ORDIN nr. 177/78/2022pentru completarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 177 din 29 iunie 2022
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 78 din 30 iunie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 iulie 2022
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 316.185 din 27.06.2022 al Centrului operativ pentru situații de urgență și al Direcției generale de politici agricole,
  ținând seama de Avizul nr. 1.771.491 din 30.06.2022 al Departamentului pentru Situații Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne,
  în temeiul prevederilor:– art. 21 lit. b) și ale art. 41 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare;– art. 8 alin. (1) și (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, cu modificările ulterioare;– art. 57 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; – art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creșterea Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare;– art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, interimar, și ministrul afacerilor interne emit următorul ordin:

  Articolul I

  Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 16 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), utilizatorii de terenuri cu destinație agricolă înscriși în evidențele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pot depune înștiințări scrise la unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază teritorială se află terenul, în format fizic sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până cel târziu la data de 1 august 2022 inclusiv, pentru culturile agricole înființate în toamna anului 2021, respectiv până cel târziu la data de 15 noiembrie 2022 inclusiv, pentru celelalte culturi agricole.2. La articolul 18, după alineatul (5^1) se introduce un nou alineat, alineatul (5^2), cu următorul cuprins:(5^2) Prin excepție de la prevederile alin. (5^1), procesele-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole se întocmesc, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până cel târziu la data de 15 august 2022 inclusiv, pentru culturile agricole înființate în toamna anului 2021, respectiv până cel târziu la data de 30 noiembrie 2022 inclusiv, pentru culturile agricole înființate în primăvara anului 2022, și se comunică comitetului local pentru situații de urgență.3. La articolul 18, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins:(9^1) Prin excepție de la prevederile alin. (9), rapoartele de sinteză se întocmesc, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până cel târziu la data de 30 august 2022 inclusiv, pentru culturile înființate în toamna anului 2021, respectiv până cel târziu la data de 15 decembrie 2022 inclusiv, pentru culturile agricole înființate în primăvara anului 2022, și se comunică instituției prefectului, consiliului județean și Centrului operativ pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, interimar,
  Sorin Moise,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Raed Arafat,
  secretar de stat

  ----