ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 16 august 2002 (*actualizată*)
privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore***)
(actualizată până la data de 24 decembrie 2013*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 24 decembrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 16 din 9 ianuarie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 august 2003; HOTĂRÂREA nr. 1.052 din 8 iulie 2004; HOTĂRÂREA nr. 882 din 4 august 2005; HOTĂRÂREA nr. 1.284 din 20 septembrie 2006; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 24 iunie 2008; HOTĂRÂREA nr. 714 din 2 iulie 2008; LEGEA nr. 32 din 13 martie 2009; LEGEA nr. 6 din 6 ianuarie 2012; ORDONANŢA nr. 9 din 25 iulie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 67 din 26 iunie 2013; LEGEA nr. 362 din 18 decembrie 2013.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  **) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 25 august 2003.
  Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 24 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2008, prin înlocuirea sintagmei "clasele I-IV" cu sintagma "clasele I-VIII".
  Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA nr. 9 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012.
  ***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 24 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2008, în titlul şi în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă, sintagma "clasele I-IV" se înlocuieşte cu sintagma "clasele I-VIII".
  Conform articolului unic din LEGEA nr. 32 din 13 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 17 martie 2009, care aprobă cu modificări ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 24 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2008, în titlul şi în cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma «clasele I-IV» se înlocuieşte cu sintagma «clasele I-VIII», sintagma «din învăţământul de stat» se înlocuieşte cu sintagma «din învăţământul de stat şi privat», iar sintagma «din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore» se înlocuieşte cu sintagma «din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore»."
  Conform pct. 6 al articolului unic din ORDONANŢA nr. 9 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012, în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma "pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat" se înlocuieşte cu sintagma "pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat".
  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenta.

  Articolul 1

  (1) Se acorda gratuit pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat produse lactate şi de panificatie în limita unei valori zilnice de 1.17 lei/elev*). Limita valorica cuprinde preţul produselor, cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, după caz.
  ---------
  Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din ORDONANŢA nr. 9 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.
  (1^1) Începând cu data de 1 septembrie 2008, se acordă gratuit pentru copiii din învăţământul prescolar de stat şi privat, cu program normal de 4 ore, produse lactate şi de panificatie în limita unei valori zilnice de 1,17 lei/copil*), în conditiile alin. (1) şi prezentei la program.
  ---------
  Alin. (1^1) al art. 1 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 32 din 13 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 17 martie 2009, prin înlocuirea sintagmei «din învăţământul de stat» cu sintagma «din învăţământul de stat şi privat».
  (1^2) La cererea motivată a părinţilor, copiii care suferă de intoleranţă la gluten şi/sau lactoză, dovedită cu acte medicale, beneficiază de produse lactate şi de panificaţie care nu conţin gluten/lactoză, în limita unei valori zilnice de 1,17 lei/elev sau preşcolar.
  ---------
  Alin. (1^2) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA nr. 9 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012.
  (2) Limitele valorii zilnice pentru un elev, respectiv pentru un preşcolar, prevăzute la alin. (1) şi, respectiv, la alin. (1^1) şi (1^2), se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia preţurilor şi tarifelor.
  ---------
  Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din ORDONANŢA nr. 9 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012.
  (2^1) Pentru menţinerea sănătăţii copiilor prevăzuţi la alin. (1) şi, respectiv, la alin. (1^1) şi (1^2), în cadrul programului se vor distribui numai lapte şi produse lactate preparate în conformitate cu cerinţele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 139 din 30 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, care vor purta marca de identificare prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 139 din 30 aprilie 2004, cu modificările ulterioare.
  ---------
  Alin. (2^1) al art. 1 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA nr. 9 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012.
  (2^2) Produsele distribuite în condiţiile alin. (1^2) vor respecta cerinţele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 106/2002
  privind etichetarea alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare.
  ---------
  Alin. (2^2) al art. 1 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din ORDONANŢA nr. 9 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27 iulie 2012.
  (3) Procedura de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie pentru elevi şi preşcolari se organizează la nivelul fiecărui judeţ, respectiv la nivelul fiecărui sector al municipiului Bucureşti şi se stabileşte potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.
  ---------
  Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 6 din 6 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2012.
  (4) Diversificarea programului cu produse derivate din produsul de bază lapte nu va depăşi limita maximă de 33%. Produsele lactate derivate sunt următoarele: iaurt simplu, lapte bătut, sana sau chefir, care îndeplinesc cerinţele specificate în art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 657/2008 al Comisiei din 10 iulie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate elevilor din instituţiile şcolare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu modificările ulterioare.
  ---------
  Alin. (4) al art. 1 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 362 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 21 decembrie 2013, care modifică pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 67 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013.
  (5) Conţinutul/specificaţiile tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie pentru elevi şi preşcolari se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
  -------------
  Alin. (5) al art. 1 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 24 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2008.
  -------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.052 din 8 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 22 iulie 2004, începând cu data de 15 septembrie 2004 se actualizează limita valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru un elev, respectiv pentru un preşcolar, la 9.000 lei/elev, respectiv preşcolar.
  Art. I din HOTĂRÂREA nr. 882 din 4 august 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 5 august 2005, începând cu data de 12 septembrie 2005 se actualizează limita valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru un elev, respectiv pentru un preşcolar, la 0,97 lei (RON)/elev, respectiv prescolar.
  Conform articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.284 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 26 septembrie 2006, începând cu luna septembrie 2006 se actualizează limita valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru un elev, respectiv pentru un preşcolar, la 1,04 lei/elev, respectiv preşcolar.
  Conform art. I din HOTĂRÂREA nr. 714 din 2 iulie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 8 iulie 2008, "Începând cu data de 1 septembrie 2008 se actualizează limita valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru un elev, respectiv pentru un preşcolar, la 1,17 lei/elev, respectiv preşcolar".


  Articolul 2

  (1) Dreptul de a primi zilnic, pe perioada cursurilor, conform structurii anului scolar, produsele prevăzute la art. 1 îl au numai elevii prezenţi la cursuri.
  (2) Unitatile scolare raspund, în mod direct, de asigurarea conditiilor de primire, receptie şi distribuţie a produselor lactate şi de panificatie, precum şi de confirmarea documentelor ce stau la baza platii acestora.


  Articolul 3

  (1) Sumele aferente acordării drepturilor prevăzute la art. 1 se suportă din bugetele locale ale judeţelor şi, respectiv, ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
  ---------
  Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 6 din 6 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2012.
  (2) Pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta vor fi acordate sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale.
  (3) Abrogat.
  ---------
  Alin. (3) al art. 3 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 6 din 6 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2012.
  -------------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 25 august 2003.


  Articolul 4

  (1) Produsele lactate şi de panificaţie, transportul şi distribuţia acestora la unităţile de învăţământ se contractează de către consiliile judeţene, respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu asistenţa inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.
  (2) Pentru obţinerea unor preţuri cât mai competitive, autorităţile contractante pot opta pentru atribuirea contractului de achiziţie pentru întregul pachet sau distinct, pentru produsul lactat sau pentru produsul de panificaţie, faza finală a procedurii de atribuire fiind organizată în mod obligatoriu prin licitaţie electronică.
  ---------
  Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 67 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013.
  (3) Plata produselor şi a serviciilor contractate se efectuează, la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de recepţie calitativă şi cantitativă, întocmite de unităţile de învăţământ şi aprobate de preşedinţii consiliilor judeţene şi de primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz.
  ---------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 6 din 6 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2012.


  Articolul 5

  Consiliile judeţene şi primarii sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia să urmărească şi să verifice buna desfăşurare a procesului de aprovizionare şi condiţiile igienico-sanitare privind distribuţia către elevi a produselor lactate şi de panificaţie.
  ---------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 6 din 6 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2012.


  Articolul 6

  (1) Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se constituie la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti o comisie alcătuită din: prefect, preşedintele consiliului judeţean, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, inspectorul general al inspectoratului şcolar, directorul general al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, directorul general al direcţiei de sănătate publică, directorul executiv al direcţiei generale a finanţelor publice şi directorul executiv al oficiului judeţean pentru protecţia consumatorilor şi, respectiv, al municipiului Bucureşti.
  ---------
  Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 6 din 6 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2012.
  (2) Componenta nominala a comisiei prevăzute la alin. (1) se aproba prin ordin al prefectului, care este şi coordonatorul acesteia.
  (3) Ordonatorii principali de credite pentru efectuarea plăţilor către furnizori sunt preşedinţii consiliilor judeţene şi, respectiv, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti.
  ---------
  Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 6 din 6 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 10 ianuarie 2012.


  Articolul 7

  Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala, după caz.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul educatiei şi cercetării,
  Ecaterina Andronescu
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul agriculturii,
  alimentatiei şi pădurilor,
  Ilie Sarbu
  Ministrul sanatatii şi familiei,
  Daniela Bartos
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  pentru Protectia Consumatorilor,
  Rovana Plumb,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 16 august 2002.
  Nr. 96.
  -----------