ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 8 martie 1999
privind modificarea şi completarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 10 martie 1999  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Articolul 1

  Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 23 august 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. După articolul 8 se introduc articolele 8^1 , 8^2 , 8^3 , 8^4 şi 8^5 , care vor avea următorul cuprins:
  "Art. 8^1. - Persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă, marii mutilati şi urmaşii celor care au decedat ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989 au dreptul la o indemnizaţie reparatorie.
  Indemnizaţia reparatorie se stabileşte şi se acordă lunar, pe baza unor coeficienţi de multiplicare aplicati asupra valorii de referinţa universala, astfel cum este reglementată prin Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, după cum urmează:
  a) 2,00 - pentru marii mutilati;
  b) 1,70 - pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;
  c) 1,46 - pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate;
  d) 1,03 - pentru persoanele încadrate în gradul III de invaliditate;
  e) 0,85 - pentru fiecare urmaş îndreptăţit sa primească indemnizaţia reparatorie.
  Marii mutilati şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate beneficiază şi de o indemnizaţie de îngrijire ce se acordă şi se stabileşte lunar pe baza coeficientului de multiplicare 0,25, aplicat asupra valorii de referinţa universala, reglementată prin Legea nr. 154/1998.
  Prin mare mutilat din Revoluţia din decembrie 1989 se înţelege persoana care prezintă o tulburare funcţională grava prin pierderea totală a capacităţii de deplasare, de manipulatie sau de vedere - cecitate absolută -, necesitand îngrijire permanenta din partea unei alte persoane.
  Art. 8^2. - Indemnizaţia reparatorie se cumulează cu orice alte venituri.
  Art. 8^3. - Persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi marii mutilati, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, care erau cuprinşi într-un sistem de asigurări sociale la data ivirii invaliditatii din aceasta cauza, au dreptul, pe lângă indemnizaţia reparatorie, şi la pensia de invaliditate, indiferent de vechimea în munca, pe timpul cat durează invaliditatea, stabilită în aceleaşi condiţii în care se acordă pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de muncă.
  Pensia de invaliditate stabilită în condiţiile alin. 1 se suspenda pe timpul cat persoana în cauza prestează activitate în baza unui contract de muncă.
  Art. 8^4. - Prevederile din legislaţia de asigurări sociale referitoare la expertizare, revizuire, suspendare, reluare, încetare şi plata a pensiilor se aplică şi drepturilor de indemnizaţie reparatorie şi de pensie stabilite prin prezenta lege.
  Art. 8^5. - Au dreptul la indemnizaţia reparatorie prevăzută la art. 8^1 alin. 2 lit. e) copiii şi soţul supravieţuitor al persoanei care a decedat ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989.
  Copiii beneficiază de indemnizaţia reparatorie, după cum urmează:
  a) până la vârsta de 16 ani;
  b) dacă îşi continua studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;
  c) pe toată durata invaliditatii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau într-una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b).
  Soţul supravieţuitor beneficiază de indemnizaţie reparatorie, dacă nu s-a recăsătorit, astfel:
  a) pe tot timpul vieţii, indiferent de durata căsătoriei, la împlinirea vârstei de 55 de ani femeile şi de 60 de ani bărbaţii;
  b) pe timpul cat este invalid de gradul I sau II, indiferent de vârsta şi de durata căsătoriei.
  Indemnizaţia reparatorie cuvenită persoanelor prevăzute la alin. 1, acordată în condiţiile alin. 2 şi 3, se cumulează cu pensia de urmaş."
  2. Alineatul 1 al articolului 10 va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - Persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă, marii mutilati, răniţii şi urmaşii celor care au decedat ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 beneficiază şi de următoarele drepturi:
  a) prioritate la închirierea şi cumpărarea de locuinţe din fondul de stat;
  b) stabilirea chiriei la tariful de baza prevăzut pentru un salariu sau o pensie de până la 800 lei lunar, fără aplicarea majorărilor ce se percep persoanelor care au venit mediu pe membru de familie mai mare de 1.500 lei lunar;
  c) acordarea unei camere în plus marilor mutilati şi persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate;
  d) acordarea de credite bancare sau de facilităţi pentru cumpărarea sau construirea unei singure locuinţe în condiţiile cele mai favorabile prevăzute de lege;
  e) atribuirea fără plata a locurilor de veci în cimitire;
  f) acces gratuit la tratament şi consultaţii în spitalele şi policlinicile Ministerului Sănătăţii, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne;
  g) medicamente gratuite;
  h) acordarea gratuita de proteze marilor mutilati şi persoanelor care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă;
  i) acces gratuit la sanatorii şi baze de tratament aparţinând Ministerului Sănătăţii, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne;
  j) transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparţinând unităţilor cu capital majoritar de stat şi, anual, 12 călătorii gratuite pe calea ferată clasa I, dus-întors. Persoanele care locuiesc în mediul rural au dreptul şi la 12 călătorii gratuite pe an, dus-întors, cu trenul sau cu autobuzul unităţilor cu capital majoritar de stat, până în localitatea reşedinţa de judeţ.
  De aceste gratuităţi beneficiază şi însoţitorul marelui mutilat şi al persoanei încadrate în gradul I de invaliditate;
  k) scutirea de la plata taxelor şi a impozitelor pentru clădiri şi terenul aferent, pentru autoturisme hycomat, mototriciclu şi abonamente radio-TV;
  l) posibilitatea cumulării pensiei cu orice alte venituri;
  m) acces gratuit la creşele şi grădiniţele subvenţionate de stat;
  n) acordarea gratuita a unui mijloc de transport autonom corespunzător standardelor internaţionale şi scutirea de taxe vamale în vederea achiziţionării din import a acestuia, pentru răniţii în luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 sau în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, care se încadrează în criteriile medicale în vigoare;
  o) asistenţa juridică gratuita, acordată prin barourile de avocaţi în cauze ce ţin de obiectul prezentei legi;
  p) pensionarea, cu reducerea vârstei prevăzute de lege cu 5 ani, pentru părinţii persoanelor care au decedat ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, sotii acestora, precum şi pentru răniţii revoluţiei;
  r) burse pentru elevi şi studenţi în instituţiile de învăţământ de stat, în condiţiile legii, indiferent de venituri, pentru soţul supravieţuitor şi pentru urmaşii persoanelor care au decedat ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, precum şi pentru invalizii sau răniţii revoluţiei;
  s) obţinerea de credite bancare de maximum 50 de milioane lei pentru investiţii cu caracter productiv, contractate între bănci şi beneficiari, şi subvenţionarea de către stat a dobânzilor la aceste credite în proporţie de 50%, în limitele prevederilor bugetului anual aprobate în acest scop.
  Guvernul va aproba periodic actualizarea limitei creditului menţionat în raport cu evoluţia preţurilor;
  s(,)) prioritate la angajarea ca vânzători remizieri în cadrul societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat a persoanelor care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă ori închirierea de către aceştia, din fondul de stat, a unor mici spaţii disponibile pentru activităţi de producţie sau prestări de servicii; acordarea unui mic spaţiu, cu chirie, pentru activităţi comerciale, de producţie sau prestări de servicii, fără licitaţie;
  t) acordarea unei suprafeţe de teren în condiţiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată."
  3. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - Părinţii persoanelor care au decedat ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989 beneficiază de o sumă lunară egala cu 50% din indemnizaţia reparatorie prevăzută la art. 8^1 alin. 2 lit. e), astfel:
  a) pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei de 55 de ani femeile şi de 60 de ani bărbaţii;
  b) pe timpul cat sunt invalizi de gradul I sau II.
  Suma prevăzută la alin. 1 se cumulează cu pensia pentru activitatea depusa.
  Persoanele prevăzute la alin. 1 beneficiază şi de:
  a) drepturile prevăzute la art. 10 alin. 1 lit. b), e), f), g), i), k), o) şi p);
  b) reducerea impozitului pe salariu cu 30%;
  c) transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparţinând unităţilor cu capital majoritar de stat;
  d) 4 călătorii gratuite, anual, pe calea ferată clasa I, dus-întors."
  4. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - Soţul supravieţuitor al persoanei care a decedat ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989 şi care are în întreţinere unul sau mai mulţi copii ai acesteia beneficiază de o sumă lunară egala cu 50% din indemnizaţia reparatorie prevăzută la art. 8^1 alin. 2 lit. e).
  Suma prevăzută la alin. 1 se acordă până la împlinirea vârstei de 16 ani de către ultimul copil aflat în întreţinere sau, dacă îşi continua studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani.
  Plata sumei prevăzute la alin. 1 se suspenda pe timpul cat beneficiarul acesteia este decăzut din drepturile părinteşti sau copilul este declarat abandonat prin hotărâre judecătorească definitivă ori este încredinţat, potrivit legii, unei persoane fizice sau juridice ori este dat în plasament, internat într-un centru de reeducare sau într-o instituţie medical-educativă.
  Soţul supravieţuitor menţionat la alin. 1 beneficiază şi de drepturile prevăzute la art. 10 alin. 1.
  În caz de deces al soţului supravieţuitor prevăzut la alin. 1 sau în situaţia în care copiii nu se afla în întreţinerea acestuia, drepturile prevăzute la alin. 1 se acordă reprezentantului legal al copilului."
  5. La articolul 17, după alineatul 1 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:
  "Sumele necesare plăţii indemnizaţiilor reparatorii prevăzute la art. 8^1 şi la art. 11 alin. 1 se suporta de la bugetul de stat şi sunt prevăzute în bugetele Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Apărării Naţionale şi, respectiv, Ministerului de Interne. Suma care se acordă soţului supravieţuitor potrivit art. 12 se suporta de la bugetul de stat şi este prevăzută în bugetul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989."


  Articolul 2

  Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, împreună cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne vor elabora norme în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 42/1997 cu privire la îmbunătăţirea protecţiei sociale a persoanelor care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi a urmaşilor celor care au decedat, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 14 iulie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 209/1997, art. II din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 47/1997 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii nivelului şi a bazei de calcul al unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistenţa socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 4 septembrie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 126/1998, precum şi orice alte dispoziţii contrare.


  Articolul 4

  Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 23 august 1996, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  --------------
  Secretariatul de Stat
  pentru Problemele Revoluţionarilor
  din Decembrie 1989
  Cristian Alexandrescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii
  şi protecţiei sociale,
  Simona Marinescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  p. Ministru de stat,
  ministrul apărării naţionale,
  Dan Zaharia,
  secretar de stat
  Ministru de interne,
  Constantin Dudu-Ionescu
  ─────────────-