HOTĂRÂRE nr. 799 din 30 septembrie 2015
privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 1 octombrie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La sublista B "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din preţul de referinţă", poziţia 133 se abrogă.
  2. La sublista B "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din preţul de referinţă", după poziţia 225 se introduce o nouă poziţie, poziţia 226, cu următorul cuprins:
   ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
   │ "226 │ Enoxaparinum** # │ B01AB05" │
   └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

  3. La sublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%", secţiunea C2 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc" se modifică după cum urmează:
  a) La punctul P9 "Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană" subpunctul P9.1 "Transplant medular", poziţia 44 va avea următorul cuprins:
   ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
   │ "44. │ Etanerceptum** │ L04AB01" │
   └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

  b) La punctul P10 "Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică", poziţia 16 va avea următorul cuprins:
   ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
   │ "16. │ Metoxi-polietilenglicol epoetina beta** │ B03XA03" │
   └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

  4. La sublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%", secţiunea C3 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază copiii până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi, dacă nu realizează venituri, precum şi gravide şi lehuze, în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 100% din preţul de referinţă", poziţia 54 se abrogă.
  5. La sublista D "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 20% din preţul de referinţă", poziţiile 8 şi 19 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
   ┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
   │ "8. │ Acid omega-3-esteri etilici 90** │ C10AX06 │
   ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
   │ .... │ ..................................................... │ ....... │
   ├──────┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
   │ 19. │ Clonazepamum │ N03AE01" │
   └──────┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘


  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul sănătăţii,

  Nicolae Bănicioiu

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Bucureşti, 30 septembrie 2015.
  Nr. 799.
  ------