de insolvență colectivă și nu îndeplinesc criteriile din dreptul național pentru a fi supuși unei proceduri de insolvență colectivă la cererea creditorilor lor;
  c) nu sunt întreprinderi cotate la o bursă de valori;
  d) activitatea finanțată se încadrează în cel puțin unul din domeniile de specializare inteligentă stabilite prin Strategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020, adică este corespunzătoare cel puțin unuia din sectoarele industriale cu potențial de specializare inteligentă enumerate în Tabelul 2 al Strategiei naționale pentru competitivitate 2015-2020, așa cum au fost transpuse în codurile CAEN enumerate în anexa nr. 1 la schemă;
  e) cel puțin unul din următoarele criterii este îndeplinit:– beneficiarul sau unul dintre acționarii/asociații acestuia a înregistrat sau se află în proces de a înregistra cel puțin un drept tehnologic (de tipul brevet de invenție, model de utilitate, drept asupra unui desen industrial, drept de autor asupra unui program de calculator etc. și suportul financiar este direcționat spre acțiuni menite să susțină implementarea aceluiași drept tehnologic); sau– beneficiarul sau unul dintre acționarii/asociații acestuia a primit un premiu de cercetare, dezvoltare sau inovare acordat de o instituție UE sau de un organism competent la nivel UE/național/regional și suportul financiar este direcționat spre acțiuni menite să susțină implementarea aceluiași premiu; sau– beneficiarul este o întreprindere inovativă, conform definiției de la articolul 2(80) al Regulamentului general de exceptare în bloc, adică o întreprindere fie a) care poate demonstra, prin intermediul unei evaluări realizate de un expert extern, că va dezvolta într-un viitor previzibil produse, servicii sau procese care sunt noi sau îmbunătățite în mod substanțial în raport cu stadiul actual al tehnologiei din sectorul respectiv și care prezintă riscul unei disfuncționalități de natură tehnologică ori industrială; fie b) ale cărei costuri aferente activității de cercetare și dezvoltare reprezintă cel puțin 10% din costurile sale totale de funcționare înregistrate cel puțin în cursul unuia dintre cei trei ani care precedă acordarea ajutorului sau, în cazul unei întreprinderi nou-înființate fără niciun istoric financiar, în auditul perioadei fiscale în curs, astfel cum este certificat de un auditor extern; sau – beneficiarul intenționează să utilizeze finanțarea în scopul inovării, așa cum este aceasta definită în Manualul Oslo - Ghid pentru colectarea și interpretarea datelor privind inovarea, ediția a 3-a, capitolul 3. Această obligație va fi considerată a fi îndeplinită pe baza reprezentărilor și declarațiilor beneficiarului la momentul primirii finanțării. Cheltuielile eligibile pentru finanțarea în scopul inovării sunt definite în anexa nr. 3 la prezenta schemă.


  Capitolul VII Calcularea echivalentului subvenție brut

  Articolul 9

  Pentru calculul echivalentului subvenție brut se aplică prevederile Regulamentului nr. 1.407/2013, completat cu reglementările naționale în vigoare, conform următoarei metodologii: (i) Echivalentul subvenție brut se calculează pentru fiecare împrumut o singură dată și se va actualiza în cazul modificării sumei sau a maturității împrumutului; (ii) Pentru calcularea echivalentului subvenție brut se aplică prevederile art. 4 (3) (c) din Regulamentul de minimis


  Capitolul VIII Durata și bugetul schemei

  Articolul 10

  Prezenta schemă se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data expirării aplicabilității Regulamentului de minimis, respectiv 31 decembrie 2023.
  (la 30-12-2020, Articolul 10 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.584 din 29 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1313 din 30 decembrie 2020 )


  Articolul 11

  Bugetul schemei este de 15.150.000 euro, din care 12.777.674,42 euro provin de la Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) și 2.372.325,58 euro de la bugetul de stat. Numărul estimat al beneficiarilor acestei scheme este de 200.
  Repartizarea anuală, orientativă, a bugetului schemei este următoarea:
  Anul201820192020Total
  Ajutoare de minimis (milioane euro)5,055,055,0515,15

  (la 30-12-2020, Articolul 11 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.584 din 29 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1313 din 30 decembrie 2020 )


  Capitolul IX Modalitatea de implementare a schemei

  Articolul 12

  MFE, prin AMPOC, este furnizorul ajutorului de minimis și instituția responsabilă cu implementarea prezentei scheme. Administratorul schemei este desemnat Fondul European de Investiții conform Acordului de finanțare. Subadministratorii schemei sunt intermediarii financiari selectați prin apelul pentru expresii de interes.


  Articolul 13

  Intermediarii financiari, în calitate de subadministratori ai schemei, au următoarele atribuții:
  a) verifică eligibilitatea întreprinderilor care solicită finanțare;
  b) verifică respectarea regulilor de cumul al ajutoarelor de minimis pentru întreprinderile eligibile;
  c) informează beneficiarii în legătură cu valoarea ajutorului de minimis, cu referire expresă la prevederile Regulamentului de minimis;
  d) înregistrează informațiile de acordare a finanțării de risc și plățile de ajutoare în Registrul ajutoarelor de stat (RegAS) în termen de 7 zile lucrătoare de la acordarea/plata ajutoarelor, în conformitate cu Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016;
  e) recuperează ajutoarele de minimis, în cazul în care documentele și informațiile furnizate de către beneficiarul final în documentele depuse se dovedesc a fi incorecte sau false.


  Capitolul X Reguli privind cumulul ajutoarelor

  Articolul 14

  Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul de minimis pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant de 200.000 euro.


  Articolul 15

  Pentru respectarea regulilor de cumul, beneficiarul prezintă o declarație de eligibilitate, pe propria răspundere (conform modelului din anexa nr. 2 la prezenta schemă), în care menționează informațiile referitoare la orice alt ajutor de minimis primit în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanțare, precum și în anul fiscal curent, până la depunerea documentației de acordare a finanțării, respectiv încheierea contractului de finanțare.


  Articolul 16

  Înainte de acordarea ajutorului de minimis în cadrul prezentei scheme, intermediarul financiar verifică, pe baza declarației pe propria răspundere a beneficiarului, dacă întreprinderea unică din care face parte beneficiarul final a mai beneficiat de alte ajutoare de minimis și dacă se respectă plafonul de minimis.


  Capitolul XI Reguli privind transparența, monitorizarea și raportarea

  Articolul 17
  (1) Schema se publică pe site-ul furnizorului de ajutor la următorul link: www.fonduri-ue.ro(2) În conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, MFE prin AMPOC, în calitate de furnizor al măsurii de ajutor de minimis, are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a schemei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.


  Articolul 18

  Informațiile legate de contractele de finanțare cu beneficiarii, plățile, obligațiile de recuperare/rambursare, precum și recuperarea/rambursarea efectivă se încarcă în RegAS de către intermediarii financiari în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de investiții, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare/rambursare a ajutoarelor sau a recuperării/rambursării efective a respectivelor obligații.


  Articolul 19

  MFE, prin AMPOC, FEI și intermediarii financiari, are obligația de a monitoriza permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, pentru a nu se depăși plafonul maxim admis și de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condițiilor din prezenta schemă sau din legislația națională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.


  Articolul 20
  (1) În vederea asigurării monitorizării ajutoarelor de minimis la nivel european și național, MFE prin AMPOC, FEI și intermediarii financiari au obligația să păstreze evidența detaliată a ajutoarelor acordate pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimului ajutor individual în baza prezentei scheme. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de minimis.(2) Beneficiarul final trebuie să păstreze, pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimei alocări specifice, toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit în cadrul schemei pentru a demonstra respectarea tuturor condițiilor impuse de legislația comunitară în acest domeniu.


  Articolul 21
  (1) MFE prin AMPOC, în calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei scheme, are obligația de a transmite Consiliului Concurenței toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel național, în formatul și în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, precum și datele și informațiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat și de minimis și a rapoartelor și informărilor necesare îndeplinirii obligațiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.(2) Administratorul schemei are obligația de a pune la dispoziția MFE, prin AMPOC, în formatul și în termenul solicitate de către acesta, toate datele și informațiile necesare în vederea respectării procedurilor de raportare și monitorizare a ajutoarelor de minimis ce îi revin ca responsabilitate.(3) Consiliul Concurenței poate solicita date și informații de la furnizorul de ajutor atunci când din informațiile deținute rezultă că nu au fost respectate condițiile de acordare a ajutoarelor de minimis. În situația în care datele transmise de către furnizor nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenței poate dispune o acțiune de control la întreprinderea beneficiară, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În această acțiune, echipa de control a Consiliului Concurenței va fi însoțită de reprezentanți ai furnizorului.


  Articolul 22

  În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, MFE va transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenței, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor stabilite prin prezenta schemă.


  Articolul 23

  MFE va transmite, spre informare, Consiliului Concurenței prezenta schemă, în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.


  Capitolul XII Recuperarea ajutorului de minimis

  Articolul 24
  (1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către intermediarul financiar, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sumele care trebuie recuperate includ și o dobândă, calculată de la data acordării ajutorului până la data recuperării efective a ajutorului de minimis. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 30.04.2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.589/2015 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 248 din 24.09.2015.


  Articolul 25

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta schemă.


  Anexa nr. 1

  la schemă
  Lista sectoarelor și activităților eligibile (coduri CAEN)


  10

  Industria alimentară

  11

  Industria băuturilor

  13

  Fabricarea produselor textile

  14

  Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

  15

  Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor

  16

  Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite

  17

  Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

  18

  Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor

  2012

  Fabricarea coloranților și a pigmenților

  2014

  Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

  2015

  Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase

  2016

  Fabricarea materialelor plastice în forme primare

  2052

  Fabricarea cleiurilor

  2053

  Fabricarea uleiurilor esențiale

  2059

  Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

  21

  Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

  2229

  Fabricarea altor produse din material plastic

  2349

  Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

  2351

  Fabricarea cimentului

  2410

  Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

  2521

  Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală

  2529

  Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

  2530

  Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)

  255

  Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

  2561

  Tratarea și acoperirea metalelor

  2599

  Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

  26

  Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice

  27

  Fabricarea echipamentelor electrice

  2811

  Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)

  2829

  Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.

  2899

  Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.

  29

  Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor

  31

  Fabricarea de mobilă

  33

  Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

  36

  Captarea, tratarea și distribuția apei

  37

  Colectarea și epurarea apelor uzate

  38

  Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile

  39

  Activități și servicii de decontaminare

  4677

  Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

  474

  Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații în magazine specializate

  476

  Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative, în magazine specializate

  4791

  Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet

  5222

  Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

  55

  Hoteluri și alte facilități de cazare

  581

  Activități de editare a cărților, ziarelor, revistelor și alte activități de editare

  582

  Activități de editare a produselor software

  59

  Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune; înregistrări audio și activități de editare muzicală

  60

  Activități de difuzare și transmitere de programe

  61

  Telecomunicații

  62

  Activități de servicii în tehnologia informației

  63

  Activități de servicii informatice

  71

  Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică

  7211

  Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

  7219

  Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

  73

  Publicitate și activități de studiere a pieței

  741

  Activități de design specializat

  742

  Activități fotografice

  7490

  Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

  79

  Activități ale agențiilor turistice și a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare și asistență turistică

  8122

  Activități specializate de curățenie a clădirilor

  86

  Activități referitoare la sănătatea umană

  871

  Activități ale centrelor de îngrijire medicală

  872

  Activități ale centrelor de recuperare publică și de dezintoxicare, exclusiv spitale

  90

  Activități de creație și interpretare artistică

  931

  Activități sportive

  951

  Repararea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații


  Anexa nr. 2

  la schemă

  Declarație pe propria răspundere

  Subsemnatul(a), ..........................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ...... nr. ......, eliberat(ă) de ...... la data de ......, cu domiciliul în localitatea ......, str. ...... nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, sectorul/județul ......, în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ......, declar pe propria răspundere următoarele:
  Declar pe propria răspundere că activitățile pentru care solicit finanțarea fac/nu fac obiectul altui ajutor de minimis sau oricărui altui tip de subvenție în cadrul altor programe/subprograme cu finanțare publică nerambursabilă.
  DA []
  NU []
  De asemenea declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul în curs, am beneficiat/nu am beneficiat de ajutoare de minimis, cumulativ cu celelalte întreprinderi împreună cu care constituim o întreprindere unică în conformitate cu definiția din schemă.
  DA []
  NU []
  Dacă da, completați tabelul de mai jos:

  Nr. crt.

  Beneficiarul ajutorului de minimis
  (pentru toate întreprinderile care constituie întreprindere unică)

  Anul acordării ajutorului

  Furnizorul de ajutor

  Programul prin care s-a beneficiat de finanțare

  Cuantumul ajutorului acordat (euro)

  Denumire

  C.U.I.

  1

  2

  3

  Declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta declarație sunt corecte și complete și înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
  Numele și prenumele ........................................
  Funcția .........................................................
  Semnătura autorizată și ștampila solicitantului ...........................
  Data semnării ...............................................


  Anexa nr. 3

  la schemă
  Tipuri de cheltuieli eligibile pentru inovare

  • Cheltuieli de personal (cheltuieli salariale pentru cercetători, tehnicieni și personal auxiliar în măsura în care aceștia sunt angajați în proiectul de cercetare sau inovare)
  • Cheltuieli pentru achiziția de utilaje, instalații și echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor inovării în producție; activele second-hand sunt eligibile pentru instrumente financiare
  • În scopul inovării de proces prin îmbunătățirea eficienței energetice:– cheltuieli privind achiziția de utilaje, instalații, echipamente și mijloace de transport noi pentru întreprinderea respectivă, în vederea obținerii unei eficiențe energetice ridicate a proceselor de producție;– exemple: sisteme de răcire, boilere pentru încălzire, boilere industriale pe gaz/biogaz, echipamente CNC, motoare electrice, injectoare plastice, echipamente IT, camere de răcire și/sau congelare, sisteme combinate de căldură și energie, pompe de căldură/sisteme de aer condiționat, sisteme eficiente de iluminat (de exemplu, LED).
  • Cheltuieli pentru construcția de noi clădiri/sedii de birouri/hale industriale, depozite etc., având specificat un consum de energie cu cel puțin 20% mai puțin decât cerințele energetice maxime la nivel de țară și cheltuieli aferente renovării unor clădiri/sedii de birouri/hale industriale/depozite etc. al căror efect este obținerea unui consum de energie cu cel puțin 20% mai puțin decât cerințele energetice maxime la nivel de țară
  • Cheltuielile pentru servicii de audit energetic și consultanță energetică
  • Cheltuieli privind asigurarea necesarului de capital de lucru aferent companiilor producătoare, prestatoare de servicii/distribuitoare de produse eficiente energetic sau care utilizează energia regenerabilă sau cu impact redus asupra mediului înconjurător în legătură cu inovarea de produs/proces/ marketing/organizațională la nivelul acestor întreprinderi
  • Cheltuieli pentru implementarea de soluții/proiecte noi pentru întreprinderea respectivă privind utilizarea energiei regenerabile - exemple:– colectori solari de producere a apei calde;– sisteme fotovoltaice pentru producerea energiei electrice;– boilere pe biomasă;– sisteme de încălzire geotermală;– sisteme de biogaz.
  • Cheltuieli privind implementarea sistemelor de tratare a apei, care sunt noi pentru firma respectivă
  • Cheltuieli pentru achiziția de materii prime și materiale relevante pentru inovare
  • Cheltuieli pentru achiziția de active necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor inovării în ciclul productiv (aplicații informatice, licențe). Achiziția activelor fixe necorporale, pentru a fi folosite în cadrul proiectului, se face pe bază de:– contract pentru obținerea dreptului de proprietate (în cazul cunoștințelor tehnice sau al brevetului);– contract de licență sau de cesiune pentru obținerea unui drept de utilizare.
  • Cheltuieli aferente obținerii, validării și protejării brevetelor
  • Cheltuieli pentru achiziția de servicii de consultanță în domeniul inovării (servicii de consultanță, asistență și formare profesională în ceea ce privește transferul de cunoștințe; servicii de consultanță privind achiziționarea de active și valorificarea activelor necorporale; servicii de consultanță privind utilizarea standardelor și a reglementărilor care le conțin) - exemple:– asistență tehnologică;– servicii de transfer de tehnologie;– consultanță în materie de achiziție, protejare și comercializare a drepturilor de proprietate intelectuală;– servicii de consultanță referitoare la utilizarea standardelor.
  • Cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovării (costuri cu spații de lucru, bănci de date, biblioteci, cercetare de piață, laboratoare, etichetare de calitate, testarea și certificarea calității în scopul dezvoltării de produse, procese sau servicii mai eficace) - exemple:– servicii de cercetare de piață;– servicii în materie de încercări și testări în laboratoarele de specialitate;– servicii referitoare la certificarea, testarea și marcarea calității produselor obținute în proiect.
  • Cheltuieli generale de administrație relevante cercetării, dezvoltării sau inovării
  • Activități de realizare (și comercializare) a produsului (bun sau serviciu) sau procesului, din care pot face parte, de exemplu, următoarele activități:– elaborarea documentației de introducere în fabricație/de punere în funcțiune/de operare/de aplicare etc.;– pregătirea de fabricație/de punere în funcțiune/de operare (experimentări, testări; încercări, analize etc.);– revizuirea documentației tehnice de introducere în fabricație/punere în funcțiune/operare/aplicare etc.;– punerea în fabricație/funcțiune/operare/aplicare (executarea și/sau exploatarea seriei „zero“ a produsului ori a instalației-pilot);– exploatarea rezultatului cercetării/obiectului invenției prin realizarea lui pe scară largă [realizarea de servicii noi/semnificativ îmbunătățite pentru clienți, ca urmare a aplicării modelului/procedeului/procesului/metodei inovativ(e)];– comercializarea rezultatelor de către deținătorul de drepturi care este și producător.

  ----