HOTĂRÂRE nr. 28 din 27 iunie 2023privind modificarea și completarea Regulamentului activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 28 iunie 2023
  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 25 martie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 40, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins: (3) Cardul de vot electronic care permite deputatului sau senatorului accesul la mijloacele electronice de vot este personal. Utilizarea acestuia de către o altă persoană este interzisă.(4) Este interzisă transmiterea în direct sau înregistrarea ședinței comune a Camerei Deputaților și Senatului, a ședinței comune a birourilor permanente sau a ședinței comune a comisiilor prin alte mijloace decât prin mijloacele electronice aflate în dotarea Secretariatului General al Camerei Deputaților sau al Senatului ori prin mijloacele electronice utilizate de mass-media acreditate de Camera Deputaților ori, după caz, de către Senat. Prin excepție de la teza anterioară, deputații sau senatorii pot transmite sau înregistra ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului și ședința comună a comisiilor numai în perimetrul din sala de ședințe alocat grupului parlamentar ai cărui membri sunt sau, în cazul celor neafiliați, în perimetrul alocat acestora.(5) În sala de ședințe a plenului celor două Camere sau în sălile în care se desfășoară ședințele comune ale celor două birouri permanente ori ședințele comune ale comisiilor sunt interzise:
  a) participarea la desfășurarea unui banner;
  b) utilizarea violenței fizice împotriva unui deputat, senator sau alt demnitar;
  c) utilizarea violenței verbale constând în țipete, injurii, amenințări, invective, calomnie la adresa unui deputat, senator sau alt demnitar.
  2. Articolul 41 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 41
  (1) Președintele cheamă la ordine deputații sau senatorii care tulbură dezbaterile sau creează agitație. El poate întrerupe ședința când tulburarea persistă și poate dispune evacuarea din sală a persoanelor care împiedică în orice mod desfășurarea normală a lucrărilor ședinței comune, inclusiv pentru încălcarea interdicțiilor prevăzute la art. 40 alin. (3)-(5).(2) Încălcarea interdicțiilor prevăzute la art. 40 alin. (3)-(5) constituie abatere disciplinară și se sancționează prin aplicarea uneia dintre următoarele sancțiuni:
  a) diminuarea indemnizației cu până la 50%, pe o durată de maximum 6 luni, pentru exprimarea votului prin mijloace electronice prin utilizarea cardului de vot electronic al altui deputat sau senator, pentru participarea la desfășurarea unui banner în sala de ședințe a plenului celor două Camere sau în sălile în care se desfășoară ședințele comune ale comisiilor, pentru înregistrarea sau transmiterea în direct a ședinței comune a Camerei Deputaților și Senatului, a ședinței comune a celor două birouri permanente sau a ședinței comune a comisiilor, cu excepția prevăzută la art. 40 alin. (4) teza a II-a, pentru violența fizică utilizată împotriva unui alt deputat, alt senator sau alt demnitar ori pentru violența verbală constând în țipete, injurii, amenințări, invective sau calomnie la adresa unui alt deputat, alt senator sau alt demnitar;
  b) reducerea duratei luării de cuvânt la maximum 10 secunde pe intervenție pentru o perioadă de până la 3 luni în cadrul ședințelor comune ale celor două Camere începând cu ziua aplicării sancțiunii disciplinare pentru utilizarea violenței verbale constând în țipete, injurii, amenințări, invective, calomnie la adresa unui alt deputat, alt senator sau alt demnitar;
  c) retragerea și punerea la dispoziția secretarului general al Camerei Deputaților sau al Senatului pentru o perioadă de până la 6 luni a personalului angajat și a autoturismelor repartizate grupului parlamentar care prin acțiunile sale pune în pericol buna funcționare și siguranța autorității publice, a demnitarilor sau a angajaților acesteia în incinta Camerei Deputaților sau Senatului începând cu data constatării afectării bunei funcționări a activității Camerei.
  (3) Abaterile care implică aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (2) se constată de către comisia care are în competență analiza problemelor de disciplină la nivelul Camerei al cărei membru este parlamentarul a cărui sancționare se propune, la sesizarea președintelui de ședință, a unui grup parlamentar ori a unui deputat sau senator. Sesizarea se adresează președintelui Camerei respective în termen de cel mult 30 de zile de la data săvârșirii faptei.
  3. La articolul 46, alineatul (3) se abrogă.


  Articolul II

  Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 25 martie 2020, cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și Senat în ședința comună din 27 iunie 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  SORIN-MIHAI CÎMPEANU

  București, 27 iunie 2023.
  Nr. 28.
  -----