HOTĂRÂRE nr. 364 din 16 martie 2022privind modificarea descrierii tehnice și actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 30 martie 2022
  Având în vedere prevederile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare;
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă modificarea descrierii tehnice și actualizarea valorii de inventar a bunului imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați, ca urmare a înscrierilor din cartea funciară și a reevaluării în condițiile legii, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică, iar Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marin Țole,
  secretar de stat
  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Rákosi-Seiwarth Ildikó
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu

  București, 16 martie 2022.
  Nr. 364.

  ANEXĂ

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați
  a cărui descriere tehnică se modifică, ca urmare a înscrierilor din cartea funciară,
  și a cărui valoare de inventar se actualizează, ca urmare a reevaluării

  Nr. crt.Nr. MFPCodul de clasificareDenumireaDatele de identificare
  Anul dobândirii/
  dării
  în folosință

  Valoarea
  de inventar
  (lei)
  Situația juridicăSituația juridică actuală - concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuitTipul bunului

  Descrierea tehnică
  (pe scurt)

  Vecinătăți
  (după caz, pe scurt)
  AdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiune
  11653868.29.08Sediu O.C.P.I. Galați
  Construcție
  Regim de înălțime:
  D + P + 3E
  Sc = 391 mp
  Scd = 2.188 mp
  Su = 1.842,83 mp
  Nr. cadastral 110554-C1,
  CF nr. 110554 Galați

  N - zonă CFR
  S - Strada Domnească
  E - teren Primărie Galați
  V - teren Prefectura Galați

  Țara: România; județul: Galați, municipiul Galați,
  Str. Domnească nr. 244
  20167.633.300,00Hotărârea Guvernului nr. 987/2020
  În administrarea Oficiului
  de Cadastru
  și Publicitate Imobiliară Galați
  CUI 9792290
  -Imobil

  ----