HOTĂRÂRE nr. 852 din 13 august 2008 (*actualizată*)
pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice
(actualizată până la data de 8 decembrie 2011*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 8 decembrie 2011 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 848 din 22 iulie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.204 din 7 octombrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.205 din 7 octombrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 511 din 2 iunie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 30 noiembrie 2011.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Prezenta hotărâre reglementează normele şi criteriile de atestare a staţiunilor turistice în scopul protejării, conservării şi valorificării resurselor turistice.


  Articolul 2

  Se atestă ca staţiune turistică de interes naţional sau local, după caz, localitatea ori partea unei localităţi care dispune de resurse naturale şi antropice şi care îndeplineşte cumulativ, pentru una dintre categorii, criteriile prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 3

  (1) Atestarea staţiunilor turistice se face de Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
  (2) Atestarea ca staţiune turistică nu schimbă rangul localităţii stabilit în condiţiile legii.


  Articolul 4

  (1) Autorităţile administraţiei publice locale transmit Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale o cerere-tip, potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 2, şi documentaţia pentru atestarea staţiunii turistice, care trebuie să cuprindă:
  a) monografia turistică;
  b) documentaţiile privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, avizate şi aprobate conform anexei nr. 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: planul urbanistic general şi regulamentul aferent acestuia şi planul urbanistic zonal şi regulamentul local aferent acestuia;
  c) fişa staţiunii turistice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 pentru staţiunile turistice de interes naţional şi conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 pentru staţiunile turistice de interes local;
  d) studii şi documente care să argumenteze atestarea staţiunii turistice şi a specificului ei determinat de resursele turistice de care dispune.
  (2) Monografia turistică prevăzută la alin. (1) lit. a) trebuie să cuprindă următoarele capitole principale:
  a) consideraţii generale privind poziţia geografică, infrastructura, cadrul natural, cadrul socioeconomic, probleme de mediu şi factori naturali de risc;
  b) analiza potenţialului turistic în funcţie de tipul staţiunii turistice: factorii naturali de cură, bioclimatul zonei, domeniul schiabil;
  c) nivelul actual de valorificare din punct de vedere turistic: structuri de primire turistice şi de agrement, informaţii privind circulaţia turistică.


  Articolul 5

  Documentaţia pentru atestarea staţiunii turistice se depune la Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, care, în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia, întocmeşte proiectul de hotărâre a Guvernului pentru atestarea staţiunii turistice. În cazul în care localitatea sau partea din localitate nu întruneşte toate criteriile pentru a fi atestată ca staţiune turistică, Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale va informa în scris, în acelaşi termen, autoritatea administraţiei publice locale interesată.


  Articolul 6

  (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autorităţile locale care au în administrare localităţi sau părţi de localităţi atestate ca staţiuni turistice de interes local, respectiv naţional au obligaţia de a depune fişa staţiunii turistice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, respectiv în anexa nr. 4.
  (2) Nedepunerea fişei staţiunii turistice în termenul prevăzut la alin. (1) atrage retragerea statutului de staţiune turistică al localităţii sau părţii de localitate atestate ca staţiune turistică.


  Articolul 7

  În scopul unei mai bune informări a turiştilor şi pentru îmbunătăţirea cadrului de protejare, conservare şi valorificare a resurselor turistice, localităţile ori părţi ale acestora, atestate ca staţiuni turistice de interes naţional sau local, vor fi semnalizate pe drumurile naţionale şi judeţene cu panouri indicatoare, la intrarea în staţiunea turistică.


  Articolul 8

  (1) Achiziţionarea panourilor indicatoare se realizează de autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază teritorială se află staţiunea turistică, în condiţiile legii.
  (2) Panourile indicatoare trebuie să aibă următoarele caracteristici: dimensiuni de 1.000 mm x 400 mm, se execută din tablă emailată, în culori alb 100% şi maro pantone 291 C 100%, având conţinutul: "Staţiune turistică de interes naţional" sau "Staţiune turistică de interes local", după caz, şi se montează pe suport la intrarea în localitate, sub indicatorul cuprinzând denumirea localităţii.
  (3) Consiliile locale au obligaţia de a monta şi de a întreţine panourile indicatoare prevăzute la alin. (2).


  Articolul 9

  (1) Staţiunea turistică atestată este administrată de consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază teritorială se află.
  (2) Autoritatea administraţiei publice locale are obligaţia de a respecta criteriile prevăzute în anexa nr. 1, care au stat la baza atestării acesteia.
  (3) Veniturile obţinute din taxa hotelieră sunt destinate dezvoltării turismului pe plan local şi promovării acestuia, precum şi finanţării proiectelor de reabilitare a infrastructurii turistice, în conformitate cu legislaţia în vigoare.


  Articolul 10

  (1) Centrele naţionale de informare şi promovare turistică sunt servicii specializate care funcţionează în subordinea consiliilor locale şi judeţene, după caz, şi în colaborare cu Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale.
  (2) Sediile centrelor naţionale de informare şi promovare turistică trebuie să fie situate în centrul localităţilor, pe străzi cu circulaţie intensă, în apropierea obiectivelor de interes turistic, în clădiri independente sau la parterul unor imobile cu acces facil pentru turişti.
  (3) Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale elaborează norme metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică, care se aprobă prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 11

  (1) Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale propune retragerea atestării unei staţiuni turistice, prin hotărâre a Guvernului, în cazul în care staţiunea turistică atestată conform legislaţiei anterioare nu mai îndeplineşte criteriile prevăzute în anexa nr. 1.
  (2) Evaluarea îndeplinirii normelor şi criteriilor prevăzute în prezenta hotărâre se realizează de către reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale.


  Articolul 12

  Localităţile sau părţile unor localităţi atestate ca staţiuni turistice de interes naţional ori local, conform legislaţiei anterioare privind atestarea staţiunilor turistice, prezentate în anexa nr. 5, rămân atestate ca atare în măsura în care îndeplinesc criteriile de atestare a staţiunilor turistice prevăzute în prezenta hotărâre.


  Articolul 13

  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 14

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 867/2006 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 13 iulie 2006.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Ministrul pentru întreprinderi
  mici şi mijlocii, comerţ,
  turism şi profesii liberale,
  Ovidiu Ioan Silaghi
  Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul economiei
  şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 13 august 2008.
  Nr. 852.


  Anexa 1
  *Font 9*
  ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
  │Nr. │ Criterii obligatorii de atestare │Staţiune │ Staţiune│
  │crt.│ a staţiunii turistice │de interes│de interes│
  │ │ │naţional │ local │
  │ │ │ │ │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤
  │ Cadrul natural, factori naturali de cură şi calitatea mediului │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤
  │ 1. │Amplasarea într-un cadru natural fără factori poluanţi │ x │ x │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 2. │Existenţa studiilor şi documentelor care atestă prezenţa şi │ │ │
  │ │valoarea factorilor naturali de cură (ape minerale, nămol, │ │ │
  │ │lacuri terapeutice, saline, bioclimat etc.) din punct de vedere│ │ │
  │ │calitativ şi cantitativ │ x │ x │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 3. │Constituirea perimetrelor de protecţie ecologică, hidrogeolo- │ │ │
  │ │gică şi sanitară a factorilor naturali de cură, în conformitate│ │ │
  │ │cu legislaţia în vigoare, după caz │ x │ x │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤
  │ Accesul şi drumurile spre/în staţiune │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤
  │ 4. │Drum rutier modernizat şi marcat cu semne de circulaţie │ x │ x │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 5. │Transport în comun între staţiunea turistică şi gara sau │ │ │
  │ │autogara care o deserveşte │ x │ x │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤
  │ Utilităţi urban-edilitare │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤
  │ 6. │Asistenţă medicală permanentă şi mijloc de transport pentru │ │ │
  │ │urgenţe medicale │ x │ - │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 7. │Punct de prim ajutor şi mijloc de transport pentru urgenţe │ │ │
  │ │medicale │ - │ x │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 8. │Punct farmaceutic │ x │ x │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 9. │Amenajarea şi iluminarea locurilor de promenadă │ x │ x │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │10. │Apă curentă │ x │ x │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │11. │Canalizare │ x │ x │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │12. │Energie electrică │ x │ x │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │13. │Număr minim de locuri în structuri de primire turistice │ │ │
  │ │clasificate, din care minimum 30% clasificate la categoriile │ │ │
  │ │3-5 stele/flori, cu excepţia campingurilor │ 500 │ 100 │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │14. │Localităţile sau părţile de localităţi de pe litoral trebuie să│ │ │
  │ │dispună de plajă amenajată, posturi de salvare acvatică - │ │ │
  │ │salvamar şi posturi de prim ajutor. │ x │ x │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │15. │Localităţile montane trebuie să dispună de servicii de salvare │ │ │
  │ │montană - salvamont. │ x │ x │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │16. │Amenajări şi dotări pentru relaxare în aer liber şi plimbări │ │ │
  │ │(drumuri pietonale, locuri de promenadă) │ x │ x │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │17. │Terenuri de joacă pentru copii │ x │ x │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤
  │ Informare şi promovare turistică │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤
  │18. │Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare│ │ │
  │ │şi informare, tipărite pe suport electronic sau web site │ x │ x │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │19. │Realizarea de materiale de promovare a staţiunii turistice şi a│ │ │
  │ │zonei │ x │ x │
  └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘
  ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
  │Nr. │ Criterii suplimentare de atestare │Punctaj acordat│
  │crt.│ a staţiunii turistice │ │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 1.│Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv vagoanele de │ │
  │ │dormit, trebuie să oprească în gara care deserveşte staţiunea │ │
  │ │turistică. │ 10 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 2.│Autobuze de linie care deservesc zilnic autogara │ 10 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 3.│Spaţii comerciale şi pentru activităţi de prestări de servicii: │ │
  │ │bancă, schimb valutar, agenţie de turism │ 10 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 4.│Săli de spectacole şi de conferinţe cu o capacitate totală egală cu │ │
  │ │minimum 40% din numărul locurilor existente în staţiune │ 30 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 5.│Asistenţă medicală balneară, după caz, acreditată conform normelor │ │
  │ │legale în vigoare │ 20 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 6.│Dotări tehnice pentru exploatarea, protecţia şi utilizarea resurselor│ │
  │ │minerale terapeutice │ 20 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 7.│Amenajări şi dotări pentru servicii de revigorare în spaţii │ │
  │ │construite, săli pentru întreţinere (fitness) │ 10 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 8.│Parc amenajat │5 puncte pentru│
  │ │ │fiecare, │
  │ │ │maximum │
  │ │ │30 de puncte │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 9.│Trasee turistice montane omologate, marcate şi afişate, dacă este │5 puncte │
  │ │cazul │pentru fiecare,│
  │ │ │maximum │
  │ │ │30 de puncte │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 10.│Bază pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice, dacă este │ │
  │ │cazul │ 30 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 11.│Amenajări şi dotări pentru practicarea sporturilor (agrement nautic, │ │
  │ │tenis, fotbal etc.) │ 15 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 12.│Localităţile sau părţile de localităţi care dispun de condiţii pentru│10 puncte │
  │ │practicarea schiului trebuie să aibă amenajate cel puţin o pârtie de │pentru fiecare,│
  │ │schi omologată şi mijloacele de transport pe cablu corespunzătoare. │maximum 50 │
  │ │ │de puncte │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 13.│Organizarea de evenimente turistice, culturale, sportive, cu caracter│10 puncte │
  │ │de repetabilitate pe bază de calendar │pentru fiecare,│
  │ │ │maximum 30 │
  │ │ │de puncte │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 14.│Centre de informare şi promovare turistică, cu personal permanent │ │
  │ │care să deservească exclusiv centrul │ 30 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 15.│Asigurarea legăturii permanente on-line dintre structurile de primire│ │
  │ │turistice cu funcţiuni de cazare şi centrul de informare şi promovare│ │
  │ │turistică │ 20 │
  ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
  │ 16.│Canalizare centralizată │ 50 │
  └────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

  Punctaj minim pentru atestarea ca staţiune de interes naţional - 135 de puncte.
  Punctaj minim pentru atestarea ca staţiune de interes local - 90 de puncte.


  Anexa 2
  CERERE
  de atestare ca staţiune turistică de interes naţional/local (după caz)
  (model)
  MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE
  Domnule ministru,
  Consiliul Local ........., judeţul ......., vă înaintează documentaţia prevăzută la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, în vederea atestării ca staţiune turistică de interes naţional/local (după caz) a localităţii .........................
  Reprezentantul consiliului local,
  ..................................
  (numele şi prenumele)
  Semnătura
  ..................................
  Data ........................... .


  Anexa 3
  FIŞA
  staţiunii turistice de interes naţional
  Declar pe propria răspundere că îndeplinim criteriile de atestare obligatorii şi suplimentare mai sus prezentate.
  *Font 9*
  ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
  │Nr. │ Criterii obligatorii de atestare │Criterii │Sunt înde-│
  │crt.│ a staţiunii turistice │obliga- │plinite │
  │ │ │torii │ Da/Nu │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤
  │ Cadrul natural, factori naturali de cură şi calitatea mediului │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤
  │ 1.│Amplasarea într-un cadru natural fără factori poluanţi │ x │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 2.│Existenţa studiilor şi documentelor care atestă prezenţa şi │ │ │
  │ │valoarea factorilor naturali de cură (ape minerale, nămol, │ │ │
  │ │lacuri terapeutice, saline, bioclimat etc.) din punct de vedere│ │ │
  │ │calitativ şi cantitativ │ x │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 3.│Constituirea perimetrelor de protecţie ecologică, hidrogeolo- │ │ │
  │ │gică şi sanitară a factorilor naturali de cură, în conformitate│ │ │
  │ │cu legislaţia în vigoare, după caz │ x │ │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┼──────────┤
  │ Accesul şi drumurile spre/în staţiune │ │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┼──────────┤
  │ 4.│Drum rutier modernizat şi marcat cu semne de circulaţie │ x │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 5.│Transport în comun între staţiunea turistică şi gara sau │ │ │
  │ │autogara care o deserveşte │ x │ │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤
  │ Utilităţi urban-edilitare │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤
  │ 6.│Asistenţă medicală permanentă şi mijloc de transport pentru │ │ │
  │ │urgenţe medicale │ x │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 7.│Punct de prim ajutor şi mijloc de transport pentru urgenţe │ │ │
  │ │medicale │ - │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 8.│Punct farmaceutic │ x │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 9.│Amenajarea şi iluminarea locurilor de promenadă │ x │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 10.│Apă curentă │ x │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 11.│Canalizare │ x │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 12.│Energie electrică │ x │ │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤
  │ Structuri de primire turistice şi de agrement │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤
  │ 13.│Număr minim de locuri în structuri de primire turistice │ │ │
  │ │clasificate, din care minimum 30% clasificate la categoriile │ │ │
  │ │3-5 stele /flori, cu excepţia campingurilor │ 500 │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 14.│Localităţile sau părţile de localităţi de pe litoral trebuie │ │ │
  │ │să dispună de plajă amenajată, posturi de salvare acvatică - │ │ │
  │ │salvamar şi posturi de prim ajutor. │ x │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 15.│Localităţile montane trebuie să dispună de servicii de salvare │ │ │
  │ │montană - salvamont │ x │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 16.│Amenajări şi dotări pentru relaxare în aer liber şi plimbări │ │ │
  │ │(drumuri pietonale, locuri de promenadă) │ x │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 17.│Terenuri de joacă pentru copii │ x │ │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤
  │ Informare şi promovare turistică │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤
  │ 18.│Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare│ │ │
  │ │şi informare, tipărite pe suport electronic sau web site │ x │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 19.│Realizarea de materiale de promovare a staţiunii turistice şi │ │ │
  │ │a zonei │ x │ │
  └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘
  ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
  │Nr. │ │ Punctaj │ Punctaj │
  │crt.│Criterii suplimentare de atestare a staţiunii turistice │ acordat │îndeplinit│
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 1.│Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv vagoanele│ │ │
  │ │de dormit, trebuie să oprească în gara care deserveşte staţiunea│ │ │
  │ │turistică. │ 10 │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 2.│Autobuze de linie care deservesc zilnic autogara │ 10 │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 3.│Spaţii comerciale şi pentru activităţi de prestări de servicii:│ │ │
  │ │bancă, schimb valutar, agenţie de turism │ 10 │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 4.│Săli de spectacole şi de conferinţe cu o capacitate totala │ │ │
  │ │egală cu minimum 40% din numărul locurilor existente în │ │ │
  │ │staţiune │ 30 │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 5.│Asistenţă medicală balneară, după caz, acreditată conform │ │ │
  │ │normelor legale în vigoare │ 20 │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 6.│Dotări tehnice pentru exploatarea, protecţia şi utilizarea │ │ │
  │ │resurselor minerale terapeutice │ 20 │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 7.│Amenajări şi dotări pentru servicii de revigorare în spaţii │ │ │
  │ │construite, săli pentru întreţinere (fitness) │ 10 │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 8.│Parc amenajat │5 puncte │ │
  │ │ │pentru │ │
  │ │ │fiecare, │ │
  │ │ │maximum 30│ │
  │ │ │de puncte │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 9.│Trasee turistice montane omologate, marcate şi afişate, dacă │5 puncte │ │
  │ │este cazul │pentru │ │
  │ │ │fiecare, │ │
  │ │ │maximum 30│ │
  │ │ │de puncte │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 10.│Bază pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice, dacă│ │ │
  │ │este cazul │ 30 │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 11.│Amenajări şi dotări pentru pentru practicarea sporturilor │ │ │
  │ │(agrement nautic, tenis, fotbal etc. ) │ 15 │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 12.│Localităţile sau părţile de localităţi care dispun de condiţii │10 puncte │ │
  │ │pentru practicarea schiului trebuie să aibă amenajate cel puţin│pentru │ │
  │ │o pârtie de schi omologată şi mijloacele de transport pe cablu │fiecare, │ │
  │ │corespunzătoare. │maximum 50│ │
  │ │ │de puncte │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 13.│Organizarea de evenimente turistice, culturale, sportive, cu │10 puncte │ │
  │ │caracter de repetabilitate pe bază de calendar │pentru │ │
  │ │ │fiecare, │ │
  │ │ │maximum 30│ │
  │ │ │de puncte │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 14.│Centre de informare şi promovare turistică, cu personal │ │ │
  │ │permanent care să deservească exclusiv centrul │ 30 │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 15.│Asigurarea legăturii permanente on-line dintre structurile de │ │ │
  │ │primire turistice cu funcţiuni de cazare şi centrul de │ │ │
  │ │informare şi promovare turistică │ 20 │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 16.│Canalizare centralizată │ 50 │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 17.│Total │Sunt │ │
  │ │ │necesare │ │
  │ │ │minimum │ │
  │ │ │135 de │ │
  │ │ │puncte. │ │
  └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘

  Preşedintele consiliului local,
  ..................................
  (numele şi prenumele)
  Semnătura
  ..................................
  Data
  ..................................


  Anexa 4
  FIŞA
  staţiunii turistice de interes local
  Declar pe propria răspundere că îndeplinim criteriile de atestare obligatorii şi suplimentare mai sus prezentate.
  *Font 9*
  ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
  │Nr. │ Criterii obligatorii de atestare │Criterii │Sunt înde-│
  │crt.│ a staţiunii turistice │obliga- │plinite │
  │ │ │torii │ Da/Nu │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤
  ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤
  │ 1.│Amplasarea într-un cadru natural fără factori poluanţi │ x │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 2.│Existenţa studiilor şi documentelor care atestă prezenţa şi │ │ │
  │ │valoarea factorilor naturali de cură (ape minerale, nămol, │ │ │
  │ │lacuri terapeutice, saline, bioclimat etc.) din punct de vedere│ │ │
  │ │calitativ şi cantitativ │ x │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 3.│Constituirea perimetrelor de protecţie ecologică, hidrogeolo- │ │ │
  │ │gică şi sanitară a factorilor naturali de cură, în conformitate│ │ │
  │ │cu legislaţia în vigoare, după caz │ x │ │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤
  │ Accesul şi drumurile spre/în staţiune │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤
  │ 4.│Drum rutier modernizat şi marcat cu semne de circulaţie │ x │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 5.│Transport în comun între staţiunea turistică şi gara sau │ │ │
  │ │autogara care o deserveşte │ x │ │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤
  │ Utilităţi urban - edilitare │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤
  │ 6.│Punct de prim ajutor şi mijloc de transport pentru urgenţe │ │ │
  │ │medicale │ x │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 7.│Punct farmaceutic │ x │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 8.│Amenajarea şi iluminarea locurilor de promenadă │ x │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 9.│Apă curentă │ x │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 10.│Canalizare │ x │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 11.│Energie electrică │ x │ │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤
  │ Structuri de primire turistice şi de agrement │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤
  │ 12.│Număr minim de locuri în structuri de primire turistice │ │ │
  │ │clasificate, din care minimum 30% clasificate la categoriile │ │ │
  │ │3-5 stele/flori, cu excepţia campingurilor │ 100 │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 13.│Localităţile sau părţile de localităţi de pe litoral trebuie │ │ │
  │ │să dispună de plajă amenajată, posturi de salvare acvatică- │ │ │
  │ │salvamar şi posturi de prim ajutor. │ x │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 14.│Localităţile montane trebuie să dispună de servicii de salvare │ │ │
  │ │montană-salvamont │ x │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 15.│Amenajări şi dotări pentru relaxare în aer liber şi plimbări │ │ │
  │ │(drumuri pietonale, locuri de promenadă) │ x │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 16.│Terenuri de joacă pentru copii │ x │ │
  ├────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┤
  │ Informare şi promovare turistică │
  ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┤
  │ 17.│Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare│ │ │
  │ │şi informare tipărite pe suport electronic sau web site │ x │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 18.│Realizarea de materiale de promovare a staţiunii turistice şi │ │ │
  │ │a zonei │ x │ │
  └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘
  ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
  │Nr. │ │ Punctaj │ Punctaj │
  │crt.│Criterii suplimentare de atestare a staţiunii turistice │ acordat │îndeplinit│
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 1.│Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv vagoanele│ │ │
  │ │de dormit, trebuie să oprească în gara care deserveşte staţiune│ │ │
  │ │turistică. │ 10 │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 2.│Autobuze de linie care deservesc zilnic autogara │ 10 │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 3.│Spaţii comerciale şi pentru activităţi de prestări de │ │ │
  │ │servicii: bancă, schimb valutar, agenţie de turism │ 10 │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 4.│Săli de spectacole şi de conferinţe cu o capacitate totală │ │ │
  │ │egală cu minimum 40% din numărul locurilor existente în │ │ │
  │ │staţiune │ 30 │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 5.│Asistenţă medicală balneară, după caz, acreditată conform │ │ │
  │ │normelor legale în vigoare │ 20 │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 6.│Dotări tehnice pentru exploatarea, protecţia şi utilizarea │ │ │
  │ │resurselor minerale terapeutice │ 20 │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 7.│Amenajări şi dotări pentru servicii de revigorare în spaţii │ │ │
  │ │construite, săli pentru întreţinere (fitness) │ 10 │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 8.│Parc amenajat │5 puncte │ │
  │ │ │pentru │ │
  │ │ │fiecare, │ │
  │ │ │maximum │ │
  │ │ │30 de │ │
  │ │ │puncte │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 9.│Trasee turistice montane omologate, marcate şi afişate, dacă │5 puncte │ │
  │ │este cazul │pentru │ │
  │ │ │fiecare, │ │
  │ │ │maximum │ │
  │ │ │30 de │ │
  │ │ │puncte │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 10.│Bază pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice, │ │ │
  │ │dacă este cazul │ 30 │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 11.│Amenajări şi dotări pentru practicarea sporturilor (agrement │ │ │
  │ │nautic, tenis, fotbal etc.) │ 15 │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 12.│Localităţile sau părţile de localităţi care dispun de condiţii │10 puncte │ │
  │ │pentru practicarea schiului trebuie să aibă amenajate cel puţin│pentru │ │
  │ │o pârtie de schi omologată şi mijloacele de transport pe cablu │fiecare, │ │
  │ │corespunzătoare. │maximum │ │
  │ │ │50 de │ │
  │ │ │puncte │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 13.│Organizarea de evenimente turistice, culturale, sportive, cu │10 puncte │ │
  │ │caracter de repetabilitate pe bază de calendar │pentru │ │
  │ │ │fiecare, │ │
  │ │ │maximum │ │
  │ │ │30 de │ │
  │ │ │puncte │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 14.│Centre de informare şi promovare turistică, cu personal │ │ │
  │ │permanent care să deservească exclusiv centrul │ 30 │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 15.│Asigurarea legăturii permanente on-line dintre structurile de │ │ │
  │ │primire turistică cu funcţiuni de cazare şi centrul de │ │ │
  │ │informare şi promovare turistică │ 20 │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 16.│Canalizare centralizată │ 50 │ │
  ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
  │ 17.│Total │Punctaj │ │
  │ │ │minim │ │
  │ │ │necesar │ │
  │ │ │90 de │ │
  │ │ │puncte │ │
  └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┘

  Preşedintele consiliului local,
  ....................................
  (numele şi prenumele)
  Semnătura
  ....................................
  Data ...............................


  Anexa 5
  LISTA
  localităţilor atestate ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local
  I. Staţiuni turistice de interes naţional:
  1. Amara - judeţul Ialomiţa
  2. Azuga - judeţul Prahova
  3. Buşteni - judeţul Prahova
  4. Buziaş - judeţul Timiş
  5. Băile Govora - judeţul Vâlcea
  6. Băile Felix - judeţul Bihor
  7. Băile Herculane - judeţul Caraş-Severin
  8. Băile Olăneşti - judeţul Vâlcea
  9. Băile Tuşnad - judeţul Harghita
  10. Câmpulung Moldovenesc - judeţul Suceava
  11. Cap Aurora - judeţul Constanţa
  12. Călimăneşti-Căciulata - judeţul Vâlcea
  13. Costineşti - judeţul Constanţa
  14. Covasna - judeţul Covasna
  15. Eforie Nord - judeţul Constanţa
  16. Eforie Sud - judeţul Constanţa
  17. Geoagiu-Băi - judeţul Hunedoara
  18. Gura Humorului - judeţul Suceava
  19. Jupiter - judeţul Constanţa
  20. Mamaia - judeţul Constanţa
  21. Mangalia - judeţul Constanţa
  22. Moneasa - judeţul Arad
  23. Neptun-Olimp - judeţul Constanţa
  24. Poiana Braşov - judeţul Braşov
  25. Predeal - judeţul Braşov
  26. Pucioasa - judeţul Dâmboviţa
  27. Slănic - judeţul Prahova
  28. Saturn - judeţul Constanţa
  29. Sinaia - judeţul Prahova
  30. Sângeorz-Băi - judeţul Bistriţa-Năsăud
  31. Slănic-Moldova - judeţul Bacău
  32. Sovata - judeţul Mureş
  33. Târgu Ocna - judeţul Bacău
  33^1. Târgu-Neamţ - judeţul Neamţ
  -----------
  Pct. 33^1 de la Cap. I din anexa 5 a fost introdus de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 848 din 22 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 6 august 2009.
  34. Techirghiol - judeţul Constanţa
  35. Vatra Dornei - judeţul Suceava
  36. Venus - judeţul Constanţa
  37. Voineasa - judeţul Vâlcea
  38. Zona Parâng-Petroşani - judeţul Hunedoara
  -----------
  Pct. 38 de la Cap. I din anexa 5 a fost introdus de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.205 din 7 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 13 octombrie 2009.
  39. Zona turistică a
  municipiului Piatra-Neamţ - judeţul Neamţ
  -----------
  Pct. 39 de la Cap. I din anexa 5 a fost introdus de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 511 din 2 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 14 iunie 2010.
  II. Staţiuni turistice de interes local:
  1. 1 Mai - judeţul Bihor
  2. Albac - judeţul Alba
  3. Albeştii de Muscel - judeţul Argeş
  (Bughea de Sus)
  4. Arieşeni - judeţul Alba
  5. Balvanyos - judeţul Covasna
  6. Bazna - judeţul Sibiu
  7. Bălţăteşti - judeţul Neamţ
  8. Băile Homorod - judeţul Harghita
  9. Băile Turda - judeţul Cluj
  10. Băile Băiţa - judeţul Cluj
  11. Borsec - judeţul Harghita
  12. Borşa - judeţul Maramureş
  13. Bran - judeţul Braşov
  14. Breaza - judeţul Prahova
  15. Călacea - judeţul Timiş
  16. Cheia - judeţul Prahova
  17. Crivaia - judeţul Caraş-Severin
  18. Durău - judeţul Neamţ
  19. Harghita-Băi - judeţul Harghita
  20. Horezu - judeţul Vâlcea
  21. Izvoru Mureşului - judeţul Harghita
  22. Lacu Roşu - judeţul Harghita
  23. Lacu Sărat - judeţul Brăila
  24. Lipova - judeţul Arad
  25. Moieciu - judeţul Braşov
  26. Ocna Sibiului - judeţul Sibiu
  27. Ocna Şugatag - judeţul Maramureş
  28. Păltiniş - judeţul Sibiu
  29. Pârâul Rece - judeţul Braşov
  30. Praid - judeţul Harghita
  31. Săcelu - judeţul Gorj
  32. Sărată Monteoru - judeţul Buzău
  33. Secu - judeţul Caraş-Severin
  34. Semenic - judeţul Caraş-Severin
  35. Snagov - judeţul Ilfov
  36. Stâna de Vale - judeţul Bihor
  37. Straja - judeţul Hunedoara
  38. Soveja - judeţul Vrancea
  39. Tăşnad - judeţul Satu Mare
  40. Timişu de Sus - judeţul Braşov
  41. Tinca - judeţul Bihor
  42. Trei Ape - judeţul Caraş-Severin
  43. Vălenii de Munte - judeţul Prahova
  44. Vaţa de Jos - judeţul Hunedoara
  44^1. Vişeu de Sus - judeţul Maramureş
  ------------
  Pct. 44^1 de la Cap. II din anexa 5 a fost introdus de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.204 din 7 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 13 octombrie 2009.
  45. Zona Fântânele - judeţul Cluj
  46. Zona Muntele Băişorii - judeţul Cluj
  47. Zona Şuior-Baia Sprie, oraşul Baia Sprie - judeţul Maramureş
  ------------
  Pct. 47 de la Cap. II din anexa 5 a fost introdus de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 30 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 8 decembrie 2011.
  __________