ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 44 din 26 iunie 2014pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 27 iunie 2014
  Având în vedere că prin Legea nr. 270/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice s-a completat Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în sensul introducerii unui articol nou, art. 73^1 prin care se impun "dobânzi și penalități de întârziere sau majorări de întârziere, pentru sumele recuperate reprezentând prejudicii/plăți nelegale din fonduri publice",
  ținând cont de natura beneficiilor de asistență socială, care sunt măsuri destinate categoriilor vulnerabile, cu venituri reduse, și că aplicarea de dobânzi și penalități în situația determinării unui drept acordat necuvenit vor conduce la o vulnerabilizare și mai accentuată a acestor familii sau persoane,
  în considerarea faptului că beneficiile de asistență socială, așa cum sunt acestea definite de Legea asistenței sociale nr. 292/2011, reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale/familiale obținute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum și o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege,
  considerând cuantumurile ajutoarelor, alocațiilor și indemnizațiilor acordate ca beneficii de asistență socială ca fiind relativ reduse și că prin aplicarea dobânzilor/penalităților/majorărilor se va ajunge la situații de dublare efectivă a sumelor datorate de beneficiar, în condițiile în care acesta este lipsit de venituri sau are venituri extrem de reduse și că recuperarea cu dobânzi/penalități/majorări a alocației de stat pentru copii, a alocației pentru susținerea familiei, a drepturilor pentru persoanele cu dizabilități, a ajutorului social și chiar a indemnizației pentru creșterea copilului poate crea noi situații sociale,
  în considerarea faptului că elementele sus-menționate vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I
  (1) Prin derogare de la prevederile art. 73^1 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, sumele reprezentând prejudicii/plăți nelegale din fonduri publice, stabilite de organele de control competente, acordate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice sau suportate din bugetele locale, cu titlu de beneficii de asistență socială, se recuperează fără perceperea de obligații fiscale accesorii, dacă acestea sunt restituite de beneficiar în termen de maximum 180 de zile de la comunicarea deciziei sau, după caz, a dispoziției de recuperare, în condițiile legii.
  (la 12-12-2016, Alineatul (1) din Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 93 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016 )
  (2) Fac obiectul derogării prevăzute la alin. (1) următoarele beneficii de asistență socială:
  a) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
  b) alocația pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare;
  c) alocația de stat pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată;
  d) drepturile acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare;
  e) drepturile acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  f) alocația lunară de plasament acordată în baza Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată;
  g) ajutorul pentru încălzirea locuinței acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială pentru perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările și completările ulterioare;
  h) indemnizația lunară de hrană acordată în baza Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările ulterioare;
  i) drepturile persoanelor cu dizabilități acordate în baza art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  j) ajutorul lunar nerambursabil acordat în baza Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare.
  k) drepturile acordate în baza art. 50 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată.
  (la 12-12-2016, Alineatul (2) din Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 93 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016 )
  (3) Fac obiectul derogării prevăzute la alin. (1) și subvențiile acordate în temeiul Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.(4) Recuperarea sumelor plătite necuvenit se face, după caz, prin decizie a directorului executiv al agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială, decizie a directorului executiv/directorului general al direcției generale de asistență socială și protecția copilului județeană, respectiv a sectorului municipiului București și/sau prin dispoziție a primarului, care se comunică debitorului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia.
  (la 12-12-2016, Alineatul (4) din Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 93 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016 )
  (4^1) Decizia/Dispoziția de recuperare prevăzută la alin. (4) constituie titlu de creanță de la data comunicării. După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), decizia/dispoziția de recuperare devine titlu executoriu.
  (la 12-12-2016, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 93 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016 )
  (4^2) Sumele plătite necuvenit se recuperează, în termenul prevăzut la alin. (1), după cum urmează:
  a) dacă beneficiarul primește în continuare beneficiul de asistență socială pentru care s-a constituit debit, se fac rețineri eșalonat din drepturile aferente lunilor următoare, dar nu mai mult de 1/3 din drepturile lunare;
  b) dacă beneficiarul nu mai primește drepturi în perioada următoare constatării sumelor prevăzute la alin. (1) sau dacă sumele recuperate în condițiile lit. a) nu acoperă drepturile acordate necuvenit și titularul dreptului consimte, prin angajament scris, să restituie suma încasată necuvenit, acesta achită suma respectivă, în termenul prevăzut de decizia/ dispoziția de recuperare. Prin angajamentul de plată, beneficiarul poate consimți recuperarea debitului și din alte beneficii de asistență socială acordate de plătitorul beneficiului pentru care s-a constituit debitul.
  (la 12-12-2016, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 93 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016 )
  (4^3) După termenul prevăzut la alin. (1), pe baza deciziei/dispoziției prevăzute la alin. (4^1), aceasta, împreună cu dovada comunicării către debitor, se transmite organelor fiscale centrale în vederea recuperării sumelor înscrise în titlul executoriu, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, însoțite de precizări referitoare la suma rămasă de recuperat, precum și data de la care urmează a fi calculate obligațiile fiscale accesorii pentru aceasta.
  (la 12-12-2016, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 93 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016 )
  (4^4) Sumele recuperate în condițiile alin. (4^2) și (4^3) se fac venit la bugetul de stat.
  (la 12-12-2016, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 93 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016 )
  (4^5) Sumele înscrise în titlul executoriu prevăzut la alin. (4^1) se scad din evidența agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială, direcției generale de asistență socială sau primăriei, la data confirmării preluării debitului de către organele fiscale centrale.
  (la 12-12-2016, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 93 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016 )
  (4^6) În situația în care beneficiarul drepturilor prevăzute la alin. (2), persoană singură, a decedat, nu se mai procedează la recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de beneficii de asistență socială.
  (la 12-12-2016, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 93 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 12 decembrie 2016 )
  (5) Pentru recuperarea sumelor cu titlu de beneficii de asistență socială și subvenții prevăzute la alin. (2) și (3), reprezentând prejudicii/plăți nelegale din fonduri publice, termenul de prescripție este cel prevăzut de art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.


  Articolul I^1

  În cazul sumelor provenite din diferențe de curs valutar rezultate în urma conversiei sumelor cu titlu de alocație de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de indemnizație lunară pentru creșterea copiilor prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, și al comisioanelor bancare rezultate ca urmare a aplicării Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu modificările ulterioare, și ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu modificările ulterioare, se va proceda după cum urmează:
  a) în cazul diferențelor în minus, acestea se suportă din bugetul de stat;
  b) în cazul diferențelor în plus, acestea se fac venit la bugetul de stat.

  (la 16-03-2023, Actul a fost completat de Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 12 din 15 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 16 martie 2023 ) Notă
  Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 12 din 15 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 16 martie 2023 prevede:
  Articolul I
  (1) Majorările de drepturi de natură socială, precum și cele în domeniul salarizării prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și majorarea prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată nu se iau în calcul, pentru perioada rămasă din sezonul rece noiembrie 2022-martie 2023, la stabilirea drepturilor de ajutor pentru încălzirea locuinței și supliment pentru energie prevăzute de Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare.
  (2) Drepturile de ajutor pentru încălzirea locuinței și supliment pentru energie acordate în baza Legii nr. 226/2021, cu modificările ulterioare, pentru persoanele care beneficiază de majorările prevăzute la alin. (1), pentru care la data aprobării prezentei ordonanțe de urgență nu au fost stabilite debite, se mențin în plată la același nivel până la 31 martie 2023.
  (3) Prin excepție de la prevederile art. 33 alin. (3) și (4) din Legea nr. 226/2021, cu modificările ulterioare, sumele acordate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzire și de supliment pentru energie și pentru care s-au constituit debite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se scutesc la plată.
  (4) Scutirea la plată se face astfel:
  a) prin decizia directorului executiv al agenției pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, până la împlinirea termenului de 180 de zile prevăzut la art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru debitele stabilite în condițiile art. 33 alin. (3) și (4) din Legea nr. 226/2021, cu modificările ulterioare, având la bază dispoziția primarului emisă conform art. 37 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.073/2021;
  b) de către organele fiscale centrale, pentru debitele transmise potrivit art. I alin. (4^3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările și completările ulterioare.

  Conform articolului V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 12 din 15 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 16 martie 2023, în aplicarea art. I^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se elaborează proceduri de lucru care se aprobă prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.


  Articolul II

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, articolul 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 101
  (1) Sumele încasate necuvenit, cu titlu de prestații sociale, se recuperează de la titularul dreptului sau de la familia acestuia, după caz.(2) Sumele prevăzute la alin (1) se recuperează fără perceperea de dobânzi și penalități de întârziere sau majorări de întârziere, dacă acestea sunt restituite de beneficiar în termen de maximum 180 zile de la emiterea deciziei sau, după caz, a dispoziției de recuperare, în condițiile legii.(3) Pentru recuperarea sumelor prevăzute la alin. (1) termenul de prescripție este cel prevăzut de art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.(4) În situația în care beneficiarul dreptului a locuit singur și a decedat, nu se mai procedează la recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații.
  (la 12-11-2015, Alineatul (4) din Articolul 101, modificat de Articolul II din prezentul act normativ a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 266 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 09 noiembrie 2015 )


  Articolul III
  (1) Sumele cu titlu de beneficii de asistență socială și subvenții prevăzute la art. I alin. (2) și (3), precum și sumele cu titlu de prestații sociale prevăzute la art. 101 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constatate ca prejudicii/plăți nelegale din fonduri publice, stabilite de organele de control competente, nerecuperate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se recuperează în condițiile art. I alin. (1) și (4).(2) Pentru sumele prevăzute la alin. (1) termenul de 180 de zile se calculează de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice poate emite instrucțiuni care se aprobă prin ordin al ministrului.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și

  persoanelor vârstnice,
  Teodor Codrin Scutaru,
  secretar de stat
  p. Ministrul delegat pentru dialog social,
  Alexandra Patricia Braica,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Ministrul finanțelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat

  București, 26 iunie 2014.
  Nr. 44.
  ------