ORDIN nr. 725 din 30 aprilie 2020privind stabilirea măsurilor de sprijinire a persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 30 aprilie 2020
  Având în vedere:– Referatul de aprobare nr. NT 1.710 din 30.04.2020 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății;– prevederile art. 45 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României;– prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2017, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, în vederea limitării transmiterii virusului SARS-CoV-2, se aprobă următoarele măsuri:
  a) acordarea de servicii de asistență medicală comunitară de către personalul implicat în activitatea de asistență medicală comunitară, respectiv asistenți medicali comunitari, mediatori sanitari și moașe;
  b) asigurarea unei alocații de hrană în cuantum de 30 lei/zi, TVA inclus, care acoperă cheltuieli pentru apă și alimente;
  c) asigurarea echipamentului individual de protecție (PPE) care trebuie utilizat în contextul epidemiei cu virusul SARS-CoV-2, pentru personalul prevăzut la lit. a), de către autoritățile executive de la nivelul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.


  Articolul 2

  Categoriile de persoane vulnerabile menționate la art. 1 sunt persoanele care se găsesc în situațiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2017, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 3
  (1) Personalul implicat în activitatea de asistență medicală comunitară își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2017, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară.(2) Pe lângă activitățile prevăzute la alin. (1), pe perioada pandemiei provocate de virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul României, personalul implicat în activitatea de asistență medicală comunitară va desfășura și alte activități specifice pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile prevăzute la art. 2 care se află în izolare la domiciliu, după cum urmează:
  a) verificarea în teren a respectării măsurilor impuse persoanelor aflate în izolare la domiciliu, prin efectuarea vizitelor la domiciliu;
  b) monitorizarea stării de sănătate a persoanelor izolate la domiciliu, în special a celor care nu sunt înscrise la un medic de familie;
  c) identificarea persoanelor cu istoric de călătorie internațională și adoptarea de îndată a măsurilor corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, și sub coordonarea medicului epidemiolog din cadrul direcției de sănătate publică județeană/a municipiului București;
  d) distribuirea hranei persoanelor aflate în izolare la domiciliu și celor cu probleme medico-sociale;
  e) supravegherea persoanelor cu vârsta peste 65 de ani care locuiesc singure;
  f) distribuirea medicamentelor pentru persoanele izolate la domiciliu, la indicația medicului;
  g) deplasarea la beneficiarii externați din spital care au nevoie de îngrijiri medicale;
  h) verificarea în teren, la solicitarea direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, prin deplasarea la domiciliu, a persoanelor care s-au întors din străinătate și care nu au completat corespunzător declarația pe propria răspundere la intrarea în țară, obținerea datelor corespunzătoare și înaintarea acestora către reprezentanții direcțiilor de sănătate publică județene/a municipiului București;
  i) informarea și conștientizarea membrilor colectivității locale cu privire la recomandările privind conduita socială responsabilă în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, precum și cu privire la conduita de urmat de către persoanele aflate în autoizolare, în conformitate cu recomandările emise de către specialiștii Institutului Național de Sănătate Publică;
  j) transmiterea către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, prin utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanță, a declarațiilor pe propria răspundere, pentru persoanele identificate la nivel comunitar.


  Articolul 4
  (1) Fondurile necesare pentru decontarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 lit. b) se asigură prin transfer din bugetul Ministerului Sănătății, lunar, la solicitarea direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, pe baza unui borderou centralizator al documentelor justificative aferente.(2) Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București decontează cheltuielile prevăzute la art. 1 lit. b) la solicitarea autorităților administrației publice locale, în baza documentelor justificative.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru

  București, 30 aprilie 2020.
  Nr. 725.
  ----