ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 (*actualizată*)
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor**)
(actualizată până la data de 1 aprilie 2013*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------------
  Având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, prin care a fost înfiinţat Ministerul Internelor şi Reformei Administrative prin reorganizarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în subordinea noului minister fiind ulterior trecute Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale şi Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,
  ţinând seama de necesitatea reglementării urgente a noului cadru organizatoric şi funcţional al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pentru evitarea producerii unui blocaj instituţional sau a unor dificultăţi în ceea ce priveşte funcţionarea optimă a instituţiei, în lipsa cadrului normativ care să stabilească organizarea, funcţionarea şi atribuţiile noii instituţii, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor*) este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică şi cu sediul în municipiul Bucureşti.
  (2) Ministerul Administraţiei şi Internelor*) exercită, conform Constituţiei şi legilor ţării, atribuţiile ce îi revin cu privire la:
  a) apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a proprietăţii publice şi private;
  b) realizarea Programului de guvernare şi a strategiilor în domeniul reformei administraţiei publice şi ordinii publice şi monitorizarea, în numele Guvernului, a elaborării şi aplicării programelor de reformă instituţională de către ministere şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale*);
  -----------
  c) îndeplinirea obligaţiilor ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene şi participarea la procesul de elaborare a politicilor şi actelor normative comunitare în domeniile sale de competenţă;
  d) abrogată;
  Lit. e) a alin. (2) al art. 1 a fost abrogată de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.
  e) reprezentarea Guvernului pe plan local;
  f) abrogată;
  Lit. f) a alin. (2) al art. 1 a fost abrogată de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.
  g) parteneriat cu autorităţile locale şi cu structurile asociative ale autorităţilor publice locale;
  h) abrogată;
  Lit. h) a alin. (2) al art. 1 a fost abrogată de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.
  i) abrogată;
  Lit. i) a alin. (2) al art. 1 a fost abrogată de pct. 1 al art. 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 5 octombrie 2011.
  j) abrogată;
  Lit. j) a alin. (2) al art. 1 a fost abrogată de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.
  k) administrarea rezervelor de stat;
  l) protecţia civilă şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
  m) regimul actelor de identitate şi de stare civilă, al paşapoartelor simple, al permiselor de conducere şi al certificatelor de înmatriculare/înregistrare a vehiculelor;
  n) administrarea şi protecţia Fondului arhivistic naţional;
  o) asigurarea aplicării strategiei şi politicii Guvernului în domeniul pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare;
  p) asigurarea ordinii publice;
  r) paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor şi valorilor;
  s) prevenirea şi combaterea faptelor antisociale;
  t) respectarea regimului juridic al frontierei de stat;
  u) regimul juridic al străinilor, al solicitanţilor de azil şi al persoanelor care au dobândit o formă de protecţie în România;
  v) apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă a populaţiei şi bunurilor.


  Articolul 2

  Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de competenţă, Ministerul Administraţiei şi Internelor*) exercită următoarele funcţii:
  a) funcţia de strategie, prin care elaborează politicile sectoriale şi strategiile de punere în aplicare a Programului de guvernare şi a politicilor comunitare în domeniile sale de competenţă;
  b) funcţia de reglementare, prin care asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional în vederea realizării obiectivelor strategice şi a transpunerii acquis-ului comunitar pentru domeniile sale de competenţă;
  c) funcţia de autoritate de stat, prin care asigură punerea în aplicare şi respectarea reglementărilor legale pentru domeniile sale de competenţă, precum şi monitorizarea realizării politicilor şi strategiilor în domeniile sale de competenţă;
  d) funcţia de reprezentare, prin care asigură, în numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern, pe plan extern şi în cadrul instituţiilor şi structurilor Uniunii Europene pentru domeniile sale de competenţă;
  e) funcţia de management public, prin care asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului pentru care statul este responsabil în domeniile sale de competenţă, precum şi managementul serviciilor şi resurselor financiare şi umane;
  f) abrogată;
  ---------------
  Lit. f) a art. 2 a fost abrogată de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.
  g) funcţia de autoritate de management pentru Facilitatea Schengen;
  h) funcţia de coordonare a utilizării asistenţei financiare nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeană pentru domeniile sale de competenţă;
  i) funcţia de gestionare a creditelor externe, altele decât cele comunitare, pentru domeniile sale de competenţă.
  -----------


  Articolul 3

  (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor*) îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
  a) în domeniul administraţiei publice:
  1. monitorizează aplicarea prevederilor cuprinse în strategiile şi programele de reformă şi restructurare a administraţiei publice centrale şi locale, elaborate pe baza Programului de guvernare, în conformitate cu politicile Uniunii Europene şi legislaţia internă, şi asigură realizarea strategiilor şi programelor în domeniul său de activitate*);
  -----------
  2. îndrumă şi controlează activitatea prefecţilor şi a instituţiilor prefecţilor cu privire la exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege;
  3. monitorizează cooperarea structurilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale, de pe plan local, cu autorităţile administraţiei publice locale;
  4. abrogat;
  Pct. 4 al lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.
  5. abrogat;
  Pct. 5 al lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.
  6. abrogat;
  Pct. 6 al lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.
  7. asigură aplicarea unitară pe întreg teritoriul ţării a atribuţiilor delegate prin acte normative, pentru domeniul său de competenţă;
  8. abrogat;
  Pct. 8 al lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.
  9. abrogat;
  Pct. 9 al lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.
  10. abrogat;
  Pct. 10 al lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.
  11. abrogat;
  Pct. 11 al lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.
  12. abrogat;
  Pct. 12 al lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.
  13. abrogat;
  Pct. 13 al lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.
  14. abrogat;
  Pct. 14 al lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.
  15. abrogat;
  Pct. 15 al lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.
  16. abrogat;
  Pct. 16 al lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.
  17. abrogat;
  Pct. 17 al lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.
  18. abrogat;
  Pct. 18 al lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.
  19. abrogat;
  Pct. 19 al lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.
  20. abrogat;
  Pct. 20 al lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.
  21. realizează, în domeniul său de activitate, dialogul şi parteneriatul social cu confederaţiile sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional;
  22. asigură, prin structurile de specialitate din subordine, aplicarea strategiei şi a programului de guvernare în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale specializate în administraţia publică, activitatea de evidenţă a persoanelor, precum şi activitatea de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă civilă*).
  Pct. 22, lit. a), alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 septembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 5 octombrie 2011.
  23. constituie şi utilizează Sistemul naţional informatic de evidenţă a persoanelor;
  24. asigură constituirea, evidenţa, selecţionarea, păstrarea, conservarea şi folosirea în interes public a documentelor din Fondul arhivistic naţional;
  25. administrează, în condiţiile legii, rezervele de stat;
  26. abrogat;
  Pct. 26 al lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.
  27. organizează şi coordonează activitatea de personalizare, emitere şi evidenţa generală a documentelor de identitate şi a paşapoartelor simple;
  28. organizează şi coordonează activitatea de emitere şi evidenţă a permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere;
  b) în domeniul ordinii, siguranţei publice şi securităţii naţionale:
  1. stabileşte, potrivit legii, măsuri pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi a proprietăţii publice şi private;
  2. organizează şi desfăşoară, prin structuri specializate, potrivit competenţei, activităţi pentru prevenirea şi combaterea terorismului, a criminalităţii organizate, a traficului şi consumului ilicit de droguri, a traficului de persoane, a migraţiei ilegale, a criminalităţii informatice, precum şi a altor fenomene infracţionale şi fapte antisociale;
  3. coordonează, evaluează şi monitorizează, prin organele de specialitate, la nivel naţional, aplicarea politicilor în domeniul traficului de persoane, precum şi a celor din domeniul protecţiei şi asistenţei acordate victimelor acestuia;
  4. organizează, îndrumă şi coordonează activitatea de protecţie a persoanelor, bunurilor, obiectivelor şi valorilor şi organizează paza obiectivelor de importanţă deosebită date în competenţă potrivit legii;
  5. elaborează şi asigură punerea în aplicare a documentelor strategice şi operaţionale privind întrebuinţarea, planificarea şi realizarea capacităţii operaţionale a forţelor de ordine şi siguranţă publică pe timp de pace, în situaţii de criză şi la război;
  6. desfăşoară, prin structuri specializate, potrivit competenţei, activităţi de prevenire şi combatere a acţiunilor de nerespectare a regimului juridic al produselor militare şi al produselor şi tehnologiilor cu dublă utilizare;
  7. asigură, potrivit competenţelor, desfăşurarea activităţii pentru efectuarea cercetărilor în legătură cu săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală;
  8. organizează activitatea de protecţie a martorilor;
  9. solicită de la autorităţi publice, de la persoane fizice sau juridice informaţii, date şi documente necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite prin lege şi în limitele acesteia; poate recompensa persoanele fizice care acordă sprijin ministerului pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, din fondul repartizat cu această destinaţie, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului;
  10. asigură respectarea regimului frontierei de stat a României şi realizează coordonarea interministerială în acest domeniu;
  11. asigură, prin structurile specializate, aplicarea strategiei şi politicii Guvernului în domeniul pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, în condiţiile legii;
  12. constituie şi utilizează Registrul naţional al armelor şi Cazierul judiciar;
  13. constituie şi utilizează Sistemul naţional de evidenţă a străinilor; asigură respectarea regimului juridic al străinilor pe teritoriul României;
  14. implementează politicile României în domeniul azilului;
  15. organizează şi execută asigurarea medicală şi psihologică a personalului propriu care participă la misiuni specifice;
  16. conduce activitatea de informaţii, contrainformaţii şi securitate în domeniile sale de competenţă;
  c) alte atribuţii:
  1. elaborează, avizează şi ţine evidenţa proiectelor de acte normative care privesc activitatea ministerului, a unităţilor din structura sa, a autorităţilor administraţiei publice locale şi le susţine în faţa Guvernului şi a Parlamentului*);
  2. asigură participarea corespunzătoare la procesul de elaborare a politicilor şi actelor normative comunitare, îndeplinirea obligaţiilor ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, realizarea strategiilor şi programelor naţionale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene şi reprezentarea României la Consiliul JAI şi în comitetele şi grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene şi Comisiei Europene, pentru domeniile sale de competenţă;
  3. asigură procesul de notificare a legislaţiei naţionale care transpune acquis-ul comunitar către Comisia Europeană şi informează Comisia Europeană cu privire la măsurile luate pentru aplicarea directivelor comunitare, în domeniile sale de competenţă;
  4. asigură procesul de evaluare a gradului de compatibilitate a legislaţiei naţionale în vigoare cu actele normative comunitare şi formulează propuneri în vederea accelerării procesului de transpunere şi implementare pentru domeniile sale de competenţă;
  5. fundamentează poziţiile României în procedurile precontencioase şi contencioase în faţa instanţelor şi a instituţiilor comunitare, pentru domeniile sale de competenţă;
  6. elaborează cadrul instituţional şi normativ necesar pentru accesarea fondurilor comunitare în domeniul său de competenţă;
  7. elaborează obiectivele şi orientările activităţii internaţionale în domeniul administraţiei publice şi afacerilor interne, potrivit Programului de guvernare şi obligaţiilor ce îi revin din strategiile naţionale şi documentele internaţionale la care România este parte; organizează, coordonează, monitorizează, asigură şi execută, în ţară şi în străinătate, activităţi de cooperare, reprezentare şi relaţii internaţionale în domeniul său de competenţă;
  8. elaborează normele de înzestrare, întrebuinţare, întreţinere şi reparare pentru armament, tehnică militară şi alte bunuri din dotare, precum şi normele de consum pentru muniţii şi alte materiale; stabileşte normele privind planificarea materială şi financiară, decontarea, evidenţa şi controlul mijloacelor materiale şi băneşti necesare structurilor subordonate;
  9. coordonează şi controlează respectarea de către structurile din subordine a reglementărilor cuprinse în actele normative proprii de organizare şi funcţionare;
  10. realizează managementul resurselor umane din cadrul ministerului;
  11. elaborează proiectul de buget al ministerului, organizează şi controlează întreaga activitate economico-financiară a ordonatorilor de credite;
  12. realizează managementul logistic;
  13. exercită atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, cu privire la activitatea desfăşurată de societăţile comerciale, precum şi de alte unităţi sau formaţiuni din subordine;
  14. organizează, coordonează şi controlează activitatea proprie de comunicaţii, informatică, poştă militară, precum şi cea în legătură cu cifrul de stat, secretizarea şi protecţia comunicaţiilor; administrează spectrul radioelectric guvernamental şi neguvernamental atribuit pentru îndeplinirea misiunilor specifice;
  15. implementează şi administrează sistemele complexe de comunicaţii şi tehnologia informaţiei atât pentru asigurarea misiunilor operative proprii, cât şi pentru asigurarea nevoilor de cooperare ale structurilor ministerului cu alte instituţii, în calitate de integrator stabilit prin acte normative specifice ori în alte cazuri stabilite prin lege;
  16. organizează şi asigură, prin unităţile de specialitate proprii, asistenţă psihologică şi medicală profilactică, curativă şi de recuperare pentru personalul în activitate, cel pensionat, membrii de familie ai acestora şi alte categorii de asistaţi;
  17. asigură protecţia juridică a patrimoniului propriu şi a intereselor sale legitime în faţa instanţelor de judecată;
  18. organizează, conduce şi controlează activitatea de transparenţă decizională, informare publică şi de relaţii cu presa, tradiţii-educaţie, asistenţă religioasă şi sport, de realizare a publicaţiilor, filmelor, emisiunilor şi materialelor audiovizuale cu privire la activitatea specifică;
  19. negociază şi încheie contracte de asistenţă de specialitate pentru realizarea programelor de reformă în domeniul său de activitate;
  20. conduce instituţiile proprii de învăţământ de specialitate;
  21. răspunde de executarea măsurilor de apărare a ţării, în domeniul său de activitate, potrivit legii;
  22. asigură desfăşurarea tuturor activităţilor în conformitate cu normele de protecţie a mediului.
  (2) Ministerul Administraţiei şi Internelor*) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.


  Articolul 4

  (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, Ministerul Administraţiei şi Internelor*) cooperează cu celelalte ministere şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, structurile asociative ale acestora, patronatele şi sindicatele, asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi cu persoanele fizice, în condiţiile prevăzute de lege.
  (2) Ministerul Administraţiei şi Internelor*) organizează, asigură şi desfăşoară relaţii de cooperare cu autorităţile specializate din alte state în domeniile sale de competenţă, iar prin ataşaţi de afaceri interne sau ofiţeri de legătură asigură reprezentarea instituţiei în raporturile cu autorităţile similare ale statelor cu care România întreţine relaţii diplomatice sau cu organisme şi organizaţii internaţionale.
  -----------


  Articolul 5

  La solicitarea Preşedintelui României şi cu aprobarea Parlamentului, Ministerul Administraţiei şi Internelor*) participă cu efective şi tehnică din dotare la misiuni internaţionale sau multinaţionale umanitare şi de menţinere a păcii în afara teritoriului naţional.
  -----------


  Articolul 6

  Ministerul Administraţiei şi Internelor*) răspunde în faţa Guvernului, a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi a Parlamentului de modul în care aplică prevederile Constituţiei, ale celorlalte acte normative, precum şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte.
  -----------


  Articolul 7

  (1) Conducerea Ministerului Administraţiei şi Internelor se exercită de către ministru.
  (2) Abrogat.
  ---------------
  Alin. (2) al art. 7 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.
  (3) Ministrul administraţiei şi internelor are calitatea de ordonator principal de credite.
  (4) Ministrul administraţiei şi internelor reprezintă şi angajează Ministerul Administraţiei şi Internelor în raporturile cu celelalte autorităţi publice, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice din ţară sau din străinătate. În acest scop poate da împuternicire de reprezentare ministrului delegat pentru administraţie, precum şi altor persoane din subordine.
  (5) În exercitarea atribuţiilor legale, ministrul administraţiei şi internelor emite ordine şi instrucţiuni, care pot avea caracter normativ sau individual.
  (6) Abrogat.
  ---------------
  Alin. (6) al art. 7 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.
  (7) Abrogat.
  ---------------
  Alin. (7) al art. 7 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.
  ---------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 16 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 18 mai 2012.


  Articolul 8

  (1) Abrogat.
  ---------------
  Alin. (1) al art. 8 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.
  (2) În absenţa ministrului administraţiei şi internelor, conducerea Ministerului Administraţiei şi Internelor se exercită de către persoana desemnată prin ordin al acestuia.
  ---------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 16 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 18 mai 2012.


  Articolul 9

  (1) Ministrul delegat pentru administraţie, secretarii de stat şi secretarul general răspund de organizarea şi conducerea activităţii structurilor coordonate, potrivit atribuţiilor şi competenţelor stabilite prin lege, hotărâre a Guvernului sau prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor*).
  ---------
  Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 16 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 18 mai 2012.
  -----------
  (2) Abrogat.
  Alin. (2) al art. 9 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.
  (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, secretarul general este ajutat de 3 secretari generali adjuncţi. Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie în condiţiile legii.
  Începând cu data de 24 decembrie 2008, prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, s-a înfiinţat Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
  Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.


  Articolul 10

  (1) Pe lângă ministrul administraţiei şi internelor*) funcţionează Colegiul ministerului, ca organ consultativ.
  (2) Componenţa şi regulamentul de funcţionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor*).
  (3) Direcţia generală de informaţii şi protecţie internă este structura specializată a ministerului care desfăşoară activităţi de informaţii, contrainformaţii şi securitate, în vederea asigurării ordinii publice, prevenirii şi combaterii ameninţărilor la adresa securităţii naţionale privind misiunile, personalul, patrimoniul şi informaţiile clasificate din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor*).
  (4) Direcţia generală anticorupţie este structura specializată a ministerului pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului propriu.
  -----------


  Articolul 11

  (1) În faţa autorităţilor jurisdicţionale Ministerul Administraţiei şi Internelor*) este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză în parte, conform competenţei stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor*).
  (2) Prefectul, ca reprezentant al Guvernului pe plan local, coordonează activităţile din teritoriu ale Ministerului Administraţiei şi Internelor*), conform legii.
  -----------


  Articolul 12

  (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor*) are în structură, în subordine sau, după caz, în coordonare aparatul central, unităţile subordonate acestuia, organe şi unităţi centrale de specialitate, unităţi teritoriale, servicii publice deconcentrate, precum şi alte componente constituite în condiţiile legii ca instituţii civile sau militare.
  (2) Structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor*) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
  (3) Încadrarea unităţilor pe categorii, organizarea, funcţionarea şi dotarea acestora se aprobă prin ordin al ministrului.
  (4) Ministrul administraţiei şi internelor*), pe baza consultării Colegiului ministerului, poate înfiinţa, desfiinţa, disloca şi redisloca unităţi, până la eşalonul brigadă, exclusiv, servicii, secţii, birouri, compartimente şi subunităţi, în limita posturilor aprobate şi a fondurilor băneşti alocate.
  (5) Ministrul administraţiei şi internelor*) stabileşte, prin ordin, conducătorii unităţilor şi subunităţilor care au calitatea de ordonator de credite.
  ---------
  Alin. (5) al art. 12 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 15 din 14 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 19 februarie 2008.
  (6) Direcţiile generale/direcţiile din aparatul central al Ministerului Administraţiei şi Internelor*) coordonează, controlează şi monitorizează, potrivit competenţelor în domeniul de activitate, modul de aplicare a prevederilor legale de către structurile prevăzute la alin. (1).
  (7) În cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor*) funcţionează Corpul Naţional al Poliţiştilor, persoană juridică de drept public, ale cărui atribuţii sunt stabilite prin lege.
  -----------


  Articolul 13

  (1) Abrogat.
  ---------------
  Alin. (1) al art. 13 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.
  (2) Abrogat.
  Alin. (2) al art. 13 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.
  (3) Abrogat.
  Alin. (3) al art. 13 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.
  (4) În cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor*) funcţionează Centrul Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică, structură interinstituţională de suport decizional, care asigură managementul acţiunilor în situaţii de criză în domeniul ordinii publice.
  (5) Organizarea, funcţionarea şi compunerea Centrului Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 14

  Ministerul Administraţiei şi Internelor*) poate constitui ori prelua în administrare sau, după caz, în coordonare instituţii publice, regii autonome, companii, societăţi comerciale, unităţi sanitare, amenajări recreativ-sportive, asociaţii, fundaţii, locuinţe de serviciu şi de intervenţie, în condiţiile prevăzute de lege.
  -----------


  Articolul 15

  (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor*) are în proprietate sau în administrare, după caz, clădiri, terenuri şi dotări specifice, parc comun de transport, mijloace de transmisiuni, comunicaţii şi informatică, mijloace tehnice specifice, precum şi alte bunuri, care se stabilesc prin normele de dotare şi tabelele de înzestrare.
  (2) Normativele de cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea spaţiilor şi mijloacelor din dotare se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor*), în condiţiile legii.
  -----------


  Articolul 16

  Pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale Ministerul Administraţiei şi Internelor*) poate utiliza, în condiţiile legii, serviciile unor consilieri sau consultanţi străini, raporturile cu aceştia stabilindu-se prin contract individual, pentru fiecare caz în parte.
  -----------


  Articolul 17

  (1) Personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor*) se compune din: funcţionari publici, poliţişti - funcţionari publici cu statut special, cadre militare în activitate, personal contractual, precum şi soldaţi şi gradaţi voluntari.
  (2) Din efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor*) fac parte şi elevi şi studenţi înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ proprii, în condiţiile legii.
  (3) Personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor*) se supune prevederilor legale care îi reglementează activitatea.
  (4) Personalul din Ministerul Administraţiei şi Internelor*) poate beneficia, ca măsură de protecţie socială, de înlesniri în folosirea amenajărilor recreative şi sportive din dotarea ministerului, similare celor acordate cadrelor militare în activitate, stabilite prin ordin al ministrului.
  (5) Ministerul Administraţiei şi Internelor*) poate desfăşura programe pentru construirea de locuinţe, proprietate a personalului instituţiei, din fondurile beneficiarilor, pe terenuri disponibile proprietate publică a statului, aflate în administrarea ministerului.
  (5^1) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structurile componente subordonate, poate închiria, pe perioadă determinată, în condiţiile legii, spaţii locative necesare cazării personalului propriu, ce se dau în folosinţă gratuită poliţiştilor şi cadrelor militare în activitate care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 31 alin. (1) şi (1^1) din Legea nr. 360/2002
  privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi de art. 20^1 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 80/1995
  privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare. Structurile componente subordonate, criteriile şi condiţiile de închiriere şi repartizare a spaţiilor locative se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor*).
  ------------
  Alin. (5^1) al art. 17 a fost introdus de art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 2 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 9 septembrie 2009.
  (6) Terenurile prevăzute la alin. (5) se trec, în condiţiile legii, din domeniul public în domeniul privat al statului, proprietarii locuinţelor dobândind, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, un drept de folosinţă oneros asupra terenurilor pe durata existenţei construcţiilor.
  (7) Personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor*) trimis la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României şi la organismele internaţionale specializate din străinătate, precum şi ofiţerilor de legătură le sunt aplicabile dispoziţiile legale privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate.
  (8) Pe timpul participării la misiunile forţelor prevăzute la art. 5, efectivelor Ministerului Administraţiei şi Internelor*) le sunt aplicabile dispoziţiile legale privind personalul trimis în misiune temporară în străinătate.
  (9) Ataşaţii de afaceri interne şi ofiţerii de legătură desemnaţi de către ministrul administraţiei şi internelor*) sunt trimişi la post în condiţiile prevăzute în ordinul de numire, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.
  -----------


  Articolul 17^1

  (1) Dobândirea calităţii de personal al Ministerului Administraţiei şi Internelor presupune acordul implicit al acestuia pentru testarea integrităţii sale profesionale.
  (2) Testarea integrităţii profesionale este efectuată de Direcţia Generală Anticorupţie şi reprezintă o metodă de identificare, evaluare şi înlăturare a vulnerabilităţilor şi a riscurilor care determină personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor să comită fapte de corupţie, constând în crearea de situaţii virtuale, similare celor cu care se confruntă personalul în exercitarea atribuţiilor de serviciu, materializate prin operaţiuni disimilate, circumstanţiate de comportamentul acestuia, în vederea stabilirii reacţiei şi conduitei adoptate.
  (3) În situaţia în care, cu ocazia testării integrităţii profesionale, se constată comiterea unor fapte de natură penală, Direcţia Generală Anticorupţie sesizează organul de urmărire penală competent, potrivit legii.
  (4) În situaţia în care, cu ocazia testării integrităţii profesionale, se constată că personalul supus testării a comis abateri de la normele legale în vigoare, altele decât cele prevăzute la alin. (3), se vor dispune măsuri administrative şi/sau disciplinare, conform prevederilor legale care reglementează activitatea personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor.
  (5) Procedura de testare a integrităţii profesionale se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
  ---------------
  Art. 17^1 a fost introdus de subpct. 2 al pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 38 din 28 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 29 martie 2011, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009.


  Articolul 18

  (1) Posturile Ministerului Administraţiei şi Internelor*) se compun din cele ale fostului Minister al Administraţiei şi Internelor, precum şi din cele ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, ale Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale şi ale Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.
  (2) Personalul fostului Minister al Administraţiei şi Internelor, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale şi al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice se preia sau, după caz, se transferă în interesul serviciului la Ministerul Administraţiei şi Internelor*), în condiţiile legii, cu menţinerea funcţiilor deţinute.
  (3) Personalul Ministerului Administraţiei şi Internelor*) beneficiază de drepturile dobândite anterior, conform legislaţiei în vigoare. Personalul preluat potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007
  privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de indemnizaţii şi sporuri specifice instituţiilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, începând cu data de 1 ianuarie 2008.
  ---------
  Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 15 din 14 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 19 februarie 2008.
  (4) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale şi Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice îşi păstrează sediile, atribuţiile, posturile şi structurile organizatorice stabilite potrivit legii.
  -----------


  Articolul 19

  (1) Patrimoniul Ministerului Administraţiei şi Internelor*) se compune din cel al fostului Minister al Administraţiei şi Internelor, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale şi al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.
  (2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, patrimoniul Ministerului Administraţiei şi Internelor*) va fi inventariat, iar evidenţele contabile vor fi actualizate în mod corespunzător.
  -----------


  Articolul 20

  Ministerul Administraţiei şi Internelor*) poate angaja şi efectua prestări de servicii pentru persoanele juridice sau fizice, în condiţiile legii.
  -----------


  Articolul 21

  Ministerul Administraţiei şi Internelor*) asigură personalul propriu şi tehnica din dotare împotriva riscurilor specifice, precum şi pentru cazuri de răspundere civilă. Condiţiile privind asigurarea personalului ministerului şi a tehnicii din dotare, precum şi categoriile de personal şi tehnică din dotare care se asigură se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  -----------
  Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.


  Articolul 22

  (1) Fondurile necesare desfăşurării activităţilor în Ministerul Administraţiei şi Internelor*) se asigură de la bugetul de stat, precum şi din alte surse legal constituite.
  (2) Ministerul Administraţiei şi Internelor*) şi unităţile din structura acestuia pot beneficia de donaţii, sponsorizări sau bunuri oferite prin contract de comodat, în condiţiile prevăzute de lege.
  -----------


  Articolul 23

  (1) Se înfiinţează Inspectoratul General de Aviaţie, ca structură de specialitate în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor*), cu personalitate juridică, prin reorganizarea Inspectoratului de Aviaţie.
  (2) Organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor*) se stabilesc prin ordin al ministrului.
  -------------
  Art. 23 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 152 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 17 noiembrie 2008.
  -----------


  Articolul 24

  Abrogat.
  ---------------
  Art. 24 a fost abrogat de lit. a) a art. III din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013.


  Articolul 25

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 28 iunie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 24.
  -------------
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul muncii,
  familiei şi egalităţii de şanse,
  Paul Păcuraru
  p. Ministrul economiei şi finanţelor,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 25 aprilie 2007.
  Nr. 30.