ORDONANŢĂ nr. 22 din 23 august 2012
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 29 august 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.7 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul I

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 30 iunie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 2 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "e) autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene - autorităţile de management în cadrul programelor finanţate din instrumente structurale, de coeziune, din Fondul European pentru Pescuit, din fonduri aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare, autorităţile care asigură gestionarea Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat ENPI, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură în cadrul programelor de finanţare a politicii agricole comune, agenţiile de implementare - inclusiv Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE - în cadrul programelor PHARE, Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE - în cadrul Facilităţii Schengen, Facilităţii de Tranziţie şi al Mecanismului Financiar SEE 2004-2009, cu excepţia proiectelor delegate, operatorii de program în cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 şi Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, precum şi autorităţile naţionale responsabile de participarea României la alte programe finanţate din fonduri europene;".
  2. La articolul 2 alineatul (1), după litera x) se introduce o nouă literă, litera y), cu următorul cuprins:
  "y) decertificarea - deducerea din următoarea declaraţie de cheltuieli transmisă Comisiei Europene/donatorului public internaţional a sumelor reprezentând valoarea unor cheltuieli finanţate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare şi din Fondul European pentru Pescuit, care au fost deja certificate către Uniunea Europeană/donatorul public internaţional, al căror caracter neeligibil a fost determinat ulterior, fără să fie necesară emiterea în prealabil a unui titlu de creanţă."
  3. La articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) Termenii «autoritate de management», «organism intermediar», «operator economic», «operaţiune», «eligibilitate», «conflict de interese», «neregulă sistemică», «prag de materialitate a erorilor», «prejudiciu», «verificare administrativă», «proiect delegat», «indicii de fraudă», «raport de inspecţie al OLAF», «registrul debitorilor», «act de constatare primară administrativă», precum şi principiile liberei concurenţe, tratamentului egal şi nediscriminatoriu şi transparenţei au semnificaţia dată de reglementările incidente şi de ghidurile lor de aplicare, emise de Uniunea Europeană/donatorul public internaţional."
  4. La articolul 6, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(4) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi având în vedere principiul proporţionalităţii, autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia de a face reduceri procentuale din sumele solicitate la rambursarea/plata finală, reprezentând cheltuieli efectuate şi declarate de beneficiari, în situaţia în care constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor/obiectivelor proiectelor finanţate din fonduri europene şi/sau fonduri publice naţionale aferente acestora, pentru care beneficiarii şi-au angajat răspunderea realizării, în perioada de implementare a contractelor/acordurilor/ deciziilor/ordinelor de finanţare nerambursabilă ori a altor tipuri de contracte multianuale, cu excepţia cazurilor în care regulile stabilite de donatorul public internaţional prevăd altfel.
  (5) Reducerile prevăzute la alin. (4) se efectuează în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor/obiectivelor, în conformitate cu procedurile specifice stabilite de fiecare autoritate cu competenţe în gestionarea fondurilor europene."
  5. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - (1) În situaţia în care, în urma verificărilor administrative şi/sau la faţa locului, autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene consideră necesare investigaţii suplimentare pentru a stabili eligibilitatea cheltuielilor care i-au fost solicitate la rambursare/plată de către un beneficiar, aceasta are dreptul, înainte de rambursarea/plata sumelor către beneficiar, să se adreseze pentru realizarea acestor investigaţii structurilor de control prevăzute la art. 20 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4)."
  6. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia să sesizeze de îndată DLAF şi organele de urmărire penală în cazul constatării unor indicii de fraudă sau de tentativă de fraudă.
  (2) În cazul în care, ca urmare a sesizării menţionate la alin. (1), organul de urmărire penală transmite cazul spre soluţionare instanţelor de judecată, autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene are obligaţia luării următoarelor măsuri până la pronunţarea deciziei definitive a instanţei privind caracterul penal sau nepenal al faptei încriminate:
  a) pentru beneficiarii privaţi suspendă aplicarea prevederilor contractului/deciziei/ordinului/acordului de finanţare şi în mod subsecvent suspendă plata/rambursarea tuturor sumelor solicitate de beneficiar;
  b) pentru beneficiarii publici suspendă plata/rambursarea tuturor sumelor solicitate de beneficiar aferente contractului economic pentru care a fost formulată sesizarea."
  7. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 18. - (1) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia să înregistreze şi să transmită,
  în scopul investigării, în termen de 10 zile lucrătoare, structurilor de control prevăzute la art. 20 toate constatările cu implicaţii financiare sau cu posibile implicaţii financiare."
  8. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 19. - (1) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia de a nu include temporar, total sau parţial, în declaraţiile de cheltuieli sumele plătite de acestea care fac obiectul constatărilor prevăzute la art. 18 alin. (1) şi al sesizărilor prevăzute la art. 18 alin. (2), până la finalizarea procedurilor prevăzute la art. 21, cu excepţia cazului în care normele Uniunii Europene/donatorului public internaţional prevăd altfel."
  9. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) Constatările cu implicaţii financiare şi/sau sesizările prevăzute la art. 18 alin. (2) despre care autoritatea de certificare este informată după finalizarea întocmirii declaraţiei de cheltuieli sunt luate în considerare în procedura de certificare a următoarei declaraţii de cheltuieli."
  10. La articolul 20, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(9) Personalul cu atribuţii de control, care activează în cadrul structurilor de control prevăzute la alin. (1), (2) şi (5), trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
  a) studii universitare în domeniul economic, administrativ, juridic sau tehnic, finalizate cu diplomă de licenţă în unul dintre aceste domenii;
  b) vechime în domeniul gestiunii sau controlului/auditului fondurilor publice ori în domeniul controlului/auditului fondurilor private de cel puţin 3 ani."
  11. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 26. - Cu excepţia cazurilor în care regulile stabilite de donatorul public internaţional prevăd altfel, autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene va proceda la întocmirea de procese-verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 20 şi 21, în cazul în care:
  a) pe parcursul perioadei de monitorizare, constată că proiectul nu respectă cerinţele de durabilitate/sustenabilitate prevăzute de reglementările aplicabile;
  b) la finalul perioadei de monitorizare, constată că indicatorii/obiectivele proiectelor finanţate din fonduri europene şi/sau fonduri publice naţionale aferente acestora nu au fost realizaţi/realizate integral sau au fost realizaţi/realizate parţial."
  12. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 27. - (1) În cazul în care se constată nereguli în aplicarea de către beneficiari a prevederilor privind procedurile de achiziţie, fie în raport cu reglementările naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, fie în raport cu procedurile specifice de achiziţii aplicabile beneficiarilor privaţi, se emit note de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 20 şi 21.
  (2) Valoarea creanţei bugetare stabilită în baza prevederilor alin. (1) se calculează prin stabilirea de corecţii financiare în conformitate cu prevederile anexei, cu excepţia cazurilor în care:
  a) sancţiunile prevăzute în legislaţia naţională în domeniul achiziţiilor publice impun aplicarea unor corecţii mai mari decât cele prevăzute în anexă;
  b) autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene care asigură finanţarea proiectelor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 aplică măsurile cuprinse în reglementările proprii acestui program."
  13. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 28. - (1) Până la emiterea notei de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare, ca măsură tranzitorie, autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene poate plăti/rambursa beneficiarilor sumele solicitate, potrivit prevederilor art. 6 alin. (3).
  (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene aplică, în mod preventiv, reducerea procentuală maximă aferentă abaterii în aplicarea reglementărilor privind achiziţiile, stabilită, potrivit prevederilor anexei.
  (3) Regularizarea sumelor reţinute potrivit prevederilor alin. (2) se face ulterior emiterii notei de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare, cu aplicarea prevederilor art. 38."
  14. La articolul 45, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) În cazul în care existenţa creanţei bugetare depinde de existenţa unei fapte penale, respectiv a unei fraude, şi a fost sesizat/sesizată DLAF/Agenţia Naţională de Integritate - ANI, autorităţile competente prevăzute la art. 20 suspendă de drept emiterea titlului de creanţă până la obţinerea deciziei definitive a instanţei privind caracterul penal sau nepenal al faptei incriminate şi dispun aplicarea măsurilor asiguratorii prevăzute la art. 40 alin. (1), cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 8 alin. (2)."
  15. Denumirea capitolului VI se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "CAPITOLUL VI
  Protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene/donatorului public internaţional"
  16. La articolul 55, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "b) neiniţierea procedurii de contestare la instanţele stabilite prin acordurile cu Uniunea Europeană/donatorii publici internaţionali şi, în acest caz, acceptarea constatării cu implicaţii financiare stabilite de reprezentanţii Uniunii Europene/donatorului public internaţional, prin aplicarea decertificării, în condiţiile prevăzute la art. 57^1 alin. (2)."
  17. După articolul 57 se introduc şase noi articole, articolele 57^1 - 57^6, cu următorul cuprins:
  "Art. 57^1. - (1) Pentru evitarea situaţiilor în care reprezentanţii Uniunii Europene/donatorului public internaţional ar putea decide întreruperea/suspendarea plăţilor pentru programul respectiv, autoritatea de certificare poate aplica decertificarea ca urmare a unor deficienţe ale sistemelor de management şi control şi/sau a depăşirii pragului de materialitate a erorilor înregistrate în sistem, reflectate în Raportul anual de control al Autorităţii de audit sau în rapoarte de audit/control extern ale Comisiei Europene/donatorului public internaţional.
  (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), valoarea sumelor pentru care se aplică decertificarea se aprobă pentru fiecare caz prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi cu avizul Ministerului Afacerilor Europene.
  Art. 57^2. - (1) Autoritatea de certificare din cadrul programelor finanţate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare şi din Fondul European pentru Pescuit deduce temporar din următoarea declaraţie de cheltuieli sumele care au fost deja certificate şi pentru care au fost formulate sesizări în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1), în cazul în care DLAF, ca urmare a activităţii sale de control, desfăşurată în condiţiile legii, constată elemente de natură infracţională şi sesizează parchetul competent să efectueze urmărirea penală.
  (2) Autoritatea de certificare din cadrul programelor finanţate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare şi din Fondul European pentru Pescuit poate decertifica sumele pentru care au fost formulate sesizări în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1), în cazul în care parchetul competent, sesizat în condiţiile prevăzute la alin. (1), comunică autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene începerea urmăririi penale.
  (3) Prin excepţie de la prevederile art. 57^1 alin. (2), în cazul în care instanţele de judecată sesizate de organele de urmărire penală emit o hotărâre definitivă privind existenţa unei infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene/donatorului public internaţional, autoritatea de certificare din cadrul programelor finanţate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare şi din Fondul European pentru Pescuit are obligaţia decertificării sumelor care fac obiectul respectivei hotărâri.
  Art. 57^3. - În vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene şi în aplicarea reglementărilor comunitare, autoritatea de certificare din cadrul programelor finanţate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare şi din Fondul European pentru Pescuit poate aplica următoarele măsuri:
  a) amânarea certificării;
  b) întreruperea certificării;
  c) suspendarea certificării.
  Art. 57^4. - (1) Autoritatea de certificare din cadrul programelor finanţate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare şi din Fondul European pentru Pescuit aplică măsura amânării certificării pentru sumele care reprezintă constatări cu implicaţii financiare sau cu posibile implicaţii financiare, la nivelul stabilit în proiectul de raport/raportul final de audit/control/verificare la faţa locului emis de Autoritatea de audit/Comisia Europeană/ Curtea Europeană de Conturi/Autoritatea de certificare, până la finalizarea procedurii contradictorii.
  (2) Regularizarea sumelor pentru care s-a aplicat măsura amânării certificării se face ulterior, cu ocazia transmiterii primei declaraţii de cheltuieli Comisiei Europene, după finalizarea procedurii contradictorii.
  Art. 57^5. - (1) Autoritatea de certificare din cadrul programelor finanţate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare şi din Fondul European pentru Pescuit poate aplica măsura întreruperii certificării, astfel:
  a) de la data primirii unei declaraţii de cheltuieli insuficient documentate până la data la care sunt primite informaţiile solicitate de Autoritatea de certificare, necesare pentru transmiterea declaraţiilor de cheltuieli Comisiei Europene, pentru sumele incluse în declaraţia de cheltuieli, la nivel de axă prioritară/domeniu major de intervenţie/tip de fond/măsură/ beneficiar/operaţiune/organism intermediar;
  b) de la data emiterii proiectului de raport/raportului final de audit/control/verificare la faţa locului până la data la care autoritatea care a formulat constatarea o consideră închisă şi/sau până la finalizarea procedurii contradictorii, pentru valoarea integrală a declaraţiei de cheltuieli transmise de autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, la nivel de program/axă prioritară/domeniu major de intervenţie/tip de fond/măsură/beneficiar/operaţiune/organism intermediar, după caz, atunci când proiectul de raport/raportul final conţine constatări privind deficienţe semnificative ale sistemelor de management şi control;
  c) de la data primirii unui document scris din partea reprezentanţilor Uniunii Europene prin care sunt transmise informaţii privind posibilitatea existenţei unei nereguli grave şi/sau se solicită aplicarea unor măsuri de întrerupere a certificării cu caracter preventiv, până la data acceptării de către aceştia a rezultatului investigaţiilor efectuate de autorităţile naţionale, competente conform legii, pentru valoarea declaraţiei de cheltuieli transmise de autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, la nivel de program/axă prioritară/domeniu major de intervenţie/tip de fond/măsură/beneficiar/operaţiune/organism intermediar;
  d) de la data de la care Comisia Europeană aplică, în conformitate cu prevederile art. 91 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, măsura întreruperii termenului de plată, până la data anunţului oficial privind ridicarea acestei măsuri.
  (2) În funcţie de motivele întreruperii şi de potenţialul impact asupra eligibilităţii cheltuielilor incluse într-o declaraţie de cheltuieli, autoritatea de certificare din cadrul programelor finanţate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare şi din Fondul European pentru Pescuit poate returna, spre revizuire, declaraţia de cheltuieli autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene.
  Art. 57^6. - (1) Autoritatea de certificare din cadrul programelor finanţate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare şi din Fondul European pentru Pescuit poate aplica măsura suspendării certificării la nivel de program operaţional/axă prioritară/domeniu major de intervenţie/măsură/beneficiar/operaţiune/organism intermediar şi returnează declaraţiile de cheltuieli autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, în cazul în care:
  a) sistemele de management şi control prezintă deficienţe grave, care sunt constatate de Autoritatea de audit/Autoritatea de certificare/Comisia Europeană şi/sau de Curtea Europeană de Conturi în cadrul proiectelor de raport/rapoartelor finale de audit/control/verificări la faţa locului şi pentru care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene nu au luat măsuri de corectare;
  b) autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene nu implementează recomandările cuprinse în rapoartele de verificare la faţa locului întocmite de Autoritatea de certificare;
  c) Comisia Europeană aplică, în conformitate cu prevederile art. 92 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006, măsura suspendării plăţilor.
  (2) Autoritatea de certificare din cadrul programelor finanţate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare şi din Fondul European pentru Pescuit ridică, în totalitate sau parţial, măsura suspendării certificării în condiţiile în care a primit suficiente asigurări că au fost luate toate măsurile necesare pentru eliminarea deficienţelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b)."
  18. La articolul 60, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
  "(3^1) În aplicarea prevederilor alin. (3), structura de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice elaborează un raport de constatare a abaterilor, distinct de titlul de creanţă elaborat în aplicarea prevederilor art. 21, pe care îl transmite conducerii autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene şi Autorităţii de audit. Modelul raportului de constatare a abaterilor se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice."
  19. În anexă, la punctul 2 subpunctul 2.3, textul subsumat rubricii "Abaterea constată" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Aplicarea unor criterii de calificare şi selecţie şi/sau a unor criterii de atribuire (factori de evaluare) nelegale".


  Articolul II

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 30 iunie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Florin Georgescu
  Ministrul afacerilor europene,
  Leonard Orban
  Bucureşti, 23 august 2012.
  Nr. 22.
  --------