LEGE nr. 153 din 26 iunie 2018privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 28 iunie 2018
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17 din 15 martie 2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 19 martie 2018, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul unic punctul 6, articolul 12^2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 12^2
  (1) În cazul proiectelor cuprinse în bugetul ordonatorului principal de credite în baza avizului de principiu al autorității de management POIM/Organismului intermediar pentru transport, care au contractele de achiziție publică încheiate, dar ale căror contracte de finanțare nu au fost încheiate cu autoritatea de management, compartimentul de specialitate din cadrul ordonatorului de credite al beneficiarilor prevăzuți la art. 6 alin. (1) și (3) solicită din partea departamentului/structurii responsabil/responsabile cu propunerea la finanțare a proiectului note justificative pentru plata cheltuielilor care se efectuează înainte de data semnării contractului de finanțare.
  2. La articolul unic, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins: 7^1. La articolul 15, după alineatul (4^1) se introduce un nou alineat, alineatul (4^2), cu următorul cuprins:(4^2) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, pentru care cererea de prefinanțare a inclus sume aferente activităților unuia sau mai multor parteneri, liderul de parteneriat poate solicita acordarea unei noi tranșe de prefinanțare care să cuprindă sume destinate exclusiv realizării activităților liderului de parteneriat/partenerului/partenerilor pentru care au fost deja depuse una sau mai multe cereri de rambursare prin care se justifică tranșa anterioară de prefinanțare, în cuantum de minimum 50% din valoare acordată pentru activitățile acestora.3. La articolul unic, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 9, cu următorul cuprins: 9. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 36, cu următorul cuprins:

  Articolul 36
  (1) În cazul parteneriatelor pentru transfer de cunoștințe din cadrul Programului operațional Competitivitate, pentru ale căror proiecte implementarea se realizează prin colaborare efectivă conform pct. 90 al art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, se încheie contracte subsidiare ulterior contractului de finanțare.(2) Contractele subsidiare prevăzute la alin. (1) sunt parte integrantă din contractele de finanțare și trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele informații:
  a) datele de identificare ale organizației de cercetare și ale întreprinderii;
  b) drepturile și obligațiile organizației de cercetare și întreprinderii;
  c) valoarea totală a contractului și a fiecărei activități, defalcată pentru organizația de cercetare și întreprindere;
  d) contribuția financiară proprie a întreprinderii;
  e) conturile bancare deschise de către organizația de cercetare și întreprindere;
  f) prevederi referitoare la răspunderea fiecărei părți privind recuperarea cheltuielilor afectate de nereguli aferente activităților proprii din cadrul proiectului.
  (3) Prevederile referitoare la lider de parteneriat/parteneri din prezenta ordonanță de urgență, precum și din normele metodologice aferente, privind acordarea prefinanțării, mecanismul cererilor de plată și rambursare, precum și recuperarea sumelor acordate necuvenit se aplică în mod corespunzător și parteneriatelor pentru transfer de cunoștințe din cadrul Programului operațional Competitivitate. (4) Autoritatea de management va vira sumele aferente activităților proprii ale organizației de cercetare, respectiv ale întreprinderilor, în conturile corespunzătoare deschise de acestea conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. (5) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat pentru transfer de cunoștințe, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele organizației de cercetare/întreprinderii care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform contractului subsidiar.


  Articolul II

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  București, 26 iunie 2018.
  Nr. 153.
  -----