ORDONANŢĂ nr. 7 din 19 ianuarie 2006
privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 27 ianuarie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.7 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  Prin prezenta ordonanţă se instituie Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, denumit în continuare Programul.


  Articolul 2

  Scopul Programului este îmbunătăţirea situaţiei sociale şi economice a locuitorilor din zonele rurale vizate.


  Articolul 3

  Obiectivele generale sunt dezvoltarea şi modernizarea spaţiului rural românesc, format din satele componente ale comunelor şi satele aparţinând oraşelor şi municipiilor şi zonele periurbane, prin legarea zonelor unde se aplică Programul la reţeaua de drumuri publice comunale, judeţene şi naţionale prin poduri, podeţe şi punţi pietonale, precum şi prin dezvoltarea unor sisteme de alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi epurare.


  Articolul 4

  Obiectivele specifice sunt: creşterea pieţei agricole şi a investiţiilor locale, îmbunătăţirea stării de sănătate prin creşterea frecvenţei controalelor şi intervenţiilor medicale, creşterea frecvenţei şcolare şi scăderea abandonului şcolar.


  Articolul 5

  (1) Beneficiarii direcţi ai Programului sunt autorităţile administraţiei publice locale din spaţiul rural, care utilizează obiectivele de investiţii realizate: podeţe, punţi pietonale, platforme de gunoi, în conformitate cu planurile regionale de gestionare a deşeurilor, sisteme de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi epurare.
  (2) Beneficiarii indirecţi ai Programului sunt locuitorii întregii comunităţi rurale al cărei consiliu local a înaintat cererea de finanţare.


  Articolul 6

  Programul de aplică începând cu anul 2006 şi se va desfăşura pe o durată de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia.


  Articolul 7

  (1) Se constituie Comisia privind determinarea oportunităţii proiectelor, denumită în continuare Comisia, formată din:
  a) un reprezentant desemnat de ministrul de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniul economic;
  b) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;
  c) un reprezentant al Ministerului Administraţiei şi Internelor;
  d) un reprezentant al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor;
  e) un reprezentant al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;
  f) un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
  g) doi reprezentanţi ai Cancelariei Primului-Ministru;
  h) un reprezentant al Asociaţiei Comunelor din România.
  (2) Reprezentanţii instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) lit. b)-g) vor fi desemnaţi la nivel de secretar de stat.
  (3) Preşedinţia Comisiei va fi asigurată de unul dintre reprezentanţii Cancelariei Primului-Ministru, desemnat de primul-ministru.
  (4) Comisia va elabora Ghidul de eligibilitate, care va servi la determinarea eligibilităţii proiectelor propuse de consiliile locale pentru a obţine finanţare în cadrul Programului.
  (5) Comisia va primi cererile de finanţare adresate de consiliile locale şi va selecta proiectele pe baza criteriilor stabilite prin Ghidul de eligibilitate.
  (6) Lucrările Comisiei vor fi asigurate de un secretariat format din specialişti din Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care va asigura şi monitorizarea derulării Programului.


  Articolul 8

  (1) Pentru finanţarea proiectelor care fac obiectul prezentei ordonanţe se acordă bugetelor locale sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată.
  (2) Repartizarea sumelor prevăzute la alin. (1) pe judeţe şi proiecte eligibile se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Cancelariei Primului-Ministru.
  (3) Cuantumul total al fondurilor alocate proiectelor eligibile pentru perioada 2006-2008 aferentă desfăşurării Programului nu va depăşi suma de 1.000.000.000 lei (RON).
  (4) Valoarea minimă a unui proiect va fi de 40.000 lei (RON), iar valoarea maximă de 4.000.000 lei (RON).
  (5) Pe lângă sumele prevăzute la alin. (1), bugetele locale pot contribui la finanţarea lucrărilor aferente Programului.


  Articolul 9

  Lucrările de investiţii aprobate de Comisie conform cererilor de finanţare se vor contracta cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 10

  În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Comisia va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia şi regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei, care vor fi supuse spre aprobare Guvernului.


  Articolul 11

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  --------------
  Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Aleodor Marian Frâncu
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
  Sulfina Barbu
  Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
  Gheorghe Dobre
  Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 19 ianuarie 2006.
  Nr. 7.
  ----------