ORDONANTA nr. 84 din 30 august 2001 (*actualizata*)
privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor
(actualizata până la data de 2 februarie 2003*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 1 septembrie 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 2 februarie 2003, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 372 din 11 iunie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002; ORDONANTA nr. 41 din 30 ianuarie 2003.
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României şi ale art. 1 pct. IV.4 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Capitolul I Dispozitii generale


  Articolul 1

  (1) Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, denumite în continuare servicii publice comunitare, se organizeaza la nivelul consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi la nivelul consiliilor judetene, respectiv al municipiului Bucureşti.
  (2) Serviciile publice comunitare asigura intocmirea, pastrarea, evidenta şi eliberarea, în sistem de ghiseu unic, a actelor de stare civila, cartilor de identitate, cartilor de alegator, listelor electorale permanente, permiselor de conducere şi certificatelor de inmatriculare a autovehiculelor, precum şi eliberarea pasapoartelor simple.


  Articolul 2

  Coordonarea şi controlul metodologic al serviciilor publice comunitare se asigura în mod unitar de Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor, denumit în continuare Inspectorat.


  Articolul 3

  Serviciile publice comunitare şi Inspectoratul coopereaza cu instituţiile abilitate din domeniul ordinii publice, sigurantei şi apararii naţionale, conform legii.


  Capitolul II Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor


  Articolul 4

  (1) Se infiinteaza, în subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, servicii publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, denumite în continuare servicii publice comunitare locale, prin reorganizarea compartimentelor de stare civila din aparatul propriu al consiliilor locale şi a formatiunilor locale de evidenta a populatiei din structura Ministerului de Interne.
  (2) Servicii publice comunitare locale se infiinteaza şi în sectoarele municipiului Bucureşti, prin reorganizarea compartimentelor de stare civila din aparatul propriu al consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi prin preluarea activităţii de evidenta a populatiei din structura Serviciului de evidenta informatizata a persoanei aparţinând Inspectoratului Politiei Capitalei.
  -------------
  Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 372 din 11 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.


  Articolul 5

  Serviciile publice comunitare locale au urmatoarele atribuţii principale:
  a) elibereaza, în sistem de ghiseu unic, certificatele de stare civila, cartile de identitate, cartile de alegator, pasapoartele simple, permisele de conducere şi certificatele de inmatriculare a autovehiculelor;
  b) înregistrează actele şi faptele de stare civila, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;
  c) intocmesc şi păstrează registrele de stare civila, în condiţiile legii;
  d) intocmesc, completeaza, rectifica, anulează sau reconstituie actele de stare civila, precum şi orice menţiuni facute pe actele de stare civila şi pe actele de identitate, în condiţiile legii;
  e) constituie, actualizeaza şi administreaza Registrul local de evidenta a persoanei, care contine datele de identificare şi de adresa ale cetatenilor având domiciliul în raza de competenţa teritoriala a serviciului public comunitar local respectiv;
  f) furnizeaza, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresa ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judetene şi locale, agentii economici şi către cetăţeni;
  g) intocmesc listele electorale permanente;
  h) constata contraventiile şi aplica sancţiuni, în condiţiile legii;
  i) primesc cererile şi documentele necesare în vederea eliberarii pasapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de inmatriculare a autovehiculelor şi le inainteaza, după caz, serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenta pasapoartelor, respectiv serviciilor abilitate cu evidenta şi producerea permiselor de conducere şi a certificatelor de inmatriculare;
  j) primesc pasapoartele simple, permisele de conducere şi certificatele de inmatriculare a autovehiculelor, intocmite de serviciile publice comunitare judetene, respectiv al municipiului Bucureşti, pe care le elibereaza solicitantilor;
  k) ţin registrele de evidenta pentru fiecare categorie de documente eliberate.


  Articolul 6

  (1) Se infiinteaza, în subordinea consiliilor judetene, servicii publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, denumite în continuare servicii publice comunitare judetene, prin reorganizarea serviciilor de stare civila din aparatul propriu al consiliilor judetene, precum şi a birourilor de evidenta a populatiei şi regim permise de conducere şi certificate de inmatriculare din cadrul serviciilor judetene de evidenta informatizata a persoanei din structura Ministerului de Interne.
  (2) Se infiinteaza, în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor al municipiului Bucureşti prin reorganizarea serviciului de stare civila din aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi a sectoarelor de evidenta a populatiei şi regim permise de conducere şi certificate de inmatriculare a autovehiculelor din cadrul Serviciului de evidenta informatizata a persoanei al municipiului Bucureşti din structura Ministerului de Interne.
  (3) Serviciile publice comunitare judetene, respectiv al municipiului Bucureşti, funcţionează ca institutii publice de interes judetean, respectiv municipal, cu personalitate juridica.


  Articolul 7

  Serviciile publice comunitare judetene, respectiv al municipiului Bucureşti, indeplinesc urmatoarele atribuţii principale:
  a) constituie, actualizeaza şi valorifica Registrul judetean de evidenta a persoanei şi Registrul judetean de evidenta a permiselor de conducere şi certificatelor de inmatriculare a autovehiculelor;
  b) coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale;
  c) controlează modul de gestionare şi de intocmire a registrelor de stare civila şi a listelor electorale permanente de alegator;
  d) asigura producerea şi emiterea certificatelor de stare civila, a cartilor de identitate, a permiselor de conducere şi a certificatelor de inmatriculare a autovehiculelor, precum şi a cartilor de alegator;
  e) monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurarii protectiei datelor referitoare la persoana;
  f) gestioneaza resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;
  g) ţin evidenta şi păstrează registrele de stare civila, exemplarul 2, şi efectueaza menţiuni pe acestea, conform comunicarilor primite.


  Articolul 8

  Organizarea şi functionarea ghiseului unic se realizează în mod unitar, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului administraţiei publice.


  Articolul 9

  --------------
  Alin. (1) al art. 9 a fost abrogat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 372 din 11 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.
  --------------
  Alin. (2) al art. 9 a fost abrogat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 372 din 11 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.
  (3) Structura organizatorica, statul de functii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi functionare a serviciilor publice comunitare locale, judetene, respectiv al municipiului Bucureşti, se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv a consiliilor judetene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu avizul Inspectoratului.
  (4) Activitatea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor este coordonata de secretarul general al judeţului şi al municipiului Bucureşti, respectiv de secretarul municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, orasului şi comunei.


  Articolul 10

  Pentru aplicarea unitara a prevederilor legale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale Guvernul va aproba metodologia privind criteriile de dimensionare a numarului de functii din aparatul serviciilor publice comunitare, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale.


  Capitolul III Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor


  Articolul 11

  (1) Se organizeaza Inspectoratul, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Ministerului Administraţiei Publice, prin reorganizarea Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei - Directia de evidenta a populatiei şi a Serviciului central de regim permise de conducere şi certificate de inmatriculare din structura Ministerului de Interne.
  (2) Inspectoratul are sediul în municipiul Bucureşti.
  --------------
  Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 372 din 11 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.


  Articolul 12

  Inspectoratul asigura punerea în aplicare, intr-o conceptie unitara, a legislaţiei în vigoare în domeniul evidentei persoanei şi a programelor de reforma privind modernizarea relatiilor dintre administratia publică centrala şi locala şi cetatean, precum şi integrarea informationala a sistemelor de stocare şi prelucrare a datelor referitoare la persoane.


  Articolul 13

  În realizarea obiectivelor sale Inspectoratul indeplineste urmatoarele functii:
  a) de strategie, prin care se fundamentează directiile de dezvoltare a evidentei persoanei, se elaboreaza şi se pun în aplicare programe de reforma pentru optimizarea fluxului de actualizare şi de valorificare a datelor referitoare la persoana, la cresterea calităţii serviciilor prestate pentru cetatean şi perfectionarea mijloacelor utilizate pentru stocarea şi prelucrarea datelor;
  b) de reglementare, prin care se asigura elaborarea actelor normative necesare în vederea armonizării cu legislatia comunitara, precum şi a instructiunilor, normelor şi metodologiilor de lucru pentru serviciile publice comunitare.
  c) de autoritate de stat, prin care se urmareste modul de aplicare şi respectare a reglementarilor legale în domeniul actualizarii, administrarii, valorificarii, utilizarii şi protectiei datelor referitoare la persoane, precum şi în domeniul eliberarii actelor de stare civila, actelor de identitate, permiselor de conducere, certificatelor de inmatriculare a autovehiculelor şi a întocmirii listelor electorale permanente;
  d) de sprijin, indrumare şi control metodologic a activităţilor serviciilor publice comunitare.


  Articolul 14

  Inspectoratul are urmatoarele atribuţii principale:
  a) raspunde de punerea în aplicare a reglementarilor legale în domeniul evidentei persoanelor şi stării civile, schimbarii numelui pe cale administrativa, permiselor de conducere şi certificatelor de inmatriculare;
  b) elaboreaza normele şi metodologiile de lucru utilizate de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor;
  c) constituie şi administreaza Registrul permanent de evidenta a persoanelor, care contine date de identificare şi de adresa ale intregii populatii a tarii şi imaginile posesorilor de carte de identitate;
  --------------
  Lit. c) a art. 14 a fost modificata de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 372 din 11 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.
  d) constituie şi administreaza Registrul naţional de evidenta al permiselor de conducere şi certificatelor de inmatriculare;
  --------------
  Lit. d) a art. 14 a fost modificata de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 372 din 11 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.
  e) furnizeaza, în condiţiile legii, date de identificare a persoanei, solicitate de autorităţi şi institutii publice, agenti economici şi de alte persoane juridice pentru derularea unor acţiuni de interes general reglementate prin acte normative;
  f) asigura compatibilitatea sistemelor informationale care stocheaza şi prelucreaza date referitoare la persoana;
  g) raspunde de punerea în aplicare, împreună cu celelalte institutii abilitate, a reglementarilor privind confidentialitatea şi protectia datelor referitoare la persoana;
  h) asigura suportul tehnic pentru menţinerea în functiune şi dezvoltarea Sistemului naţional informatic de evidenta a persoanelor şi a Sistemului naţional informatic de evidenta a permiselor de conducere şi certificatelor de inmatriculare a autovehiculelor;
  i) colaboreaza cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale pentru constituirea unor registre permanente, potrivit legii.


  Articolul 15

  Pentru indeplinirea functiilor şi atribuţiilor ce îi revin Inspectoratul colaboreaza cu ministerele şi cu alte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, potrivit prevederilor legale în vigoare.
  --------------
  Art. 15 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 372 din 11 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.


  Articolul 16

  Inspectoratul gestioneaza Sistemul naţional informatic de evidenta a persoanelor şi Sistemul naţional informatic de evidenta a permiselor de conducere şi certificatelor de inmatriculare a autovehiculelor, împreună cu alte institutii abilitate.


  Articolul 17

  (1) Inspectoratul este condus de un inspector general cu rang de secretar de stat, ajutat de un inspector general adjunct cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administraţiei publice.
  (2) În indeplinirea atribuţiilor legale inspectorul general emite decizii.
  (3) Inspectorul general este ordonator secundar de credite.
  (4) Inspectoratul are un secretar general, functionar public de conducere, numit prin concurs sau examen, potrivit legii, ale cărui atribuţii se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi functionare a Inspectoratului.


  Articolul 18

  (1) Personalul Directiei de evidenta a populatiei şi al Serviciului central de regim permise de conducere şi certificate de inmatriculare din structura Ministerului de Interne va fi transferat la Inspectorat în mod esalonat, pe baza unui program aprobat prin hotărâre a Guvernului.
  --------------
  Alin. (2) al art. 18 a fost abrogat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 372 din 11 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.


  Articolul 19

  Regulamentul de organizare şi functionare a Inspectoratului se aproba prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice.
  --------------
  Art. 19 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 372 din 11 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.


  Capitolul IV Asigurarea financiară şi materiala


  Articolul 20

  (1) Finantarea cheltuielilor curente şi de capital ale serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor se asigura din venituri extrabugetare, subventii de la bugetul de stat şi, după caz, din subventii de la bugetele locale, judetene sau al municipiului Bucureşti.
  --------------
  Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 372 din 11 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.
  (2) Finantarea cheltuielilor curente şi de capital ale Inspectoratului se asigura din venituri extrabugetare şi din subventii de la bugetul de stat.


  Articolul 21

  Inspectoratul, respectiv serviciile publice comunitare, gestioneaza în regim extrabugetar, conform legii, veniturile încasate din activităţile de eliberare a documentelor, prin valorificarea formularelor utilizate în procesul de eliberare a acestora şi prin furnizarea, în condiţiile legii, a datelor referitoare la persoana, precum şi din donatii şi din sponsorizari.


  Articolul 22

  Taxele pentru eliberarea documentelor şi pentru furnizarea datelor din registrele administrate de serviciile publice comunitare şi de Inspectorat sunt unice pentru intregul teritoriu naţional şi se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice.
  --------------
  Art. 22 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 372 din 11 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.


  Articolul 23

  Materiile prime necesare în vederea producerii documentelor, tipariturile speciale şi tehnica de calcul utilizate în activitatea de evidenta a persoanei se achizitioneaza de Inspectorat, în condiţiile legii.


  Capitolul V Dispozitii tranzitorii şi finale


  Articolul 24

  (1) Bunurile mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea Ministerului de Interne, destinate activităţilor reglementate prin prezenta ordonanţă, trec, după caz, în administrarea Ministerului Administraţiei Publice sau în folosinţă comuna a Ministerului Administraţiei Publice şi Ministerului de Interne.
  (2) Protocolul de predare-preluare a bunurilor prevăzute la alin. (1) se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice şi a Ministerului de Interne, în termen de cel mult 6 luni de la data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.
  --------------
  Alin. (2) al art. 24 a fost introdus de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 372 din 11 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.


  Articolul 24^1

  (1) Personalul actual, militar şi civil, incadrat la Directia de evidenta a persoanei, la Serviciul central de regim permise de conducere şi certificate de inmatriculare şi structurile lor teritoriale, din cadrul Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei din Ministerul de Interne, se detaseaza sau se transfera în interesul serviciului, după caz, la Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor şi structurile serviciilor publice comunitare.
  (2) Cadrele militare, funcţionarii publici şi personalul contractual, detasati sau transferati în condiţiile prevederilor alin. (1), îşi păstrează drepturile şi oblibaţiile specifice prevăzute de legislatia în vigoare.
  (3) Personalul disponibilizat în urma infiintarii Inspectoratului Naţional pentru Evidenta Persoanelor şi a serviciilor publice comunitare beneficiaza de drepturile, ajutoarele şi facilitatile prevăzute de lege.
  --------------
  Art. 24^1 a fost introdus de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 372 din 11 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.


  Articolul 25

  În unitatile administrativ-teritoriale în care nu funcţionează formatiuni de evidenta informatizata a persoanei serviciile publice comunitare locale se infiinteaza şi se organizeaza esalonat, o dată cu dotarea şi asigurarea resurselor necesare, potrivit legii.
  --------------
  Art. 25 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 372 din 11 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.


  Articolul 26

  (1) Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2002.
  (2) Pe aceeasi data se abroga orice dispoziţie contrara prezentei ordonante.
  (3) Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante prevederile actelor normative prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă se modifica în mod corespunzător.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  p. Ministru de interne,
  Abraham Pavel,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat


  Anexă

  L I S T A
  cuprinzand actele normative care se modifica corespunzător prevederilor prezentei ordonante
  1. Decretul nr. 328/1966*) privind circulatia pe drumurile publice, republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 49 din 28 iunie 1984, cu modificările şi completările ulterioare
  2. Decretul nr. 975/1968**) cu privire la nume, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 136 din 29 octombrie 1968
  3. Legea nr. 40/1990 privind organizarea şi functionarea Ministerului de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 18 decembrie 1990, cu modificările şi completările ulterioare
  4. Legea cetateniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000
  5. Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor şi a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificările şi completările ulterioare
  6. Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificările şi completările ulterioare
  7. Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populatiei pentru aparare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 11 iunie 1996, cu modificările şi completările ulterioare
  8. Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei şi cartea de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare
  9. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 11 noiembrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare
  10. Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobata şi modificata prin Legea nr. 216/1998, cu modificările şi completările ulterioare
  11. Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sanctionarea contraventiilor în acest sector, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 21 mai 1999, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 772/1966***).
  12. Hotărârea Guvernului nr. 111/1997 privind forma şi conţinutul cartii de identitate, ale cartii de imobil şi ale fisei de evidenta a populatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, cu modificările ulterioare
  13. Hotărârea Guvernului nr. 112/1997 privind organizarea activităţii de eliberare a cartilor de identitate, procedura de preschimbare esalonata a buletinelor de identitate actuale, precum şi aspectele privind termenele de valabilitate a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare
  14. Hotărârea Guvernului nr. 113/1997 privind conţinutul, actualizarea şi valorificarea datelor din Registrul permanent de evidenta a populatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 21 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare
  15. Hotărârea Guvernului nr. 697/2000 privind cartea de alegator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 24 august 2000
  16. Hotărârea Guvernului nr. 720/2000 privind listele electorale permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 28 august 2000.
  ------------
  *) Decretul nr. 328/1966 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 28 decembrie 2002.
  **) Decretul nr. 975/1968 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 41 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 2 februarie 2003.
  ***) Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 772/1966 a fost abrogata de HOTĂRÂREA nr. 85 din 23 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 31 ianuarie 2003.
  ------------