ORDIN nr. 87 din 24 septembrie 2014
pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 30 septembrie 2014  Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. f) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele ale art. 35 şi art. 42 alin. (4) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
  preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Metodologia de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 27 februarie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Costurile pentru realizarea lucrărilor de modificare a instalaţiei de racordare care alimentează în exclusivitate un loc de consum, necesare în vederea aprobării unui spor de putere mai mare decât 50% din puterea deja aprobată pentru locul de consum respectiv, se includ în tariful de racordare.
  (2) În cazul prevăzut la alin. (1), tariful de racordare se stabileşte conform prevederilor prezentei metodologii, în funcţie de categoria instalaţiei de racordare, menţinându-se totodată componentele instalaţiei de racordare existente care corespund criteriilor de dimensionare pentru noua putere aprobată.
  (3) În situaţia aprobării, pentru un loc de consum, a unui spor de putere mai mic sau egal cu 50% din puterea deja aprobată pentru locul de consum respectiv, lucrările de modificare a instalaţiei de racordare, deţinută de operatorul de reţea, se realizează pe cheltuiala acestuia.
  (4) Lucrările de modificare a instalaţiei de racordare care alimentează mai multe locuri de consum, necesare pentru aprobarea unui spor de putere, se realizează pe cheltuiala operatorului de reţea."
  2. La articolul 10, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - (1) Componenta T(I) a tarifului de racordare este egală cu valoarea minimă dintre:
  a) valoarea [T(I)](SS) a lucrărilor de întărire necesare pentru crearea condiţiilor tehnice în vederea evacuării în reţea a puterii aprobate pentru locul de producere/locul de consum şi de producere în cauză, stabilită pe bază de deviz general;
  b) valoarea [T(I)](calcul) stabilită cu următoarea relaţie:
  [T(I)](calcul) = S(evacuare) x i, unde:
  S(evacuare) - puterea aprobată pentru evacuare în reţea la locul de producere sau la locul de consum şi de producere respectiv [MVA];
  i - tarif specific [lei/MVA].
  ...................................................................
  (3) Componenta T(I) a tarifului de racordare se aplică pentru locurile de producere/locurile de consum şi de producere, la stabilirea tarifelor de racordare a acestora la reţelele electrice de interes public în etapa de emitere a avizelor tehnice de racordare sau de actualizare a certificatelor de racordare ori avizelor tehnice de racordare pentru aprobarea unui spor de putere pentru evacuare."
  3. La articolul 10, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
  "(1^1) În situaţia locurilor de producere/locurilor de consum şi de producere pentru racordarea cărora, din studiul de soluţie, rezultă că nu sunt necesare lucrări de întărire în vederea evacuării în reţea a puterii aprobate, componenta T(I) a tarifului de racordare este egală cu zero.
  (1^2) Puterea aprobată pentru evacuare în reţea la locul de producere sau la locul de consum şi de producere, notată S(evacuare) şi utilizată în relaţia prevăzută la alin. (1), reprezintă puterea maximă simultană ce poate fi evacuată în reţea în punctul de delimitare, fiind precizată în avizul tehnic de racordare. Pentru calculul S(evacuare) se ia în considerare puterea instalată a centralei, din care se scad:
  a) puterea absorbită de receptoarele de la locul de consum şi de producere şi/sau de serviciile interne ale centralei, cu condiţia ca acestea să fie alimentate din puterea produsă de centrală şi cu respectarea scenariului de funcţionare cel mai apropiat de realitate, conform datelor tehnice şi energetice furnizate de utilizator;
  b) pierderile de putere calculate pentru elementele de reţea situate între generator şi punctul de delimitare."
  4. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 14. - Indicii specifici şi tarifele specifice prevăzute în prezenta metodologie se stabilesc şi se aprobă de autoritatea competentă, pe baza propunerilor operatorilor de reţea, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii."
  5. La articolul 58, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) În situaţia locurilor de producere/locurilor de consum şi de producere pentru care există contracte de racordare în derulare la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, operatorul de reţea percepe componenta T(I) numai în cazul aprobării unui spor de putere pentru evacuare în reţea, valoarea componentei T(I) fiind stabilită în acest caz conform prevederilor art. 10 alin. (2)."


  Articolul II

  Operatorii de reţea duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Niculae Havrileţ
  Bucureşti, 24 septembrie 2014.
  Nr. 87.
  ---------