LEGE nr. 174 din 16 iulie 2010 (*actualizată*)
privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava
(actualizată până la data de 13 noiembrie 2011*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------------
  *) Forma actualizata a acestui act normativ până la data de 13 noiembrie 2011 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către LEGEA nr. 203 din 7 noiembrie 2011.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările ulterioare, se aprobă:
  a) transmiterea unui teren în suprafaţă de 3 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava, în vederea amenajării unui cimitir;
  b) transmiterea unui teren în suprafaţă de 12,056 ha, având datele de identificare prevăzute în anexă, din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava, în vederea amenajării unui complex sportiv şi a unui drum de acces.
  (2) Schimbarea destinaţiei prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) este interzisă şi se sancţionează conform legii.


  Articolul 2

  Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.


  Articolul 3

  Suprafaţa de teren care rămâne în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava se va diminua cu suprafeţele de teren transmise potrivit art. 1.


  Articolul 4

  Anexa nr. 9.c) la Hotărârea Guvernului nr. 1.460/2006 privind înfiinţarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp prin reorganizarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 şi 915 bis din 10 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.


  Articolul 5

  Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 16 iulie 2010.
  Nr. 174.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a terenurilor care se transmit din domeniul public al statului şi din
  administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
  "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare
  Agricolă Suceava în domeniul public al municipiului Suceava
  şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava
  *Font 8*
  ┌────┬───────────────┬────────────────────┬───────────────────┬───────────────┬──────────┬───────────┐
  │Nr. │Locul unde este│Persoana juridică de│ Persoana juridică │ Datele de │ Suprafeţe│ Nr. de │
  │crt.│situat terenul │la care se transmite│ la care se │identificare a │ care se │inventar la│
  │ │ │ terenul │ transmite terenul │ terenului │ transmit │Ministerul │
  │ │ │ │ │ │ (ha) │Finanţelor │
  │ │ │ │ │ │ │ Publice │
  ├────┼───────────────┼────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┤
  │ 1. │Municipiul │Statul român, │Municipiul Suceava,│Parcelă arabilă│ 12 │ 152065│
  │ │Suceava, │din administrarea │în administrarea │513/2 divizată │ │ │
  │ │zona Tătăraşi │Staţiunii de │Consiliului Local │din 513/1 │ │ │
  │ │ │Cercetare-Dezvoltare│al Municipiului │ │ │ │
  │ │ │Agricolă Suceava │Suceava │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┤
  │ 2. │Municipiul │Statul român, │Municipiul Suceava,│Parcelă │ 0,056│ 152065│
  │ │Suceava, │din administrarea │în administrarea │intravilan │ │ │
  │ │zona Tătăraşi │Staţiunii de │Consiliului Local │construcţii │ │ │
  │ │ │Cercetare-Dezvoltare│al Municipiului │1251/12 │ │ │
  │ │ │Agricolă Suceava │Suceava │ │ │ │
  ├────┼───────────────┼────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼──────────┼───────────┤
  │ 3. │Municipiul │Statul român, din │Municipiul Suceava,│Parcele arabile│ 0,43│ 152065│
  │ │Suceava, str. │administrarea │în administrarea │ 99/2 │ 2,57│ │
  │ │Grigore │Staţiunii de │Consiliului Local │ 40/1 │ │ │
  │ │Alexandru Ghica│Cercetare-Dezvoltare│al Municipiului │ │ │ │
  │ │cartierul │Agricolă Suceava │Suceava │ │ │ │
  │ │Iţcani │ │ │ │ │ │
  └────┴───────────────┴────────────────────┴───────────────────┴───────────────┴──────────┴───────────┘

  ------------
  Anexa a fost înlocuită cu anexa din LEGEA nr. 203 din 7 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 10 noiembrie 2011, conform modificării aduse de art. unic din acelaşi act normativ.
  __________