HOTĂRÂRE nr. 1.209 din 14 octombrie 2003
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 29 octombrie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. XXIII lit. a) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 49^1 alin. (1) şi al art. 58 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Prezenta hotărâre reglementează organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.


  Articolul 2

  (1) Cariera în funcţia publică cuprinde ansamblul situaţiilor juridice şi efectele produse, care intervin de la data naşterii raportului de serviciu până în momentul încetării acestui raport, în condiţiile legii.
  (2) Modalităţile de dezvoltare a carierei în funcţia publică sunt promovarea într-o funcţie publică superioară şi avansarea în gradele de salarizare.


  Articolul 3

  Principiile care stau la baza organizării şi dezvoltării carierei în funcţia publică sunt următoarele:
  a) competenţa, principiu potrivit căruia persoanele care doresc sa acceada sau sa promoveze într-o funcţie publică trebuie să deţină şi sa confirme cunoştinţele şi aptitudinile necesare exercitării funcţiei publice respective;
  b) competiţia, principiu potrivit căruia confirmarea cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare exercitării unei funcţii publice se face prin concurs sau examen;
  c) egalitatea de sanse, prin recunoaşterea vocaţiei la cariera în funcţia publică a oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile stabilite potrivit legii;
  d) profesionalismul, principiu potrivit căruia exercitarea funcţiei publice se face cu respectarea principiilor prevăzute de lege;
  e) motivarea, principiu potrivit căruia, în vederea dezvoltării carierei, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia sa identifice şi să aplice, în condiţiile legii, instrumente de motivare morala şi materială a funcţionarilor publici, precum şi sa sprijine initiativele privind dezvoltarea profesională individuală a acestora;
  f) transparenta, principiu potrivit căruia autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a pune la dispoziţie tuturor celor interesaţi informaţiile de interes public referitoare la cariera în funcţia publică.


  Articolul 4

  Managementul carierei în funcţia publică se asigura de către:
  a) Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici, prin elaborarea cadrului legal şi a instrumentelor necesare organizării şi dezvoltării carierei în funcţia publică;
  b) autorităţile şi instituţiile publice, prin aplicarea principiului egalităţii de sanse şi a motivarii;
  c) funcţionarul public, prin aplicarea consecventa a principiilor competentei şi al profesionalismului, în vederea dezvoltării profesionale individuale.


  Articolul 5

  (1) Stabilirea posibilităţilor de cariera în funcţia publică se realizează anual prin planul de ocupare a funcţiilor publice.
  (2) Planul de ocupare a funcţiilor publice se elaborează de către Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici, pe baza propunerilor autorităţilor şi instituţiilor publice cu privire la numărul funcţiilor publice vacante şi modalitatea de ocupare a acestora, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel naţional, şi se supune spre aprobare Guvernului.


  Capitolul II Recrutarea funcţionarilor publici


  Secţiunea 1 Dispoziţii comune


  Articolul 6

  (1) Recrutarea funcţionarilor publici se face prin concurs organizat în limita funcţiilor publice vacante prevăzute anual în acest scop prin planul de ocupare a funcţiilor publice.
  (2) În mod excepţional, autorităţile sau instituţiile publice pot organiza ori, după caz, pot solicita organizarea concursului, în condiţiile prezentei hotărâri, în situaţia în care funcţiile publice se vacanteaza în cursul anului şi nu au fost prevăzute ca funcţii publice vacante în planul de ocupare a funcţiilor publice. În acest caz, concursul se organizează după promovarea, transferarea şi redistribuirea funcţionarilor publici, în condiţiile legii.


  Articolul 7

  (1) Concursurile prevăzute la art. 6 se organizează astfel:
  a) de către comisia de concurs constituită pentru recrutarea inaltilor funcţionari publici în condiţiile legii;
  b) de către Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici, pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante, cu excepţia funcţiilor publice de conducere de şef birou şi şef serviciu;
  c) de către autorităţi şi instituţii publice din administraţia publică centrala şi locală, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie, a funcţiilor publice de conducere de şef serviciu şi şef birou şi, respectiv, a funcţiilor publice specifice vacante;
  d) de către Institutul Naţional de Administraţie, pentru admiterea la programele de formare specializată în administraţia publică, organizate în scopul numirii într-o funcţie publică.
  (2) Concursurile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) se organizează cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.


  Articolul 8

  (1) Condiţiile specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice generale se aproba de Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici, la propunerea autorităţilor şi instituţiilor publice. Condiţiile specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice specifice se stabilesc de autorităţile şi instituţiile publice, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
  (2) Condiţiile de desfăşurare a concursului se publică, prin grija autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării concursului, cu excepţia concursurilor organizate în condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. a) şi b), care vor fi publicate de către Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici din fondurile alocate în acest sens. Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului şi, dacă autoritatea sau instituţia publică are pagina de Internet, se publică pe aceasta pagina.


  Articolul 9

  (1) La concursurile organizate pentru recrutarea funcţionarilor publici pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.
  (2) Pentru a participa la concursurile organizate pentru intrarea în corpul funcţionarilor publici, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice prevăzute în fişa postului pentru care candidează, astfel:
  a) minimum 7 ani pentru funcţiile publice din categoria inaltilor funcţionari publici, cu posibilitatea reducerii acestei perioade în condiţiile legii;
  b) minimum 5 ani pentru funcţiile publice de conducere, cu excepţia funcţiilor publice de şef birou, şef serviciu, secretar al comunei, precum şi a funcţiilor publice specifice asimilate acestora;
  c) minimum 2 ani pentru funcţiile publice de conducere de şef birou, şef serviciu, secretar al comunei, precum şi pentru funcţiile publice specifice asimilate acestora;
  d) minimum 5 ani pentru funcţiile publice de execuţie de grad profesional "superior";
  e) minimum 3 ani pentru funcţiile publice de execuţie de grad profesional "principal";
  f) minimum 1 an, 8 luni, respectiv 6 luni, în funcţie de nivelul studiilor absolvite, pentru funcţiile publice de execuţie de grad profesional "asistent".
  (3) Pentru a participa la concursurile organizate pentru recrutarea funcţionarilor publici debutanti, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 49 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 10

  (1) Concursul consta în 3 etape, după cum urmează:
  a) selectarea dosarelor de înscriere;
  b) proba scrisă;
  c) interviu.
  (2) În vederea participării la concurs, candidaţii depun un dosar de înscriere. Pot susţine probele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) candidaţii ale căror dosare de înscriere au fost selectate de către comisia de concurs, în condiţiile prezentei hotărâri.
  (3) Proba scrisă consta în redactarea unei lucrări sau rezolvarea unor teste grila în prezenta comisiei de concurs.
  (4) Probele de concurs prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se noteaza cu puncte de la 1 la 100.


  Articolul 11

  (1) Promovarea fiecărei probe se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 de puncte pentru fiecare dintre probele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) şi c). Punctajul final necesar pentru promovarea concursului este de minimum 100 de puncte şi se obţine prin cumularea punctajului obţinut la fiecare dintre probele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) şi c).
  (2) Sunt declaraţi admişi candidaţii care au promovat cele doua probe prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) şi c). Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.


  Articolul 12

  (1) Candidaţii declaraţi admişi sunt numiţi, în condiţiile legii, pe baza punctajului final obţinut, în funcţiile publice pentru care au candidat.
  (2) În vederea numirii în funcţia publică, candidatul declarat admis trebuie să se prezinte, în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut pentru contestaţii, la autoritatea sau instituţia publică în al carei stat de funcţii este prevăzută funcţia publică vacanta.
  (3) Neprezentarea candidatului în termenul prevăzut la alin. (2) în vederea numirii atrage decăderea din dreptul de a fi numit în funcţia publică pentru care a candidat. În cazul neprezentarii în vederea numirii, autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului notifica următorul candidat din lista cuprinzând punctajele finale ale concursului. În cazul în care următorul candidat pentru funcţia publică respectiva nu a obţinut punctajul final minim de promovare a concursului, postul rămâne vacant, urmând să se organizeze un nou concurs în condiţiile legii.
  (4) Emiterea actului administrativ de numire se face în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data la care candidatul a fost declarat admis.
  (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), actul administrativ de numire poate fi emis cu acordul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, la solicitarea scrisă şi motivată a candidatului declarat admis, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data declarării acestuia ca admis.


  Articolul 13

  În vederea organizării şi desfăşurării concursurilor pentru recrutarea funcţionarilor publici se constituie comisii de concurs, respectiv comisii de soluţionare a contestaţiilor, prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, în condiţiile prezentei hotărâri.


  Articolul 14

  (1) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor. Desemnarea membrilor în comisia de concurs şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor se face cu respectarea regimului conflictual de interese privind funcţionarii publici, prevăzut de lege.
  (2) Preşedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, se desemnează din rândul membrilor, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.
  (3) Nu pot fi membri în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoanele care au calitatea de:
  a) demnitar;
  b) soţ, sotie, ruda sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi.
  (4) Situaţia de incompatibilitate poate fi sesizată de persoana în cauza, de oricare dintre candidaţi, de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului sau de orice altă persoană interesată. În acest caz persoana care are competenţa de numire a membrilor în comisia de concurs, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, va constata situaţia de incompatibilitate şi va lua măsuri de înlocuire, în termen de doua zile de la data sesizării, a membrului respectiv cu o altă persoană care să îndeplinească condiţiile cerute.
  (5) Fiecare comisie de concurs, respectiv comisie de soluţionare a contestaţiilor, are un secretariat a cărui componenta se stabileşte prin actul administrativ de constituire a comisiilor. Aceasta activitate se realizează de către funcţionari publici desemnaţi din cadrul compartimentelor de resurse umane sau de către funcţionari publici cu atribuţii în acest domeniu, prevăzute în fişa postului.
  (6) Pentru participarea la lucrările comisiei de concurs, precum şi la cele ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor, membrii acestora au dreptul la o indemnizaţie reprezentând 20% din salariul de baza. Persoanele care asigura secretariatul comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor au dreptul la o indemnizaţie de 10% din salariul de baza. Indemnizaţia se plăteşte de către autoritatea sau instituţia publică în al carei stat de funcţii este prevăzută funcţia publică pentru care se organizează concursul.


  Articolul 15

  (1) Un membru al comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, poate fi desemnat de organizaţiile sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
  (2) Membrii desemnaţi potrivit alin. (1) trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 14 alin. (1) şi (3).
  (3) Reprezentantul desemnat în condiţiile art. (1), din rândul organizaţiilor sindicale reprezentative în cadrul comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, va fi numit cu acordul federaţiei sau, după caz, al uniunii la care sunt afiliate organizaţiile sindicale respective.


  Articolul 16

  (1) Autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului pune la dispoziţie candidaţilor interesaţi, la solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluţionare a contestaţiilor, care sunt informaţii de interes public. În cazul comisiei de concurs, respectiv al comisiei pentru recrutarea inaltilor funcţionari publici, obligaţia aparţine Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în urma transmiterii documentaţiilor de către preşedinţii comisiilor de concurs sau, după caz, ai comisiilor de soluţionare a contestaţiilor.
  (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluţionare a contestaţiilor, care conţin date cu caracter personal ale candidaţilor.
  (3) Orice candidat are acces, la solicitarea sa, la lucrarea individuală redactată în cadrul probei scrise a concursului.


  Articolul 17

  Concursurile se organizează pe baza Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor, prevăzut în anexa nr. 1.


  Secţiunea a 2-a Recrutarea inaltilor funcţionari publici


  Articolul 18

  (1) Recrutarea inaltilor funcţionari publici se face prin concurs.
  (2) Concursul pentru recrutarea inaltilor funcţionari publici se organizează, de regula, anual, iar pentru funcţiile publice vacantate în cursul anului se poate organiza şi trimestrial.


  Articolul 19

  (1) Comisia de concurs pentru recrutarea inaltilor funcţionari publici este formată din 5 personalităţi recunoscute ca specialişti în administraţia publică, numite prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administraţiei şi internelor.
  (2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formată din 5 personalităţi desemnate în condiţiile alin. (1).
  (3) Secretariatul tehnic al comisiei de concurs şi secretariatul tehnic al comisiei de soluţionare a contestaţiilor se asigura de către Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici. Secretariatul tehnic al acestor comisii va pune la dispoziţie candidaţilor interesaţi, la solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de soluţionare a contestaţiilor, care sunt informaţii de interes public şi care nu au caracter personal.


  Articolul 20

  Prin concurs se testeaza:
  a) nivelul cunoştinţelor generale teoretice şi practice în domeniul administraţiei publice;
  b) capacitatea de analiza şi sinteza;
  c) capacitatea de a fundamenta o viziune strategica a deciziilor;
  d) exercitarea controlului decizional;
  e) previzionarea impactului deciziilor;
  f) nivelul cunoştinţelor generale în domeniul instituţiilor comunitare;
  g) nivelul cunoaşterii uneia dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene.


  Secţiunea a 3-a Recrutarea funcţionarilor publici de către Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici


  Articolul 21

  Concursul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b) se organizează de Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici trimestrial, în limita funcţiilor publice de conducere vacante stabilite în planul de ocupare a funcţiilor publice, sau, în cazul vacantarii acestor funcţii publice, în cursul anului.


  Articolul 22

  (1) Comisia de concurs se constituie prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi este formată din 5 membri, desemnaţi cu respectarea următoarelor condiţii:
  a) 3 sunt funcţionari publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în al cărui stat de funcţii figurează funcţia publică scoasa la concurs;
  b) 2 sunt funcţionari publici din cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, dintre care cel puţin unul deţine o funcţie publică echivalenta cu funcţia publică pentru care se organizează concursul.
  (2) Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă:
  a) cunoştinţele necesare evaluării probelor de concurs;
  b) experienta în evaluarea cunoştinţelor şi aptitudinilor candidaţilor, specifice procesului de recrutare.
  (3) Membrii comisiei de concurs trebuie să prezinte cazierul administrativ eliberat de Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici.
  (4) În funcţie de numărul şi specificul funcţiilor publice vacante pentru care se organizează concursul se pot constitui mai multe comisii de concurs, cu respectarea prevederilor alin. (1) -(3).
  (5) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formată din 5 membri, desemnaţi cu respectarea alin. (1)-(3).
  (6) Secretariatul comisiei de concurs şi secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor se asigura de către Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici.


  Secţiunea a 4-a Recrutarea funcţionarilor publici de către autorităţile şi instituţiile publice


  Articolul 23

  Concursul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) se organizează pentru funcţiile publice de execuţie vacante, funcţiile publice de conducere vacante - şef serviciu şi şef birou - şi, respectiv, funcţiile publice specifice vacante, stabilite în planul de ocupare a funcţiilor publice sau, în cazul vacantarii acestor funcţii publice, în cursul anului.


  Articolul 24

  (1) Comisia de concurs se constituie prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau al instituţiei publice în al cărui stat de funcţii sunt prevăzute funcţiile publice vacante. Comisia de concurs este formată din 5 membri, desemnaţi cu respectarea următoarelor condiţii:
  a) cel puţin 3 sunt funcţionari publici, dintre care cel puţin unul deţine o funcţie publică echivalenta cu funcţiile publice pentru care se organizează concursul;
  b) un membru este reprezentant al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
  (2) Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă:
  a) cunoştinţele necesare evaluării probelor de concurs;
  b) experienta în evaluarea cunoştinţelor şi aptitudinilor candidaţilor, specifice procesului de recrutare.
  (3) Membrii comisiei de concurs trebuie să prezinte cazierul administrativ eliberat de Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici.
  (4) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formată din 5 membri, desemnaţi cu respectarea alin. (1)-(3).
  (5) Secretariatul comisiei de concurs şi secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor se asigura de către funcţionarii publici din cadrul compartimentelor de resurse umane sau de către funcţionarii publici cu atribuţii în acest domeniu, prevăzute în fişa postului.


  Secţiunea a 5-a Recrutarea funcţionarilor publici de către Institutul Naţional de Administraţie


  Articolul 25

  (1) Concursul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d) se organizează de către Institutul Naţional de Administraţie, în baza Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional pentru admiterea la programul de formare specializată în administraţia publică cu durata de 2 ani, aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor.
  (2) Absolvenţii programului de formare specializată în administraţia publică cu durata de 2 ani vor fi numiţi în funcţiile vacante rezervate prin planul de ocupare a funcţiilor publice, în ordinea mediilor de absolvire, prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cadrul căreia exista funcţia publică vacanta, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, ca urmare a solicitării autorităţii sau instituţiei publice.


  Capitolul III Perioada de stagiu


  Secţiunea 1 Organizarea perioadei de stagiu


  Articolul 26

  (1) Perioada de stagiu este etapa din cariera funcţionarului public cuprinsă între data numirii ca funcţionar public debutant, în urma promovării concursului de intrare în corpul funcţionarilor publici, şi data numirii ca funcţionar public definitiv.
  (2) Perioada de stagiu are ca obiect confirmarea aptitudinilor profesionale ale funcţionarilor publici debutanti în îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor unei funcţii publice, formarea lor practica, însuşirea specificului activităţii autorităţii sau instituţiei publice în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea, precum şi a exigenţelor administraţiei publice.
  (3) Parcurgerea perioadei de stagiu este obligatorie şi efectivă, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.


  Articolul 27

  (1) Perioada de stagiu este de 12 luni pentru funcţionarii publici din clasa I, 8 luni pentru cei din clasa a II-a şi 6 luni pentru cei din clasa a III-a, calculată de la data numirii ca funcţionari publici debutanti.
  (2) Numirea funcţionarilor publici debutanti se face prin actul administrativ emis de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.


  Articolul 28

  (1) Perioada de stagiu poate fi întreruptă în situaţia suspendării raportului de serviciu al funcţionarului public, în condiţiile legii.
  (2) Durata suspendării raportului de serviciu nu se ia în considerare la calculul perioadei de stagiu. După încetarea motivelor care au determinat întreruperea perioadei de stagiu, funcţionarul public debutant îşi continua activitatea până la acoperirea integrală a duratei prevăzute la art. 27 alin. (1).


  Articolul 29

  (1) Perioada de stagiu se desfăşoară pe baza unui program aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, la propunerea conducătorului compartimentului în care urmează să îşi desfăşoare activitatea funcţionarul public debutant şi a compartimentului de resurse umane.
  (2) Prin programul de desfăşurare a perioadei de stagiu se stabilesc următoarele:
  a) alocarea a doua ore zilnic din timpul normal de lucru studiului individual;
  b) planificarea activităţilor ce urmează să fie desfăşurate, în funcţie de nivelul cunoştinţelor teoretice şi al deprinderilor practice dobândite pe parcursul perioadei de stagiu;
  c) cursurile de pregătire la care trebuie să participe funcţionarul public debutant.
  (3) În scopul cunoaşterii specificului activităţii autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarului public debutant i se va asigura posibilitatea de a asista la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către funcţionarii publici definitivi din cadrul altor compartimente. Aceasta activitate se va desfăşura în coordonarea funcţionarului public sub a cărui îndrumare îşi desfăşoară activitatea şi nu poate depăşi un sfert din durata perioadei de stagiu.
  (4) Funcţionarul public debutant este obligat să îşi organizeze o evidenta proprie a pregătirii profesionale pe care o efectuează potrivit prevederilor prezentei hotărâri.


  Articolul 30

  (1) Pe parcursul perioadei de stagiu, activitatea funcţionarului public debutant se desfăşoară sub îndrumarea unui funcţionar public definitiv, de regula din cadrul aceluiaşi compartiment, denumit în continuare îndrumător.
  (2) Indrumatorul este numit de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, de regula, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public debutant.


  Articolul 31

  Nu poate avea calitatea de îndrumător funcţionarul public care:
  a) a fost sancţionat cu una dintre sancţiunile prevăzute la art. 70 alin. (3) lit. b)-e) din Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) este soţ, sotie, afin ori ruda până la gradul al IV-lea inclusiv cu funcţionarul public debutant.


  Articolul 32

  Indrumatorul are următoarele atribuţii:
  a) coordonează activitatea funcţionarului public debutant pe parcursul perioadei de stagiu;
  b) propune modalităţi de rezolvare a lucrărilor repartizate funcţionarului public debutant;
  c) supraveghează modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu de către funcţionarul public debutant;
  d) propune conducătorului compartimentului cursurile de perfecţionare profesională la care trebuie să participe funcţionarul public debutant;
  e) întocmeşte un referat în vederea evaluării funcţionarului public debutant.


  Articolul 33

  La terminarea perioadei de stagiu, activitatea funcţionarilor publici debutanti este evaluată în conformitate cu Procedura de evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanti prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 34

  (1) Funcţionarii publici debutanti care au obţinut la evaluarea activităţii calificativul "corespunzător" vor fi numiţi, prin transformarea postului, funcţionari publici definitivi într-o funcţie publică de execuţie din clasa corespunzătoare studiilor absolvite, în gradul profesional "asistent", în termen de 5 zile lucrătoare de la data implinirii termenului de 6 luni, 8 luni, respectiv 12 luni de la data numirii ca funcţionari publici debutanti prin actul administrativ emis de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.
  (2) În situaţia în care funcţionarii publici au obţinut la evaluarea activităţii calificativul "necorespunzător", conducătorul autorităţii sau instituţiei publice va dispune prin act administrativ eliberarea din funcţie, în condiţiile legii.


  Secţiunea a 2-a Reguli specifice aplicabile funcţionarilor publici debutanti


  Articolul 35

  Funcţionarul public debutant are drepturile şi îndatoririle prevăzute de Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi unele drepturi şi îndatoriri specifice statutului sau, în condiţiile prezentei hotărâri.


  Articolul 36

  Funcţionarul public debutant are următoarele drepturi specifice:
  a) să fie sprijinit şi indrumat în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu pe parcursul perioadei de stagiu;
  b) sa i se stabilească atribuţii de serviciu al căror nivel de dificultate şi complexitate sa crească gradual pe parcursul perioadei de stagiu;
  c) sa i se asigure timpul necesar pregătirii individuale, în scopul dobândirii cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice necesare exercitării unei funcţii publice şi sa participe la formele de pregătire profesională organizate pentru funcţionarii publici debutanti;
  d) sa i se asigure, prin grija autorităţii sau instituţiei publice, accesul la sursele de informare utile perfecţionării sale.


  Articolul 37

  Funcţionarul public debutant are următoarele îndatoriri specifice:
  a) să îşi perfecţioneze pregătirea profesională teoretică şi să îşi însuşească deprinderile practice necesare exercitării unei funcţii publice;
  b) sa îl consulte pe îndrumător pentru realizarea lucrărilor repartizate de conducătorul compartimentului;
  c) sa participe la manifestări ştiinţifice şi profesionale, în vederea desavarsirii pregătirii profesionale;
  d) sa participe la formele de pregătire organizate pentru funcţionarii publici debutanti.


  Articolul 38

  Raportul de serviciu al funcţionarului public debutant nu poate fi modificat pe parcursul perioadei de stagiu.


  Articolul 39

  (1) Funcţionarul public debutant poate fi sancţionat potrivit dispoziţiilor Legii nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Pentru stabilirea sancţiunii disciplinare aplicabile funcţionarului public debutant, comisia de disciplina îl va audia în mod obligatoriu şi pe îndrumător.


  Capitolul IV Evaluarea performantelor profesionale ale funcţionarilor publici. Promovarea funcţionarilor publici şi avansarea în gradele de salarizare


  Secţiunea 1 Evaluarea performantelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici


  Articolul 40

  (1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face în condiţiile Legii nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza Metodologiei de evaluare a performantelor individuale ale funcţionarilor publici prevăzute în anexa nr. 3.
  (2) În scopul formării unui corp profesionist de funcţionari publici, metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici stabileşte cadrul general pentru:
  a) corelarea obiectivă dintre activitatea funcţionarului public şi cerinţele funcţiei publice;
  b) aprecierea obiectivă a performantelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor individuale stabilite cu rezultatele obţinute în mod efectiv;
  c) asigurarea unui sistem motivational, prin recompensarea funcţionarilor publici care au obţinut rezultate deosebite, care să determine creşterea performantelor profesionale individuale;
  d) identificarea necesităţilor de instruire a funcţionarilor publici pentru îmbunătăţirea rezultatelor activităţii desfăşurate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite.


  Secţiunea a 2-a Promovarea funcţionarilor publici


  Articolul 41

  (1) Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcţii publice superioare vacante.
  (2) Promovarea poate fi:
  a) definitivă, atunci când funcţia publică superioară se ocupa prin concurs sau examen, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre;
  b) temporară, atunci când funcţia publică de conducere sau, după caz, funcţia publică corespunzătoare categoriei inaltilor funcţionari publici se ocupa pe perioada determinata, în condiţiile legii.


  Articolul 42

  Concursul sau examenul pentru promovare se organizează în limita funcţiilor publice vacante rezervate în scopul promovării prin planul de ocupare a funcţiilor publice sau pentru funcţiile publice care devin vacante în cursul anului, astfel:
  a) de către Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici, pentru promovarea funcţionarilor publici în funcţii publice, cu excepţia funcţiilor publice de şef serviciu şi şef birou;
  b) de către autorităţile şi instituţiile publice, pentru promovarea funcţionarilor publici în funcţii publice de execuţie sau în funcţii publice de conducere de şef serviciu ori şef birou.


  Articolul 43

  Concursul sau examenul pentru promovare consta în 3 etape, după cum urmează:
  a) selectarea dosarelor de înscriere;
  b) proba scrisă constând în redactarea unei lucari sau rezolvarea unor teste grila în prezenta comisiei de concurs;
  c) interviu.


  Articolul 44

  Prevederile art. 8, art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (2) şi (4), art. 11-17, ale art. 22 şi 24 se aplică în mod corespunzător promovării într-o funcţie publică superioară.


  Articolul 45

  (1) Funcţionarii publici de execuţie care dobândesc o diploma de studii de nivel superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea pot participa la concursul sau examenul pentru promovarea într-o funcţie publică de execuţie vacanta de nivel superior.
  (2) Concursul sau examenul se organizează de autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia funcţionarii publici prevăzuţi la alin. (1) îşi desfăşoară activitatea, cu respectarea prevederilor anexei nr. 1.


  Secţiunea a 3-a Avansarea în gradele de salarizare


  Articolul 46

  Funcţionarul public avanseaza în gradele de salarizare corespunzătoare funcţiei publice deţinute, în condiţiile legii.


  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 47

  (1) În cazul autorităţilor şi instituţiilor publice care au stabilit funcţii publice potrivit Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările ulterioare, persoanele încadrate cu contract individual de muncă în posturi care presupun exercitarea atribuţiilor de natura celor prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi numite în funcţiile publice stabilite şi avizate, până la data de 1 decembrie 2003, în condiţiile legii, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor:
  a) art. XVII din Legea nr. 161/2003;
  b) Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 218/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind reincadrarea funcţionarilor publici;
  c) art. 5 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.084/2001 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, precum şi de contestare a calificativelor acordate.
  (2) Persoanele numite în funcţii publice în condiţiile alin. (1) îşi menţin, până la data intrării în vigoare a legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare a funcţionarilor publici, nivelul salarizarii prevăzut prin actele normative în vigoare.


  Articolul 48

  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se organizează concurs numai pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante şi pentru funcţia publică de secretar al comunei, oraşului, municipiului sau subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.087/2001 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice, cu respectarea condiţiilor specifice prevăzute în fişa postului şi a condiţiilor de vechime, necesare participării la concurs, respectiv:
  a) pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar al oraşului, municipiului sau subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului este necesară o vechime de minimum 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  b) pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar al comunei este necesară o vechime de minimum 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  c) pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de grad profesional "superior" este necesară o vechime de minimum 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  d) pentru ocuparea funcţiei publice de grad profesional "principal" este necesară o vechime de minimum 3 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  e) pentru ocuparea funcţiei publice de grad profesional "asistent" este necesară o vechime de minimum 1 an, 8 luni, respectiv 6 luni în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în funcţie de nivelul studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
  (2) Pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie din comisiile de concurs constituite în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.087/2001 va face parte în mod obligatoriu un reprezentant al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.


  Articolul 49

  (1) Pentru candidaţii declaraţi admişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie în condiţiile art. 48, salariile de baza pentru anul 2003 se stabilesc prin echivalare cu salariile de baza prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale funcţionarilor publici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2003, astfel:
  a) salariul de baza pentru funcţia publică de execuţie de grad profesional "superior", clasa I, clasa a II-a şi, respectiv, clasa a III-a este cel prevăzut pentru funcţia publică de execuţie de categoria A, categoria B, respectiv categoria C, clasa I, gradul 3;
  b) salariul de baza pentru funcţia publică de execuţie de grad profesional "principal", clasa I, clasa a II-a şi, respectiv, clasa a III-a este cel prevăzut pentru funcţia publică de execuţie de categoria A, categoria B, respectiv categoria C, clasa a II-a, gradul 3;
  c) salariul de baza pentru funcţia publică de execuţie de grad profesional "asistent", clasa I, clasa a II-a şi, respectiv, clasa a III-a este cel prevăzut pentru funcţia publică de execuţie de categoria A, categoria B şi, respectiv, categoria C, clasa a III-a, gradul 3.
  (2) Salariul de baza pentru funcţia publică de execuţie de consilier clasa I grad profesional "principal", "asistent", "debutant", inspector clasa I, grad profesional "principal", "asistent", "debutant" şi "auditor" clasa I grad profesional "debutant" se stabileşte în condiţiile alin. (1), prin raportare la funcţia publică de execuţie de expert. În cazul funcţiei publice de execuţie de inspector clasa I şi expert clasa I grad profesional "superior", salariile de baza se stabilesc în condiţiile alin. (1), prin raportare la funcţia publică de execuţie de consilier.


  Articolul 50

  Concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, organizate cu nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri, sunt nule de drept. Nulitatea se constata de instanţa de contencios administrativ.


  Articolul 51

  În scopul realizării rolului şi atribuţiilor ce îi revin, Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici coordonează metodologic, monitorizează, verifica şi controlează aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei hotărâri de către autorităţile şi instituţiile publice.


  Articolul 52

  Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 53

  (1) Prevederile art. 6-25, ale art. 41-46, precum şi ale anexei nr. 1 se aplică de la data de 1 ianuarie 2004. Începând cu aceeaşi dată se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.087/2001 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 7 noiembrie 2001.
  (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga:
  a) Hotărârea Guvernului nr. 1.085/2001 privind organizarea perioadei de stagiu, condiţiile de evaluare şi regulile specifice aplicabile funcţionarilor publici debutanti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 7 noiembrie 2001;
  b) Hotărârea Guvernului nr. 1.084/2001 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, precum şi de contestare a calificativelor acordate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 7 noiembrie 2001, cu excepţia art. 5 şi 6, care îşi menţin valabilitatea până la data de 31 decembrie 2003.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Ioan Rus
  Ministru delegat pentru administraţia publică,
  Gabriel Oprea
  p. Preşedintele Agenţiei Naţionale
  a Funcţionarilor Publici,
  Joszef Birtalan
  Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
  Elena Dumitru
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 14 octombrie 2003.
  Nr. 1.209.


  Anexa 1
  1. REGULAMENT
  de organizare şi desfăşurare a concursurilor

  Secţiunea 1 Activităţi premergătoare desfăşurării concursului


  Articolul 1

  (1) În vederea organizării şi desfăşurării concursurilor, autorităţile şi instituţiile publice care pot organiza concurs potrivit legii au obligaţia să solicite avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu cel puţin 45 de zile înainte de data sustinerii concursului.
  (2) Solicitarea trebuie să cuprindă următoarele:
  a) condiţiile de desfăşurare a concursului, respectiv data până la care se pot depune dosarele de înscriere, autoritatea sau instituţia publică la care se depun dosarele de înscriere, precum şi data, ora şi locul organizării fiecărei probe a concursului;
  b) condiţiile de participare la concurs, respectiv funcţiile publice vacante pentru ocuparea cărora se organizează concursul, condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea acestor funcţii publice, condiţiile de studii necesare ocupării fiecărei funcţii publice vacante, alte condiţii specifice prevăzute în fişa postului aferentă fiecărei funcţii publice vacante;
  c) bibliografia, stabilită de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate;
  d) alte menţiuni referitoare la organizarea concursului sau la condiţiile de participare la concurs.
  (3) Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici are obligaţia sa emita avizul prevăzut la alin. (1) şi sa transmită numele, prenumele şi funcţia deţinută de reprezentantul acesteia în comisia de concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.


  Articolul 2

  Pe baza avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, înainte cu cel puţin 30 de zile de la data sustinerii concursului, autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului are următoarele obligaţii:
  a) sa constituie comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor;
  b) sa publice condiţiile de desfăşurare a concursului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a;
  c) sa afiseze la sediul autorităţii sau instituţiei publice şi sa publice, dacă este cazul, pe pagina de Internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere.


  Articolul 3

  (1) În situaţia în care concursul se organizează de Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici, condiţiile de participare la concurs se aproba prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, la propunerea autorităţilor şi instituţiilor publice în al căror stat de funcţii sunt prevăzute funcţiile publice vacante.
  (2) În situaţia în care concursul se organizează pentru recrutarea inaltilor funcţionari publici, condiţiile de participare la concurs se aproba prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
  (3) Prevederile art. 2 se aplică în mod corespunzător pentru concursul organizat de Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici şi pentru concursul organizat pentru recrutarea inaltilor funcţionari publici.


  Secţiunea a 2-a Atribuţiile comisiei de concurs, ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretariatului


  Articolul 4

  Comisiile de concurs au următoarele atribuţii principale:
  a) selecteaza dosarele de concurs ale candidaţilor;
  b) stabilesc subiectele pentru proba scrisă;
  c) stabilesc planul interviului şi realizează interviul;
  d) noteaza pentru fiecare candidat fiecare proba a concursului;
  e) transmit compartimentelor de resurse umane, prin secretariatul comisiei, rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaţilor.


  Articolul 5

  Comisiile de soluţionare a contestaţiilor au următoarele atribuţii principale:
  a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la notarea fiecărei probe a concursului;
  b) transmit, prin secretariatul comisiei, compartimentelor de resurse umane rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.


  Articolul 6

  Secretariatul comisiei de concurs are următoarele atribuţii principale:
  a) veghează la respectarea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului;
  b) întocmeşte, redactează şi semnează alături de comisia de concurs întreaga documentaţie privind activitatea specifică a acesteia;
  c) asigura transmiterea rezultatelor concursului compartimentelor de resurse umane, pentru a fi comunicate candidaţilor;
  d) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a concursului.


  Articolul 7

  Secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor îndeplineşte în mod corespunzător atribuţiile prevăzute la art. 6 lit. b) şi c).


  Secţiunea a 3-a Procedura de desfăşurare a concursului


  Articolul 8

  (1) În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, candidaţii depun la secretariatul comisiei de concurs dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:
  a) copia actului de identitate;
  b) formularul de înscriere prevăzut la pct. 2 din prezenta anexa;
  c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări;
  d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinta care să ateste vechimea în munca şi, după caz, în specialitate;
  e) cazierul judiciar;
  f) adeverinta care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  g) copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
  h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinta care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politica.
  (2) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
  (3) Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.
  (4) În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data şi ora desfăşurării concursului, autoritatea sau instituţia publică are obligaţia de a anunta prin aceleaşi mijloace de informare prevăzute la art. 2 modificările intervenite în desfăşurarea concursului.


  Articolul 9

  (1) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la art. 8 alin. (1), comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.
  (2) Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează, cu menţiunea "admis" sau "respins", la sediul autorităţii ori instituţiei publice organizatoare a concursului, în termenul prevăzut la alin. (1).


  Articolul 10

  (1) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs, astfel încât sa reflecte capacitatea de analiza şi sinteza a candidaţilor, în concordanta cu nivelul şi specificul funcţiilor publice pentru care se organizează concursul. Pentru ocuparea aceleiaşi funcţii publice, subiectele vor fi identice în cadrul aceluiaşi concurs.
  (2) Comisia de concurs va stabili subiectele şi va alcătui seturile de subiecte pentru proba scrisă, înainte cu doua ore de începerea acestei probe.
  (3) În cazul în care proba scrisă consta în rezolvarea unor teste grila, întrebările pot fi formulate cu cel mult 5 zile înainte de proba scrisă, cu condiţia ca numărul acestora să fie de 3 ori mai mare decât numărul intrebarilor stabilit pentru fiecare test grila. Întrebările pentru fiecare test grila se stabilesc înainte cu doua ore de începerea probei scrise.
  (4) În cazul în care, datorită numărului mare de candidaţi, proba scrisă se organizează în mai multe serii de concurs, subiectele se vor schimba la fiecare serie, cu excepţia situaţiei în care se organizează simultan.
  (5) Seturile de subiecte se semnează de toţi membrii comisiei de concurs şi se inchid în plicuri sigilate purtând ştampila autorităţii sau a instituţiei publice organizatoare a concursului.


  Articolul 11

  (1) Cu cel puţin 3 ore înainte de începerea probei scrise, la locul desfăşurării acesteia, dacă este cazul, se va afişa repartizarea pe sali a candidaţilor.
  (2) Cu 30 de minute înainte de începerea probei scrise se va face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face numai pe baza buletinului de identitate sau a cărţii de identitate.
  (3) După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sala a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenta în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigura supravegherea.
  (4) Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.
  (5) La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintă candidaţilor seturile de subiecte şi invita un candidat sa extraga un plic cu subiectele de concurs.
  (6) După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al oricărei persoane, în afară membrilor comisiei de concurs, precum şi a persoanelor care asigura secretariatul comisiei, respectiv supravegherea desfăşurării probei. În acest caz candidatul este eliminat din concurs.
  (7) În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizarii probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanta.
  (8) Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (7) atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziţii, va elimina candidatul din sala, va face menţiunea "anulat" pe lucrare şi va consemna cele intamplate în procesul-verbal.
  (9) Lucrările vor fi redactate, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, purtând ştampila acesteia pe fiecare fila, în coltul din stanga sus. În situaţia concursurilor organizate pentru recrutarea inaltilor funcţionari publici, seturile de hârtie vor purta ştampila Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Prima fila, după înscrierea numelui şi a prenumelui în coltul din dreapta, va fi lipita astfel încât datele înscrise sa nu poată fi identificate şi se va aplica ştampila autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.
  (10) Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, respectiv testul grila, la expirarea timpului alocat probei scrise, semnand borderoul special întocmit în acest sens.


  Articolul 12

  (1) Comisia de concurs stabileşte modul de acordare a punctajului pentru proba scrisă, care se afişează la finalizarea acestei probe, la locul desfăşurării concursului.
  (2) Conducătorii autorităţilor sau instituţiilor publice organizatoare a concursului pot stabili, pentru fiecare dintre probele de concurs prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) şi c) din hotărâre, în funcţie de gradul de interes acordat acestora, o anumită pondere. În acest caz, atât punctajul final de minimum 100 de puncte prevăzut la art. 11 alin. (1) din hotărâre, cat şi punctajele minime de 50 de puncte necesare pentru promovarea fiecărei probe prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) şi c) din hotărâre se modifica în mod proporţional.


  Articolul 13

  (1) Interviul se susţine, de regula, nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data sustinerii probei scrise.
  (2) Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicala, religie, etnie, sex, stare materială şi origine socială.
  (3) Întrebările şi răspunsurile la interviu se consemnează în anexa la procesul-verbal întocmit de secretariatul comisiei de concurs, semnată de membrii comisiei şi de candidat.
  (4) Cunoaşterea limbilor străine se poate testa în cadrul probei scrise şi, eventual, al interviului.


  Articolul 14

  La finalizarea fiecărei probe a concursului se întocmeşte câte un proces-verbal. La finalizarea concursului se întocmeşte un proces-verbal care să conţină modul de desfăşurare a concursului şi rezultatele obţinute de candidaţi, semnat de membrii comisiei de concurs.


  Secţiunea a 4-a Notarea probelor şi comunicarea rezultatelor


  Articolul 15

  (1) Notarea probei scrise sau a interviului se face, de regula, în termen de 48 de ore, dar nu mai târziu de 3 zile de la data sustinerii probei.
  (2) Acordarea punctajului pentru fiecare proba se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.


  Articolul 16

  (1) Lucrările scrise se corecteaza sigilate.
  (2) Lucrările scrise care prezintă însemnări în scopul identificarii candidaţilor se anulează şi nu vor mai fi notate. Menţiunea "anulat" se va face atât pe lucrare, cat şi pe borderoul de notare şi pe centralizatorul nominal, consemnându-se aceasta în procesul-verbal.
  (3) Lucrările scrise, după notarea de către fiecare membru al comisiei de concurs, se desigilează.


  Articolul 17

  (1) Punctajele obţinute, cu menţiunea "admis" sau "respins", se comunică candidaţilor prin afişare la sediul autorităţii sau instituţiei organizatoare a concursului, în termenul prevăzut la art. 15 alin. (1), dar care să asigure rămânerea a cel puţin 24 de ore până la susţinerea următoarei probe, după rezolvarea unor eventuale contestaţii.
  (2) Se considera admis la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice vacante candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru aceeaşi funcţie publică, cu condiţia ca aceştia sa fi obţinut punctajul minim necesar promovării.
  (3) La punctaje egale, are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, are prioritate cel care are specializări în domeniul funcţiei publice pentru care a candidat.
  (4) Comunicarea punctajelor şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la locul desfăşurării concursului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data sustinerii ultimei probe.


  Articolul 18

  Punctajele finale ale concursului, în ordine descrescătoare, vor fi înscrise într-un centralizator nominal în care se va menţiona, pentru fiecare candidat, punctajul obţinut la fiecare dintre probele concursului, în vederea unor eventuale contestaţii. Centralizatorul nominal se semnează pe fiecare pagina de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.


  Secţiunea a 5-a Soluţionarea contestaţiilor


  Articolul 19

  După afişarea rezultatelor obţinute la concurs, candidaţii nemultumiti pot face contestaţie, în termen de 24 de ore de la data afişării punctajelor pentru fiecare proba a concursului, la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.


  Articolul 20

  Comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza anexa la procesul-verbal întocmit în condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (3), precum şi procesele-verbale întocmite în condiţiile prevăzute de art. 14, va acorda punctajele pentru fiecare dintre cele doua probe şi va aproba contestaţia modificând punctajul final acordat de comisia de concurs în situaţia în care:
  a) constata ca punctajele nu au fost acordate potrivit baremului şi raspunsurilor din lucrarea scrisă;
  b) constata ca exista o diferenţa mai mare de 10 puncte/proba între punctajele acordate de comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor.


  Articolul 21

  Contestaţia va fi respinsă în următoarele situaţii:
  a) dacă în urma analizarii contestaţiei se constată că punctajele au fost acordate potrivit baremului şi raspunsurilor din lucrarea scrisă;
  b) dacă între punctajul acordat de comisia de concurs şi cel apreciat de comisia de soluţionare a contestaţiilor nu este o diferenţa mai mare de 10 puncte/proba;
  c) dacă punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor este mai mic decât punctajul acordat de comisia de concurs.


  Articolul 22

  Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul autorităţii sau instituţiei organizatoare a concursului, imediat după soluţionarea contestaţiilor.


  Articolul 23

  În cazul respingerii contestaţiei candidatul se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
                              2. FORMULAR DE ÎNSCRIERE
      Autoritatea/instituţia publică ................................
   
  Funcţia publică solicitată
  Date personale Numele: Prenumele: Adresa: Nr. de telefon: Data naşterii: Locul naşterii: Starea civilă: Copii: Stagiul militar:
  Studii generale şi de specialitate: Studii medii liceale sau postliceale:
  Instituţia Perioada Diploma obţinută
  Studii superioare de scurta durata:
  Instituţia Perioada Diploma obţinută
  Studii superioare de lungă durata:
  Instituţia Perioada Diploma obţinută
  Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:
  Instituţia Perioada Diploma obţinută
  Alte tipuri de studii:
  Instituţia Perioada Diploma obţinută
  Limbi străine (slab, bine, foarte bine)*):
  Scris Citit Vorbit
  *) Se va menţiona şi limba maternă, acolo unde este cazul.
  Cunoştinţe operare calculator:
  Cariera profesională:
  Perioada Instituţia/Firma Funcţia deţinută Principalele responsabilităţi
  Detalii despre ultimul loc de muncă (se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performantelor profesionale în ultimii 2 ani, dacă este cazul):
  Persoane de contact pentru recomandări:
  Numele şi prenumele Instituţia Funcţia Nr. de telefon

  Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, ca datele furnizate în acest formular sunt adevărate, ca îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 49 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu ma aflu în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute de lege pentru funcţionarii publici.
  Data .....................
  Semnatura .................


  Anexa 2
  1. PROCEDURA DE EVALUARE
  a activităţii funcţionarilor publici debutanti

  Articolul 1

  (1) Evaluarea activităţii funcţionarului public debutant se face în termen de 5 zile lucrătoare de la terminarea perioadei de stagiu, de regula, de către conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea, denumit în continuare evaluator.
  (2) În mod excepţional, în cazul autorităţilor sau instituţiilor publice a căror structura nu este detaliată pe compartimente sau în cadrul cărora nu exista un funcţionar public de conducere care să coordoneze compartimentul, evaluatorul este funcţionarul public cu cea mai înaltă funcţie publică de conducere, desemnat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.
  (3) Evaluatorul desemnat în condiţiile alin. (2) nu poate avea şi calitatea de îndrumător.


  Articolul 2

  (1) Evaluarea activităţii funcţionarului public debutant consta în aprecierea modului de dobândire a cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice necesare îndeplinirii atribuţiilor aferente unei funcţii publice, a cunoaşterii specificului activităţii autorităţii sau instituţiei publice şi a exigenţelor administraţiei publice.
  (2) Evaluarea activităţii funcţionarilor publici debutanti se face pe baza:
  a) referatului întocmit de îndrumător;
  b) raportului de stagiu întocmit de funcţionarul public debutant;
  c) raportului de evaluare întocmit de evaluator.


  Articolul 3

  (1) Referatul prevăzut al art. 2 alin. (2) lit. a) se întocmeşte cu 5 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu şi cuprinde următoarele elemente:
  a) descrierea activităţii desfăşurate de funcţionarul public debutant;
  b) aptitudinile pe care le-a dovedit funcţionarul public debutant în modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu;
  c) conduita funcţionarului public debutant în timpul serviciului;
  d) concluzii privind desfăşurarea perioadei de stagiu şi recomandări privind definitivarea acesteia.
  (2) Referatul va fi întocmit potrivit modelului prezentat la pct. 2 din prezenta anexa şi va fi înaintat conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public debutant


  Articolul 4

  (1) În cazul modificării, suspendării sau încetării raportului de serviciu al indrumatorului, acesta întocmeşte referatul pentru perioada de stagiu parcursă de funcţionarul public debutant până în acel moment.
  (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) conducătorul autorităţii sau instituţiei publice numeşte, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public debutant, un alt funcţionar public definitiv, în calitate de îndrumător, pentru perioada de stagiu rămasă neefectuata.
  (3) Referatul întocmit în condiţiile alin. (1) se înaintează conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public debutant şi este avut în vedere la evaluarea acestuia la terminarea perioadei de stagiu.


  Articolul 5

  Prevederile art. 4 se aplică în mod corespunzător în situaţia sanctionarii disciplinare a indrumatorului cu una dintre sancţiunile prevăzute la art. 70 alin. (3) lit. b)-e) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 6

  (1) La terminarea perioadei de stagiu funcţionarul public debutant completează raportul de stagiu, al cărui model este prezentat la pct. 3 din prezenta anexa.
  (2) Raportul de stagiu cuprinde descrierea activităţii desfăşurate de funcţionarul public debutant pe parcursul perioadei de stagiu, prin prezentarea atribuţiilor de serviciu, a modalităţilor de îndeplinire a acestora, precum şi eventualele dificultăţi intampinate.
  (3) Raportul de stagiu se înaintează de către funcţionarul public debutant evaluatorului.


  Articolul 7

  (1) Pentru evaluarea activităţii funcţionarului public debutant, evaluatorul întocmeşte raportul de evaluare a perioadei de stagiu, al cărui model este prevăzut la pct. 4 din prezenta anexa.
  (2) Pentru completarea raportului de evaluare a perioadei de stagiu, evaluatorul:
  a) analizează referatul întocmit de îndrumător şi raportul de stagiu completat de funcţionarul public debutant;
  b) noteaza criteriile de evaluare în funcţie de gradul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu;
  c) stabileşte calificativul de evaluare;
  d) face propuneri cu privire la numirea într-o funcţie publică definitivă sau eliberarea din funcţia publică.


  Articolul 8

  Criteriile de evaluare a activităţii funcţionarului public debutant sunt:
  a) cunoaşterea reglementărilor specifice domeniului de activitate;
  b) cunoaşterea principiilor care guvernează administraţia publică şi a raporturilor administrative din cadrul autorităţii sau instituţiei publice;
  c) capacitatea de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu;
  d) adaptabilitate şi flexibilitate în îndeplinirea atribuţiilor;
  e) rationamentul, respectiv aptitudinea de a distinge corect între diverse optiuni în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
  f) comunicare, respectiv usurinta în transmiterea ideilor, în scris şi verbal, fluenta în scris, incluzând capacitatea de a scrie clar şi concis;
  g) capacitatea de a lucra în echipa, respectiv capacitatea de a se integra într-o echipa, de a-şi aduce contribuţia prin participare efectivă, de a sprijini activitatea echipei în realizarea obiectivelor acesteia;
  h) conduita în timpul serviciului;
  i) alte calităţi care îl recomanda pentru cariera de funcţionar public.


  Articolul 9

  (1) Notarea criteriilor de evaluare şi stabilirea calificativului de evaluare se fac astfel:
  a) criteriile de evaluare se noteaza de la 1 la 5, nota 1 fiind cea mai mica, iar nota 5 fiind cea mai mare. Nota exprima aprecierea îndeplinirii fiecărui criteriu de evaluare în realizarea atribuţiilor de serviciu;
  b) se face media aritmetica a notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare şi se obţine o nota finala;
  c) calificativul de evaluare se obţine transformand nota finala, după cum urmează: între 1,00-3,00 - necorespunzător; între 3,01-5,00 - corespunzător.
  (2) Semnificatia calificativelor de evaluare este următoarea:
  a) necorespunzător - funcţionarul public debutant nu a făcut dovada cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice necesare exercitării funcţiei publice;
  b) corespunzător - funcţionarul public debutant a făcut dovada ca deţine cunoştinţele teoretice şi deprinderile practice necesare exercitării funcţiei publice.


  Articolul 10

  Evaluatorul consemnează în raportul de evaluare a perioadei de stagiu:
  a) propunerea privind numirea funcţionarului public debutant într-o funcţie publică definitivă, în situaţia în care calificativul de evaluare este "corespunzător";
  b) propunerea de eliberare din funcţie, în condiţiile legii, în situaţia în care funcţionarul public debutant a obţinut calificativul "necorespunzător".


  Articolul 11

  (1) Raportul de evaluare a perioadei de stagiu se aduce la cunoştinţa funcţionarului public debutant în termen de 3 zile lucrătoare de la completare.
  (2) Funcţionarul public debutant nemulţumit de rezultatul evaluării poate contesta, în termen de 3 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţa, calificativul de evaluare la funcţionarul public ierarhic superior evaluatorului. În situaţia prevăzută la art. 1 alin. (2) contestaţia se depune la conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.


  Articolul 12

  (1) Funcţionarul public ierarhic superior evaluatorului ori, după caz, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice analizează raportul de evaluare a perioadei de stagiu, referatul întocmit de îndrumător şi raportul de stagiu redactat de funcţionarul public debutant.
  (2) Raportul de evaluare a perioadei de stagiu poate fi modificat conform deciziei funcţionarului public ierarhic superior ori, după caz, a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, în situaţia în care constata ca aprecierile consemnate nu corespund realităţii.
  (3) Raportul de evaluare a perioadei de stagiu, modificat în condiţiile alin. (2), este adus la cunoştinţa funcţionarului public debutant în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea contestaţiei.


  Articolul 13

  Funcţionarul public debutant nemulţumit de rezultatul contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
  2. Modelul referatului indrumatorului
  Autoritatea/Instituţia publică ..........................
  REFERAT
     
    Numele şi prenumele funcţionarului public debutant . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Funcţia publică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Compartimentul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Perioada de stagiu: de la . . . . . . . . . . . . . la . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Data completării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Descrierea activităţii desfăşurate de funcţionarul public debutant:
  Aptitudinile pe care le-a dovedit funcţionarul public debutant în modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu:
  Conduita funcţionarului public debutant în timpul serviciului:

     
    Concluzii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Recomandări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Numele şi prenumele îndrumătorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Funcţia publică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  3. Modelul raportului de stagiu
  Autoritatea/Instituţia publică ..............................
  RAPORT DE STAGIU
     
    Numele şi prenumele funcţionarului public debutant . . . . . . . . . . . . . . .
    Funcţia publică (debutant) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Perioada de stagiu: de la . . . . . . . . . . la . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Atribuţiile de serviciu*):

  _________ Notă *) Se vor trece atribuţiile prevăzute în fişa postului.
  Alte atribuţii*):

  ____________ Notă *) Se vor preciza atribuţiile stabilite de şeful ierarhic sau alte persoane cu funcţii de conducere.
  Cursuri de specializare/alte forme de perfecţionare*):

  ___________ Notă *) Se vor indica doar cele urmate pe parcursul perioadei de stagiu.
  Activităţi din afară instituţiei în care s-a implicat:
  Alte activităţi*):


  _________ Notă *) Se vor indica, dacă este cazul, articolele sau lucrările publicate, comunicări ştiinţifice etc.
  Descrierea activităţii desfăşurate pe parcursul perioadei de stagiu:
  Dificultăţi intampinate pe parcursul perioadei de stagiu:

     
    Data întocmirii . . . . . . . . . . . .
    Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . .

  4. Modelul raportului de evaluare a activităţii funcţionarului public debutant
  Autoritatea/Instituţia publică .........................
  RAPORT DE EVALUARE A PERIOADEI DE STAGIU
         
    Numele şi prenumele funcţionarului public debutant . . . . . . . . . . . . . .
    Funcţia publică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Compartimentul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Perioada de stagiu: de la . . . . . . . . . . la . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Data evaluării . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Nr. crt.Criterii de evaluareNota
    1.Cunoaşterea reglementărilor specifice domeniului de activitate  
    2.Cunoaşterea specificului administraţiei publice  
    3.Capacitatea de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu  
    4.Adaptabilitatea şi flexibilitatea în îndeplinirea atribuţiilor  
    5.Raţionament  
    6.Comunicare  
    7.Capacitatea de a lucra în echipă  
    8.Conduita în timpul serviciului  
    Calificativ de evaluare . . . . . . . . . . . . . .
    Propuneri . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Recomandări . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Numele şi prenumele evaluatorului . . . . . . . . . . . . . . .
    Funcţia publică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Data întocmirii . . . . . . . . . . . . . .
    Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  Anexa 3
  1. METODOLOGIE DE EVALUARE
  a performantelor profesionale individuale ale
  funcţionarilor publici

  Secţiunea 1 Evaluarea performantelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici de conducere şi de execuţie


  Articolul 1

  (1) Procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale se aplică fiecărui funcţionar public, în raport cu realizarea obiectivelor individuale stabilite în baza atribuţiilor prevăzute în fişa postului.
  (2) Principalele elemente care trebuie avute în vedere la întocmirea fisei postului sunt cuprinse în modelul prevăzut la pct. 2 din prezenta anexa.


  Articolul 2

  (1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se realizează prin raportarea criteriilor de performanţă la gradul de îndeplinire a obiectivelor individuale prevăzute pentru perioada evaluată.
  (2) Obiectivele individuale trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
  a) să fie specifice activităţilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică;
  b) să fie cuantificabile - să aibă o formă concretă de realizare;
  c) să fie prevăzute cu termene de realizare;
  d) să fie realiste - să poată fi aduse la îndeplinire în termenele de realizare prevăzute şi cu resursele alocate;
  e) să fie flexibile - să poată fi revizuite în funcţie de modificările intervenite în priorităţile autorităţii sau instituţiei publice.
  (3) Revizuirea obiectivelor individuale se poate face trimestrial. Modificările se consemnează într-un document semnat şi datat de evaluator şi de funcţionarul public care urmează să fie evaluat. Documentul va fi anexat la raportul de evaluare.
  (4) Criteriile de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se aproba prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (5) Criteriile de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2003 sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 8/2002 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2002.


  Articolul 3

  (1) Perioada evaluată este cuprinsă între data de 1 decembrie a anului anterior evaluării şi 1 decembrie a anului în curs.
  (2) Perioada de evaluare este cuprinsă între datele de 1 decembrie şi 31 decembrie ale anului pentru care se evalueaza performanţele profesionale individuale ale funcţionarilor publici.
  (3) În mod excepţional evaluarea performantelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face şi în cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri:
  a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raporturile de serviciu ale funcţionarului public încetează, se suspenda sau se modifica, în condiţiile legii. În acest caz funcţionarul public va fi evaluat pentru perioada de până la încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu. La obţinerea calificativului anual va fi avut în vedere, în funcţie de specificul atribuţiilor prevăzute în fişa postului, şi calificativul obţinut înainte de suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu;
  b) atunci când, pe parcursul perioadei evaluate, raporturile de serviciu ale funcţionarului public care ocupa o funcţie publică de conducere sau o funcţie publică corespunzătoare categoriei inaltilor funcţionari publici încetează, se suspenda sau se modifica, în condiţiile legii. În acest caz funcţionarul public de conducere are obligaţia ca, înainte de încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu ori, după caz, într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la încetarea sau modificarea raporturilor de serviciu, sa realizeze evaluarea performantelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici din subordine. Calificativul acordat se va lua în considerare la evaluarea anuală a performantelor profesionale individuale ale acestora;
  c) atunci când, pe parcursul perioadei evaluate, funcţionarul public dobândeşte o diploma de studii de nivel superior şi urmează să fie promovat, în condiţiile legii, într-o funcţie publică corespunzătoare studiilor absolvite.
  (4) Pentru a fi realizată evaluarea anuală a performantelor profesionale individuale, funcţionarul public trebuie să fi desfăşurat o activitate de cel puţin 6 luni în funcţii publice, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (3).
  (5) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se face cu respectarea regimului juridic al conflictului de interese privind funcţionarii publici.


  Articolul 4

  (1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale funcţionarului public se realizează de către evaluator.
  (2) În sensul prezentei metodologii, are calitatea de evaluator:
  a) funcţionarul public de conducere care coordonează compartimentul în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public de execuţie sau care coordonează activitatea acestuia;
  b) funcţionarul public de conducere ierarhic superior potrivit structurii organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice, pentru funcţionarul public de conducere;
  c) inaltul funcţionar public, pentru funcţionarii publici de conducere din subordine sau pentru funcţionarii publici de execuţie, atunci când aceştia îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor compartimente care nu sunt coordonate de un funcţionar public de conducere, respectiv demnitarul, pentru funcţionarii publici care sunt în subordinea directa a acestuia;
  d) primarul, pe baza propunerii consiliului local, pentru secretarul comunei, oraşului şi al subdiviziunii administrativteritoriale a municipiilor.


  Articolul 5

  Procedura de evaluare se realizează în următoarele 3 etape:
  a) completarea raportului de evaluare de către evaluator;
  b) interviul;
  c) contrasemnarea raportului de evaluare.


  Articolul 6

  (1) În vederea completării raportului de evaluare, evaluatorul:
  a) analizează îndeplinirea obiectivelor individuale fixate;
  b) noteaza criteriile de performanţă în funcţie de importanţa acestora;
  c) stabileşte calificativul final de evaluare a performantelor profesionale individuale;
  d) consemnează rezultatele deosebite ale funcţionarului public, dificultăţile obiective intampinate de acesta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le considera relevante.
  (2) Formatul standard al raportului de evaluare este prevăzut la pct. 3 din prezenta anexa.


  Articolul 7

  (1) Notarea obiectivelor şi a criteriilor de performanţă se face parcurgandu-se următoarele etape:
  a) fiecare obiectiv se apreciază cu note de la 1 la 5, nota exprimand gradul de îndeplinire a obiectivului respectiv, din punct de vedere cantitativ, calitativ şi al termenului în care a fost realizat;
  b) pentru a obţine nota acordată pentru îndeplinirea obiectivelor se face media aritmetica a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv;
  c) fiecare criteriu de performanţă se noteaza de la 1 la 5, nota exprimand aprecierea îndeplinirii criteriului de performanţă în realizarea obiectivelor individuale stabilite;
  d) pentru a obţine nota acordată pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă se face media aritmetica a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu.
  (2) Semnificatia notelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) este următoarea: nota 1 - nivel minim şi nota 5 - nivel maxim.


  Articolul 8

  Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează:
  a) între 1,00-1,50 - nesatisfăcător;
  b) între 1,51-2,50 - satisfăcător;
  c) între 2,51-3,50 - bun;
  d) între 3,51-4,50 - foarte bun;
  e) între 4,51-5,00 - excepţional.


  Articolul 9

  Interviul, ca etapa a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de informaţii care are loc între evaluator şi funcţionarul public, în cadrul căruia:
  a) se aduc la cunoştinţa funcţionarului public evaluat consemnarile făcute de evaluator în raportul de evaluare;
  b) în cazul în care între funcţionarul public evaluat şi evaluator exista diferenţe de opinie asupra consemnarilor făcute, comentariile funcţionarului public se consemnează în raportul de evaluare. Evaluatorul poate modifica raportul de evaluare dacă se ajunge la un punct de vedere comun;
  c) se semnează şi se datează raportul de evaluare de către evaluator şi de funcţionarul public evaluat.


  Articolul 10

  (1) Raportul de evaluare se înaintează contrasemnatarului.
  (2) În sensul prezentei metodologii, are calitatea de contrasemnatar:
  a) funcţionarul public ierarhic superior evaluatorului, potrivit structurii organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice. În mod excepţional, în cazul în care, potrivit structurii organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice, nu exista un funcţionar public ierarhic superior evaluatorului, va fi desemnat contrasemnatar funcţionarul public care deţine cea mai înaltă funcţie publică din autoritatea sau instituţia publică respectiva, iar atunci când nu este posibil, contrasemnatar va fi adjunctul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice;
  b) prefectul, pentru secretarul comunei, oraşului şi al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor.
  (3) Raportul de evaluare poate fi modificat conform deciziei contrasemnatarului în următoarele cazuri:
  a) aprecierile consemnate nu corespund realităţii;
  b) între evaluator şi funcţionarul public evaluat exista diferenţe de opinie care nu au putut fi soluţionate de comun acord.
  (4) Raportul de evaluare modificat în condiţiile alin. (3) se aduce la cunoştinţa funcţionarului public.


  Articolul 11

  (1) Funcţionarii publici nemultumiti de rezultatul evaluării pot sa îl conteste la conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.
  (2) Contestaţia se formulează în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţa de către funcţionarul public evaluat a calificativului acordat şi se soluţionează în termen de 15 zile calendaristice de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.
  (3) Rezultatul contestaţiei se comunică funcţionarului public în termen de 5 zile calendaristice de la soluţionarea contestaţiei.
  (4) Funcţionarul public nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei formulate potrivit alin. (1) se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.


  Secţiunea a 2-a Reguli specifice privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale inaltilor funcţionari publici


  Articolul 12

  Evaluarea performantelor profesionale individuale ale inaltilor funcţionari publici se face de către o comisie formată din 5 personalităţi, respectiv un preşedinte şi 4 membri, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administraţiei şi internelor.


  Articolul 13

  (1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale inaltilor funcţionari publici consta în aprecierea, pe baza raportului de activitate al inaltului funcţionar public, a:
  a) modului şi a gradului de îndeplinire a obiectivelor stabilite de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
  b) modului de îndeplinire a obiectivelor şi a performantelor obţinute de structurile conduse;
  c) propunerilor privind eficientizarea activităţii structurilor conduse, prin identificarea deficienţelor în activitate şi a modului de eliminare a acestora.
  (2) Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea inaltii funcţionari publici vor întocmi un raport, cu referire la componentele raportului de activitate, prevăzute la alin. (1).


  Articolul 14

  (1) Evaluarea se face pe baza raportului de activitate întocmit de inaltul funcţionar public şi a raportului conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, parcurgand următoarele etape:
  a) fiecare componenta a raportului de activitate prevăzută la art. 13 se apreciază cu note de la 1 la 5, nota exprimand aprecierea din punct de vedere cantitativ, calitativ şi al termenului în care a fost realizat obiectivul;
  b) pentru a obţine nota acordată pentru evaluarea activităţii se face media aritmetica a notelor acordate pentru îndeplinirea celor prevăzute la art. 13.
  (2) Prevederile art. 8 se aplică în mod corespunzător şi notelor acordate în condiţiile alin. (1).


  Articolul 15

  Inaltii funcţionari publici nemultumiti de calificativul obţinut la evaluarea performantelor profesionale individuale se pot adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
  2. Model pentru fişa postului
  Autoritatea sau instituţia publică .......... Direcţia generală ........................... Direcţia .................................... Serviciul ................................... Biroul/Compartimentul ....................... Aprob, Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice,
  FIŞA POSTULUI

  Nr. ..........
       
    Denumirea postului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Nivelul postului
    Funcţia publică corespunzătoare categoriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Scopul principal al postului*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Identificarea funcţiei publice
    Denumire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Clasă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Gradul profesional**) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Vechimea în specialitate necesară***) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Condiţii specifice privind ocuparea postului:
    Studii de specialitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Perfecţionări (specializări) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel) . . . . . . . . . . . . . . . .
    Limbi străine****) (necesitate şi grad de cunoaştere) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    ___________
    *) Se vor indica necesitatea existenţei postului şi contribuţia pe care acesta o are în cadrul autorităţii sau instituţiei publice.
    **) Dacă este cazul.
    ***) Se stabileşte pe baza prevederilor legale.
    ****) Şi limba minorităţilor naţionale, acolo unde este cazul.
     
    Cerinţe specifice (de exemplu, călătorii frecvente, delegări, detaşări) . . . . . . . . . . . . . .
    Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale) . . . .
    Atribuţii*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Limite de competenţă**) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Delegarea de atribuţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Sfera relaţională:
    Intern:
      a) Relaţii ierarhice:
      - subordonat faţă de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      - superior pentru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      b) Relaţii funcţionale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      c) Relaţii de control: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      d) Relaţii de reprezentare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Extern:
      a) cu autorităţi şi instituţii publice: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      b) cu organizaţii internaţionale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      c) cu persoane juridice private: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Întocmit de***):
      Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Funcţia publică de conducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Data întocmirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului
      Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Avizat de****):
      Numele şi prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Funcţia publică de conducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    ___________
    *) Se stabilesc pe baza activităţilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în concordanţă cu specificul funcţiei publice. Gradul de complexitate şi dificultate va creşte treptat în funcţie de gradul profesional, pentru funcţiile publice de execuţie, sau de nivelul competenţei manageriale, pentru funcţiile publice de conducere şi pentru funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici.
    **) Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin.
    ***) Se întocmeşte de conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului.
    ****) Se avizează de superiorul conducătorului compartimentului.

  3. Modelul raportului de evaluare
  RAPORT DE EVALUARE
  a performantelor profesionale individuale ale
  funcţionarilor publici
                     
    Numele şi prenumele .........................................................
    Funcţia publică .............................................................
    Gradul de salarizare ........................................................
    Data ultimei promovări ......................................................
    Perioada evaluată: de la ......................... la .......................
    Studii: ..................................................................... .............................................................................
    Programe de instruire*):
    ............................................................................. .............................................................................
    ___________
    *) Urmate în perioada evaluată.
     
    Nr. crt.Obiective% din timpTermen de realizareRealizat (pondere)  - % -Notare
     
     
     
     
     
    Nota pentru îndeplinirea obiectivelor .....................
     
    Criteriile de performanţă*)NoteComentarii
    ...........................    
    ...........................    
    ...........................    
     
    Nota pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă .......
     
    Nota finală a evaluării ...................  
    Calificativ final al evaluării
    Referat*)
    ___________
    *) Se completează de evaluator.
  Rezultate deosebite: Dificultăţi obiective intampinate în perioada evaluată: Alte observaţii:
           
    Obiective pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:
    Nr. crt.Obiective% din timpTermen de realizare
     
     
     
     
    Programe de instruire recomandate a fi urmate:

  Comentariile funcţionarului public evaluat:
     
    Semnătura funcţionarului public evaluat ..............................
    Data ..............................
    Semnătura evaluatorului ...........
    Numele şi prenumele ...............
    Funcţia publică ...................
    Data ..............................

  Comentariile persoanei care contrasemnează:
     
    Semnătura ..............................
    Numele şi prenumele ....................
    Funcţia publică ........................
    Data ...................................

  ────────────────