PROCEDURĂ din 22 februarie 2005
de recunoaştere a specificaţiilor tehnice naţionale în domeniul produselor pentru construcţii
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005
  Capitolul I Prevederi generale


  Articolul 1

  (1) Prezenta procedură stabileşte responsabilităţile şi metodologia de recunoaştere a versiunii oficiale în limba română, cu denumirea de specificaţii tehnice naţionale în domeniul produselor pentru construcţii, a următoarelor categorii de documente prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, care servesc direct sau indirect la aplicarea marcajului european de conformitate CE:
  a) specificaţiile tehnice naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene recunoscute la nivel comunitar, ale căror indicative sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
  b) agrementele tehnice europene, eliberate în oricare stat membru al Uniunii Europene;
  c) ghidurile pentru agremente tehnice europene, elaborate în cadrul Organizaţiei Europene pentru Agremente Tehnice (EOTA).
  (2) Prevederile prezentei proceduri nu se aplică în cazul în care specificaţiile tehnice prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt standarde; acestea se adoptă ca standarde române de către organismul naţional de standardizare potrivit metodologiei proprii.


  Capitolul II Reguli de procedură


  Articolul 2

  Recunoaşterea specificaţiilor tehnice naţionale în domeniul produselor pentru construcţii se face prin decizia Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii (C.T.P.C.).


  Articolul 3

  Versiunea în limba română a specificaţiilor tehnice prevăzute la art. 1 constă în textul în limba română al documentului, la care se adaugă coperta naţională, preambulul naţional, ultima pagină şi, dacă este cazul, anexele naţionale.


  Articolul 4

  Pentru recunoaşterea unei specificaţii tehnice naţionale în domeniul produselor pentru construcţii se parcurg următoarele etape:
  a) iniţierea procedurii de recunoaştere a unei specificaţii tehnice naţionale;
  b) elaborarea specificaţiei tehnice în faza de anteproiect, prin traducerea integrală în limba română a textului documentului publicat în una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene şi redactarea textului copertei naţionale, a preambulului naţional, a ultimei pagini şi, dacă este cazul, a anexelor naţionale;
  c) difuzarea anteproiectului către membrii Grupului de Lectură stabilit conform art. 7 alin. (1), pentru examinarea acestuia şi formularea de observaţii;
  d) elaborarea specificaţiei tehnice în faza de proiect, pe baza eventualelor observaţii;
  e) aprobarea specificaţiei tehnice naţionale de către C.T.P.C.


  Articolul 5

  (1) Iniţierea procedurii de recunoaştere se face de către C.T.P.C.:
  a) pe baza propunerii C.T.P.C. aprobate de autoritatea competentă pentru finanţarea temei în cadrul programului de activităţi aferente reglementărilor tehnice;
  b) la solicitarea unei părţi interesate, care poate fi o entitate sau un grup de entităţi din sectorul public ori privat, care asigură finanţarea activităţii pe bază de contract.
  (2) Prin contractul de finanţare se stabilesc responsabilităţile implicate, termenele pe etape şi termenul final de aprobare a specificaţiei tehnice naţionale, precum şi sumele aferente, calculate pe bază de tarife.


  Articolul 6

  (1) Redactarea versiunii în limba română se face de elaboratori desemnaţi de C.T.P.C. astfel:
  a) pentru redactarea traducerii documentului: specialişti din cadrul C.T.P.C., specialişti desemnaţi de către C.T.P.C. sau specialişti propuşi de solicitant;
  b) pentru redactarea preambulului şi a anexelor naţionale: specialişti din cadrul C.T.P.C. sau specialişti desemnaţi de către C.T.P.C.
  (2) Elaborarea copertei naţionale şi a ultimei pagini se face de către responsabilul de temă stabilit conform art. 8.
  (3) Regulile de tehnoredactare a versiunii în limba română, indicativele de codificare aferente şi formatul-cadru pentru coperta naţională, preambulul naţional, ultima pagină şi anexele naţionale se stabilesc, pe cele trei tipuri de documente prevăzute la art. 1, prin instrucţiuni elaborate şi aprobate de C.T.P.C., cu avizul autorităţii competente.
  (4) Elaboratorii răspund de redactarea corespunzătoare a versiunii în limba română în fazele de anteproiect şi proiect şi de predarea la termenele stabilite a documentelor întocmite responsabilului de temă.


  Articolul 7

  (1) Pentru fiecare procedură de recunoaştere iniţiată, C.T.P.C. stabileşte Grupul de Lectură (GdL), format din 3 specialişti din cadrul C.T.P.C., care nu participă ca elaboratori la redactarea versiunii române, pentru examinarea anteproiectului în ceea ce priveşte:
  a) verificarea corespondenţei dintre textul versiunii în limba română şi textul documentului original;
  b) verificarea respectării terminologiei de specialitate;
  c) verificarea traducerii şi a conţinutului copertei, al preambulului şi al anexelor naţionale.
  (2) În termen de maximum 10 zile de la primirea anteproiectului, membrii GdL trebuie să-şi formuleze observaţiile, care se analizează în şedinţă comună împreună cu elaboratorii, iar modificările acceptate se consemnează într-un proces-verbal.
  (3) În termen de maximum 5 zile de la data şedinţei, GdL şi elaboratorii trebuie să pună la dispoziţie responsabilului de temă versiunea în limba română în faza de proiect.


  Articolul 8

  Pentru fiecare procedură de recunoaştere iniţiată, C.T.P.C. numeşte un responsabil de temă din cadrul secretariatului C.T.P.C., care răspunde de:
  a) asigurarea circulaţiei documentului pe parcursul etapelor recunoaşterii;
  b) organizarea şedinţei GdL şi întocmirea procesuluiverbal;
  c) finalizarea copertei şi a ultimei pagini a versiunii române cu datele prevăzute la art. 10;
  d) constituirea dosarului aferent recunoaşterii specificaţiei tehnice.


  Articolul 9

  Aprobarea specificaţiilor tehnice naţionale se stabileşte prin decizie semnată de preşedintele C.T.P.C., care se transmite, în copie, autorităţii competente.


  Articolul 10

  (1) Pe coperta specificaţiei tehnice naţionale se înscriu următoarele informaţii:
  a) titlul în limba română şi indicativul de codificare stabilit conform art. 6 alin. (3);
  b) titlul în limba engleză şi indicativul original, dacă există;
  c) numărul şi data deciziei de aprobare a C.T.P.C.;
  d) datele de identificare ale C.T.P.C.;
  e) dreptul de proprietate asupra documentului, aşa cum rezultă din contractul de finanţare.
  (2) În preambulul naţional sau într-o anexă naţională, după caz, se prezintă lista de corespondenţă dintre documentele de referinţă citate în documentul original şi versiunile române ale acestora, dacă există.
  (3) Pe ultima pagină a specificaţiei tehnice naţionale se înscriu următoarele informaţii:
  a) numele şi locul de muncă ale elaboratorilor;
  b) numele şi locul de muncă ale membrilor GdL;
  c) alte informaţii relevante, după caz.


  Capitolul III Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 11

  (1) Specificaţiile tehnice naţionale prevăzute la art. 1 lit. a) se înscriu în Lista cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate şi ale specificaţiilor tehnice recunoscute, prevăzută la art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004.
  (2) Până la data intrării în vigoare a protocolului la Acordul european privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale PECA în domeniul produselor pentru construcţii sau până la data aderării României la Uniunea Europeană, dacă un astfel de protocol nu este încheiat anterior, specificaţiile tehnice naţionale prevăzute la alin. (1) pot fi utilizate pentru aplicarea marcajului naţional de conformitate CS.
  ---------