ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 141 din 6 decembrie 2007
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 20 decembrie 2007  Având în vedere:
  - portofoliul de credite care necesită amendare conform prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, compus din peste 150 de credite contractate de la bănci comerciale şi instituţii financiare internaţionale;
  - necesitatea prelungirii termenelor prevăzute în cuprinsul art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, pentru amendarea corespunzătoare a acordurilor de împrumut prin introducerea unei clauze de novaţie cu schimbare de debitor în vederea preluării spre administrare de către Ministerul Economiei şi Finanţelor a împrumuturilor contractate cu garanţia statului sau contractate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi subîmprumutate;
  - timpul necesar modificării corespunzătoare a actelor normative de aprobare sau ratificare a acordurilor de împrumut contractate direct sau garantate de stat;
  - necesitatea creării bazei legale pentru efectuarea din bugetul de stat a tuturor cheltuielilor ocazionate de amendarea acordurilor din împrumut,
  ţinând cont de faptul că aceste elemente constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
  "(3^1) Contractarea de împrumuturi pentru finanţarea deficitului şi refinanţarea datoriei publice se va face pe baza unor proceduri specifice, în funcţie de tipul instrumentului ales, acestea urmând a fi prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă."
  2. La articolul 4 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
  "e) susţinerea balanţei de plăţi în conformitate cu Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 322/2002 de stabilire a unui mecanism de asistenţă financiară pe termen mediu pentru balanţele de plăţi ale statelor membre."
  3. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), ordonatorii principali de credite pot angaja obligaţii de natura datoriei publice guvernamentale pentru achiziţii în sistem leasing, pe bază de hotărâre a Guvernului, doar în condiţiile în care Ministerul Economiei şi Finanţelor, în calitate de unic administrator al datoriei publice guvernamentale, acceptă angajarea datoriei publice guvernamentale de către ordonatorii principali de credite prin alegerea acestui instrument financiar, pe baza analizei costurilor şi riscurilor, cu asigurarea respectării obiectivelor şi principiilor strategiei de administrare a datoriei publice guvernamentale."
  4. La articolul 4, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(5) Finanţările rambursabile contractate de la organismele financiare internaţionale destinate finanţării deficitului bugetului de stat se aprobă prin lege."
  5. La articolul 5 alineatul (3), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:
  "f^1) sumele intrate în Trezoreria Statului în contul împrumuturilor contractate de ordonatorii de credite cu garanţia statului sau contractate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi subîmprumutate acestora şi preluate spre administrare de Ministerul Economiei şi Finanţelor potrivit prevederilor art. 14."
  6. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(1) Sumele plătite la scadenţe de Ministerul Economiei şi Finanţelor, în calitate de împrumutat sau garant, în contul subîmprumutaţilor ori garantaţilor de stat, ca urmare a lipsei disponibilităţilor financiare ale acestora, reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri, comisioanele datorate şi neachitate la fondul de risc de către aceştia, majorările de întârziere aferente acestor categorii de debite, precum şi debitele rezultate din împrumuturile acordate din contul general al Trezoreriei Statului urmează regimul juridic al creanţelor fiscale şi se recuperează conform legislaţiei în vigoare privind colectarea creanţelor fiscale de către organele fiscale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul fiscal subîmprumutaţii sau garantaţii de stat, în baza înscrisurilor întocmite de direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, prin care se individualizează la data scadenţei sumele de recuperat şi care constituie, în momentul emiterii, titluri de creanţă, urmând să devină potrivit legii titluri executorii. În cazul în care instanţele judecătoreşti s-au pronunţat asupra acestor sume, executarea silită se efectuează în temeiul hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile care, potrivit legii, constituie titlu executoriu."
  7. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(1) Nerespectarea obligaţiilor de raportare de către beneficiarii de împrumuturi care constituie datorie publică, conform normelor emise în acest scop în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei."
  8. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "ARTICOLUL 14
  (1) Începând cu anul 2009, Ministerul Economiei şi Finanţelor preia spre administrare următoarele categorii de acorduri de împrumut, numai după obţinerea acordului finanţatorului:
  a) acorduri de împrumut contractate de ordonatorii principali de credite cu garanţia statului sau contractate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi subîmprumutate acestora, pentru care sursa de rambursare este bugetul de stat, prin bugetul împrumutatului/subîmprumutatului, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, astfel cum este reflectat în actele normative de ratificare/aprobare a acordului de împrumut;
  b) acordurile de împrumut încheiate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi operatorii economici cu băncile finanţatoare, în regim tripartit, pentru care sursa de rambursare este în integralitate bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite coordonator al operatorului economic semnatar al acordului de împrumut, astfel cum este reflectat în actele normative de ratificare/aprobare a acordului de împrumut; în cazul în care în actul normativ de aprobare/ratificare a acestor acorduri se specifică drept sursă de rambursare sursele proprii ale operatorilor economici şi, în completare, de la bugetul de stat, se va considera că aceasta este obligaţia de drept a operatorului economic beneficiar al împrumutului şi, în consecinţă, nu se preia în sarcina Ministerului Economiei şi Finanţelor pentru scopurile prezentei ordonanţe de urgenţă;
  c) acordurile de împrumut contractate de operatori economici şi garantate de stat, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, pentru care sursa de rambursare este în integralitate bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite coordonator al operatorului economic semnatar al acordului de împrumut, astfel cum este reflectat în actele normative de ratificare/aprobare a acordului de împrumut.
  (2) Începând cu anul 2009, în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj nu se mai aprobă credite bugetare destinate plăţii ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente împrumuturilor interne şi externe contractate de către ordonatorii principali de credite şi/sau de operatorii economici cu garanţia statului ori contractate de către Ministerul Economiei şi Finanţelor şi subîmprumutate acestora, definite la alin. (1), ale căror surse de rambursare sunt bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj.
  (3) În aplicarea prevederilor alin. (1), Ministerul Economiei şi Finanţelor asigură includerea în bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor - «Acţiuni generale», a fondurilor necesare efectuării plăţii serviciului datoriei publice aferente împrumuturilor externe şi interne contractate de către ordonatorii de credite cu garanţia statului sau contractate de către Ministerul Economiei şi Finanţelor şi subîmprumutate acestora.
  (4) Începând cu anul 2009, nu se mai includ în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj sume alocate din împrumuturile interne şi externe contractate de către ordonatorii principali de credite şi/sau de operatorii economici cu garanţia statului ori contractate de către Ministerul Economiei şi Finanţelor şi subîmprumutate acestora, definite la alin. (1), ale căror surse de rambursare sunt bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, cu excepţia sumelor aferente acreditivelor deschise şi operaţionale şi după data de 1 ianuarie 2009, care vor fi cuprinse în continuare în bugetul ordonatorului principal de credite ca sume alocate din intrări de credite externe.
  (5) Cheltuielile echivalente valorii sumelor rămase de tras din împrumuturile prevăzute la alin. (4) vor fi cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj, în cadrul sumelor alocate de la aceste bugete, cu excepţia sumelor aferente acreditivelor deschise şi operaţionale şi după data de 1 ianuarie 2009, care vor fi cuprinse în continuare în bugetul ordonatorului principal de credite ca sume alocate din intrări de credite externe.
  (6) Ministerul Economiei şi Finanţelor va efectua tragerile din împrumuturile prevăzute la alin. (4) şi va utiliza sumele respective pentru finanţarea deficitului bugetului de stat şi pentru efectuarea plăţilor externe în contul datoriei publice guvernamentale.
  (7) Obligaţiile financiare rezultate din aplicarea prevederilor prezentului articol se preiau de către Ministerul Economiei şi Finanţelor pe bază de protocol de predare-preluare încheiat cu ordonatorii principali de credite ai bugetelor respective şi/sau cu operatorii economici care au astfel de obligaţii. Aceste protocoale se vor încheia până cel târziu la data de 31 decembrie 2008.
  (8) Propunerile pentru proiectul bugetului de stat pe anul 2009, în vederea aplicării prevederilor prezentului articol, se vor face de către Ministerul Economiei şi Finanţelor în colaborare cu ordonatorii principali de credite şi/sau cu operatorii economici implicaţi în aplicarea acestor prevederi.
  (9) Până la data de 1 august 2008, acordurile de împrumut contractate direct sau garantate de stat, precum şi actele normative de aprobare ori ratificare a acestora se modifică în mod corespunzător, în vederea aplicării prevederilor prezentului articol. În cazul în care nu se obţine acordul finanţatorilor, se aplică prevederile din acordurile de împrumut încheiate cu aceştia şi din actele normative de aprobare sau ratificare a acordurilor încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (10) Toate cheltuielile ocazionate de amendarea acordurilor de împrumut contractate direct sau garantate de stat în baza alin. (9) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor - «Acţiuni generale»."


  Articolul II

  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, influenţele financiare rezultate din plata serviciului datoriei publice guvernamentale se regularizează cu bugetul de stat în termen de cel mult 30 de zile de la data fiecărei scadenţe.
  (2) Pentru influenţele financiare rezultate din plăţi anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, regularizarea se face în continuare, cel târziu până la data ultimei scadenţe a fiecărui împrumut şi/sau după efectuarea ultimelor regularizări cu finanţatorii, în cadrul fiecărui împrumut.
  (3) Până la efectuarea regularizării cu bugetul de stat, sumele de natura celor prevăzute la alin. (1) şi (2) se pot păstra într-un cont deschis la instituţiile de credit derulatoare pe numele şi la dispoziţia Ministerului Economiei şi Finanţelor şi se fructifică prin acordare de dobânzi.


  Articolul III

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă alin. (1) al art. 3 din secţiunea a 2-a a cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 28 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 97/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 6 decembrie 2007.
  Nr. 141.
  ---------