HOTĂRÂRE nr. 1.768 din 22 decembrie 2005
privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.183 din 28 decembrie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  În vederea aplicării prevederilor art. 160 alin. (6) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, se va desfăşura activitatea de preluare din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, precum şi a veniturilor salariale aferente, elemente care, conform legii, sunt utilizate la calculul pensiilor.


  Articolul 2

  (1) Persoanele fizice şi juridice care deţin sau păstrează, potrivit prevederilor legale, carnete de muncă sunt obligate să pună aceste documente la dispoziţie casei teritoriale de pensii pe a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau sediul.
  (2) Carnetele de muncă puse la dispoziţie caselor teritoriale de pensii conform prevederilor alin. (1) trebuie să fie completate cu toate înscrierile până la data de 1 aprilie 2001 şi să fie certificate de autorităţile abilitate, potrivit legii.
  (3) Carnetele de muncă vor fi însoţite de copia actului de identitate al titularului, din care să rezulte codul numeric personal.
  (4) După încheierea operaţiunilor de înregistrare a datelor, carnetele de muncă, în original, se predau deţinătorilor de la care au fost preluate.
  (5) Procedurile practice de preluare a carnetelor de muncă de către casele teritoriale de pensii, graficul predării-preluării, precum şi orice alte operaţiuni necesare bunei desfăşurări a acestei activităţi se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei.


  Articolul 3

  (1) Pentru realizarea activităţii de preluare a datelor din carnetele de muncă sau din alte documente complementare necesare dovedirii stagiului de cotizare, se autorizează contractarea de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale cu Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, denumit în continuare institut, a unor servicii ce urmează să fie prestate de către acesta.
  (2) Activitatea prevăzută la art. 1 se desfăşoară pe o perioadă de 2 ani, începând cu data intrării în vigoare a contractului de prestări de servicii dintre Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi institut.


  Articolul 4

  Serviciile care fac obiectul contractului şi care urmează să fie prestate de institut constau în:
  a) activităţi de culegere şi introducere a datelor pe calculator;
  b) activităţi de verificare a modului de preluare a datelor;
  c) alte activităţi legate de crearea şi actualizarea bazei de date privind stagiile de cotizare;
  d) activităţi conexe operaţiunilor prevăzute la lit. a)-c).


  Articolul 5

  Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale va acoperi integral costurile aferente tuturor serviciilor efectuate de către institut, inclusiv cheltuielile de regie generală ale acestuia.


  Articolul 6

  (1) Numărul maxim de personal pe care îl poate utiliza institutul pentru efectuarea serviciilor prevăzute la art. 4 este de 2.300.
  (2) Personalul prevăzut la alin. (1) va fi instruit de către specialişti din cadrul caselor teritoriale de pensii şi îşi va desfăşura activitatea sub coordonarea directă a conducerii executive a caselor teritoriale de pensii.


  Articolul 7

  Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, prin casele teritoriale de pensii, va pune la dispoziţie institutului spaţiile necesare desfăşurării serviciilor prevăzute la art. 4, facilităţi legate de mobilier, logistică, consumabile, tehnică de calcul şi comunicaţii, precum şi informaţiile legislative necesare îndeplinirii sarcinilor.


  Articolul 8

  Fondurile necesare derulării contractului încheiat potrivit prevederilor art. 3 se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, de la capitolul 68.03 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul "Bunuri şi servicii", în condiţiile legii.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 22 decembrie 2005.
  Nr. 1.768.
  ___________