ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 3 iunie 2009
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 12 iunie 2009  Având în vedere necesitatea accelerării absorbţiei fondurilor comunitare pentru dezvoltarea capacităţilor de infrastructură feroviară publică din portul Constanţa, este necesar ca administrarea acelor părţi ale infrastructurii feroviare publice implicate în proiect să se poată face de către alte companii naţionale care beneficiază de acea finanţare, aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în baza unui contract de concesiune încheiat, în numele statului, cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi necesitatea preluării în totalitate a dispoziţiilor aplicabile ale Directivei 2007/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 de modificare a Directivei 91/440/CEE a Consiliului privind dezvoltarea căilor ferate comunitare şi a Directivei 2001/14/CE privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, situaţie apreciată ca fiind un caz excepţional,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 1 alineatul (10), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "c) serviciu de transport feroviar internaţional de călători - serviciul de transport feroviar de călători în cadrul căruia trenul traversează cel puţin o frontieră a unui stat membru şi al cărui scop principal este acela de a transporta călători între staţii aflate în state membre diferite, în cadrul căruia se pot realiza introducerea şi/sau scoaterea de vagoane din compunerea trenului, iar diferitele segmente ale acestuia pot avea origini şi destinaţii diferite, cu condiţia ca toate vagoanele să traverseze cel puţin o frontieră de stat;".
  2. La articolul 1 alineatul (10), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
  "e) tranzit - traversarea teritoriului comunitar, realizată fără încărcare sau descărcare de bunuri şi/sau fără îmbarcarea ori debarcarea călătorilor pe teritoriul comunitar."
  3. La articolul 7 alineatul (2), litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "n) avizează metodologia de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare publice prevăzută în contractul de activitate al companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară, încheiat cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii potrivit prevederilor art. 37-39;".
  4. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) Părţi ale infrastructurii feroviare publice a statului pot fi concesionate, în condiţiile legii, şi altor companii naţionale aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu respectarea reglementărilor naţionale şi comunitare."
  5. La articolul 18, alineatele (2) şi (2^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(2) Operatorii de transport feroviar străini care efectuează transport feroviar sunt acceptaţi pentru circulaţie pe infrastructura feroviară în condiţiile legii, acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.
  (2^1) Operatorilor de transport feroviar străini, care deţin o licenţă într-un stat membru al Uniunii Europene conform legislaţiei aplicabile în Comunitate, li se acordă dreptul de acces, în condiţii echitabile, pe infrastructura feroviară din România, în scopul exploatării oricărui tip de serviciu de transport feroviar de marfă."
  6. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 18^1. - (1) Începând cu 1 ianuarie 2010, operatorii de transport feroviar din statele membre ale Uniunii Europene au drept de acces la infrastructura feroviară din România în scopul furnizării serviciului de transport feroviar internaţional de călători, astfel:
  a) pe parcursul derulării serviciului de transport feroviar internaţional de călători, aceştia au dreptul să îmbarce călători din orice staţie situată pe ruta internaţională respectivă şi să îi debarce în altă staţie, inclusiv în staţii situate pe teritoriul aceluiaşi stat;
  b) în cazul în care în România ponderea transportului feroviar internaţional de călători constituie mai mult de jumătate din cifra aferentă fluctuaţiei călătorilor clienţi ai operatorilor de transport feroviar, dreptul de acces al operatorilor străini se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2012;
  c) în urma unei solicitări înaintate de autorităţile competente şi/sau de operatorii de transport feroviar, Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar, înfiinţat în conformitate cu prevederile art. 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările ulterioare, trebuie să stabilească dacă scopul principal al serviciului prestat este acela de a transporta călători între staţii situate în state membre diferite.
  (2) Dacă între un punct de plecare şi o destinaţie există unul sau mai multe contracte de servicii publice, dreptul de acces la serviciile prevăzute la alin. (1) poate fi limitat prin hotărâre a Guvernului, astfel:
  a) o astfel de limitare nu trebuie să aibă ca efect restrângerea dreptului de îmbarcare a călătorilor în orice staţie situată pe ruta unui serviciu internaţional şi de debarcare a acestora în altă staţie, inclusiv în staţiile situate în acelaşi stat membru, cu excepţia cazului în care exercitarea acestui drept ar periclita echilibrul economic al unui contract de servicii publice;
  b) în urma unei solicitări din partea autorităţii sau autorităţilor competente care a/au încheiat contractul de servicii publice, precum şi a oricărei alte autorităţi competente interesate, care are dreptul de a limita accesul, în înţelesul prezentului articol, al administratorului infrastructurii sau al operatorului de transport feroviar care execută contractul de servicii publice, Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar trebuie să stabilească, pe baza unei analize economice obiective şi a unor criterii predeterminate, dacă echilibrul economic respectiv ar fi periclitat;
  c) autorităţile competente şi operatorii de transport feroviar care prestează aceste servicii publice trebuie să pună la dispoziţia Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar informaţiile necesare, în limite rezonabile, pentru a putea lua o decizie;
  d) Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar analizează informaţiile puse la dispoziţie, cu consultarea tuturor părţilor implicate, şi informează părţile cu privire la decizia sa motivată în termen de 30 de zile şi, în orice caz, în maximum două luni de la primirea tuturor informaţiilor relevante;
  e) Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar prezintă motivele deciziei sale şi specifică termenul şi condiţiile în care autoritatea sau autorităţile competentă/competente în materie, administratorul infrastructurii, operatorul de transport feroviar care execută contractul de servicii publice ori operatorul de transport feroviar care solicită accesul pot contesta decizia, în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Dreptul de îmbarcare şi de debarcare a călătorilor în staţiile situate pe teritoriul României pe ruta unui serviciu de transport internaţional de călători poate fi limitat în cazul în care a fost acordat dreptul exclusiv de a transporta călători între staţiile respective conform unui contract de concesiune atribuit înainte de 4 decembrie 2007, pe baza unei proceduri competitive de atribuire, desfăşurată în condiţii de competitivitate şi echitate şi în conformitate cu principiile aplicabile de drept comunitar. Această limitare poate continua pe durata iniţială a contractului, dar nu mai mult de 15 ani.
  (4) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu impun acordarea, înainte de 1 ianuarie 2010, a dreptului de acces prevăzut la alin. (1) operatorilor de transport feroviar şi filialelor lor controlate direct sau indirect, care deţin licenţă de transport feroviar într-un stat membru în care nu sunt acordate drepturi de acces similare.
  (5) Deciziile prevăzute la alin. (2), (3) şi (4) sunt supuse controlului judecătoresc, în conformitate cu Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  (6) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), autoritatea responsabilă pentru transportul feroviar de călători aplică un tarif operatorilor de transport feroviar care oferă servicii pentru călători pentru exploatarea rutelor care intră în competenţa autorităţii respective, între două staţii pe teritoriul naţional, în următoarele condiţii:
  a) operatorilor de transport feroviar care oferă servicii de transport feroviar intern sau internaţional de călători le este aplicat acelaşi tarif pentru exploatarea rutelor care intră în competenţa autorităţii respective;
  b) tariful se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, atunci când condiţiile de dezvoltare a pieţei de transport feroviar internaţional de călători o impun;
  c) tariful are scopul de a compensa autoritatea pentru obligaţiile de serviciu public stabilite în contracte de servicii publice atribuite potrivit prevederilor în vigoare;
  d) venitul obţinut din aceste tarife şi plătit cu titlu de compensaţie nu poate depăşi ceea ce este necesar pentru a acoperi în tot sau în parte costurile ocazionate de executarea obligaţiilor de serviciu public relevante, ţinându-se cont de încasările pertinente şi de un nivel rezonabil de profit pentru executarea obligaţiilor respective;
  e) tariful se stabileşte potrivit legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, cu respectarea principiilor echităţii, transparenţei, nediscriminării şi proporţionalităţii între preţul mediu al serviciului pentru călător şi nivelul tarifului perceput. Tarifele totale percepute în temeiul prezentului alineat nu trebuie să pericliteze viabilitatea economică a serviciului de transport feroviar internaţional de călători căruia îi sunt aplicate;
  f) informaţiile necesare în vederea identificării originii şi utilizării tarifelor trebuie să fie păstrate de către autorităţile competente şi vor fi puse la dispoziţia Comisiei Europene.
  (7) Prevederile prezentului articol nu se aplică serviciului de transport feroviar de călători prestat în tranzit, care începe şi se încheie în afara teritoriului comunitar."
  7. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 23. - (1) Operatorii de transport feroviar, licenţiaţi să efectueze transporturi publice ori în interes propriu, de marfă şi/sau de călători, folosind capacităţile infrastructurii feroviare, plătesc un tarif de utilizare a acesteia, calculat conform metodologiei de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare, prevăzută în contractul de activitate al companiei naţionale care administrează infrastructura, încheiat cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii potrivit prevederilor art. 37-39."
  8. La articolul 37 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "e) metodologia de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare publice."


  Articolul II

  Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 31 august 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 1 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
  "f) operaţiuni de transport sub forma serviciilor feroviare care sunt prestate în tranzit pe teritoriul comunitar."
  2. La articolul 2, după litera p) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:
  "r) tranzit - traversarea teritoriului comunitar, realizată fără încărcare ori descărcare de bunuri şi/sau fără îmbarcarea ori debarcarea călătorilor pe teritoriul naţional."
  3. La articolul 13, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:
  "(7) În cazul în care un operator de transport feroviar intenţionează să solicite o capacitate de infrastructură în vederea prestării unui serviciu de transport internaţional de călători, acesta trebuie să informeze administratorul de infrastructură şi Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar.
  (8) Pentru a înlesni evaluarea scopului serviciului internaţional de a transporta călători între staţii situate în state membre diferite, precum şi a potenţialului impact economic asupra contractelor de servicii publice existente, Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar trebuie să se asigure că sunt informate toate autorităţile competente care au atribuit un serviciu de transport feroviar de călători definit într-un contract de servicii publice, toate celelalte autorităţi competente interesate, care au dreptul de a limita accesul, precum şi operatorii de transport feroviar care execută contractul de servicii publice pe trasa alocată serviciului public de transport feroviar internaţional de călători."
  4. La articolul 17, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(5) Acordul-cadru se încheie, în principiu, pe o durată de 5 ani şi poate fi prelungit pentru perioade egale cu durata iniţială. În anumite situaţii, administratorul infrastructurii poate conveni asupra unei perioade mai scurte sau mai lungi, orice perioadă mai lungă de 5 ani trebuie justificată prin existenţa unor contracte comerciale ori investiţii specializate sau riscuri, astfel:
  a) pentru serviciile care utilizează o infrastructură specializată prevăzute la art. 24 şi care necesită investiţii substanţiale şi pe termen lung, justificate în mod corespunzător de către solicitant, acordul-cadru poate avea o durată de 15 ani;
  b) orice termen mai lung de 15 ani poate fi permis doar în situaţii excepţionale, în special în cazul unor investiţii de mare anvergură şi pe termen lung şi mai ales în situaţia în care aceste investiţii fac obiectul unor angajamente contractuale, inclusiv al unui plan multianual de amortizare, situaţie în care cerinţele solicitantului pot viza descrierea amănunţită a caracteristicilor capacităţii respective, inclusiv frecvenţa, volumul şi calitatea traseelor, care urmează să fie puse la dispoziţia solicitantului pe durata acordului-cadru;
  c) administratorul infrastructurii poate reduce capacităţile de infrastructură care, pe o perioadă de cel puţin o lună, au fost utilizate sub pragul stabilit potrivit prevederilor art. 27;
  d) începând cu 1 ianuarie 2010, acordul-cadru se elaborează pe o perioadă de 5 ani şi poate fi prelungit o singură dată, pe baza caracteristicilor capacităţii utilizate de către solicitanţii care exploatează serviciile înaintea datei de 1 ianuarie 2010, cu scopul de a ţine cont de investiţiile specializate sau de existenţa contractelor comerciale. Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar este responsabil cu autorizarea intrării în vigoare a unui astfel de acord."
  5. La articolul 30, după alineatul (1) se introduc şase noi alineate, alineatele (1^1)-(1^6), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Consiliul de supraveghere este independent din punct de vedere funcţional de orice autoritate competentă implicată în atribuirea unui contract de servicii publice.
  (1^2) Preşedintele şi membrii Consiliului de supraveghere nu se subordonează ierarhic din punct de vedere administrativ în ceea ce priveşte exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de membru în Consiliul de supraveghere.
  (1^3) Mandatul preşedintelui şi al membrilor Consiliului de supraveghere este de 5 ani şi poate fi reînnoit.
  (1^4) Mandatul preşedintelui şi al membrilor Consiliului de supraveghere încetează în următoarele situaţii:
  a) în situaţia imposibilităţii de a-şi îndeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive dintr-un interval de 140 de zile;
  b) în caz de condamnare penală prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru care nu a intervenit reabilitarea;
  c) prin demisie;
  d) prin deces;
  e) la expirarea sa.
  (1^5) Hotărârea de revocare din funcţie a membrilor Consiliului de supraveghere poate fi atacată la instanţele de contencios administrativ sau instanţele competente, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data aducerii ei la cunoştinţa persoanei revocate.
  (1^6) Membrii ale căror mandate au expirat rămân în funcţie până la numirea succesorilor lor."


  Articolul III

  În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se va adopta o hotărâre a Guvernului de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 812/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, atribuţiile şi finanţarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar, care va reglementa conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în exercitarea atribuţiilor membrilor Consiliului de supraveghere în domeniul feroviar.
  *
  * *
  Prezenta ordonanţă de urgenţă preia în totalitate dispoziţiile Directivei 2007/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 de modificare a Directivei 91/440/CEE a Consiliului privind dezvoltarea căilor ferate comunitare şi a Directivei 2001/14/CE privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 315 din 3 decembrie 2007.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul transporturilor
  şi infrastructurii,
  Radu Mircea Berceanu
  Şeful Departamentului
  pentru Afaceri Europene,
  Vasile Puşcaş
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Bucureşti, 3 iunie 2009.
  Nr. 62.
  ____________