NORME METODOLOGICE din 20 februarie 2003
privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în prima urgenta la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 4 martie 2003
  Articolul 1

  (1) În sensul prezentelor norme metodologice, prin construcţie vulnerabila şi care prezintă pericol public se înţelege construcţia existenta în proprietatea/administrarea autorităţilor publice, a celorlalte instituţii publice şi, după caz, în proprietatea persoanelor fizice/juridice, amplasata într-o zona de risc natural cauzat de cutremure de pământ, inundaţii şi/sau alunecări de teren şi care, din punct de vedere al cerinței de rezistenta şi stabilitate, prezintă pericol de prabusire/avariere a unor elemente de construcţie şi a instalaţiilor aferente, care poate produce pierderi de vieţi omeneşti şi/sau raniri grave de persoane, distrugeri de bunuri materiale, culturale şi/sau artistice de valoare.
  (2) Zonele de risc natural cauzat de cutremure de pământ, inundaţii şi/sau alunecări de teren sunt definite în Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural.
  (3) La construcţiile definite la alin. (1) se pot aplica programe-pilot de expertizare, proiectare, execuţie şi urmărire a comportării în exploatare, monitorizate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, pentru introducerea de soluţii constructive, materiale şi/sau tehnologii noi.


  Articolul 2

  Construcţiile vulnerabile şi care prezintă pericol public pot fi incluse în programe anuale pentru executarea şi, după caz, expertizarea tehnico-economică şi proiectarea lucrărilor de intervenţie în prima urgenta, denumite în continuare programe anuale.


  Articolul 3

  (1) La elaborarea documentaţiei - raport de expertiza tehnica şi proiect -, precum şi în executarea lucrărilor de intervenţie în prima urgenta la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public se vor respecta Normativul pentru proiectarea antiseismica a construcţiilor de locuinţe, social-culturale, agrozootehnice şi industriale, indicativ P100-92, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 3/N din 14 aprilie 1992, publicat în "Reglementări în construcţii - INCERC Bucureşti" nr. 23-24-25/1994, cu modificările şi completările ulterioare, şi celelalte reglementări tehnice şi acte normative în vigoare la elaborarea documentaţiei, respectiv la executarea lucrărilor de intervenţie în prima urgenta.
  (2) Contractarea elaborării documentaţiei şi a executării lucrărilor de intervenţie în prima urgenta se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice.


  Articolul 4

  La nominalizarea construcţiilor vulnerabile şi care prezintă pericol public şi stabilirea prioritatilor pentru includerea în programele anuale privind executarea şi, după caz, expertizarea tehnica şi proiectarea lucrărilor de intervenţie în prima urgenta se vor avea în vedere următoarele criterii:
  1. destinaţia construcţiei şi funcţiile acesteia pentru:
  a) coordonarea acţiunilor de apărare împotriva dezastrelor;
  b) operaţiuni de salvare;
  2. criterii tehnice:
  a) clasa de importanţa, conform Normativului pentru proiectarea antiseismica a construcţiilor de locuinţe, social-culturale, agrozootehnice şi industriale, indicativ P100-92;
  b) riscul natural al zonei în care este amplasata construcţia;
  c) perioada de proiectare/construire;
  d) dimensiuni în plan/deschideri/înălţimi/volume;
  e) comportarea în timp a construcţiei;
  f) acţiunea unor factori cu consecinţe agravante asupra rezistentei şi stabilitatii;
  g) intervenţii întreprinse asupra construcţiei;
  3. valoarea de patrimoniu şi/sau arhitecturala;
  4. numărul de persoane existent:
  a) permanent;
  b) temporar;
  5. existenta spaţiilor publice;
  6. amplasarea construcţiei, vecinătăţi, consecinţe la scara urbana în caz de prabusire/avariere a construcţiei;
  7. existenta documentaţiei pentru lucrări de intervenţie în prima urgenta:
  a) expertiza tehnica;
  b) proiect;
  8. participarea deţinătorului construcţiei la cofinantarea lucrărilor de intervenţie în prima urgenta.


  Articolul 5

  (1) Programele anuale se elaborează de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu participarea specialiştilor din comisiile tehnice de specialitate, pe baza prioritatilor stabilite de consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al municipiului Bucureşti, avizate de comisiile judeţene de apărare împotriva dezastrelor, respectiv de Comisia Municipiului Bucureşti de apărare împotriva dezastrelor.
  (2) Programele anuale se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.


  Articolul 6

  (1) Primării municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv primării sectoarelor municipiului Bucureşti, acţionează în aria lor de autoritate pentru:
  a) identificarea şi inventarierea construcţiilor vulnerabile şi care prezintă pericol public ce necesita lucrări de intervenţie în prima urgenta;
  b) întocmirea fişelor de identificare pentru construcţiile definite la lit. a), împreună cu experţi tehnici atestaţi pe categorii de construcţii;
  c) emiterea autorizaţiilor necesare lucrărilor de intervenţie în prima urgenta, cu respectarea actelor normative în vigoare;
  d) transmiterea către consiliile judeţene a listelor cuprinzând inventarierea construcţiilor vulnerabile şi care prezintă pericol public ce necesita lucrări de intervenţie în prima urgenta.
  (2) Fişele de identificare cuprind informaţiile corespunzătoare criteriilor prevăzute la art. 4, însoţite de:
  a) datele de identificare a construcţiei şi, după caz, documentele prevăzute la art. 4 pct. 7;
  b) nota de constatare întocmită de inspectoratul în construcţii judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, la solicitarea autorităţii publice locale;
  c) concluziile fundamentate ale experţilor tehnici atestaţi, însuşite de consiliile locale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, privind oportunitatea şi necesitatea executării şi, după caz, expertizarii tehnice şi proiectării lucrărilor de intervenţie în prima urgenta în vederea asigurării cerinței de rezistenta şi stabilitate;
  d) fotografii color pe suport electronic, din care să rezulte amplasarea în zona, faţade, detalii exterioare/interioare care susţin necesitatea interventiilor.
  (3) Primării municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv primării sectoarelor municipiului Bucureşti, răspund pentru necesitatea şi oportunitatea executării şi, după caz, expertizarii tehnice şi proiectării lucrărilor de intervenţie în prima urgenta.


  Articolul 7

  Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, acţionează în aria lor de competenţa pentru:
  a) stabilirea prioritatilor;
  b) întocmirea şi transmiterea la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei a listelor de prioritati, însoţite de fişele de identificare pentru susţinerea includerii construcţiilor vulnerabile şi care prezintă pericol public în programele anuale pentru executarea şi, după caz, expertizarea tehnica şi proiectarea lucrărilor de intervenţie în prima urgenta.


  Articolul 8

  (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei monitorizează derularea programelor anuale pentru executarea şi, după caz, expertizarea tehnica şi proiectarea lucrărilor de intervenţie în prima urgenta la construcţiile vulnerabile şi care prezintă pericol public, scop în care efectuează transferuri de sume către Compania Naţionala de Investiţii - S.A., denumita în continuare "CNI" - S.A., societate pe acţiuni aflată sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în limita fondului constituit cu aceasta destinaţie din veniturile proprii încasate potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.
  (2) Transferurile de sume definite la alin. (1), în limita devizelor generale aprobate, includ cheltuielile forfetare stabilite potrivit art. 8 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "CNI" - S.A., aprobată şi modificată prin Legea nr. 117/2002, în cuantum de 5% din valoarea lucrărilor de construcţii-montaj definite la art. 5 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii.
  (3) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al fondului menţionat la alin. (1) se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, potrivit prevederilor art. 66 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice.


  Articolul 9

  (1) "CNI" - S.A. nominalizeaza în lista proprie de investiţii construcţiile vulnerabile şi care prezintă pericol public, cuprinse în programele anuale aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, pentru executarea şi, după caz, expertizarea tehnica şi proiectarea lucrărilor de intervenţie în prima urgenta.
  (2) Soluţia de intervenţie fundamentată în raportul de expertiza tehnica şi detaliată în proiect se avizează din punct de vedere tehnic de către Comisia tehnica pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor şi, împreună cu indicatorii tehnico-economici, se aproba în Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.


  Articolul 10

  (1) "CNI" - S.A. răspunde pentru derularea programelor anuale, scop în care va lua măsurile necesare pentru:
  a) încheierea convenţiilor în condiţiile legii între "CNI" - S.A., în calitate de investitor, şi deţinătorul construcţiei, în calitate de beneficiar, şi contractarea executării şi, după caz, a expertizarii şi proiectării lucrărilor de intervenţie în prima urgenta, cu respectarea procedurilor de achiziţie publică;
  b) recepţia documentaţiilor;
  c) organizarea împreună cu deţinătorii construcţiei a recepţiei la terminarea lucrărilor de intervenţie, precum şi a recepţiei finale la expirarea perioadei de garanţie;
  d) asigurarea inspectorilor de şantier autorizaţi;
  e) verificarea documentelor de plată, întocmirea centralizatorului deconturilor justificative şi acordarea vizei de control financiar preventiv;
  f) înregistrarea centralizatorului deconturilor justificative la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna precedenta.
  (2) Prin convenţia menţionată la alin. (1) lit. a) se stabilesc sursele şi modul de finanţare, precum şi obligaţiile părţilor pentru executarea şi, după caz, expertizarea şi proiectarea lucrărilor de intervenţie în prima urgenta.
  (3) Conţinutul-cadru al centralizatorului deconturilor justificative prevăzute la alin. (1) lit. e) este prezentat în anexa A.


  Articolul 11

  Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei examinează centralizatorul deconturilor justificative, întocmeşte nota de fundamentare conform modelului prezentat în anexa B şi, în limita sumelor disponibile, virează sumele aprobate, cu ordine de plată tip trezorerie, într-un cont special deschis de "CNI" - S.A. la Direcţia trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti.


  Articolul 12

  (1) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor în cont, "CNI" - S.A. va efectua plăţile în conturile executanţilor persoane juridice, nominalizaţi în deconturile justificative.
  (2) "CNI" - S.A. răspunde pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost transferate.


  Articolul 13

  Anexele A şi B fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


  Anexa A

      -------
  la normele metodologice
  -----------------------

  COMPANIA NAŢIONALA DE INVESTIŢII - "CNI"-SA
  -------------------------------------------
        Nr. .... din ..........

                    CENTRALIZATORUL DECONTURILOR JUSTIFICATIVE Aprobat
                         pe luna ........ anul ........... -------
                                                                Director General,
                                                                .................
           pentru plata*) cheltuielilor privind executarea şi, după caz,
           expertizarea tehnica şi proiectarea lucrărilor de intervenţie
            în prima urgenta la construcţii vulnerabile şi care prezintă
            pericol public, nominalizate în programe anuale aprobate de
            Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei

  ┌─┬─────────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┬──────┐
  │N│Date privind contractarea│Documentaţia elaborata│Situaţia cumulată de│ Sume │
  │r│lucrărilor de intervenţie│(expertiza/proiect)/ │la semnarea contrac-│solici│
  │ │în prima urgenta la │situaţia de lucrări │tului până la finele│tate │
  │c│construcţii vulnerabile │real executate în luna│lunii pentru care │de │
  │r│şi care prezintă pericol │ pentru care s-a │s-a întocmit prezen-│"CNI" │
  │t│ public │ întocmit decontul │tul decont │SA pen│
  │ │ │ justificativ │justificativ │tru │
  │ ├────────┬───┬─┬─────┬─┬──┼───────┬──────┬───────┼──────────┬──┬──┬───┤plata │
  │ │Denumire│ │ │Preţ │ │ │Nr. şi │-mii │-suma │Valoarea │ │ │ │decon-│
  │ ├───┬────┤ │ │con- │ │ │data │lei- │echiv. │documenta-│ │ │ │turi- │
  │ │ │ │ │ │tract│ │ │inregis│(incl.│în EURO│tiilor/ │ │ │ │lor │
  │ │ │ │ │ ├──┬──┤ │ │trarii │TVA) │(excl. │lucrărilor│ │ │ │justi-│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │documen│ │TVA) │real │ │ │ │ficati│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tatiei/│ │ │executate │ │ │ │ve din│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │situaţi│ │ ├─────┬────┤ │ │ │fon- │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ei la │ │ │ │ │ │ │ │dul*2)│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"CNI"- │ │ │ │ │ │ │ │consti│
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ SA │ │ │ │ │ │ │ │tuit │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │MLPTL │
  ├─┼───┼────┼───┼─┼──┼──┼─┼──┼───────┼──────┼───────┼─────┼────┼──┼──┼───┼──────┤
  │0│ 1 │ 2 │ 3 │4│5 │6 │7│ 8│ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │14│15│16 │ 17 │
  ├─┼───┼────┼───┼─┼──┼──┼─┼──┼───────┼──────┼───────┼─────┼────┼──┼──┼───┼──────┤
  │ │ │ │E │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ ├───┼─┼──┼──┼─┼──┼───────┼──────┼───────┼─────┼────┼──┼──┼───┼──────┤
  │ │ │ │P │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ ├───┼─┼──┼──┼─┼──┼───────┼──────┼───────┼─────┼────┼──┼──┼───┼──────┤
  │1│ │ │C+M│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ ├───┼─┼──┼──┼─┼──┼───────┼──────┼───────┼─────┼────┼──┼──┼───┼──────┤
  │ │ │ │To-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │tal│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │(1)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └─┴───┴────┴───┴─┴──┴──┴─┴──┴───────┴──────┴───────┴─────┴────┴──┴──┴───┴──────┘
  ┌──────────┬───┬─┬──┬──┬─┬──┬───────┬──────┬───────┬─────┬────┬──┬──┬───┬──────┐
  │ │E │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├───┼─┼──┼──┼─┼──┼───────┼──────┼───────┼─────┼────┼──┼──┼───┼──────┤
  │ │P │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │TOTAL ├───┼─┼──┼──┼─┼──┼───────┼──────┼───────┼─────┼────┼──┼──┼───┼──────┤
  │CENTRALIZA│C+M│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │TOR ├───┼─┼──┼──┼─┼──┼───────┼──────┼───────┼─────┼────┼──┼──┼───┼──────┤
  │DECONTURI │To-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │JUSTIFICA-│tal│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │TIVE: │ge-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ne-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ral│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └──────────┴───┴─┴──┴──┴─┴──┴───────┴──────┴───────┴─────┴────┴──┴──┴───┴──────┘
      Raspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi
  exactitatea datelor înscrise

      NOTA C.T.C.E. PIATRA-NEAMT

      LEGENDA:

      0. - Nr. crt.
      1. - Deţinător construcţie persoana juridică
      2. - Obiectiv/Adresa
      3. - Tip prestaţie*1)
      4. - Nr. şi data contractului şi, după caz, a actelor adiţionale
           înregistrate la "CNI"-SA
      5. - - mii lei - (inclusiv TVA)
      6. - suma echiv. în EURO (excl. TVA)
      7. - Denumire executant persoana juridică
      8. - Nr. cont executant deschis la Trezoreria Mun. Bucureşti
      9. - Nr. şi data înregistrării documentaţiei/situaţiei la "CNI"-SA
      10. - - mii lei - (incl. TVA)
      11. - suma echiv. în EURO (excl. TVA)
      12. - - mii lei - (incl. TVA)
      13. - sum echiv. în EURO (excl. TVA)
      14. - Transferuri de sume din fondul*2) constituit la MLPTL - mii lei -
      15. - Plati efectuate de "CNI" - SA - mii lei -
      16. - Sold în contul special deschis de "CNI" - SA la Trezoreria Mun.
            Bucureşti - mii lei -
      17. - Sume solicitate de "CNI" SA pentru plata deconturilor
            justificative din fondul*2) constituit la MLPTL


            Compartiment tehnic Compartiment economic
           ..................... .......................
        (nume, funcţia şi semnatura (numele, funcţia şi semnatura
          persoanei autorizate) persoanei autorizate)


                                    Vizat
                                    ------
                        Control financiar preventiv
                           ....................
               (numele, funcţia şi semnatura persoanei autorizate)

  -------------- Notă *) În limita fondului constituit cu aceasta destinaţie din veniturile proprii încasate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei potrivit prevederilor art. 40, alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.
  *1) E-expertizare tehnica; P-proiectare; C+M - lucrări de construcţii - montaj.
  *2) Fond constituit cu aceasta destinaţie din veniturile proprii încasate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei potrivit prevederilor art. 40, alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.


  Anexa B
      -------
  la normele metodologice
  -----------------------
  MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,
  TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
                                                        Aprob
                                                        -----
                                                        Minist
                                                     ............
                                NOTA DE FUNDAMENTARE
                            pe luna ...... anul .......
              privind aprobarea transferurilor de sume către Compania
                 Naţionala de Investiţii "CNI"-S.A. pentru plata*)
            cheltuielilor privind executarea şi, după caz, expertizarea
             tehnica şi proiectarea lucrărilor de intervenţie în prima
            urgenta la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol
           public, nominalizate în programe anuale aprobate de Ministerul
                  Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
  Centralizator deconturi justificative Tip prestaţie*1) Transferuri din fondul*) constituit la MLPTL -mii lei Obs.
  Nr. şi data documentului emis de către "CNI"-SA Nr. şi data înregistrării documentului la MLPTL Sume solicitate de "CNI"-SA Sume aprobate de MLPTL
  1 2 3 4 5 6
  E
  P
  C + M
  Total general
  -------------
      *) În limita fondului constituit cu aceasta destinaţie din venituri
         proprii încasate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor
         şi Locuinţei potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea
         nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi
         completările ulterioare.
      *1) E-expertizare tehnica; P-proiectare; C+M - lucrări de
          construcţii-montaj.
                                  Secretar de stat
                               .....................
       Direcţia generală tehnica Direcţia generală economică şi
            în construcţii relaţii bugetare
           Director general Director general
        ..................... .....................

  -------------