ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 10 aprilie 2013(*actualizată*)
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
(actualizată până la data de 24 aprilie 2014*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • --------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 24 aprilie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 231 din 15 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 18 octombrie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 18 decembrie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 16 aprilie 2014.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Luând în considerare necesitatea completării bazei materiale de reprezentare şi protocol utilizate de beneficiarii prevăzuţi de lege, precum şi a stabilirii fondurilor necesare întreţinerii, conservării şi modernizării acesteia,
  reţinându-se interesul general al degrevării bugetului de stat de sumele plătite de către Senat, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidenţială, Guvern şi Curtea Constituţională pentru acoperirea cheltuielilor cu administrarea şi funcţionarea bazei materiale de reprezentare şi protocol,
  având în vedere faptul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va genera efecte negative, concretizate în utilizarea unor sume importante de la bugetul de stat pentru întreţinerea şi conservarea bazei materiale de reprezentare şi protocol, sume care ar putea fi utilizate pentru acoperirea unor necesităţi sociale stringente,
  în considerarea faptului că acestea constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Titlul va avea următorul cuprins:
  "ORDONANŢĂ
  privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»"
  1^1. Titlul capitolului I se abrogă.
  ----------
  Pct. 1^1 al art. I care abrogă titlul capitolului I din ORDONANŢA nr. 19 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 1 februarie 2002, a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 231 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 17 iulie 2013.
  2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Fondul locativ de protocol şi bunuri mobile se constituie din bunuri imobile şi mobile aflate în domeniul public al statului.
  (2) Administrarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile se face de către Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», denumită în continuare R.A. - A.P.P.S., care asigură evidenţa, punerea la dispoziţie, întreţinerea, repararea şi conservarea acestuia, în condiţiile legii."
  3. La articolul 2, partea introductivă va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - Fondul locativ de protocol şi bunuri mobile are următoarea destinaţie:".
  4. La articolul 2, litera c) va avea următorul cuprins:
  "c) baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol - pentru activităţile Administraţiei Prezidenţiale, Senatului, Camerei Deputaţilor, Guvernului României şi Curţii Constituţionale."
  5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol este constituită din case de oaspeţi, vile, palate şi construcţii speciale, cu terenul aferent pentru această destinaţie, situate în municipiul Bucureşti şi în unele judeţe, precum şi din bunuri mobile.
  (2) Bunurile mobile şi imobilele care constituie baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol, cu toate dotările aferente, sunt puse la dispoziţia autorităţilor publice prevăzute la art. 2 lit. c), la cererea acestora, de către R.A.-A.P.P.S., cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului."
  6. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Cheltuielile curente şi de capital pentru conservarea, protecţia, întreţinerea, repararea, funcţionarea, instruirea personalului specializat, consolidarea, modernizarea şi efectuarea investiţiilor necesare fondului locativ de protocol şi bunuri mobile se efectuează şi se suportă din fondurile R.A.-A.P.P.S."
  7. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă.
  7^1. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  (3) Angajarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se va efectua de către R.A. - A.P.P.S., cu respectarea reglementărilor privind achiziţiile publice.
  ----------
  Pct. 7^1 al art. I care modifică alin. (3) al art. 8 din ORDONANŢA nr. 19 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 1 februarie 2002, a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 231 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 17 iulie 2013.
  8. În tot cuprinsul ordonanţei, orice referire la noţiunea de "fond locativ de protocol" se înlocuieşte cu sintagma "fond locativ de protocol şi bunuri mobile".


  Articolul II

  (1) Se aprobă transmiterea bunurilor mobile, având datele tehnice prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul privat în domeniul public al statului.
  (2) Bunurile mobile şi imobile care constituie baza materială destinată activităţii de reprezentare şi protocol sunt prevăzute în anexa nr. 2.
  (3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.


  Articolul III

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Hotărârea Guvernului nr. 126/2002 pentru stabilirea bazei materiale destinate activităţii de reprezentare şi protocol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 20 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Bucureşti, 10 aprilie 2013.
  Nr. 24.


  Anexa 1
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunurilor mobile care trec din domeniul privat
  în domeniul public al statului
  *Font 8*
  ┌────┬───────────────┬─────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────────┐
  │Nr. │ Nr./data │ Denumirea │ Temeiul legal │ Ordonatorul/ │ Ordonatorul/ │ Datele de │
  │crt.│ actului │ bunului care│ din Legea │Administratorul│Administratorul│ identificare ale │
  │ │ normativ în │face obiectul│ nr. 213/1998 │ de la care │ la care │ bunului care face │
  │ │temeiul căruia │ actului │ în baza căruia │ se face │ trece bunul │ obiectul trecerii │
  │ │ au intrat │ normativ │se face trecerea│ trecerea │ │din domeniul privat│
  │ │ bunurile în │ │ │ (CIF şi │ │ al statului în │
  │ │domeniul privat│ │ │ denumire) │ │ domeniul public │
  │ │ al statului │ │ │ │ │ al statului │
  ├────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 1 │Hotărârea │Elicopter │art. 108 din │Regia Autonomă │Regia Autonomă │EC 155 B │
  │ │Guvernului │EC 155 B │Constituţia │"Administraţia │"Administraţia │înmatriculat │
  │ │nr. 16/2013 │înmatriculat │României, │Patrimoniului │Patrimoniului │YR-MDH, serie 6637 │
  │ │ │YR-MDH, │republicată; │Protocolului │Protocolului │ │
  │ │ │serie 6637 │art. 8 din Legea│de Stat" │de Stat" │ │
  │ │ │ │nr. 213/1998 │CIF: 2351555 │CIF: 2351555 │ │
  ├────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────────┤
  │ 2 │Hotărârea │Simulator │art. 108 din │Regia Autonomă │Regia Autonomă │ENTROL FLIGHT │
  │ │Guvernului │ENTROL FLIGHT│Constituţia │"Administraţia │"Administraţia │SIMULATOR H 15 │
  │ │nr. 16/2013 │SIMULATOR │României, │Patrimoniului │Patrimoniului │sn 001 FNPT II MCCH│
  │ │ │H 15 sn 001 │republicată; │Protocolului │Protocolului │ │
  │ │ │FNPT II MCCH │art. 8 din Legea│de Stat" │de Stat" │ │
  │ │ │ │nr. 213/1998 │CIF: 2351555 │CIF: 2351555 │ │
  └────┴───────────────┴─────────────┴────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────────┘


  Anexa 2
  LISTA
  bunurilor mobile şi imobile care fac parte din baza materială
  destinată activităţii de reprezentare şi protocol
  ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │ Imobilul │
  │crt.│ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1.│Complex "Lotus" cu vilele Nufărul, Trandafirul, Ghiocelul, Lotus şi │
  │ │anexele: piscina, băile reci, lac, debarcader, plaja şi terenul aferent │
  │ │în suprafaţă de 134.883,69 mp din Neptun-Mangalia, judeţul Constanţa │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 2.│Vila "Panseluţa" cu terenul aferent în suprafaţă de 12.073,66 mp din │
  │ │Neptun-Mangalia, judeţul Constanţa │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 3.│Abrogat │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 4.│Vila "Carpaţi" cu garaj, construcţii speciale şi terenul aferent în │
  │ │suprafaţă de 14.152,50 mp din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr. 21, │
  │ │judeţul Braşov │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 5.│Vila "Postăvarul" cu construcţii speciale şi terenul aferent în suprafaţă│
  │ │de 11.746,60 mp din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr. 38, judeţul Braşov│
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 6.│Vila "Izvorul" şi terenul aferent în suprafaţă de 11.308,60 mp din │
  │ │Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr. 36, judeţul Braşov │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 7.│Abrogat │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 8.│Complex Foişor, compus din: Palatul "Foişor", Casa Veche a Grădinii, │
  │ │Casa Nouă a Grădinii, Casa Păpuşii, sere, casă heliport, anexe şi │
  │ │construcţii speciale, parc şi pădure, cu terenul aferent în suprafaţă │
  │ │de 165.553,00 mp din Sinaia, Aleea Peleşului nr. 2, judeţul Prahova │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 9.│Complex Scroviştea, compus din: 4 vile, corp administrativ, corp gardă, │
  │ │club bazin, popicărie, cramă, piscicultură, pădure şi terenul aferent în │
  │ │suprafaţă de 25.618.000 mp din Scroviştea, Şos. Bucureşti-Ploieşti km 32,│
  │ │judeţul Ilfov │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 10.│Complex Palat Snagov, compus din palat, anexe poartă şi terenul aferent │
  │ │în suprafaţă de 253.580,00 mp din Snagov, judeţul Ilfov - parţial │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 11.│Abrogat │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 12.│Palatul Primăverii - Lac 1 cu anexe şi terenul aferent în suprafaţă de │
  │ │33.346,59 mp din Bucureşti, bd. Mircea Eliade nr. 11-13 (fost nr. 5-13), │
  │ │sectorul 1 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 13.│Casa de oaspeţi - Lac 2 cu terenul aferent în suprafaţă de 36.199,36 mp │
  │ │din municipiul Bucureşti, str. Turgheniev nr. 22-24, sectorul 1 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 14.│Abrogat │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 15.│Construcţii satul Uzlina, comuna Murighiol, judeţul Tulcea, cu terenul │
  │ │aferent în suprafaţă de 31.100,00 mp, din care: │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │- sală conferinţe - 396 mp; │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │- bazin copii - 92 mp; │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │- bazin adulţi - 114 mp; │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │- bungalow - 99 mp; │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │- bungalow - 99 mp; │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │- bungalow - 99 mp; │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │- bungalow - 99 mp; │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │- umbrar barbeque - 43 mp; │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │- cabană - 357 mp; │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │- anexă - 8 mp; │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │- cabană - 90 mp; │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │- staţie de tratare a apei - 52 mp; │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │- rezervor apă - 10 mp; │
  │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ │- pavilion expunere păsări - 340 mp. │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 16.│Elicopter EC 155 B înmatriculat YR-MDH, serie 6637 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 17.│Simulator ENTROL FLIGHT SIMULATOR H 15 sn 001 FNPT II MCCH, replică a │
  │ │aparatului de zbor EUROCOPTER EC 155B │
  └────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  --------
  Anexa 2 a fost modificată de art. 22 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 16 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 24 aprilie 2014, prin abrogarea nr. crt. 11.
  ----------