HOTĂRÂRE nr. 662 din 7 iulie 2010
privind unele măsuri organizatorice şi funcţionale pentru Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale şi Inspecţia Muncii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 26 iulie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 şi 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Statutul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - Agenţia Naţională funcţionează cu un număr maxim de 2.162 de posturi, finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dintre care 154 de posturi pentru aparatul central, 1.913 de posturi pentru agenţiile teritoriale şi Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu şi 95 de posturi pentru centrele regionale."
  2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Statutul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 13/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 23 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Casa Naţională funcţionează cu un număr maxim de 3.476 de posturi, finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat, dintre care 123 de posturi aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale. Numărul maxim de posturi pentru aparatul central este de 280 de posturi, dintre care 26 aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, şi 3.196 de posturi pentru casele teritoriale de pensii, dintre care 97 aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale."
  2. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Numărul maxim de posturi pentru casele teritoriale de pensii este de 3.196, dintre care 97 de posturi aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale."
  3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul III

  Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 22 octombrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 5 punctul 1, litera k) se abrogă.
  2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Agenţia funcţionează cu un număr maxim de 1.032 de posturi, finanţate de la bugetul de stat, funcţionari publici şi personal contractual, dintre care 47 de posturi pentru aparatul central şi 985 de posturi pentru agenţiile teritoriale.
  (2) Statul de funcţii la nivel central se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.
  (3) Structura organizatorică a aparatului central al Agenţiei este prevăzută în anexa nr. 1^1, care face parte integrantă din prezentul statut.
  (4) Repartizarea numărului de posturi, statul de funcţii şi structura organizatorică pentru agenţiile teritoriale se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei."
  3. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - Prin ordin al preşedintelui Agenţiei, în cadrul structurii organizatorice, se pot organiza, la nivel central şi teritorial, servicii, birouri, compartimente, conform legii, în funcţie de necesităţile care se impun în vederea îndeplinirii atribuţiilor Agenţiei."
  4. La articolul 19 alineatul (1) punctul 1, literele f) şi k) se abrogă.
  5. La articolul 19 alineatul (1) punctul 1, literele l) şi m) vor avea următorul cuprins:
  "l) distribuie bilete de odihnă persoanelor îndreptăţite, pe baza solicitărilor acestora, în cotele stabilite prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale;
  m) soluţionarea cererilor privind stabilirea calităţii de persoană persecutată în înţelesul prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, plata acestor drepturi fiind realizată prin intermediul caselor judeţene de pensii sau, după caz, a municipiului Bucureşti."
  6. După articolul 27 se introduce anexa nr. 1^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul IV

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.377/2009, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 1, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Inspecţia Muncii este organul de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu sediul în municipiul Bucureşti, prin care se exercită atribuţii de autoritate de stat în domeniile relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă.
  ...................................................................
  (5) Inspecţia Muncii funcţionează cu un număr de 3.236 de posturi, funcţionari publici şi personal contractual."
  2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - (1) Inspecţia Muncii exercită controlul aplicării unitare a dispoziţiilor legale în domeniile sale de competenţă în unităţile din sectorul public, mixt, privat, precum şi la alte categorii de angajatori.
  (2) Inspecţia Muncii are ca principal scop urmărirea îndeplinirii obligaţiilor legale de către angajatorii prevăzuţi la alin. (1), în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi a celor referitoare la condiţiile de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii salariaţilor şi a altor participanţi la procesul de muncă, în desfăşurarea activităţii."
  3. La articolul 3 alineatul (1) punctul A, literele a), d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "a) controlează aplicarea corectă şi unitară a legilor şi a altor acte normative care reglementează relaţiile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă, supravegherea pieţei produselor din domeniul de competenţă, conform legii;
  ...................................................................
  d) elaborează programele anuale de acţiuni pentru implementarea politicii Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în domeniu;
  e) elaborează metode şi instrucţiuni unitare de control;".
  4. La articolul 3 alineatul (1) punctul A, literele g) şi h) şi punctele D-F se abrogă.
  5. La articolul 3 alineatul (1) punctul B, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "f) controlează utilizarea de către angajatori a muncii nedeclarate;".
  6. La articolul 3 alineatul (1) punctul B, după litera o) se introduc două noi litere, literele p) şi q), cu următorul cuprins:
  "p) sprijină negocierea contractelor colective de muncă; înregistrează şi organizează evidenţa acestora;
  q) exercită, în condiţiile prevăzute de lege, concilierea şi arbitrajul în cazul conflictelor de interese."
  7. La articolul 3 alineatul (1) punctul C, literele n), o) şi r) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "n) controlează modul de aplicare a măsurilor tehnice şi organizatorice luate de angajatori în vederea prevenirii prezenţei peste limitele maxime admise a agenţilor chimici, fizici sau biologici pentru asigurarea stării de sănătate a salariaţilor expuşi la noxe;
  o) controlează respectarea legislaţiei privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, examenul medical la angajare, adaptabilitatea în muncă şi controlul medical periodic;
  ...................................................................
  r) controlează modul în care angajatorii au organizat activitatea de acordare a primului ajutor în caz de accidentare, precum şi organizarea şi dotarea echipelor de salvatori, pentru situaţiile impuse de specificul activităţii sau prevăzute de lege."
  8. La articolul 3 alineatul (1) punctul C, litera p) se abrogă.
  9. La articolul 5 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "b) pregătirea şi perfecţionarea personalului care îşi desfăşoară activitatea în domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei produselor."
  10. La articolul 6, alineatele (6), (7) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(6) Inspectorii şefi ai inspectoratelor teritoriale de muncă sunt ordonatori terţiari de credite.
  (7) Atribuţiile inspectorului general de stat şi ale inspectorilor generali de stat adjuncţi sunt stabilite prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al Inspecţiei Muncii, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.
  ...................................................................
  (9) În vederea cercetării faptelor care constituie obiect al sesizărilor privind încălcarea prevederilor legale, precum şi a regulamentelor, metodologiilor ori a altor norme interne de lucru de către inspectorii de muncă, în cadrul Inspecţiei Muncii se organizează Corpul de control al calităţii inspecţiei, ale cărui atribuţii se stabilesc prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al Inspecţiei Muncii, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale."
  11. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) Atribuţiile compartimentelor funcţionale ale Inspecţiei Muncii se stabilesc prin regulament propriu de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale."
  12. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - (1) Inspectoratele teritoriale de muncă sunt conduse de un inspector şef, funcţie publică de conducere.
  (2) În exercitarea atribuţiilor de conducere, inspectorul şef are în subordine 2 inspectori şefi adjuncţi, funcţii publice de conducere.
  (3) Inspectorii şefi şi inspectorii şefi adjuncţi sunt numiţi, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi îndeplinesc atribuţiile prevăzute de prezenta hotărâre şi de alte reglementări legale aplicabile în domeniu."
  13. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - (1) Personalul Inspecţiei Muncii şi al inspectoratelor teritoriale de muncă este alcătuit din inspectori de muncă, funcţionari publici şi alte categorii de personal.
  (2) Funcţia de inspector de muncă este funcţie publică în cadrul categoriei funcţiilor publice specifice, cu statut special. Inspectorul general de stat şi inspectorii generali de stat adjuncţi sunt inspectori de muncă.
  (3) Funcţionarii publici prevăzuţi la alin. (1) beneficiază de stabilitate în funcţie şi independenţă faţă de orice schimbare guvernamentală şi influenţă neprevăzută din afară.
  (4) Selectarea, recrutarea, pregătirea şi numirea în funcţii a inspectorilor de muncă se fac potrivit legislaţiei din domeniul funcţiei publice.
  (5) În exercitarea atribuţiilor legale, inspectorii de muncă sunt învestiţi cu exerciţiul autorităţii publice, beneficiind de protecţie în condiţiile legii.
  (6) Pot fi inspectori de muncă persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe agricole şi silvice, ştiinţe juridice, ştiinţe economice sau în specializările: sociologie, psihologie, administraţie publică şi medicină.
  (7) Perioada în care persoanele care ocupă funcţia de inspector de muncă îşi desfăşoară activitatea în Inspecţia Muncii sau în inspectoratele teritoriale de muncă este considerată vechime în specialitatea studiilor absolvite, cu condiţia ca în fişa postului să existe ca atribuţii desfăşurarea unor activităţi din domeniul în care au absolvit.
  (8) Personalul Inspecţiei Muncii şi al inspectoratelor teritoriale de muncă beneficiază de măsuri speciale de protecţie împotriva ameninţărilor, violenţelor sau a oricăror fapte care îi pun în pericol pe ei, familiile şi/sau bunurile lor, precum şi de sprijin financiar din partea instituţiei, prin suportarea integrală a sumelor necesare asigurării asistenţei juridice, în cazurile în care actele şi faptele îndeplinite în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, în limitele şi cu respectarea prevederilor legale, fac obiectul unor proceduri judiciare.
  (9) Măsurile speciale de protecţie, condiţiile şi modul de realizare a acestora, precum şi modalitatea de acordare a sprijinului financiar, prevăzute la alin. (8), se stabilesc prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al Inspecţiei Muncii, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale."
  14. Titlul capitolului IV se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "CAPITOLUL IV
  Inspectorul de muncă"
  15. La articolul 15 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "b) să identifice, pe baza actelor care dovedesc identitatea, persoanele aflate în locurile de muncă sau în alte locuri supuse controlului sau cercetării evenimentelor şi să impună completarea fişei de identificare prevăzute în anexă."
  16. La articolul 15 alineatul (1), litera e) se abrogă.
  17. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - (1) Constatările rezultate în urma controalelor şi a cercetării evenimentelor, precum şi măsurile dispuse de către inspectorii de muncă sunt consemnate de către aceştia în procese-verbale, al căror model se aprobă prin decizie a inspectorului general de stat.
  (2) Constatările privind nerespectarea prevederilor legale din domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă, care conform actelor normative în vigoare constituie contravenţie, sunt consemnate de inspectorii de muncă în procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, al căror model se aprobă prin decizie a inspectorului general de stat.
  (3) Contestaţiile formulate împotriva proceselor-verbale încheiate de inspectorii de muncă sunt soluţionate de instanţa competentă, potrivit legii."
  18. Articolele 17-19 se abrogă.
  19. Articolele 20-22 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 20. - Unităţile din sectorul public, mixt, privat, precum şi alte categorii de angajatori controlaţi au obligaţia de a pune la dispoziţia inspectorilor de muncă documentele, registrele, evidenţele şi informaţiile solicitate de aceştia, necesare controlului sau cercetării evenimentului.
  Art. 21. - Inspectorii de muncă din cadrul unui inspectorat teritorial de muncă îşi pot desfăşura activitatea de control pe raza teritorială a altor inspectorate, altele decât cel în care îşi desfăşoară activitatea în mod curent, pe baza deciziei emise de inspectorul general de stat.
  Art. 22. - În exercitarea atribuţiilor sale, inspectorul general de stat emite decizii şi aprobă metodologii şi instrucţiuni." 20. La articolul 23, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "e) analizează periodic şi ori de câte ori este nevoie, împreună cu inspectorii şefi, activitatea inspectoratelor teritoriale de muncă;".
  21. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 24, cu următorul cuprins:
  "Art. 24. - Anexa face parte integrantă din prezentul regulament de organizare şi funcţionare."
  22. După articolul 24 se introduce o anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul V

  Măsurile de reorganizare stabilite prin prezenta hotărâre se realizează în termen de 45 de zile de data intrării în vigoare a acesteia, cu respectarea procedurilor şi dispoziţiilor legale în vigoare.


  Articolul VI

  Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 23 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 22 octombrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 1.377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul muncii,
  familiei şi protecţiei sociale,
  Mihai Constantin Şeitan
  Preşedintele Agenţiei Naţionale
  a Funcţionarilor Publici,
  Szakal Andras Zsolt
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 7 iulie 2010.
  Nr. 662.


  Anexa 1

  ───────
  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006)
  ────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 2

  ───────
  (Anexa nr. 1 la statut)
  ───────────────────────


  Anexa 3

  ────────
  (Anexa nr. 1^1 la statut)
  ─────────────────────────


  Anexa 4

  ───────
  (Anexă la regulament)
  ────────────────────
  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  INSPECŢIA MUNCII
  Inspectoratul Teritorial de Muncă ..........
  Adresa ........
  Tel./fax: ..... e-mail: ........
  Operator de date cu caracter personal nr. ......
  FIŞĂ DE IDENTIFICARE
  Inspector de muncă ....................
  Legitimaţie nr. .......................
  Semnătura .............................
  Completată în ziua de ......, ora ......, la locul de muncă al S.C. ......, situat în ....... str. ...... nr. ...., sectorul ..... judeţul ............
  Subsemnatul(a), ......., fiul/fiica lui ....... şi al ......., născut(ă) în anul ...., luna ....., ziua ......, domiciliat(ă) în localitatea ........, str. ........ nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ......, legitimat cu BI (CI)/paşaport seria ..... nr. ....., eliberat(ă) de ......... la data de ......, cod numeric personal ......., declar pe propria răspundere următoarele:
  Prestez activitate în funcţia/meseria ........, de la data de ........., la S.C. ........ cu sediul în ......., str. ...... nr. ....., sectorul/judeţul ........... .
  I. Forma în baza căreia prestez activitatea*) ............
  _________ Notă *) După caz, se va înscrie: "- contract de muncă încheiat în forma scrisă, durată nedeterminată/perioadă de probă; - fără contract de muncă/perioadă de probă".
  II. Timpul de muncă şi timpul de odihnă
  1. Norma de muncă:
  - normă întreagă ............... ore/zi
  - fracţiune de normă de ...... ore/zi, de la ora ..... până la ora .......
  2. Repartizarea programului de lucru:
  - în ture : tura I de la ora ........ până la ora .....; tura II de la ora ........ până la ora ..............;
  - prestez muncă suplimentară ........ ore/zi;
  - prestez muncă de noapte ......... ore/ noapte;
  - prestez muncă în repaus săptămânal:
  - număr de ore lucrate ........ sâmbăta; număr de zile de sâmbătă lucrate/luna ...........;
  - număr de ore lucrate ........ duminica; număr de zile de duminică lucrate/luna .........;
  - prestez munca în zilele de sărbători legale ...... număr de ore lucrate ....../zi.
  III. Drepturi salariale
  Primesc un salariu lunar de ...... lei net (în mână) şi .......... lei brut pe statul de plată, pentru care am semnat/nu am semnat stat de plată.
  Menţionez că lucrez împreună cu următoarele persoane: ......................
  ............................................................................
  Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau, o susţin şi o semnez, cele de mai sus fiind adevărate, nefiind silit(ă) sau intimidat(ă).
  Data ............
  Semnătura ...........
  ___________