HOTĂRÂRE nr. 1.693 din 14 octombrie 2004 privind modul de organizare și funcționare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 21 octombrie 2004
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 7 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  În cadrul aparatului propriu al fiecărei instituții a prefectului se organizează câte un serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple.
  (la 14-02-2022, sintagma: prefecturi a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 199 din 10 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 14 februarie 2022 )


  Articolul 2

  Serviciile publice comunitare de pașapoarte au în structură birouri și/sau, după caz, compartimente.
  (la 14-02-2022, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 199 din 10 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 14 februarie 2022 )


  Articolul 2^1
  (1) Prin ordin al prefectului, cu avizul Direcției Generale de Pașapoarte, se pot înființa puncte de lucru ale serviciului public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, pentru preluarea, în condițiile legii, a cererilor de eliberare a pașapoartelor simple electronice, în altă localitate decât cea în care își are sediul serviciul public comunitar respectiv.(2) Modalitatea de desfășurare și organizare a activităților de preluare a cererilor de eliberare a pașapoartelor simple electronice la nivelul punctelor de lucru se stabilește prin dispoziția directorului general al Direcției Generale de Pașapoarte.
  (la 18-10-2012, Art. 2^1 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 992 din 10 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 18 octombrie 2012. )
  (3) Suspendarea sau reluarea activității punctelor de lucru, precum și desființarea acestora se dispun cu respectarea, în mod corespunzător, a procedurii prevăzute la alin. (1).
  (la 14-02-2022, Articolul 2^1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 199 din 10 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 14 februarie 2022 )


  Articolul 3
  (1) Regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, precum și structura organizatorică, statul de funcții și numărul de posturi se stabilesc prin ordin al prefectului, cu avizul Direcției generale de pașapoarte, în limita numărului maxim de posturi stabilit anual pentru instituția prefectului, cu această destinație, de către Ministerul Administrației și Internelor.
  (la 14-02-2022, sintagma: prefectură a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 199 din 10 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 14 februarie 2022 )
  (2) Numărul de posturi aferent serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple se stabilește în condițiile alin. (1), în funcție de numărul populației din unitatea sau din unitățile administrativ-teritoriale deservite, dar nu mai puțin de:
  a) 100 de posturi pentru municipiul București;
  b) 20 de posturi pentru județele cu o populație de peste 700.000 de locuitori;
  c) 15 posturi pentru județele cu o populație între 500.000 și 700.000 de locuitori;
  d) 6 posturi pentru județele cu o populație sub 500.000 de locuitori.
  (la 27-10-2004, Litera d) a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 1.693 din 14 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 27 octombrie 2004. )
  (3) Pentru buna funcționare a serviciilor publice comunitare de pașapoarte și/sau a punctelor de lucru prevăzute la art. 2^1, în scopul prestării unui serviciu public de calitate, cu asigurarea prevalenței principiilor eficienței și eficacității, numărul de posturi existent în statele de funcții poate fi redimensionat prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea Direcției Generale de Pașapoarte, în baza analizelor efectuate cu privire la volumul activităților înregistrate în ultimii 3 ani.
  (la 14-02-2022, Articolul 3 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 199 din 10 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 14 februarie 2022 )
  (4) Numărul de posturi stabilit potrivit alin. (3) nu poate fi mai mic decât cel prevăzut la alin. (2).
  (la 14-02-2022, Articolul 3 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 199 din 10 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 14 februarie 2022 )


  Articolul 4
  (1) Posturile necesare funcționării serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, organizate în cadrul instituțiilor prefectului, se asigură prin redistribuirea posturilor aflate în statele de funcții ale structurilor teritoriale de pașapoarte din cadrul serviciilor de evidență informatizată a persoanei, precum și din cele aprobate, conform legii, pentru Ministerul Administrației și Internelor.
  (la 14-02-2022, sintagma: prefecturilor județene a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 199 din 10 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 14 februarie 2022 )
  (2) Posturile necesare funcționării Serviciului public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple din cadrul Instituției Prefectului Municipiului București se asigură prin redistribuirea posturilor aflate în statul de funcții al sectorului pașapoarte din cadrul Serviciului Independent de Evidență Informatizată a Persoanei al Municipiului București, precum și din cele aprobate, conform legii, pentru Ministerul Administrației și Internelor.
  (la 14-02-2022, sintagma: Prefecturii a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 199 din 10 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 14 februarie 2022 )


  Articolul 5

  Coordonarea și controlul metodologic ale serviciilor publice comunitare de pașapoarte se asigură de Direcția Generală de Pașapoarte.
  (la 14-02-2022, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 199 din 10 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 14 februarie 2022 )


  Articolul 6

  Încadrarea și eliberarea din funcție a personalului serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple se efectuează prin ordin al prefectului, în condițiile legii, cu avizul Direcției generale de pașapoarte.


  Articolul 7
  (1) Funcțiile vacante din cadrul serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple se ocupă prin concurs sau examen, după caz, în condițiile legii.(2) Criteriile privind selecționarea personalului și organizarea concursurilor sau a examenelor pentru ocuparea funcțiilor prevăzute în statele de funcții ale serviciilor publice comunitare de pașapoarte se stabilesc în mod unitar, de Direcția Generală de Pașapoarte, atât în cazul polițiștilor, cât și al personalului contractual.
  (la 14-02-2022, Alineatul (2) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 199 din 10 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 14 februarie 2022 )
  (3) Concursurile pentru ocuparea funcțiilor vacante de polițiști și personal contractual din cadrul serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple se organizează la sediul Direcției Generale de Pașapoarte.
  (la 18-10-2012, Alin. (3) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 992 din 10 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 18 octombrie 2012. )
  (4) Comisiile de concurs și comisiile de soluționare a contestațiilor constituite în vederea ocupării funcțiilor vacante de polițiști și personal contractual se stabilesc prin dispoziție a directorului general al Direcției Generale de Pașapoarte și sunt formate din specialiști ai acestei instituții. În cazul funcțiilor vacante de conducere din cadrul serviciilor publice comunitare de pașapoarte, din componența comisiilor fac parte și reprezentanți ai instituției prefectului.
  (la 14-02-2022, Alineatul (4) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 199 din 10 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 14 februarie 2022 )

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul de stat,
  ministrul administrației și internelor,
  Nicolae Berechet,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru administrația publică,
  Gheorghe Emacu
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Dan Mircea Popescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu

  București, 14 octombrie 2004.
  Nr. 1.693.