ORDONANŢA nr. 37 din 7 august 2007 (*actualizată*)
privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora
(actualizată până la data de 9 februarie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Capitolul I Scop şi domeniu de aplicare


  Articolul 1

  (1) Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează operaţiuni de transport rutier ce fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 şi (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului şi abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 561/2006, sau operaţiuni de transport rutier care fac obiectul Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere, internaţionale (AETR), denumit în continuare Acordul AETR.
  ----------
  Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.
  (2) Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul de aplicare a regulilor privind utilizarea aparatelor de înregistrare a perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto, denumite în continuare tahografe sau tahografe digitale, aşa cum sunt acestea definite în anexa nr. I şi în anexa nr. IB la Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 privind echipamentul de înregistrare în transportul rutier, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 165/2014.
  ----------
  Alin. (3) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.


  Articolul 2

  Operaţiunile de transport la care se face referire la art. 13 alin. (1) lit. a), b), c), d), f), g), h), j), k), l), m), n) şi p) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 sunt exceptate, pe teritoriul României, de la aplicarea prevederilor acestui regulament.
  ----------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.


  Articolul 3

  Ministerul Transporturilor poate acorda, cu acordul Comisiei Europene, derogări temporare de la regulile privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto, în condiţiile prevăzute la art. 14 al Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006.


  Capitolul II Activitatea de control


  Articolul 4

  (1) Controlul respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Acordului AETR şi ale prezentei ordonanţe se va desfăşura atât în trafic, cât şi la sediile întreprinderilor şi operatorilor de transport rutier.
  (2) Controlul în trafic se efectuează de către inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier sau poliţişti rutieri şi personalul cu atribuţii de control în domeniul protecţiei animalelor în timpul transportului din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, respectiv al unităţilor subordonate acesteia, potrivit competenţelor ce le revin, stabilite de legislaţia în vigoare.
  (3) Controlul la sediile întreprinderilor şi operatorilor de transport rutier se efectuează de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier şi/sau de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Inspecţiei Muncii şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi de personalul cu atribuţii de control în domeniul protecţiei animalelor în timpul transportului din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, respectiv al unităţilor subordonate acesteia, potrivit competenţelor ce le revin, stabilite de legislaţia în vigoare.
  (4) Coordonatorul naţional al activităţilor de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Acordului AETR şi ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 este Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare Coordonator naţional.
  (5) În vederea verificării datelor din tahograf/aparatura de înregistrare, potrivit competenţelor stabilite în baza prevederilor art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, personalul cu atribuţii de control în domeniul protecţiei animalelor în timpul transportului din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, respectiv al unităţilor subordonate acesteia utilizează cartelele de control eliberate de către autoritatea competentă desemnată în acest sens.
  ----------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.


  Articolul 5

  Coordonatorul naţional are următoarele atribuţii principale:
  a) coordonează activitatea de control, astfel încât:
  (i) să fie verificate anual cel puţin 2% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conducătorii auto care fac obiectul prezentei ordonanţe. Începând cu data de 1 ianuarie 2010, vor fi verificate anual cel puţin 3% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conducătorii auto;
  -------------
  Pct. (i) al lit. a) a art. 5 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 371 din 21 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 28 decembrie 2007.
  (ii) să fie verificate în trafic cel puţin 15% din totalul zilelor de lucru ale conducătorilor auto verificate anual şi cel puţin 25% din numărul acestora să fie verificate la sediile întreprinderilor de transport rutier. Începând cu 1 ianuarie 2008, cel puţin 30% din totalul zilelor de lucru ale conducătorilor auto verificate anual vor fi verificate în trafic şi cel puţin 50% din numărul acestora vor fi verificate la sediul întreprinderilor de transport rutier;
  b) colaborează cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene în vederea organizării unor activităţi comune de control;
  c) transmite la fiecare 2 ani Comisiei Europene raportări statistice cu privire la activitatea de control, conform prevederilor art. 17 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 şi ale Deciziei Comisiei nr. 5.123 din data de 22 septembrie 2008 privind elaborarea formularelor standard prevăzute la articolul 17 al Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006;
  -------------
  Litera c) al art. 5 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.
  d) colaborează cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, în vederea depistării şi sancţionării unor eventuale încălcări ale prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006, Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 şi/sau Acordului AETR, acolo unde există indicii în acest sens;
  e) transmite informaţiile prevăzute la art. 22 alin. (2) din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 şi, respectiv, la art. 19 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 organismelor similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene.
  -------------
  Litera e) al art. 5 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.


  Articolul 6

  (1) Toate instituţiile implicate în activitatea de control vor înainta anual Coordonatorului naţional statistici detaliate cu privire la controalele desfăşurate, în limita de competenţă a acestora, conform Deciziei Comisiei nr. 5.123 din data de 22 septembrie 2008.
  (2) Statisticile prevăzute la alin. (1) se centralizează de către Coordonatorul naţional şi se transmit la fiecare 2 ani Comisiei Europene.
  (3) Întreprinderile/operatorii de transport rutier au obligaţia de a descărca şi stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conducătorilor auto, iar datele din tahografele digitale ale vehiculelor pe care le utilizează, cel mai târziu la fiecare 90 de zile.
  -------------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.


  Articolul 7

  În cursul exercitării atribuţiilor, personalul cu atribuţii de control are dreptul:
  a) să aibă acces în orice vehicul care face obiectul prezentei ordonanţe şi să inspecteze orice parte a vehiculului şi a tahografului, putând să verifice, să reţină şi/sau să copieze orice document sau înregistrare relevantă pentru activitatea de control;
  -------------
  Lit. a) a art. 7 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 371 din 21 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 28 decembrie 2007.
  b) să solicite conducătorului auto sau întreprinderii/operatorului de transport rutier să prezinte de îndată vehiculul spre a fi inspectat într-o locaţie dotată corespunzător pentru evaluări tehnice amănunţite, dacă există indicii privind intervenţii neautorizate asupra tahografului sau indicii privind existenţa unor mijloace ilegale de manipulare a tahografului care nu pot fi verificate corespunzător în trafic;
  c) să aibă acces, în vederea efectuării controlului şi în timpul programului normal de lucru, în orice spaţiu în care îşi desfăşoară activitatea întreprinderea/operatorul de transport rutier, unde pot exista informaţii relevante pentru activitatea de control al respectării regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto.
  -------------
  Lit. c) a art. 7 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 371 din 21 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 28 decembrie 2007.


  Articolul 7^1

  (1) În cazul efectuării controlului în trafic privind respectarea prevederilor prezentei ordonanţe, personalul cu atribuţii de control va verifica tahografele cu care sunt echipate vehiculele, pentru a detecta montarea şi/sau utilizarea unei instalaţii destinate să distrugă, să elimine, să manipuleze ori să modifice orice date sau să interfereze cu orice fracţiune a unui schimb electronic de date între părţile componente ale tahografului ori destinate să blocheze sau să modifice datele înainte de criptare în unul dintre modurile enumerate.
  (2) În vederea efectuării controlului în trafic, personalul cu atribuţii de control va dispune de aparatură specifică de analiză, cu soft adecvat, pentru a verifica şi confirma semnătura digitală ataşată datelor, precum şi de soft specific de analiză pentru a stabili în detaliu variaţiile de viteză ale vehiculelor înainte de verificarea tahografului.
  -------------
  Art. 7^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.


  Capitolul III Contravenţii şi sancţiuni


  Articolul 8

  (1) Următoarele fapte reprezintă încălcările dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 şi, după caz, ale Acordului AETR, cărora le sunt aplicabile dispoziţiile art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, şi constituie contravenţii dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:
  a) depăşirea cu 4,5 ore sau mai mult a perioadei zilnice de conducere de 9 ore, atunci când nu este permisă extinderea acesteia la 10 ore;
  b) depăşirea cu 5 ore sau mai mult a perioadei maxime zilnice de conducere de 10 ore, atunci când este permisă extinderea acesteia la 10 ore;
  c) depăşirea cu 14 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere săptămânale;
  d) depăşirea cu 22,5 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere cumulate pentru două săptămâni consecutive;
  e) utilizarea unui vehicul fără a avea instalat/ă un/o echipament/aparatură de înregistrare omologat/ă sau utilizarea unui vehiculul dotat cu aparat tahograf analogic atunci când dotarea cu aparat tahograf digital se impunea;
  f) utilizarea altei cartele tahografice decât a celei emise conducătorului auto;
  g) conducerea unui vehicul cu o cartelă tahografică obţinută în alte condiţii decât cele prevăzute de reglementările în vigoare;
  h) alterarea, suprimarea, distrugerea datelor înregistrate pe diagrama tahografică, deţinute în memoria echipamentului/aparaturii de înregistrare, în cea a cartelei tahografice sau pe raportul imprimat de echipamentul/aparatura de înregistrare;
  i) intervenţia asupra echipamentului/aparaturii de înregistrare, diagramei tahografice sau cartelei tahografice astfel încât aceasta să poată conduce la alterarea datelor înregistrate şi/sau a informaţiilor conţinute în raportul imprimat al echipamentului/aparaturii de înregistrare;
  j) prezenţa în vehicul a unui dispozitiv care poate fi folosit la alterarea datelor înregistrate şi/sau a informaţiilor conţinute în raportul imprimat al echipamentului/aparaturii de înregistrare.
  (2) Următoarele fapte reprezintă încălcări foarte grave ale dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 şi, după caz, ale Acordului AETR şi constituie contravenţii, dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:
  a) depăşirea cu 2 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 4,5 ore, a duratei maxime zilnice de conducere de 9 ore, atunci când nu este permisă extinderea acesteia la 10 ore;
  b) depăşirea cu 2 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 5 ore, a duratei maxime zilnice de conducere extinse la 10 ore;
  c) depăşirea cu 9 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 14 ore, a duratei maxime de conducere săptămânale;
  d) depăşirea cu 15 ore sau mai mult, dar nu cu mai mult de 22,5 ore, a duratei maxime de conducere cumulate pentru două săptămâni consecutive;
  e) depăşirea cu 1,5 ore sau mai mult a duratei maxime de conducere neîntreruptă;
  f) diminuarea cu 2,5 ore sau mai mult a perioadei minime de repaus zilnic normal, atunci când nu este posibilă reducerea acesteia până la 9 ore;
  g) diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei minime de repaus zilnic redus, atunci când este posibilă reducerea acesteia până la 9 ore;
  h) diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei de 9 ore din perioada de repaus zilnic fracţionat;
  i) diminuarea cu 2 ore sau mai mult a perioadei de repaus zilnic în cazul conducerii în echipaj;
  j) diminuarea cu mai mult de 4 ore a repausului săptămânal redus;
  k) diminuarea cu până la 9 ore a repausului săptămânal normal;
  l) utilizarea în condiţii necorespunzătoare a posibilităţii de derogare prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006;
  m) remunerarea conducătorilor auto în funcţie de distanţa parcursă şi/sau de cantitatea de mărfuri transportată, chiar şi sub formă de prime sau majorări salariale, în cazul în care o asemenea remunerare este de natură să pericliteze siguranţa rutieră şi/sau să încurajeze încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006;
  n) echipamentul/aparatura de înregistrare nu funcţionează corect, este defect(ă), nu este calibrat(ă) sau sigilat(ă) corespunzător ori nu are verificarea periodică în termenul de valabilitate;
  o) echipamentul/aparatura de înregistrare este utilizat(ă) necorespunzător, a suferit intervenţii abuzive sau nu este utilizată o cartelă tahografică valabilă;
  p) înregistrările activităţii conducătorilor auto nu sunt păstrate de către operatorul de transport/întreprinderea sub formă de diagrame tahografice, rapoarte imprimate şi/sau date descărcate, în ordine cronologică şi separat pentru fiecare conducător auto;
  q) conducătorul auto deţine mai mult de o cartelă tahografică valabilă;
  r) utilizarea unei cartele tahografice defecte sau expirate;
  s) operatorul de transport/întreprinderea nu deţine înregistrările privind activitatea unui conducător auto, cel puţin pentru ultimele 365 de zile, sau pe toată perioada de activitate dacă aceasta este mai mică de 365 de zile;
  ş) utilizarea unei diagrame tahografice sau a unei cartele tahografice murdare sau deteriorate astfel încât informaţiile înscrise nu sunt lizibile;
  t) utilizarea incorectă a diagramei tahografice sau a cartelei tahografice;
  ţ) scoaterea neautorizată a diagramei tahografice sau cartelei tahografice din echipamentul/aparatura de înregistrare, care are impact asupra înregistrării datelor relevante;
  u) utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioadă mai lungă decât cea pe care acestea pot înregistra date, rezultând pierderea/alterarea datelor;
  v) numele de familie al conducătorului lipseşte de pe diagrama tahografică;
  w) prenumele conducătorului auto lipseşte de pe diagrama tahografică;
  x) refuzul de a permite, în cursul controlului, verificarea, reţinerea sau copierea oricărei înregistrări privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale unui conducător auto, ale echipamentului/aparaturii de înregistrare sau refuzul de a permite efectuarea unui control al activităţii desfăşurate privind instalarea, calibrarea, repararea sau verificarea echipamentului/aparaturii de înregistrare;
  y) neprezentarea înregistrărilor din ziua curentă;
  z) neprezentarea organelor de control a înregistrărilor din cele 28 de zile anterioare zilei curente;
  aa) neprezentarea organelor de control a datelor înregistrate pe cartela tahografică, în format electronic, în cazul în care conducătorul auto deţine una;
  bb) neprezentarea organelor de control a înregistrărilor manuale şi a rapoartelor imprimate din ziua curentă sau din cele 28 de zile anterioare celei curente;
  cc) neutilizarea sau neprezentarea organelor de control a cartelei tahografice;
  dd) echipamentul/aparatura de înregistrare nu a fost reparată de către un montator sau atelier autorizat;
  ee) conducătorul auto nu a menţionat toate informaţiile necesare legate de activităţile desfăşurate în perioadele de timp în care echipamentul/aparatura de înregistrare nu a făcut înregistrări întrucât a fost neutilizabilă sau a funcţionat defectuos;
  ff) numărul cartelei tahografice sau numele şi prenumele conducătorului auto sau numărul permisului de conducere nu sunt menţionate pe raportul imprimat de tahograful digital;
  gg) nedeclararea furtului sau pierderii cartelei tahografice la autoritatea competentă din statul membru în care a avut loc evenimentul;
  hh) nerespectarea obligaţiei de a recupera intervalul redus din perioada de repaus săptămânal normal, până la sfârşitul celei de-a treia săptămâni, conform prevederilor art. 8 alin. (6) din Regulamentului (CE) nr. 561/2006.
  (3) Următoarele fapte reprezintă încălcări grave ale dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 şi, după caz, ale Acordului AETR şi constituie contravenţii, dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:
  a) depăşirea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2 ore, a duratei maxime zilnice de conducere de 9 ore, atunci când nu este permisă extinderea acesteia la 10 ore;
  b) depăşirea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2 ore, a duratei maxime zilnice de conducere, atunci când este permisă extinderea acesteia la 10 ore;
  c) depăşirea cu 4 ore sau mai mult, dar mai puţin de 9 ore, a duratei maxime de conducere săptămânale;
  d) depăşirea cu 10 ore sau mai mult, dar mai puţin de 15 ore, a duratei maxime de conducere cumulate pentru două săptămâni consecutive;
  e) depăşirea cu 0,5 ore sau mai mult, dar mai puţin de 1,5 ore, a duratei maxime de conducere neîntreruptă;
  f) diminuarea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2,5 ore, a perioadei minime de repaus zilnic, atunci când nu este posibilă reducerea acesteia;
  g) diminuarea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2 ore, a perioadei minime de repaus zilnic redus, atunci când este posibilă reducerea acesteia;
  h) diminuarea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2 ore, a perioadei de 9 ore din perioada de repaus zilnic fracţionat;
  i) diminuarea cu o oră sau mai mult, dar mai puţin de 2 ore, a perioadei de repaus zilnic în cazul conducerii în echipaj;
  j) diminuarea cu mai mult de 2 ore, dar mai puţin de 4 ore, a repausului săptămânal redus;
  k) diminuarea cu mai mult de 3 ore, dar mai puţin de 9 ore, a repausului săptămânal normal;
  l) lipsa organizării sau organizarea necorespunzătoare a activităţii conducătorului auto ori lipsa instrucţiunilor sau instrucţiuni necorespunzătoare date conducătorului auto astfel încât acesta să poată să se conformeze prevederilor legale aplicabile;
  m) nedeţinerea la bordul vehiculului a unui număr suficient de diagrame tahografice;
  n) utilizarea unei diagrame tahografice sau a hârtiei pentru imprimarea rapoartelor de către echipamentul/aparatura de înregistrare care nu este omologată sau corespunzătoare tipului de echipament/aparatura de înregistrare instalat/ă la bordul vehiculului;
  o) nedepunerea în termen de 7 zile calendaristice a cererii de înlocuire a unei cartele tahografice deteriorate, defecte, pierdute sau furate;
  p) neintroducerea/neînregistrarea manuală a datelor atunci când acest lucru se impune, conform prevederilor art. 37 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014;
  q) neutilizarea diagramei tahografice corecte sau neintroducerea cartelei tahografice în slotul corect, în cazul conducerii autovehiculului în echipaj;
  r) ora înregistrată de echipamentul/aparatura de înregistrare nu corespunde cu ora oficială a ţării în care este înmatriculat vehiculul;
  s) utilizarea incorectă a mecanismului de comutare a tahografului;
  ş) data începutului sau data sfârşitului utilizării diagramei tahografice nu este înscrisă pe aceasta;
  t) valoarea indexului kilometric al vehiculului la începutul utilizării diagramei tahografice nu este înscrisă pe aceasta;
  ţ) nerepararea echipamentului/aparaturii de înregistrare pe parcursul cursei, dacă au trecut mai mult de 7 zile de la constatarea defecţiunii;
  u) lipsa semnăturii conducătorului auto de pe raportul imprimat de tahograful digital.
  (4) Următoarele fapte reprezintă încălcări minore ale dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 şi, după caz, ale Acordului AETR şi constituie contravenţii:
  a) depăşirea cu până la o oră a duratei zilnice de conducere, atunci când nu este permisă extinderea acesteia la 10 ore;
  b) depăşirea cu până la o oră a duratei maxime zilnice de conducere, atunci când este permisă extinderea acesteia la 10 ore;
  c) depăşirea cu până la 4 ore a duratei de conducere săptămânale;
  d) depăşirea cu până la 10 ore a duratei maxime de conducere cumulate pentru două săptămâni consecutive;
  e) depăşirea cu până la 0,5 ore a duratei maxime de conducere neîntreruptă;
  f) diminuarea cu până la o oră a perioadei minime de repaus zilnic, atunci când nu este posibilă reducerea acesteia;
  g) diminuarea cu până la o oră a perioadei minime de repaus zilnic redus;
  h) diminuarea cu până la o oră a perioadei de minimum 9 ore din perioada de repaus zilnic fracţionat;
  i) diminuarea cu până la o oră a perioadei de repaus zilnic în cazul conducerii în echipaj;
  j) diminuarea cu până la 2 ore a repausului săptămânal redus;
  k) diminuarea cu până la 3 ore a repausului săptămânal normal;
  l) nedeţinerea la bordul vehiculului a unei cantităţi suficiente de hârtie pentru imprimarea rapoartelor de către echipamentul/aparatura de înregistrare;
  m) utilizarea unor diagrame tahografice sau a unor cartele tahografice murdare sau deteriorate, dar care permit citirea informaţiilor conţinute;
  n) scoaterea neautorizată a diagramei tahografice sau cartelei tahografice din echipamentul/aparatura de înregistrare, dar care nu are impact asupra înregistrării datelor relevante;
  o) utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioadă mai lungă decât cea pe care acestea pot înregistra date, fără a rezulta pierderea/alterarea datelor;
  p) locul unde a început sau cel unde s-a sfârşit utilizarea diagramei tahografice nu este menţionat pe aceasta;
  q) numărul de înmatriculare al autovehiculului nu este înscris pe diagrama tahografică;
  r) valoarea indexului kilometric al vehiculului la sfârşitul utilizării diagramei tahografice nu este înscrisă pe aceasta;
  s) ora schimbării vehiculului nu este înscrisă pe diagrama tahografică;
  ş) simbolul ţării nu este introdus în echipamentul/aparatura de înregistrare.
  -------------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.


  Articolul 9

  (1) Contravenţiile prevăzute la art. 8 se sancţionează după cum urmează:
  a) cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică operatorului de transport/întreprinderii, pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-j);
  b) cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică conducătorului auto pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. o), q), r), t)-w) şi ee)-gg);
  c) cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică operatorului de transport/întreprinderii pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a)-m), p), s), ş), y)-dd) şi hh);
  d) cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică operatorului de transport/întreprinderii sau atelierului care a instalat, calibrat, reparat ori verificat tahograful, pentru fapta prevăzută la art. 8 alin. (2) lit. n);
  e) cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică, după caz, conducătorului auto, operatorului de transport/întreprinderii sau atelierului care a instalat, calibrat, reparat ori verificat tahograful, pentru fapta prevăzută la art. 8 alin. (2) lit. x);
  f) cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei, care se aplică conducătorului auto pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. n)-t) şi u);
  g) cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei, care se aplică operatorului de transport/întreprinderii pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a)-m) şi ţ);
  h) cu amendă de la 250 lei la 500 lei, care se aplică conducătorului auto pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (4) lit. n)-ş);
  i) cu amendă de la 250 lei la 500 lei care se aplică operatorului de transport/întreprinderii pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (4) lit. a)-m).
  -------------
  Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.
  (2) În măsura în care contravenţiile referitoare la respectarea timpilor de conducere, odihnă sau pauze sunt constatate în trafic, precum şi în toate celelalte situaţii în care conducătorul auto nu poate dovedi efectuarea pauzelor şi/sau perioadelor minime de odihnă prevăzute de legislaţia în vigoare, suplimentar faţă de sancţiunea cu amenda prevăzută la alin. (1) se va aplica şi sancţiunea imobilizării vehiculului până la îndeplinirea condiţiilor de legalitate pentru continuarea transportului.
  -------------
  Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢĂ nr. 21 din 29 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 31 august 2009.
  (3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune în procesul-verbal despre această posibilitate.
  (4) Contravenţiile prevăzute în prezenta ordonanţă se constată şi se sancţionează de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Inspecţiei Muncii, de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi de către poliţiştii rutieri, potrivit competenţelor ce le revin, stabilite de legislaţia în vigoare.
  -------------
  Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.


  Articolul 10

  Contravenţiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 10^1

  În aplicarea prezentei ordonanţe, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
  ----------
  Art. 10^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.


  Capitolul IV Dispoziţii finale şi tranzitorii


  Articolul 11

  (1) În termen de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Transporturilor va aproba prin ordin al ministrului:
  a) norme tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea şi înnoirea cartelelor tahografice, precum şi pentru descărcarea şi stocarea datelor din tahografele digitale şi cartelele tahografice;
  b) norme detaliate privind activitatea de control, prin care se va introduce şi un sistem de evaluare a întreprinderilor/ operatorilor de transport rutier în ceea ce priveşte respectarea regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto, în funcţie de numărul şi de gravitatea contravenţiilor constatate, precum şi reguli detaliate privind modul de imobilizare a vehiculelor;
  c) reglementări privind condiţiile de montare, reparare şi verificare a tahografelor, precum şi de autorizare a operatorilor economici care desfăşoară astfel de activităţi.
  (2) În termen de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Transporturilor va elabora şi va supune spre aprobare Guvernului reglementări specifice privind organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri şi persoane.
  (3) Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., va lua măsuri pentru ca la proiectarea şi construcţia drumurilor noi, precum şi la reabilitarea sau modernizarea drumurilor existente, pe care le administrează, să se realizeze pe marginea acestora spaţii adecvate care să poată fi utilizate atât pentru punerea în aplicare a prevederilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto, cât şi pentru desfăşurarea activităţilor de control al respectării acestor prevederi.
  (4) Prezenta ordonanţă transpune prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), (3) şi (4), art. 3, art. 4 alin. (6), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1) şi ale art. 16 alin. (1) din Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 privind condiţiile minime pentru punerea în aplicare a regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 şi (CEE) nr. 3.821/85 ale Consiliului privind legislaţia socială referitoare la activităţile de transport rutier şi de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial L nr. 102 din 11 aprilie 2006, p. 35-44.
  (5) Ministerul Transporturilor transmite autorităţilor competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene informările prevăzute la art. 40 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, respectiv:
  a) prin Registrul Auto Român - R.A. - informaţiile privitoare la montatori şi ateliere;
  b) prin Coordonatorul naţional - informaţiile privitoare la tipuri de practici de manipulare şi orice sancţiune aplicată pentru astfel de încălcări.
  ----------
  Alin. (5) al art. 11 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.
  (6) Ministerul Transporturilor transmite Comisiei Europene, prin Registrul Auto Român - R.A., registrul mărcilor şi datelor electronice de securitate utilizate, precum şi informaţiile necesare privind datele electronice de securitate utilizate, conform prevederilor art. 22 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014.
  ----------
  Alin. (6) al art. 11 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 30 ianuarie 2015.


  Articolul 12

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 3 zile de la publicare, cu excepţia art. 8-10, care intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.


  Articolul 13

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere şi organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri şi persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 466/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor,
  Ludovic Orban
  Ministrul internelor şi reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
  Paul Păcuraru
  Departamentul pentru Afaceri Europene,
  Adrian Ciocănea
  p. Ministrul economiei şi finanţelor,
  Doina-Elena Dascălu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 7 august 2007.
  Nr. 37.
  ------