NORME din 25 iunie 2020referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 30 iunie 2020 Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 497 din 25 iunie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 30 iunie 2020.


  Articolul 1
  (1) Prezentele norme cuprind reglementări referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, a lemnului și produselor din lemn, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, la proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului, precum și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn.(2) Termenii și expresiile utilizate în prezentele norme sunt prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 2
  (1) Pentru identificarea provenienței și urmărirea trasabilității materialelor lemnoase/produselor din lemn și pentru obținerea de informații statistice se utilizează Sistemul informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase, denumit în continuare SUMAL 2.0. (2) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură realizarea, dezvoltarea, funcționarea și administrarea SUMAL 2.0.(3) În condițiile art. 11 lit. m) din Legea nr. 92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul de Telecomunicații Speciale sprijină autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2), prin furnizarea unor resurse necesare dezvoltării și mentenanței aplicațiilor sistemului SUMAL 2.0 prevăzute la art. 3.
  (la 20-04-2022, Articolul 2 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )
  (4) În vederea îndeplinirii atribuțiilor menționate la alin. (2), respectiv alin. (3), autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, respectiv Serviciul de Telecomunicații Speciale pot achiziționa, în calitate de autorități contractante, în condițiile legislației achizițiilor publice, servicii de dezvoltare software și mentenanță, având obligația de a cuprinde în bugetele proprii sumele necesare realizării achizițiilor.
  (la 20-04-2022, Articolul 2 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )
  (5) Exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (3) de către Serviciul de Telecomunicații Speciale se realizează pe bază de protocol încheiat de către această instituție cu autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în calitate de proprietar al SUMAL 2.0.
  (la 20-04-2022, Articolul 2 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )


  Articolul 3

  Aplicațiile SUMAL 2.0 disponibile utilizatorilor definiți în prezentele norme sunt:
  a) Aplicația SUMAL 2.0 Amenajare;
  b) Aplicația SUMAL 2.0 Ocol silvic;
  c) Aplicația SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic;
  d) Aplicația SUMAL 2.0 Avize;
  e) Aplicația SUMAL 2.0 Control;
  f) Aplicația SUMAL 2.0 Superadmin;
  g) Aplicația SUMAL 2.0 Gardă Forestieră;
  h) Aplicația SUMAL 2.0 Inspectorul Pădurii;
  i) Aplicația SUMAL 2.0 Contravenții - SNEICS. Notă
  Reproducem prevederile art. II din HOTĂRÂREA nr. 923 din 28 octombrie 2020, publicată în Monitorul oficial nr. 1005 din 29 octombrie 2020:
  Articolul II
  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și până la data de 30 ianuarie 2021, pentru aplicațiile SUMAL 2.0 prevăzute la art. 3 din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, se realizează popularea bazelor de date, validarea fluxurilor de informații și instruirea utilizatorilor SUMAL 2.0 potrivit metodologiei aprobate prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.


  Articolul 4
  (1) Utilizarea SUMAL 2.0 Amenajare este obligatorie pentru unitățile specializate atestate pentru lucrări de amenajarea pădurilor, în vederea evidenței amenajamentelor silvice, a înregistrării informațiilor din acestea și a creării bazei de date specifice.(2) Utilizarea SUMAL 2.0 Ocol silvic este obligatorie pentru:
  a) administratorii de păduri/ocoalele silvice/structurile de administrare de rang superior/bazele experimentale;
  b) autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură/structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.
  (3) Utilizarea SUMAL 2.0 Agent - Registru electronic este obligatorie pentru:
  a) operatorii economici care depozitează, prelucrează, sortează, comercializează materiale lemnoase;
  (la 20-04-2022, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 4 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )

  b) administrația piețelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri;
  c) abrogată;
  (la 20-04-2022, Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 4 a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )

  d) ocoalele silvice care depozitează, prelucrează, sortează, comercializează materiale lemnoase sau primesc în custodie materiale lemnoase confiscate/reținute;
  (la 20-04-2022, Litera d) din Alineatul (3) , Articolul 4 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )

  e) abrogată.
  (la 20-04-2022, Litera e) din Alineatul (3) , Articolul 4 a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )
  (4) Utilizarea SUMAL 2.0 Avize este obligatorie pentru:
  a) operatorii economici care cumpără masă lemnoasă pe picior, în vederea expedierii materialelor lemnoase de la locul de recoltare;
  b) operatorii economici care emit avize de însoțire pentru materialele lemnoase sau produsele din lemn, expediate din depozite permanente/temporare;
  c) administrația piețelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri și altele asemenea autorizate, numai pentru materialele lemnoase comercializate în incinta acestora și pentru cele rămase necomercializate în incintă și care urmează a fi transportate spre o altă destinație;
  d) administratorii de fond forestier/ocoalele silvice/structurile de rang superior;
  e) transportatorii de materiale lemnoase care au calitatea de profesioniști;
  (la 20-04-2022, Litera e) din Alineatul (4) , Articolul 4 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )

  f) importatorii/exportatorii de materiale lemnoase;
  (la 20-04-2022, Litera f) din Alineatul (4) , Articolul 4 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )

  g) alte situații.
  (5) Au dreptul să utilizeze SUMAL 2.0 Control:
  a) unitățile centrale și teritoriale ale entităților cu atribuții de control în domeniul silvic în funcție de competențele stabilite în Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare, precum și organele de cercetare penală ale poliției judiciare specializate pe domeniul silvic;
  (la 20-04-2022, Litera a) din Alineatul (5) , Articolul 4 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )

  b) birourile vamale;
  c) organele de stat cu atribuții în domeniul securității naționale.
  (6) Aplicația SUMAL 2.0 Superadmin este utilizată de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și de structurile teritoriale din subordinea acesteia pentru crearea utilizatorilor/grupurilor de utilizatori, acordarea drepturilor de acces diferențiat și a rolurilor pentru utilizatori/grupuri de utilizatori, precum și pentru corectarea datelor în sistemul SUMAL 2.0, pe bază de solicitare, și după efectuarea verificării acestora.
  (la 20-04-2022, Alineatul (6) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )
  (7) Utilizarea SUMAL 2.0 Gardă Forestieră este obligatorie pentru Gărzile forestiere în vederea înregistrării operatorilor economici, ocoalelor silvice/șefilor ocoalelor silvice și a administratorilor din raza de competență teritorială.(8) Aplicația SUMAL 2.0 Inspectorul Pădurii este destinată pentru a furniza populației informații care au caracter public și permite accesul proprietarilor la informațiile din SUMAL 2.0 aferente proprietății. (9) Utilizarea SUMAL 2.0 Contravenții - SNEICS este obligatorie pentru:
  a) unitățile centrale și teritoriale ale entităților cu atribuții de control în domeniul silvic în funcție de competențele stabilite de lege;
  b) organizatorii licitațiilor/negocierilor de masă lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică.
  (10) Aplicațiile SUMAL 2.0 se pun la dispoziție în mod gratuit utilizatorilor prevăzuți la alin. (1)-(9) de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.(11) Utilizatorii prevăzuți la alin. (3) și (4) sunt denumiți în continuare profesioniști. (12) Sistemul SUMAL 2.0 este bază pentru sistemul „due-diligence“ propriu al proprietarilor de păduri/administratorilor de păduri/ocoalelor silvice/operatorilor economici utilizatori de SUMAL 2.0, așa cum rezultă din prevederile art. 4 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn.(13) Proprietarii de fond forestier au acces la datele aferente proprietății lor, prin intermediul ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice sau la datele publice prevăzute la alin. (8) prin intermediul aplicației SUMAL 2.0 Inspectorul Pădurii.
  (la 20-04-2022, Alineatul (13) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )
  (14) Universitățile, facultățile, liceele și celelalte unități de învățământ în domeniul silviculturii, operatorii de programe de formare profesională în domeniul silviculturii, precum și organizațiile profesionale din domeniul silvic pot solicita acces în SUMAL 2.0; accesul va fi asigurat pe un alt mediu decât cel de producție, denumit mediu de preproducție.
  (la 20-04-2022, Articolul 4 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )


  Articolul 5
  (1) Aplicația SUMAL 2.0 Amenajare prevăzută la art. 3 lit. a) este utilizată pentru:
  a) introducerea proceselor-verbale ale conferințelor I și a II-a pentru amenajarea pădurilor, a procesului-verbal de recepție, a avizului Comisiei tehnice pentru silvicultură și a ordinului de aprobare, pentru suprafețele de fond forestier pentru care se vor elabora amenajamente silvice;
  b) introducerea bazei de date finale pentru suprafețele de fond forestier pentru care se vor elabora amenajamente silvice și a hărților aferente, în format GIS;
  c) introducerea bazei de date finale pentru suprafețele de fond forestier pentru care au fost elaborate amenajamente silvice anterior intrării în vigoare a prezentelor norme.
  (2) Aplicația SUMAL 2.0 Ocol silvic prevăzută la art. 3 lit. b) este utilizată pentru:
  a) introducerea fișelor de proprietate pentru suprafețele de fond forestier național, administrate sau pentru care se asigură serviciile silvice pe bază de contract;
  b) introducerea datelor referitoare la terenurile din afara fondului forestier național, acoperite cu vegetație forestieră, pentru care sunt încheiate contracte de prestație silvică;
  c) abrogată;
  (la 20-04-2022, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 5 a fost abrogată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )

  d) declararea dispozitivelor de marcat aflate în dotare;
  e) emiterea delegațiilor de marcare;
  f) generarea inventarelor și a fișelor de evidență a înălțimilor măsurate, folosind aplicația SUMAL 2.0 Marcare;
  (la 20-04-2022, Litera f) din Alineatul (2) , Articolul 5 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )

  g) generarea rapoartelor de utilizare a dispozitivelor de marcat;
  h) calculul și generarea actelor de punere în valoare, denumite în continuare APV;
  i) aprobarea APV;
  j) modificarea/anularea/casarea APV;
  k) emiterea/prelungirea/suspendarea/modificarea și retragerea autorizațiilor de exploatare;
  l) generarea autorizației de exploatare;
  m) operarea formularului procesului-verbal de predare spre exploatare;
  (la 20-04-2022, Litera m) din Alineatul (2) , Articolul 5 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )

  n) generarea proceselor-verbale de control al exploatării partizii;
  o) înregistrarea perioadei de începere/încetare a forței majore sau a situației de urgență;
  p) operarea formularelor de reprimire finale cu evidențierea stocurilor;
  (la 20-04-2022, Litera p) din Alineatul (2) , Articolul 5 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )

  q) generarea de rapoarte la nivel de ocol silvic/administrator de păduri sau structurile de rang superior.
  (3) Aplicația SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic prevăzută la art. 3 lit. c) este utilizată pentru: înregistrarea intrărilor, recepțiilor, activității specifice depozitelor sau instalațiilor de prelucrat și ieșirilor, intrate în depozite/depozite temporare, astfel:
  a) generarea notelor de intrare-recepție - NIR;
  b) operarea proceselor-verbale de sortare a materialelor lemnoase depozitate prin înregistrarea cantităților și sortimentelor supuse sortării și a cantităților și sortimentelor rezultate, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe lună sau în termen de maximum 24 de ore de la data și ora solicitării agentului constatator împuternicit să realizeze controlul;
  (la 20-04-2022, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 5 a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )

  c) operarea proceselor-verbale de debitare a materialelor lemnoase prin înregistrarea cantităților și sortimentelor supuse debitării și a cantităților și sortimentelor rezultate, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe lună sau în termen de maximum 24 de ore de la data și ora solicitării agentului constatator împuternicit să realizeze controlul;
  (la 20-04-2022, Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 5 a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )

  d) operarea tuturor proceselor-verbale aferente activității depozitelor prin înregistrarea cantităților și sortimentelor supuse transformării și a cantităților și sortimentelor rezultate, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe lună sau în termen de maximum 24 de ore de la data și ora solicitării agentului constatator împuternicit să realizeze controlul;
  (la 20-04-2022, Litera d) din Alineatul (3) , Articolul 5 a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )

  e) operarea proceselor-verbale de consum propriu și pierderi prin înregistrarea cantităților și sortimentelor supuse consumului intern, dar cel puțin o dată pe lună sau în termen de maximum 24 de ore de la data și ora solicitării agentului constatator împuternicit să realizeze controlul;
  (la 20-04-2022, Litera e) din Alineatul (3) , Articolul 5 a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )

  f) înregistrarea ieșirilor de materiale lemnoase din depozite;
  g) abrogată;
  (la 20-04-2022, Litera g) din Alineatul (3) , Articolul 5 a fost abrogată de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )

  h) generarea de rapoarte de producție.
  (4) Aplicația SUMAL 2.0 Avize prevăzută la art. 3 lit. d) este utilizată pentru:
  a) înregistrarea și confirmarea provenienței materialelor lemnoase/produselor din lemn transportate;
  b) înregistrarea destinatarului;
  c) înregistrarea locului de încărcare cu GPS;
  d) înregistrarea adresei locului de descărcare;
  e) înregistrarea datelor de identificare ale mijlocului de transport;
  f) înregistrarea volumelor transportate pe specii și sortimente în cazul cubajului tehnic;
  g) completarea specificației în cazul stabilirii volumului prin inventarierea piesă cu piesă;
  h) generarea avizului de însoțire cu stare online sau offline, după caz;
  i) înregistrarea momentului începerii transportului, a timpului în care se efectuează transportul și a momentului finalizării transportului;
  j) înregistrarea traseului parcurs de mijlocul de transport de la locul începerii transportului materialelor lemnoase/produselor din lemn până la locul de descărcare prin intermediul GPS;
  k) confirmarea descărcării materialelor lemnoase;
  (la 20-04-2022, Litera k) din Alineatul (4) , Articolul 5 a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )

  l) generarea informațiilor standardizate necesare completării avizului de însoțire în format letric, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, pentru destinatari persoane fizice și juridice, care nu au calitatea de profesioniști.
  (5) Aplicația SUMAL 2.0 Control prevăzută la art. 3 lit. e) este utilizată pentru:
  a) abrogată;
  (la 20-04-2022, Litera a) din Alineatul (5) , Articolul 5 a fost abrogată de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )

  b) verificarea APV;
  c) verificarea transporturilor de materiale lemnoase;
  (la 20-04-2022, Litera c) din Alineatul (5) , Articolul 5 a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )

  d) verificarea datelor de interes public referitoare la proveniența materialelor lemnoase transportate;
  (la 20-04-2022, Litera d) din Alineatul (5) , Articolul 5 a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )

  e) verificarea informațiilor din avizul de însoțire/notele de intrare-recepție în corelație cu datele din declarația vamală de import, denumită în continuare DVI, referitoare la specie, volum și destinatarul materialelor lemnoase provenite din import;
  (la 20-04-2022, Litera e) din Alineatul (5) , Articolul 5 a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )

  f) abrogată;
  (la 20-04-2022, Litera f) din Alineatul (5) , Articolul 5 a fost abrogată de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )

  g) abrogată.
  (la 20-04-2022, Litera g) din Alineatul (5) , Articolul 5 a fost abrogată de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )
  (6) Aplicația SUMAL 2.0 Superadmin prevăzută la art. 3 lit. f) este utilizată pentru crearea utilizatorilor/grupurilor de utilizatori, acordarea drepturilor de acces diferențiat și a rolurilor pentru utilizatori/grupuri de utilizatori.
  (la 20-04-2022, Alineatul (6) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )
  (6^1) Pentru personalul silvic din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și din cadrul structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia și pentru organele de cercetare penală ale poliției judiciare specializate pe domeniul silvic și la solicitarea parchetelor, aplicația SUMAL 2.0 Superadmin acordă acces cu rol de vizualizare în aplicațiile SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic, SUMAL 2.0 Ocol silvic și SUMAL 2.0 Amenajare.
  (la 20-04-2022, Articolul 5 a fost completat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )
  (7) Aplicația SUMAL 2.0 Gardă Forestieră prevăzută la art. 3 lit. g) este utilizată pentru crearea utilizatorilor/grupurilor de utilizatori din județele arondate fiecărei gărzi forestiere, acordarea drepturilor de acces diferențiat și a rolurilor pentru utilizatori din județele arondate fiecărei gărzi forestiere, precum și pentru modificarea datelor de acces din județele arondate fiecărei gărzi forestiere. (8) Aplicația SUMAL 2.0 Inspectorul Pădurii prevăzută la art. 3 lit. h) este utilizată pentru a furniza populației informații și date din SUMAL 2.0 care au caracter public referitoare la exploatările forestiere și transporturile de materiale lemnoase/produse din lemn, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal și a secretului comercial, și pentru accesul proprietarilor de fond forestier la informațiile din SUMAL 2.0 aferente proprietății. Informațiile cu caracter public care pot fi vizualizate în aplicația SUMAL 2.0 Inspectorul Pădurii sunt:
  a) informațiile din avizul de însoțire cu privire la cod aviz, data și ora emiterii, emitent, tipul de transport, document de proveniență, punctul de încărcare, volum, specii/grupă de specii, sortimente, numele operatorului economic care efectuează transportul și numărul de înmatriculare al mijlocului de transport;
  b) traseul parcurs în timpul transportului disponibil public după finalizarea transportului;
  c) fotografiile mijlocului de transport față, spate și lateral, care se înregistrează în SUMAL 2.0;
  d) hărțile amenajistice înregistrate în SUMAL 2.0;
  e) informațiile aferente actului de punere în valoare și inventarul înregistrate în SUMAL 2.0;
  f) autorizația de exploatare cu numele operatorului economic care efectuează lucrări, înregistrată în SUMAL 2.0;
  g) coordonatele tuturor punctelor ce reprezintă schimbări în coronament/imagini, în urma procesului de teledetecție prin intermediul imaginilor satelitare pentru generarea de alerte automate;
  h) informațiile sunt publice pe perioada existenței lor în SUMAL 2.0.
  (9) Aplicația SUMAL 2.0 Contravenții - SNEICS - prevăzută la art. 3 lit. i) este utilizată de unitățile centrale și teritoriale ale entităților cu atribuții de control în domeniul silvic în funcție de competențele stabilite în Legea nr. 171/2010, cu modificările și completările ulterioare, pentru:
  a) înregistrarea proceselor-verbale de constatare a contravențiilor silvice;
  b) înregistrarea proceselor-verbale de confiscare fizică/valorică a materialelor lemnoase;
  (la 20-04-2022, Litera b) din Alineatul (9) , Articolul 5 a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )

  c) modul de soluționare a proceselor-verbale de constatare a contravențiilor silvice;
  d) generarea de rapoarte referitoare la contravențiile silvice înregistrate în sistem;
  e) generarea de rapoarte referitoare la punctele de penalizare referitoare la contravențiile silvice rămase definitive prin hotărâri judecătorești.
  (10) Metodologia privind organizarea și funcționarea aplicațiilor SUMAL 2.0, obligațiile utilizatorilor SUMAL 2.0, structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate și costurile serviciilor de emitere a avizelor de însoțire pentru situațiile prevăzute la art. 11 se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.(11) Aplicația SUMAL 2.0 permite interconectarea cu alte programe terțe utilizate de profesioniști în vederea realizării schimbului automat de date.


  Articolul 6

  Aplicațiile SUMAL 2.0 nu se aplică:
  a) arborilor și arbuștilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei și puieților forestieri proveniți din pepinierele pentru care se face dovada provenienței; transportul unui număr mai mare de 10 pomi de Crăciun se realizează în baza unui aviz de însoțire a mărfii și facturii aferente;
  b) materialelor lemnoase prelucrate supuse unui proces de vopsire/lăcuire sau impregnare, cărora le-a fost schimbată culoarea și/sau structura;
  c) materialelor lemnoase îmbinate/încleiate sau lemnului semifabricat;
  d) materialelor lemnoase produse finite ambalate individual cu volum de până la 0,1 mc/ambalaj, indiferent de numărul de ambalaje transportate pe un mijloc de transport;
  e) materialelor lemnoase transportate cu volum de până la 0,1 mc, inclusiv, pe mijlocul de transport;
  f) materialelor lemnoase învechite, cu un grad ridicat de uzură, rezultate din demolarea unor construcții vechi.

  (la 20-04-2022, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )


  Articolul 7
  (1) Proveniența materialelor lemnoase, așa cum sunt definite la pct. 38 din anexa nr. 1 la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se atestă prin următoarele tipuri de documente, după caz:
  a) pentru parchetele autorizate și predate spre exploatare, inclusiv pentru prejudiciile de exploatare aferente parchetului, care se adaugă la APV: «APV»;
  b) pentru depozite/depozite temporare, centre de sortare și prelucrare a materialelor lemnoase: SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic înregistrat și aprobat în SUMAL 2.0;
  c) pentru piețe, târguri, oboare, autorizate pentru comercializarea materialelor lemnoase: SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic aferent depozitului înregistrat și aprobat în SUMAL 2.0;
  d) din statele membre ale Uniunii Europene: documentele intracomunitare/factura/scrisoarea de trăsură - CMR/CIM/CONOSAMENT prin care se face dovada provenienței până la depozitul de destinație, în baza cărora operatorul economic destinatar al materialelor lemnoase va înregistra intrarea în aplicația SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic. Documentele intracomunitare/factura/scrisoarea de trăsură - CMR/CIM/CONOSAMENT se traduc în limba română la solicitarea entităților cu atribuții de control în domeniul silvic, în termen de 24 de ore de la solicitare;
  e) din statele/țările terțe Uniunii Europene, astfel:(i) avizele de însoțire emise de operatorul economic beneficiar al materialelor lemnoase, având ca sursă DVI sau, după caz, licența FLEGT, cu condiția ca emiterea și tipărirea să se facă de la locul acordării liberului de vamă;(ii) înregistrarea în aplicația SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic, în baza DVI sau, după caz, a licenței FLEGT, în situația în care formalitățile vamale se realizează la depozitul de destinație;
  f) pentru materiale lemnoase care se transbordează: avizul de însoțire;
  g) pentru materialele lemnoase reținute/confiscate: procesul-verbal de reținere în vederea stabilirii provenienței/confiscării și de dare în custodie a bunurilor reținute/confiscate, respectiv hotărârea judecătorească definitivă, înregistrate în SUMAL 2.0;
  h) pentru materialele lemnoase utilizate la construcții pentru care se face dovada deținerii acestora cu aviz de însoțire, sau pentru cele aflate în proprietatea persoanelor fizice care nu dețin avize de însoțire: avizul de însoțire pentru materialele lemnoase utilizate la construcții pentru care se face dovada deținerii acestora, respectiv procesul-verbal de inventariere a materialelor lemnoase pentru cele aflate în proprietatea persoanelor fizice care nu dețin avize de însoțire, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, încheiat între deținătorul materialelor lemnoase și ocolul silvic în a cărui rază teritorială se află depozitate materialele lemnoase, care trebuie să cuprindă informațiile standardizate solicitate de SUMAL 2.0 la emiterea avizului de însoțire;
  i) pentru materialele lemnoase al căror volum depășește volumul din avizul de însoțire, cu luarea în calcul a toleranțelor admise, constatat la destinație și notificat la structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, potrivit art. 19^1 din Legea nr. 171/2010, cu modificările și completările ulterioare: proces-verbal de predare-primire rezultat în urma inventarierii, încheiat între deținătorul materialelor lemnoase și ocolul silvic care primește materialele lemnoase;
  j) pentru materialele lemnoase care fac obiectul achiziției de la persoane fizice: avizul de însoțire emis de ocolul silvic, în baza avizului de însoțire inițial sau a borderoului, în cazul achiziției de la mai multe persoane fizice, care se întocmește în baza avizelor de însoțire inițiale;
  k) pentru materialele lemnoase al căror volum depășește volumul din APV, cu luarea în calcul a toleranțelor admise de metoda dendrometrică de calcul al APV: proces-verbal de inventariere a materialelor lemnoase al căror volumul de lemn depășește volumul actului de punere în valoare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, încheiat între titularul autorizației de exploatare, ocolul silvic și garda forestieră competentă teritorial; volumul materialelor lemnoase rezultate în plus se adaugă la volumul APV;
  l) pentru materialele lemnoase cu un volum mai mic de 0,1 mc: bonul fiscal/factura/chitanța;
  m) pentru lemnul provenit din plantații horticole, din arbori întregi sau părți de arbori din vegetația forestieră aferentă spațiilor verzi din intravilanul localităților, sau din vegetația lemnoasă forestieră care nu se încadrează în categoria vegetației forestiere din afara fondului forestier național: proces-verbal de inventariere a materialelor lemnoase, încheiat la locul depozitării, între deținătorul materialelor lemnoase și ocolul silvic în a cărui rază teritorială acestea se află depozitate;
  n) pentru materialele lemnoase aflate sub sechestru, instituit în condițiile legii: proces-verbal de inventariere a materialelor lemnoase, încheiat la locul instituirii sechestrului, între reprezentantul persoanei care a impus sechestrul și ocolul silvic în a cărui rază teritorială se află materialele lemnoase supuse sechestrului.
  (la 20-04-2022, Alineatul (1) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )
  (2) APV-ul atestă proveniența materialelor lemnoase obținute în timpul exploatării parchetelor din:
  a) masa lemnoasă pe picior inventariată și/sau marcată, autorizată și predată spre exploatare cu autorizație de exploatare cu cod unic generat de SUMAL 2.0;
  b) masa lemnoasă rezultată din arborii prejudiciați în urma executării lucrărilor de exploatare care se execută pentru masa lemnoasă prevăzută la alin. (1) lit. a) al căror volum se adaugă la volumul inițial al APV.
  (3) APV atestă proveniența și în cazul materialelor lemnoase rămase în platforma primară la reprimirea parchetului de exploatare, în situația în care în actul de reprimire este menționat acest lucru. În acest caz, APV-ul își menține calitatea de document care atestă proveniența legală pentru o perioadă de până la 120 de zile după data reprimirii. În caz de forță majoră, situație de urgență, precum și în situația producerii de calamități naturale constatate cu documente - procese-verbale de începere/încetare a factorului limitativ, care nu permit transportul materialelor lemnoase aflate în platforma primară după data reprimirii, valabilitatea de 120 de zile a APV-ului ca document care atestă proveniența se prelungește cu perioada echivalentă acțiunii factorului limitativ.(4) Responsabilitatea preluării în custodie a materialelor lemnoase/produselor din lemn reținute în vederea confiscării/confiscate revine ocolului silvic nominalizat prin decizia unității teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.


  Articolul 8
  (1) În timpul transportului materialelor lemnoase, documentul care dovedește proveniența acestora și care trebuie să însoțească transportul este avizul de însoțire materiale lemnoase, denumit în continuare aviz de însoțire, emis în aplicația SUMAL 2.0 Avize, care nu se află în una sau mai multe dintre situațiile prevăzute la art. 12.
  (la 20-04-2022, Alineatul (1) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )
  (2) Avizul de însoțire prevăzut la alin. (1) poate fi de tipul: aviz de însoțire de la locul de recoltare, aviz de însoțire din depozit/depozit temporar/târguri și oboare, aviz de însoțire pentru transbordare, aviz de însoțire pentru materialele lemnoase provenite din import, după caz, aviz de însoțire pentru materialele lemnoase al căror volum depășește volumul din avizul de însoțire, cu luarea în calcul a toleranțelor admise, aviz de însoțire pentru materialele lemnoase provenite din achiziții, aviz de însoțire pentru transportul tehnologic, aviz de însoțire pentru alte situații, fiecare tip de aviz având un indicativ în SUMAL 2.0.
  (la 20-04-2022, Alineatul (2) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )
  (3) Avizul de însoțire care însoțește transportul materialelor lemnoase poate fi, după caz:
  a) în format electronic pe dispozitivul mobil al transportatorului profesionist, generat în aplicația SUMAL 2.0 Avize, pentru care este înregistrat, prin intermediul GPS, traseul parcurs de mijlocul de transport, cu continuitate, de la locul începerii transportului materialelor lemnoase până la locul de descărcare;
  b) imprimat sau pdf pe dispozitivul mobil al transportatorului potrivit anexei nr. 5, generat din aplicația SUMAL 2.0 Avize, atunci când transportatorul nu este profesionist și transportul se realizează din altă locație decât locul de recoltare înregistrat în SUMAL 2.0;
  c) în format letric potrivit anexei nr. 2, pe baza informațiilor standardizate generate de SUMAL 2.0, sau pdf pe dispozitivul mobil al transportatorului sau imprimat potrivit anexei nr. 5, generat din aplicația SUMAL 2.0 Avize, atunci când transportatorul nu este profesionist și transportul se realizează de la locul recoltării. Avizele de însoțire în format letric sunt înseriate de către emitent și se completează pe hârtie autocopiativă, în dublu exemplar, din care un exemplar se înmânează transportatorului și un exemplar rămâne la emitent. Avizul de însoțire în format letric/pdf se predă obligatoriu la încheierea transportului către destinatar. Destinatarul are obligația de a păstra avizul de însoțire în format letric/pdf pentru a putea face dovada provenienței materialelor lemnoase;
  d) imprimat sau electronic, care însoțește transportul potrivit anexei nr. 5, generat din aplicația SUMAL 2.0 Avize, atunci când acesta este vagon, naval, barjă sau șlep.
  (la 20-04-2022, Alineatul (3) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )
  (4) Prin intermediul avizului de însoțire prevăzut la alin. (3) lit. c) se pot transporta:
  a) volume de masă lemnoasă de până la 20 mc/an de pe proprietățile forestiere pentru care proprietarul poate recolta în regie proprie un volum de maximum 20 mc în condițiile art. 62 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  b) volume de masă lemnoasă de maximum 20 mc/an de la locul recoltării, având ca destinație persoane fizice sau juridice care nu au calitatea de profesionist, instituții de cult și instituții și entități publice.
  (5) În cazul exportului, la biroul vamal se depune o copie a avizului de însoțire imprimat pe hârtie.
  (la 20-04-2022, Alineatul (5) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )
  (6) Nu se emit avize de însoțire și nu există obligația transmiterii informațiilor standardizate în SUMAL 2.0 pentru:
  a) materialele lemnoase comercializate al căror volum/mijloc de transport este de până la 0,1 mc, inclusiv; în acest caz, scăderea din gestiune se face în baza unui borderou care conține cantitățile emise prin bonuri fiscale/chitanțe/facturi;
  b) materialele lemnoase importate care până la locul de destinație circulă sub supraveghere vamală, până la punerea în liberă circulație, pentru care documentul echivalent avizului de însoțire este declarația vamală de tranzit;
  c) materialele lemnoase care fac obiectul regimului de export și circulă de la biroul vamal de export sub supraveghere vamală până la biroul vamal de ieșire de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene, iar declarația vamală de export este echivalentul avizului de însoțire; pentru materialele lemnoase care circulă până la locul efectuării formalităților vamale de export rămân obligatorii emiterea avizelor de însoțire și raportarea acestora în SUMAL 2.0;
  d) materialele lemnoase provenite din statele membre ale Uniunii Europene însoțite de documente intracomunitare - factură externă/scrisoare de trăsură - CMR/CIM/ CONOSAMENT, până la locul de destinație/punctul de descărcare;
  e) materialele lemnoase aflate în timpul transportului, pentru care s-a luat măsura reținerii/confiscării; acestea sunt transportate sub autoritatea agentului constatator, de la locul luării măsurii până la spațiul de depozitare indicat de acesta, în vederea inventarierii materialelor lemnoase reținute/confiscate;
  f) materialele lemnoase finite transportate/expediate/ primite/depozitate/deținute la care volumul/ambalajul este de până la 0,1 mc, inclusiv, indiferent de numărul ambalajelor încărcate pe mijlocul de transport;
  g) materialele lemnoase învechite, cu un grad ridicat de uzură, rezultate din demolarea unor construcții vechi.
  (la 20-04-2022, Alineatul (6) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 ) Notă
  Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 prevede:
  Articolul II
  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se interzice emiterea de avize de însoțire a materialelor lemnoase de la locul de recoltare, după cum urmează:
  a) în intervalul orar 20.00-7.00, pentru lunile octombrie-martie;
  b) în intervalul orar 22.00-6.00, pentru lunile aprilie-septembrie.


  Articolul 9
  (1) Emitenții avizelor de însoțire prevăzute la art. 8 alin. (2) sunt operatorii economici care exploatează în condițiile legii masă lemnoasă cumpărată pe bază de contract de vânzare-cumpărare, inclusiv din vegetația forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier național, operatorii economici care depozitează/dețin/transportă/comercializează/prelucrează materiale lemnoase sau ocoalele silvice, după caz.
  (la 20-04-2022, Alineatul (1) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )
  (2) Ocoalele silvice emit avize de însoțire prevăzute la alin. (1) pentru:
  a) materialele lemnoase rezultate în condițiile legii, din exploatarea în regie proprie de către acestea sau prin prestatori de servicii de exploatare și care se expediază de la locul recoltării situat în fondul forestier pe care îl administrează/ asigură servicii silvice;
  b) materialele lemnoase rezultate din exploatarea în condițiile legii, care se expediază de la locul de recoltare situat în fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice, juridice sau proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, pe care îl administrează sau pentru care asigură servicii silvice pe bază de contracte;
  c) materialele lemnoase rezultate din exploatarea în condițiile legii a masei lemnoase provenite din vegetație forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier național, care se expediază de la locul de recoltare, situat în teritoriul de competență;
  d) materialele lemnoase care urmează a fi transportate de la locul de deținere, la solicitarea scrisă a persoanelor fizice sau juridice care nu au calitatea de profesionist, instituțiilor de cult și instituțiilor și entităților publice, dacă fac dovada deținerii cu documente legale a acestora;
  (la 20-04-2022, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 9 a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )

  e) abrogată;
  (la 20-04-2022, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 9 a fost abrogată de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )

  f) materialele lemnoase transbordate;
  (la 20-04-2022, Litera f) din Alineatul (2) , Articolul 9 a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )

  g) materialele lemnoase refuzate/nerecepționate de către destinatarul acestora, la solicitarea conducătorului mijlocului de transport sau a proprietarului acestora;
  (la 20-04-2022, Litera g) din Alineatul (2) , Articolul 9 a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )

  h) materialele lemnoase utilizate la construcții pentru care se face dovada deținerii acestora cu aviz de însoțire pentru care sa întocmit procesul-verbal prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. h);
  (la 20-04-2022, Litera h) din Alineatul (2) , Articolul 9 a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )

  i) materialele lemnoase al căror volum depășește volumul din avizul de însoțire, constatat la destinație și notificat la structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în termen de maximum 24 de ore de la primirea materialelor lemnoase, cu luarea în calcul a toleranțelor admise, prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. i);
  (la 20-04-2022, Litera i) din Alineatul (2) , Articolul 9 a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )

  j) materialele lemnoase care fac obiectul achiziției de la persoanele fizice, prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. j);
  (la 20-04-2022, Litera j) din Alineatul (2) , Articolul 9 a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )

  k) materialele lemnoase provenite din fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice/juridice și aflate în proprietatea acestora, expediate de la locul recoltării la destinația indicată de proprietar. Emiterea avizului de însoțire pentru aceste materiale lemnoase către altă destinație decât domiciliul/reședința proprietarului se face în baza unei solicitări scrise, transmisă către ocolul silvic emitent;
  (la 20-04-2022, Litera k) din Alineatul (2) , Articolul 9 a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )

  l) materialele lemnoase din depozite temporare/ permanente.
  (la 20-04-2022, Litera l) din Alineatul (2) , Articolul 9 a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )
  (3) Operatorii economici emit avize de însoțire pentru:
  a) materialele lemnoase de la locul recoltării rezultate în urma exploatării masei lemnoase cumpărate pe bază de contract de vânzare-cumpărare;
  b) materialele lemnoase depozitate/prelucrate/ sortate și/sau comercializate în condițiile legii, care se expediază din depozite;
  c) materialele lemnoase importate, de la locul acordării liberului de vamă;
  d) materialele lemnoase/produsele din lemn transbordate;
  e) abrogată;
  (la 20-04-2022, Litera e) din Alineatul (3) , Articolul 9 a fost abrogată de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )

  f) materialele lemnoase supuse transportului tehnologic; avizul de însoțire emis până la finalul zilei pentru întregul volum de material lemnos transportat prin intermediul transportului tehnologic;
  (la 20-04-2022, Litera f) din Alineatul (3) , Articolul 9 a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )

  g) pentru materialele lemnoase al căror volum depășește volumul din APV, cu luarea în calcul a toleranțelor admise de metoda dendrometrică de calcul al APV, pentru care s-a încheiat procesul-verbal prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. k), provenite din partizile exploatate în baza unui contract de vânzare-cumpărare masă lemnoasă pe picior, după achitarea contravalorii acestora în condițiile contractului.
  (la 20-04-2022, Alineatul (3) din Articolul 9 a fost completat de Punctul 25, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )
  (4) Administrațiile piețelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri emit avize de însoțire numai pentru materialele lemnoase comercializate în incinta acestora și pentru cele rămase necomercializate în incintă și care urmează a fi transportate spre o altă destinație.(5) Emitenții prevăzuți la alin. (2)-(4) răspund, potrivit legii, de întocmirea corespunzătoare a avizelor de însoțire și de exactitatea datelor înscrise.


  Articolul 10
  (1) La momentul începerii transportului rutier sau cu atelaje, după caz, al materialelor lemnoase, emitentul avizului de însoțire este obligat să introducă în aplicația SUMAL 2.0 Avize următoarele informații:
  a) în situația efectuării transportului de către un transportator profesionist, emitentul completează informațiile standardizate în SUMAL 2.0, care generează avizul de însoțire și îl transmite în format electronic către transportatorul profesionist; volumul transportat pe cale rutieră nu poate fi mai mare de 70 mc/transport;
  b) în situația efectuării transportului de către o persoană fizică sau juridică de la locul de recoltare, care nu îndeplinește condiția de transportator profesionist, emitentul completează informațiile standardizate în SUMAL 2.0 Avize, care generează avizul de însoțire cu stare offline sau online; emitentul transmite pe dispozitivul mobil al transportatorului neprofesionist forma electronică a avizului de însoțire în format pdf sau completează avizul de însoțire în format letric, potrivit anexei nr. 2; în cazul avizelor de însoțire emise de către un emitent ce nu dispune de o conexiune la internet, acesta completează și înmânează transportatorului, în mod obligatoriu, avizul de însoțire în format letric potrivit anexei nr. 2. Avizul de însoțire în format letric se predă obligatoriu destinatarului;
  c) în situația efectuării transportului de către o persoană fizică sau juridică din altă locație decât locul de recoltare, care nu îndeplinește condiția de transportator profesionist, emitentul completează informațiile standardizate în SUMAL 2.0 Avize, care generează avizul de însoțire. Emitentul transmite pe dispozitivul mobil al transportatorului neprofesionist forma electornică a avizului de însoțire în format pdf sau înmânează transportatorului forma imprimată a acestuia, potrivit anexei nr. 5.
  (la 20-04-2022, Alineatul (1) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )
  Notă
  Decizie de respingere: HP nr. 45/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 701 din 31 iulie 2023.
  (1^1) În cazul transportului naval sau feroviar, după realizarea cu succes a sincronizării aplicației mobile SUMAL 2.0 Avize cu serverul SUMAL 2.0, emitentul avizului de însoțire completează informațiile standardizate în SUMAL 2.0, care generează avizul de însoțire, în care înscrie obligatoriu data până la care este valabil avizul de însoțire. O copie a avizului de însoțire, generat din SUMAL 2.0, însoțește obligatoriu transportul până la destinație.
  (la 20-04-2022, Articolul 10 a fost completat de Punctul 27, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )
  (1^2) În cazul transportului de la locul de recoltare a materialelor lemnoase cu atelaje, emitentul completează informațiile standardizate în SUMAL 2.0, care generează avizul de însoțire. Emitentul completează avizul de însoțire în format letric, potrivit anexei nr. 2, pe care îl înmânează transportatorului în mod obligatoriu. În cazul transportului din alte locații decât locul de recoltare a materialelor lemnoase cu atelaje, emitentul completează informațiile standardizate în SUMAL 2.0 Avize care generează avizul de însoțire cu stare online. Emitentul completează avizul de însoțire și înmânează transportatorului forma imprimată a acestuia, potrivit anexei nr. 5; volumul transportat cu atelaje nu poate fi mai mare de 5 mc/transport.
  (la 20-04-2022, Articolul 10 a fost completat de Punctul 27, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )
  (1^3) În cazul transportului tehnologic emitentul completează informațiile standardizate în SUMAL 2.0. care generează avizul de însoțire. Destinatarul materialelor lemnoase care fac obiectul transportului tehnologic are obligația ca în perioada de valabilitate să accepte volumul materialelor lemnoase înscris în avizul de însoțire. Materialele lemnoase neacceptate la destinație în perioada de valabilitate a avizelor de însoțire, sunt fără proveniență legală.
  (la 20-04-2022, Articolul 10 a fost completat de Punctul 27, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )
  (2) Avizele de însoțire prevăzute la alin. (1) pot fi anulate de către emitent până la predarea acestora către transportatorul profesionist. Pentru avizele de însoțire transmise către transportatorul profesionist sau destinate transportatorilor neprofesioniști, care necesită corectare/anulare, corectarea/ anularea se face de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură sau de către structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial, după caz, în baza constatării sau a solicitării emitentului, după efectuarea verificărilor necesare.
  (la 20-04-2022, Alineatul (2) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )
  (2^1) În cazul în care termenul de executare a contractului de transport naval sau feroviar se prelungește, din cauze neimputabile operatorului de transport, emitentul avizului de însoțire este obligat să solicite, în scris, în interiorul perioadei de valabilitate a acestuia, autorității publice centrale care răspunde de silvicultură sau structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competente teritorial, prelungirea valabilității avizului de însoțire. Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură sau structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial, după caz, prelungește valabilitatea avizului de însoțire în vigoare prin editare.
  (la 20-04-2022, Articolul 10 a fost completat de Punctul 29, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )
  (3) După primirea avizului de însoțire în format electronic de la emitent, transportatorul profesionist realizează patru fotografii din care trebuie să se distingă/focalizeze încărcătura din mijlocul de transport încărcat - față, spate, lateral și kilometrajul indicat la bord înaintea deplasării, utilizând SUMAL 2.0 Avize; fotografia realizată din spate trebuie să cuprindă întreaga încărcătură și numărul de înmatriculare/numărul de înregistrare al mijlocului de transport. În situația în care transportul se realizează cu atelaje, naval, tehnologic sau feroviar nu există obligația realizării fotografiilor mijlocului de transport. În cazul în care fotografiile nu au fost făcute direct asupra mijlocului de transport, fiind realizate asupra unor dispozitive electronice sau a altor medii, respectivul transport se consideră fără proveniență legală.
  (la 20-04-2022, Alineatul (3) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )
  Notă
  Decizie de respingere: HP nr. 45/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 701 din 31 iulie 2023.
  (4) În cazul în care transportul realizat de un transportator profesionist a început în baza unui aviz de însoțire cu stare offline, la momentul intrării mijlocului de transport care transportă materialele lemnoase într-o zonă accesibilă GSM, în SUMAL 2.0 avizul de însoțire cu stare offline trece automat în aviz de însoțire cu stare online; până la intrarea într-o zonă accesibilă GSM, transportatorul profesionist are obligația să dețină și pe suport letric numărul codului de identificare al avizului cu stare offline.(5) În situația în care transportator este o persoană fizică/juridică care nu are calitatea de transportator profesionist, iar avizul de însoțire emis la locul de recoltare este cu stare offline, emitentul avizului de însoțire are obligația ca în termen de maximum 24 de ore de la data și ora plecării transportului să transmită în stare online informațiile de pe dispozitivul mobil din dotarea sa, pentru fiecare aviz de însoțire emis.(6) La finalizarea transportului, transportatorul profesionist procedează după cum urmează:
  a) destinatarul utilizator de SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic preia pe dispozitivul său mobil avizul de însoțire, verifică informațiile standardizate și poate accepta sau refuza materialele lemnoase aferente avizului de însoțire. Preluarea avizului de însoțire de către destinatar reprezintă finalizarea transportului. Acceptarea avizului presupune intrarea volumului materialelor lemnoase în evidența depozitului; pentru volumele care se încadrează în toleranțele admise la transport, la destinație se înregistrează volumul înscris în avizul de însoțire;
  b) acceptare/refuz, în situația în care destinatarul nu este utilizator de SUMAL 2.0. Acceptarea/refuzul avizului de însoțire de către destinatar reprezintă finalizarea transportului.
  (la 20-04-2022, Alineatul (6) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )
  (7) În situația în care la finalizarea transportului, destinatarul utilizator de SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic nu acceptă materialele lemnoase aferente unui aviz de însoțire, emitentul avizului de însoțire notifică structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial și solicită ocolului silvic cu sediul social cel mai apropiat emiterea contracost a unui aviz de însoțire. Materialele lemnoase se reîntorc în depozitul de proveniență în cazul returului sau către o altă destinație indicată de către emitentul avizului inițial, în cazul refuzului.
  (la 20-04-2022, Alineatul (7) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )
  (8) Dacă se constată diferențe în plus față de toleranțele admise între volumul înscris în avizul de însoțire și volumul recepționat, potrivit art. 19^1 din Legea nr. 171/2010, cu modificările și completările ulterioare, destinatarul materialelor lemnoase are obligația notificării structurii teritoriale a autorității publice care răspunde de silvicultură despre acest lucru, în termen de maximum 24 de ore de la primirea materialelor lemnoase. Diferențele în plus față de toleranțele admise, între volumul înscris în avizul de însoțire și volumul recepționat, se depozitează separat și sunt supuse unor măsuri de conservare până la instituirea măsurilor legale de către structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, care se dispun în termen de maxim 15 zile de la data notificării.
  (la 20-04-2022, Alineatul (8) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )
  (9) Destinatarul materialelor lemnoase care a constatat diferențele în plus de volum în condițiile alin. (8) este obligat să predea materialele lemnoase, lunar, ocolului silvic de stat cu sediul social cel mai apropiat de depozitul în cauză, pe bază de proces-verbal de inventariere.
  (la 20-04-2022, Alineatul (9) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )
  (9^1) Unitățile din structura Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva au obligația valorificării materialelor lemnoase primite în condițiile alin. (9) prin licitații/negocieri organizate potrivit Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare; sumele încasate din valorificarea materialelor lemnoase se constituie venituri la bugetul de stat în condițiile art. 19^1 alin. (4) din Legea nr. 171/2010, cu modificările și completările ulterioare, după reținerea cheltuielilor efectuate pentru valorificarea acestora - sortare, inventariere, transport, depozitare, manevrare, organizarea procedurilor de valorificare, după caz.
  (la 20-04-2022, Articolul 10 a fost completat de Punctul 31, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )
  (10) Materialele lemnoase expediate/transportate cu încălcarea dispozițiilor alin. (1), (1^1)-(1^3), (2^1) și (3) teza finală sunt considerate fără proveniență legală.
  (la 20-04-2022, Alineatul (10) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )
  Notă
  Decizie de respingere: HP nr. 45/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 701 din 31 iulie 2023.
  (11) Este obligatorie schimbarea stării avizului de însoțire din starea offline în starea online de către transportatorii profesioniști, într-un termen de maximum 24 de ore de la momentul emiterii avizului, în situația în care destinatar este o persoană fizică/entitate publică pentru care nu există acoperire GSM.(12) În cazul depozitării/deținerii/prelucrării, materialele lemnoase sunt considerate că au proveniență dacă au fost primite cu documente care dovedesc proveniența în condițiile prezentelor norme.
  (la 20-04-2022, Alineatul (12) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )
  (13) Cu excepțiile prevăzute de prezentele norme, dispozitivul mobil însoțește în mod obligatoriu mijlocul de transport, conducătorul mijlocului de transport rutier având obligația de a asigura permanent conexiunea de date mobile activă și receptorul GPS pornit pe toată perioada transportului până la destinație. Pe toată perioada transportului se interzice închiderea sau dezinstalarea aplicației SUMAL 2.0; avizul de însoțire este valabil numai pentru transportul pentru care a fost emis și sunt interzise transporturile multiple.


  Articolul 11
  (1) În situația în care conducătorul mijlocului de transport rutier realizat de un transportator profesionist sau emitentul avizului de însoțire constată greșeli în completarea avizului de însoțire, acesta are obligația de a opri transportul și de a informa telefonic structura de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial despre situația creată sau pe platforma online dedicată problemelor de operare în sistemul SUMAL 2.0 și solicită ocolului silvic cu sediul social cel mai apropiat emiterea unui nou aviz de însoțire; după caz, structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial constată greșeala și dispune măsurile legale; în cazul transportului feroviar sau naval, mijlocul de transport nu va fi îndrumat din stația de formare sau din portul de încărcare.(2) Pentru continuarea transportului materialelor lemnoase transbordate realizat de un transportator profesionist sau pentru continuarea transportului în cazul imobilizării mijlocului de transport pentru cauze de forță majoră, dintr-o zonă fără accesibilitate GSM, transportatorul materialelor lemnoase este obligat să ajungă într-o zonă cu accesibilitate GSM pentru transmiterea pe serverul SUMAL 2.0 a avizului/avizelor de însoțire transportat/transportate și să continue transportul numai în baza unui/unor nou/noi aviz/avize de însoțire emis/emise de ocolul silvic cu sediul social cel mai apropiat/emitentul avizului de însoțire inițial, în perioada de valabilitate a avizului de însoțire inițial.(3) Transportul materialelor lemnoase transbordate sau continuarea transportului în cazul imobilizării mijlocului de transport pentru cauză de forță majoră, realizat de un transportator profesionist, dintr-o zonă cu accesibilitate GSM, poate continua numai în baza unui/unor nou/noi aviz/avize de însoțire emis/emise de ocolul silvic cu sediul cel mai apropiat sau de emitentul avizului de însoțire inițial, în perioada de valabilitate a avizului de însoțire inițial. Emitentul avizului de însoțire inițial care a emis avize de însoțire pentru transbordare are obligația de a înștiința, în scris, structura teritorială a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 24 de ore de la emiterea avizului de însoțire pentru aceste situații.(4) Pentru continuarea transportului materialelor lemnoase transbordate realizat de un transportator neprofesionist sau pentru continuarea transportului în cazul imobilizării mijlocului de transport pentru cauze de forță majoră, dintr-o zonă fără accesibilitate GSM, proprietarul/deținătorul materialelor lemnoase este obligat să solicite și să obțină un nou/noi aviz/avize de însoțire emis/emise de către ocolul silvic cu sediul cel mai apropiat, în cadrul termenului de valabilitate al avizului de însoțire inițial.(5) În situația în care dispozitivul mobil care însoțește mijlocul de transport rutier devine nefuncțional în zona fără semnal GSM, conducătorul mijlocului de transport are obligația de a opri transportul, de a anunța ocolul silvic/unitatea de poliție cu sediul cel mai apropiat, care va consemna anunțul în registrul de intrări-ieșiri, și de a solicita emitentului să se deplaseze într-o zonă cu accesibilitate GSM în vederea transmiterii către serverul SUMAL 2.0 a avizului/avizelor emise. După confirmarea transmiterii pe serverul SUMAL 2.0 a avizului/avizelor de însoțire, transportatorul poate continua transportul numai în baza unui/unor nou/noi aviz/avize de însoțire emis/emise de ocolul silvic cu sediul social cel mai apropiat/emitentul avizului de însoțire inițial. Transportatorul are obligația de a solicita ocolului silvic emiterea unui/unor nou/noi aviz/avize de însoțire, în perioada de valabilitate a avizului de însoțire inițial.(6) În situația în care dispozitivul mobil care însoțește mijlocul de transport rutier devine nefuncțional în orice alte situații decât cele de la alin. (5), conducătorul mijlocului de transport are obligația de a opri transportul, de a anunța ocolul silvic/unitatea de poliție cu sediul cel mai apropiat, care va consemna anunțul în registrul de intrări-ieșiri, și poate continua transportul numai în baza unui/unor nou/noi aviz/avize de însoțire emis/emise de ocolul silvic cu sediul social cel mai apropiat, în perioada de valabilitate a avizului de însoțire inițial.(7) Pentru situațiile prevăzute la alin. (2)-(6), în care termenul de valabilitate al avizului de însoțire inițial a expirat, transportul se poate continua numai în baza unui/unor nou/noi aviz/avize de însoțire emis/emise de ocolul silvic cu sediul cel mai apropiat, în termen de maximum două zile lucrătoare de la momentul expirării, cu îndeplinirea condiției ca avizul de însoțire inițial să se regăsească pe serverul SUMAL 2.0. Ocolul silvic are obligația de a notifica structura teritorială a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în termen de maximum 24 de ore de la emiterea avizului de însoțire pentru aceste situații.
  (la 20-04-2022, Articolul 11 a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )


  Articolul 12
  (1) Materialele lemnoase nu au proveniență în următoarele situații:
  a) dacă la expedierea/transportul/primirea/depozitarea/ prelucrarea acestora nu sunt însoțite de aviz de însoțire pdf/imprimat potrivit anexei nr. 5, descărcat din SUMAL 2.0, sau de aviz de însoțire în format letric potrivit anexei nr. 2, în situația în care transportatorul nu are calitate de transportator profesionist, sau, după caz, de aviz de însoțire electronic aflat pe dispozitivul mobil al transportatorului profesionist, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 8 alin. (6);
  b) dacă la transportul/primirea acestora sunt însoțite de aviz de însoțire al cărui termen de valabilitate a expirat, cu luarea în considerarea a prevederilor art. 11 alin. (7);
  c) dacă la primire nu sunt însoțite de aviz de însoțire înregistrat în aplicația SUMAL 2.0 Avize;
  d) dacă la expedierea/transportul/primirea/depozitarea/ prelucrarea acestora nu sunt însoțite de avizele de însoțire emise pentru fiecare mijloc de transport în parte; în această situație materialele lemnoase care sunt încărcate pe mijlocul de transport pentru care nu a fost obținut/generat avizul de însoțire a materialelor lemnoase sunt considerate fără proveniență;
  e) dacă sunt abandonate;
  f) dacă sunt provenite din statele membre ale Uniunii Europene și profesionistul nu a înregistrat intrarea în depozit utilizând aplicația SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic, în baza documentelor intracomunitare - factură externă/scrisoare de trăsură - CMR/CIM/CONOSAMENT;
  g) dacă sunt provenite din statele/țările terțe Uniunii Europene, în următoarele situații:(i) în cazul transportului rutier profesionistul nu a generat aviz de însoțire a materialelor lemnoase în baza DVI sau licenței FLEGT, după caz, de la locul de acordare a liberului de vamă;(ii) în cazul transportului feroviar și naval profesionistul nu a înregistrat intrarea în depozit utilizând aplicația SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic;
  h) dacă încărcarea/descărcarea materialelor lemnoase se face într-o altă locație față de cea raportată în SUMAL 2.0/ înscrisă în avizul de însoțire; în acest caz, materialele lemnoase care sunt încărcate/descărcate într-o altă locație decât cea raportată în SUMAL 2.0/înscrisă în avizul de însoțire a materialelor lemnoase sunt considerate fără proveniență;
  i) materialele lemnoase al căror volum depășește volumul din avizul de însoțire, cu luarea în considerare a toleranțelor admise;
  j) materialele lemnoase identificate ca diferențe între stocurile faptice identificate și cele înscrise în SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic, cu luarea în considerare a toleranțelor admise; acestea se confiscă, după cum urmează: (i) volumul materialelor lemnoase care depășește stocul înscris în SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic se confiscă fizic;(ii) volumul materialelor lemnoase care lipsește raportat la stocul înscris în SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic, se confiscă valoric;(iii) volumul materialelor lemnoase care nu poate fi identificat ca lot, specie sau sortiment, sau pentru care operatorul economic nu permite agentului constatator realizarea confiscării, se confiscă valoric; nepermiterea realizării măsurii de confiscare se probează prin întocmirea unui proces-verbal justificativ, întocmit de către agenții constatatori;
  k) dacă transportatorul profesionist nu a pornit transportul în aplicația SUMAL 2.0 Avize de la locul de emitere a avizului de însoțire, prin apăsarea butonului «START TRANSPORT», operație evidențiată în aplicația SUMAL 2.0 Avize;
  l) dacă transportatorul profesionist, în timpul transportului, a oprit în mod intenționat datele mobile, sistemul de localizare sau a dezinstalat aplicația SUMAL 2.0, cu scopul de a preveni înregistrarea avizului de însoțire în SUMAL 2.0, în urma verificării în aplicația SUMAL 2.0 Avize sau a constatării agentului constatator care a realizat controlul;
  m) dacă specificația materialelor lemnoase transportate nu corespunde în ceea ce privește specia/grupa de specii sau numărul de piese pe specie, în cazul lemnului rotund cu diametrul la capătul subțire mai mare de 24 cm; piesele care nu corespund/volumul care se regăsește în plus se confiscă fizic;
  n) volumul de materiale lemnoase care nu se regăsește încărcat pe mijlocul de transport conform specificației avizului de însoțire cu luarea în considerare a toleranțelor admise; acestea se confiscă valoric;
  o) dacă sunt transportate de către un transportator care nu se înregistrează ca transportator profesionist în SUMAL 2.0, după transportul unui volum de 20 mc/an calendaristic, în baza volumului înregistrat ca fiind transportat în aplicația SUMAL 2.0 Avize.
  (2) Materialele lemnoase găsite de către agenții constatatori, fără a fi posibilă identificarea deținătorului acestora, sau nerevendicate pe bază de documente de către deținător, în condițiile legii, sunt materiale lemnoase abandonate și se rețin în vederea stabilirii provenienței. Agentul constatator are obligația să notifice de urgență primăria și ocolul silvic pe raza cărora a identificat materialele lemnoase abandonate, în vederea stabilirii deținătorilor de drept ai acestora; materialele lemnoase nerevendicate în termenul de maximum 72 de ore de la notificare sunt considerate abandonate și se confiscă, fiindule aplicabile prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 171/2010, cu modificările și completările ulterioare.(3) Pentru materialele lemnoase reținute în vederea stabilirii provenienței/confiscate, agentul constatator are obligația să parcurgă procedurile legale prevăzute la alin. (2), în vederea stabilirii proprietarului de drept al acestora. Materialele lemnoase reținute în vederea stabilirii provenienței/confiscate se restituie proprietarilor, dacă aceștia sunt identificați și nu sunt autorii faptelor ilegale care au impus reținerea/confiscarea. Materialelor lemnoase pentru care agentul constatator nu poate identifica proprietarul, le sunt aplicabile prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 171/2010, cu modificările și completările ulterioare.(4) Materialele lemnoase prevăzute la alin. (2) și (3) sunt transportate sub autoritatea agentului constatator, de la locul luării măsurii până la spațiul de depozitare indicat de acesta.(5) Agenții constatatori împuterniciți să realizeze controlul în altă zonă de competență teritorială, în situația aplicării măsurii complementare de confiscare valorică a materialelor lemnoase, sunt obligați ca în termen de 15 zile lucrătoare să informeze, în scris, structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură pe raza căreia s-a dispus măsura, în vederea modificării corespunzătoare în SUMAL 2.0.
  (la 20-04-2022, Articolul 12 a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )


  Articolul 13

  Abrogat.
  (la 20-04-2022, Articolul 13 a fost abrogat de Punctul 35, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )


  Articolul 14
  (1) Termenul de valabilitate al avizelor de însoțire a transporturilor rutiere și cu atelaje se stabilește de către emitent, proporțional cu distanța de parcurs și cu categoriile de drum, având în vedere timpul care se acordă pentru fiecare categorie de distanțe:
  a) până la 6 ore de la data, ora și minutul plecării, pentru materialele lemnoase expediate pe o distanță de până la 50 km inclusiv;
  b) 7-10 ore de la data, ora și minutul plecării, pentru materialele lemnoase expediate pe o distanță de la 50,1 km până la 100 km inclusiv;
  c) 11-18 ore de la data, ora și minutul plecării, pentru materialele lemnoase expediate pe o distanță de la 100,1 km până la 200 km inclusiv;
  d) 19-36 de ore de la data, ora și minutul plecării, pentru materialele lemnoase expediate pe o distanță de la 200,1 km până la 500 km inclusiv;
  e) 37-48 de ore de la data, ora și minutul plecării, pentru materialele lemnoase expediate pe o distanță de peste 500 km.
  (2) Termenele de valabilitate ale avizelor de însoțire pentru transportul feroviar/naval sunt termenele legale de executare a contractului de transport. Termenul de valabilitate al avizului de însoțire pentru transportul tehnologic este până la finalul zilei în care acesta a fost emis.(3) Avizul de însoțire este valabil de la data, ora și minutul emiterii în aplicația SUMAL 2.0 Avize. Este obligatorie apăsarea butonului «START TRANSPORT» în aplicația SUMAL 2.0 Avize de la locul emiterii avizului de însoțire.(4) Pe avizul de însoțire în format letric/imprimat, după caz, personalul abilitat cu controlul provenienței materialelor lemnoase, circulației materialelor lemnoase, depozitelor de materiale lemnoase și instalațiilor de prelucrare a lemnului rotund certifică cu calitate, nume și semnătură data și ora verificării avizului de însoțire.(5) Transportul materialelor lemnoase care fac obiectul exportului este însoțit de aviz de însoțire în format electronic pe dispozitivul mobil al transportatorului profesionist, generat în aplicația SUMAL 2.0 Avize, și de versiunea imprimată a acestuia. Pe versiunea imprimată a avizului de însoțire reprezentantul biroului vamal are obligația să consemneze, prin certificare cu nume, semnătură și ștampilă, data și ora verificării. (6) Transportul rutier al materialelor lemnoase spre statele membre ale Uniunii Europene se face, după cum urmează:
  a) cu aviz de însoțire în format electronic pe dispozitivul mobil al transportatorului profesionist, generat în aplicația SUMAL 2.0 Avize, și cu versiunea imprimată a acestuia;
  b) cu aviz de însoțire imprimat, generat în aplicația SUMAL 2.0 Avize, în situația în care transportul se realizează de o persoană juridică care nu are sediul în România.
  (7) Avizele de însoțire se emit pentru fiecare mijloc de transport în parte și se transmit în SUMAL 2.0; materialele lemnoase care sunt transportate succesiv cu mai multe mijloace de transport trebuie să fie însoțite de câte un aviz de însoțire pentru fiecare mijloc de transport, emis în condițiile prezentelor norme.(8) În situația transbordării, care implică încărcarea/ descărcarea în/din mijloace de transport cu capacități diferite decât cele ale mijloacelor de transport în/din care se transbordează se vor emite avize de însoțire pentru fiecare mijloc de transport. (9) În situația achiziției de materiale lemnoase de la mai mulți proprietari, care au fost puse deja pe piață, dacă încărcarea și expedierea acestora se realizează din aceeași localitate, se va emite un singur aviz de însoțire pentru fiecare borderou de achiziție.(10) În situația transportului cu același mijloc de transport pentru mai mulți beneficiari se emit avize de însoțire pentru fiecare beneficiar care transportă cu același mijloc de transport.(11) Transportatorul are obligația să se încadreze în termenul/termenele de valabilitate al/ale avizului/avizelor de însoțire.
  (la 20-04-2022, Articolul 14 a fost modificat de Punctul 36, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )


  Articolul 15
  (1) Stabilirea volumului materialelor lemnoase se realizează după cum urmează:
  a) pentru lemnul rotund cu coajă, cu diametrul la capătul subțire mai mare sau egal cu 24 cm, se determină volumul în mc pe specii pentru lemnul brut, cu minimum două zecimale, în baza măsurării efective a lungimii în metri, cu două zecimale, și a diametrului la mijloc în centimetri, pentru fiecare piesă;
  b) pentru lemnul rotund cojit, cu diametrul la capătul subțire mai mare sau egal cu 24 cm, se determină volumul în mc pe specii pentru lemnul fără coajă, cu minimum două zecimale, în baza măsurării efective a lungimii în metri, cu două zecimale, și a diametrului la mijloc în centimetri, pentru fiecare piesă;
  c) pentru lemnul rotund, cu diametrul la capătul subțire mai mic de 24 cm, dacă nu se aplică metodele prevăzute la lit. a) sau b), acesta se așază în figuri geometrice, iar volumul se determină în mc, cu minimum două zecimale, utilizând factorii de cubaj prevăzuți în anexa nr. 6;
  d) pentru lemnul fasonat în steri: lemn de foc, grămezi de crăci și fascine, se determină volumele exprimate în unități convenționale și se echivalează în mc, cu minimum două zecimale, utilizând factorii de cubaj prevăzuți în anexa nr. 6;
  e) pentru cherestele volumul se exprimă în mc, cu minimum două zecimale, și se determină cu respectarea metodelor specifice pentru cherestelele vrac și pachetizat;
  f) celelalte materiale lemnoase se măsoară după metodele specifice, iar volumul exprimat în unități convenționale se echivalează în mc, cu minimum două zecimale, utilizând factorii de cubaj prevăzuți în anexa nr. 6.
  (la 20-04-2022, Alineatul (1) din Articolul 15 a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )
  (2) Calculul volumului pentru materialele lemnoase/produsele din lemn se poate realiza și prin intermediul aplicațiilor informatice, potrivit unei metodologii stabilite prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.(3) În cazul măsurării lemnului rotund conform alin. (1) lit. a) și b), emitentul avizului de însoțire are obligația de a înscrie în SUMAL 2.0 sortimentul, specia, diametrul la mijloc și lungimea pieselor. Piesele din aceeași specie și cu aceleași dimensiuni se pot înscrie în aplicația SUMAL 2.0 Avize și în mod grupat.
  (la 20-04-2022, Alineatul (3) din Articolul 15 a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )
  (4) În cazul inventarierii lemnului rotund, al cărui diametru la capătul subțire este mai mic de 24 cm, emitentul avizului de însoțire nu are obligația înscrierii în aplicație a numărului de piese, a diametrului la mijloc și a lungimii pentru fiecare piesă. În acest caz, emitentul poate înscrie:
  a) numărul de forme geometrice cu aceleași dimensiuni, dimensiunile formei geometrice aferente materialelor lemnoase transportate utilizând factorii de cubaj prevăzuți în anexa nr. 6, precum și grupa de specii, specia, sortimentul și subsortimentul; această metodă de cubaj este permisă în cazul în care toate piesele așezate în figuri geometrice, supuse aceluiași transport, au diametrul la capătul subțire mai mic de 24 cm;
  b) dimensiunile pentru fiecare piesă individual sau pentru piesele din aceeași grupă de specii, specie, același sortiment și subsortiment cu aceleași dimensiuni.
  (la 20-04-2022, Alineatul (4) din Articolul 15 a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )
  (5) În cazul inventarierii lemnului rotund, supus aceluiași transport, al cărui diametru la capătul subțire este și sub, și peste 24 cm, emitentul avizului de însoțire înscrie în aplicație grupa de specii, specia, sortimentul, subsortimentul și dimensiunile formei geometrice aferente materialelor lemnoase transportate, utilizând factorii de cubaj prevăzuți în anexa nr. 6, pentru piesele așezate în figuri geometrice care au diametrul la capătul subțire mai mic de 24 cm și a sortimentului, speciei, diametrul la mijloc și lungimea efectivă pentru fiecare piesă cu diametrul la capătul subțire mai mare de 24 cm. Piesele din aceeași specie și cu aceleași dimensiuni se pot înscrie în aplicația SUMAL 2.0 Avize și în mod grupat.
  (la 20-04-2022, Alineatul (5) din Articolul 15 a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )
  (6) La calculul volumului lemnului rotund inventariat în condițiile alin. (1) lit. a) și b) se admit următoarele toleranțe:
  a) ±2% din volumul total în cazul inventarierii unui număr de piese mai mare de 100 de bucăți;
  b) ±3% din volumul total în cazul inventarierii unui număr de piese cuprins între 50 și 100 de bucăți;
  c) ±4% din volumul total în cazul inventarierii unui număr de piese mai mic de 50 de bucăți.
  (7) La calculul volumului lemnului așezat în figuri geometrice în condițiile alin. (4) și (5), toleranța de măsurare admisă este de +/–4% din volumul total.
  (la 20-04-2022, Alineatul (7) din Articolul 15 a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )
  (8) La evaluarea volumului de lemn pe picior destinat valorificării se admit toleranțele aferente fiecărei metode dendrometrice, prevăzute de reglementările în vigoare.(9) În vederea stabilirii contragerilor, evaluarea volumului cherestelelor se face conform standardelor în vigoare la data măsurării, aplicabile acestora, cu luarea în considerare a umidității măsurate la momentul expedierii. La calculul volumului cherestelelor așezate în figuri geometrice, toleranța de măsurare admisă este de +/–2% din volumul total.
  (la 20-04-2022, Alineatul (9) din Articolul 15 a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )


  Articolul 16

  Avizele de însoțire sunt completate corespunzător dacă rubricile prevăzute de formular sunt completate astfel:
  a) rubrica «proveniență» se completează după cum urmează:(i) numărul unic APV generat de SUMAL 2.0, dacă punctul de încărcare este situat la locul de recoltare a masei lemnoase;(ii) denumirea depozitului/depozitului temporar înregistrat în SUMAL 2.0, dacă punctul de încărcare al materialelor lemnoase este situat într-un depozit/depozit temporar;(iii) declarația vamală de import sub forma «DVI nr. .../data ...» la locul acordării liberului de vamă sau licența FLEGT, în cazul transportului rutier al materialelor lemnoase provenite din import din state terțe. În cazul transportului feroviar și naval, înregistrarea materialelor lemnoase provenite din import din state terțe se face în SUMAL 2.0 - Registrul electronic la secțiunea «Import extracomunitar»;(iv) documentele intracomunitare/factura/scrisoarea de trăsură - CMR/CIM prin care se face dovada provenienței până la depozitul de destinație, în baza cărora operatorul economic destinatar al materialelor lemnoase va înregistra intrarea materialelor lemnoase în aplicația SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic la secțiunea «Import intracomunitar»;(v) numărul avizului de însoțire inițial cu stare înregistrat/în tranzit/expirat în SUMAL 2.0, în cazul materialelor lemnoase transbordate sau în cazul în care mijlocul de transport a fost imobilizat și transportul se continuă cu același autovehicul;(vi) numărul avizului de însoțire generat de SUMAL/SUMAL 2.0, prin care se face dovada deținerii materialelor lemnoase aflate în proprietatea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice;(vii) numărul borderoului de achiziție, în cazul achiziției de la persoanele fizice deținătoare a materialelor lemnoase de la locul depozitării; avizul de însoțire se emite de către ocolul silvic cu sediul cel mai apropiat de materialele lemnoase în cauză;(viii) numărul avizului de însoțire inițial, în cazul expedierii materialelor lemnoase transportate pentru construcții la locul de consum;(ix) proces-verbal de inventariere a materialelor lemnoase, încheiat la locul instituirii sechestrului, între reprezentantul persoanei care a impus sechestrul și ocolul silvic în a cărui rază teritorială se află materialele lemnoase supuse sechestrului, pentru materialele lemnoase aflate sub sechestru, instituit în condițiile legii;(x) numărul procesului-verbal de predare-primire încheiat între deținătorul materialelor lemnoase și ocolul silvic care primește materialele lemnoase în cazul expedierii materialelor lemnoase al căror volum depășește volumul din avizul de însoțire, cu luarea în calcul a toleranțelor și a contragerilor admise;(xi) numărul procesului-verbal de măsurare, întocmit de către personalul silvic din cadrul ocoalelor silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice, pentru lemnul provenit din plantații horticole, din arbori întregi sau părți de arbori care provin din vegetația forestieră din spațiile verzi din intravilanul localităților, sau vegetație lemnoasă din specii forestiere care nu se încadrează în categoria vegetației forestiere din afara fondului forestier național;
  b) rubrica 1 «Emitent SC/OS» se completează cu datele de identificare ale ocolului silvic/operatorului economic care întocmește avizul de însoțire a materialelor lemnoase;
  c) rubrica 2 «Punct de încărcare» se completează cu denumirea locului de încărcare unde au fost obținute legal materialele lemnoase, sau locul de emitere al avizului de însoțire, după caz, pentru care SUMAL 2.0 generează coordonate GPS;
  d) rubrica 3 «Destinatar» se completează cu datele de identificare ale persoanei juridice sau fizice către care se transportă materialele lemnoase, după cum urmează: Denumire/Nume-prenume, CUI/CNP, Sediu/Domiciliu. Transportul materialelor lemnoase deținute de persoane fizice/juridice de la locul de recoltare către alte destinații decât domiciliul/punctul de lucru al acestora se face în baza unui înscris însușit și transmis la emitentul avizului de însoțire;
  e) rubrica 4 «Punct de descărcare» se completează, după caz: (i) cu denumirea depozitului și adresa, în cazul operatorului economic destinatar înscris la rubrica 3, care are calitate de profesionist;(ii) cu denumirea și adresa unde se realizează descărcarea, în cazul persoanelor fizice și juridice care nu au calitate de profesioniști;(iii) cu denumirea punctului vamal unde se realizează operațiunile vamale de export, loc de unde transportul va circula sub regim vamal;(iv) cu denumirea/numele destinatarului materialelor lemnoase, țara și adresa locului de descărcare, în cazul transportului spre statele membre ale Uniunii Europene;(v) cu denumirea depozitului, în cazul operatorului economic destinatar înscris la rubrica 3, care are calitate de profesionist, în cazul materialelor lemnoase provenite din statele membre ale Uniunii Europene;
  f) rubrica 5 «Întreruperi transport» se completează automat în cazul întreruperii transportului pentru control utilizând aplicația SUMAL 2.0 Control;
  g) rubrica 6 «Specificația» se completează după cum urmează:(i) pe baza măsurătorilor efective efectuate în momentul încărcării în mijlocul de transport, cu denumirea sortimentelor pe grupe de specii, specie și volumul acestora, rezultat în urma introducerii caracteristicilor dimensionale, în conformitate cu prevederile art. 15;(ii) pentru lemnul rotund cu diametrul la capătul subțire mai mare sau egal cu 24 cm se înscriu: piesa/numărul de piese cu aceleași caracteristici reprezentând grupa de specii, specie, sortiment, subsortiment, lungime efectivă, în metri și diametrul măsurat la jumătatea piesei, în centimetri. Piesele din aceeași specie și cu aceleași dimensiuni se pot înscrie în aplicația SUMAL 2.0 Avize și în mod grupat;(iii) pentru lemnul rotund cu diametrul la capătul subțire mai mic de 24 cm, volumul se poate determina prin cubaj tehnic în condițiile art. 15 alin. (4) sau prin cubajul lemnului rotund în condițiile art. 15 alin. (3);(iv) pentru lemnul rotund cu diametrul la capătul subțire mai mic de 24 cm și cu diametrul la capătul subțire mai mare de 24 cm, volumul se determină în condițiile art. 15 alin. (5);(v) pentru lemnul fasonat în steri, despicat, crăci, cetină, volumul se determină prin cubaj tehnic pe grupă de specii, specie, sortiment, subsortiment, utilizând factorii de cubaj prevăzuți în anexa nr. 6;(vi) în situația în care lemnul este cu coajă, volumul se evaluează pentru lemnul brut, inclusiv coaja, prin măsurători, conform metodei de evaluare, și se înscrie în avizul de însoțire, iar în situația în care lemnul este cojit, volumul se evaluează pentru lemnul net, fără coajă, prin măsurători, conform metodei de evaluare, și se înscrie în avizul de însoțire;(vii) în cazul avizelor de însoțire pentru cherestelele transportate în vrac sau stivuite compact, se completează denumirea grupei de specii, speciei, sortimentului, subsortimentului și dimensiunile figurii geometrice în care acestea sunt așezate. Volumul se determină utilizând factorii de cubaj prevăzuți în anexa nr. 6;(viii) în cazul avizelor de însoțire pentru cherestelele tivite, de aceleași dimensiuni, transportate pachetizat, se completează denumirea grupei de specii, speciei, sortimentului, subsortimentului, numărul de piese și dimensiunile efective ale acesteia, utilizând factorul de cubaj 1. În cazul avizelor de însoțire pentru cherestelele tivite, în care două dimensiuni au aceleași valori, transportate pachetizat, se completează denumirea grupei de specii, speciei, sortimentului, subsortimentului, cele două dimensiuni comune și cea de-a treia prin însumarea tuturor dimensiunilor din pachet, utilizând factorul de cubaj 1;(ix) la importul materialelor lemnoase din specii exotice volumul acestora se înregistrează distinct pe grupa de specie DIVERSE MOI/DIVERSE TARI, specia Diverse foioase moi exotice/Diverse foioase tari exotice;
  h) la rubrica 7 «Recapitulare aviz» se completează volumul pe grupe de specii și total general;
  i) rubrica 8 «Date privind expediția» se completează, pentru transportul rutier, de către emitentul avizului de însoțire, CNP șofer/ID nerezident, tipul mijlocului de transport, numărul de înmatriculare mijloc de transport pe care s-au încărcat materialele lemnoase reprezentând camion/remorcă/ semiremorcă și nr. de km al vehiculului trăgător. În cazul transportului rutier de containere se înscriu atât numărul mijlocului de transport, cât și numărul de identificare al containerului;
  j) la rubrica observații se completează, după caz, nume și prenume, CNP și informații suplimentare referitoare la materialele lemnoase.

  (la 20-04-2022, Articolul 16 a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )


  Articolul 17
  (1) Operațiunile de încărcare în vagoane sau în nave se pot face numai dintr-un depozit/depozit temporar constituit la locul de încărcare/platforma primară, în baza stocurilor existente. La finalizarea operațiunilor de încărcare se emite avizul de însoțire pentru fiecare mijloc de transport în parte.(2) Operațiunile de descărcare din vagoane sau din nave se pot face numai într-un depozit/depozit temporar constituit la locul de descărcare. La finalizarea operațiunilor de descărcare se înregistrează volumul primit în depozit în SUMAL 2.0 Registrul Electronic - operațiuni depozit.(3) În cazul materialelor lemnoase care fac obiectul exportului, operațiunile de încărcare în vagon/navă se fac în baza stocurilor existente în depozit/depozit temporar constituit la locul de încărcare. La finalizarea operațiunilor de încărcare se emite avizul de însoțire pe fiecare mijloc de transport în parte. Autoritatea vamală îndeplinește formalitățile pentru materialele lemnoase dacă acestea sunt însoțite de avizul de însoțire potrivit art. 8 alin. (3), care este completat conform prevederilor prezentelor norme și se află în perioada de valabilitate. (4) În situația în care autoritatea vamală la care sunt îndeplinite formalitățile vamale ale materialelor lemnoase constată că materialele lemnoase nu corespund specificațiilor din avizele de însoțire generate în SUMAL 2.0, este obligată să sesizeze imediat structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial, în legătură cu cele constatate, care în urma verificărilor stabilește măsurile legale care se impun.(5) În cazul materialelor lemnoase care fac obiectul regimului de export și circulă de la biroul vamal de export sub supraveghere vamală până la biroul vamal de ieșire de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene, declarația vamală de export este echivalentul avizului de însoțire, situație în care nu se mai emit avize de însoțire după încărcarea în mijlocul de transport.(6) Autoritatea vamală acceptă declarația vamală de export numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
  a) avizul de însoțire emis de către operatorul economic care realizează exportul este înregistrat în SUMAL 2.0 și se află în perioada de valabilitate la momentul verificării de către lucrătorul vamal.
  b) destinatarul materialelor lemnoase înscris în aviz este un beneficiar din statele/țările terțe Uniunii Europene;
  c) punctul de descărcare al avizului de însoțire, în acest caz, este locul unde se fac formalitățile vamale.

  (la 20-04-2022, Articolul 17 a fost modificat de Punctul 39, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )


  Articolul 18
  (1) Spațiul de depozitare în care se depozitează/prelucrează/sortează/comercializează materialele lemnoase, identificat prin coordonatele geografice introduse de către operatorul economic în aplicația SUMAL 2.0, devine funcțional prin activare de către structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. Spațiul de depozitare/prelucrare/sortare/ comercializare poate fi:
  a) depozit, înființat pe o perioadă nedeterminată; depozitul are regimul punctului de lucru și se înființează, se organizează și funcționează la fel ca acestea;
  b) depozit temporar, înființat pe o perioadă determinată; procedura de înființare și funcționare a acestuia se reglementează prin ordinul prevăzut la art. 5 alin. (10);
  c) platforma primară, care este spațiul temporar de depozitare a materialelor lemnoase la locul de recoltare, funcționarea fiind condiționată de identificarea coordonatelor geografice ale acesteia și de înregistrarea în Aplicația SUMAL 2.0, având regim diferit față de depozitele prevăzute la lit. a) și b).
  (la 20-04-2022, Alineatul (1) din Articolul 18 a fost modificat de Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )
  (2) Centrele de sortare și prelucrare a materialelor lemnoase, centrele comerciale care comercializează materiale lemnoase, precum și instalațiile de transformat lemn rotund au același regim în ceea ce privește proveniența, depozitarea și comercializarea materialelor lemnoase cu cel al depozitelor de materiale lemnoase.
  (la 20-04-2022, Alineatul (2) din Articolul 18 a fost modificat de Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )
  (3) Piețele, târgurile, oboarele, bursele de mărfuri în care se comercializează materiale lemnoase vândute de persoanele fizice au același regim în ceea ce privește proveniența, depozitarea și comercializarea materialelor lemnoase cu cel al depozitelor de materiale lemnoase.(4) Comercializarea materialelor lemnoase în piețe, târguri, oboare, burse de mărfuri este permisă numai dacă acestea sunt autorizate în vederea depozitării și comercializării materialelor lemnoase de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin structurile teritoriale ale acesteia, în condițiile legii. Comercializarea materialelor lemnoase în alte spații decât cele prevăzute la alin. (3) nu este permisă.(5) Regulamentul de autorizare al spațiilor prevăzute la alin. (3) se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.


  Articolul 19

  Deținătorii spațiilor prevăzute la art. 18 alin. (1)-(3) din prezentele norme au următoarele obligații:
  a) să împrejmuiască incintele punctelor de lucru ale depozitelor de materiale lemnoase prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) și să delimiteze în teren perimetrele depozitelor temporare prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b), pe care le dețin și pe care le folosesc în procesul tehnologic;
  (la 20-04-2022, Litera a) din Articolul 19 a fost modificată de Punctul 41, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )

  b) să permită controlul activităților reglementate în prezentele norme și să prezinte autorităților de control documentele solicitate;
  c) să utilizeze aplicațiile SUMAL 2.0 și să asigure o conexiune permanentă la internet în perioada utilizării aplicațiilor, pentru situațiile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) și b);
  (la 20-04-2022, Litera c) din Articolul 19 a fost modificată de Punctul 41, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )


  Articolul 20
  (1) Se interzice primirea, depozitarea, prelucrarea, sortarea, expedierea sau comercializarea materialelor lemnoase de către deținătorii depozitelor, ai altor spații destinate depozitării temporare și/sau ai instalațiilor de prelucrare a materialelor lemnoase fără proveniență, așa cum sunt definite la art. 10 alin. (10) și art. 12 alin. (1).(2) Deținătorii prevăzuți la alin. (1) care primesc, depozitează, prelucrează, sortează, expediază sau comercializează materiale lemnoase au obligația de a verifica datele de identificare ale furnizorilor de materiale lemnoase, numărul de înmatriculare al mijloacelor de transport și specificația înscrise pe avizul de însoțire
  (la 20-04-2022, Articolul 20 a fost modificat de Punctul 42, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )


  Articolul 21
  (1) Punctele de lucru ale operatorilor economici în care se realizează primirea, depozitarea, prelucrarea, sortarea sau comercializarea materialelor lemnoase au regimul depozitelor de materiale lemnoase.(2) Operatorii portuari sau feroviari cu care exportatorii au încheiat contracte de prestări de servicii privind depozitarea în custodie, manipularea și expedierea materialelor lemnoase au obligația de a pune la dispoziția autorităților de control documentele specifice cu caracter tehnico-operativ care să permită calcularea stocurilor scriptice de materiale lemnoase pentru fiecare exportator în parte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  (la 20-04-2022, Articolul 21 a fost modificat de Punctul 43, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )


  Articolul 22
  (1) Achiziția de materiale lemnoase de către operatori economici de la persoane fizice proprietari de pădure sau de vegetație forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier național se face pe baza borderoului de achiziție material lemnos, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7.(2) În funcție de localizarea materialelor lemnoase care se achiziționează, se procedează după cum urmează:
  a) în situația în care achiziția se face de la locul de recoltare, avizul de însoțire se emite de ocolul silvic emitent al autorizației de exploatare, în baza actului de punere în valoare, destinatar fiind cumpărătorul în baza contractului de vânzare-cumpărare;
  b) în situația în care achiziția se face din alt loc decât cel prevăzut la lit. a), avizul de însoțire se emite de către ocolul silvic nominalizat, în baza borderoului de achiziție în care sunt înscrise datele privind avizul/avizele de însoțire inițial/inițiale care atestă proveniența materialelor lemnoase.
  (la 20-04-2022, Alineatul (2) din Articolul 22 a fost modificat de Punctul 44, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )


  Articolul 23

  Pierderea, furtul sau distrugerea avizelor de însoțire/dispozitivelor mobile se declară imediat la unitatea de poliție cea mai apropiată sau/și la structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.


  Articolul 24

  Orice greșeală care vizează informațiile introduse în SUMAL 2.0 se notifică la structura de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial, care analizează, și în funcție de competența stabilită poate dispune corecția sau poate informa autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în situația în care aceasta are competența de corectare.


  Articolul 25

  Informațiile de identificare ale fiecărui utilizator vor fi puse la dispoziția acestuia în mod automat prin intermediul aplicației SUMAL 2.0.
  (la 20-04-2022, Articolul 25 a fost modificat de Punctul 45, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )


  Articolul 26
  (1) Informațiile introduse și generate în aplicațiile SUMAL 2.0 se utilizează de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, respectiv de către structurile teritoriale de specialitate în scop de analiză în vederea fundamentării politicilor din silvicultură, pentru control și pentru obținerea de informații statistice și de sinteză.(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal, efectuată de entitățile implicate în aplicarea prezentelor norme, se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), precum și a legislației naționale aplicabile domeniului protecției datelor.
  (la 20-04-2022, Articolul 26 a fost modificat de Punctul 46, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )


  Articolul 27

  Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme.


  Anexa nr. 1

  la norme
  TERMENI ȘI EXPRESII UTILIZATE
  I. Pentru aplicarea normelor, termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:
  a) achizitor de materiale lemnoase - operatorul economic care cumpără, în baza unui borderou de achiziție, materiale lemnoase care sunt deținute cu titlu legal de persoane fizice și care provin din:(i) păduri proprietate a persoanelor fizice;(ii) păduri proprietate a formelor asociative prevăzute la art. 92 și 95 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;(iii) vegetație forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier;(iv) operațiuni de vânzare-cumpărare;
  b) atelaj - vehicul cu tracțiune animală format din animalele de tracțiune, harnașamentul acestor animale, împreună cu vehiculul pe care îl trag, înregistrat la nivelul primăriilor comunelor/orașelor/sectoarelor municipiului București;
  c) cherestele - piese de lemn obținute prin tăierea longitudinală ori așchierea buștenilor sau lemnului brut și, eventual, o retezare și/sau prelucrări ulterioare pentru o anumită exactitate. În categoria cherestelelor sunt cuprinse și: scânduri, dulapi, bulzi, șipci, rigle, frize, grinzi și lăturoaie; lăturoaiele sunt cherestele netivite rezultate din flancurile bușteanului, cu fața interioară complet ferăstruită, iar cealaltă față ferăstruită pe cel mult jumătate din lungime, cu lungimea de minimum 1 m, iar grosimea de maximum 6,0 cm;
  d) circulația materialelor lemnoase - acțiunea de transport al materialelor lemnoase pe orice cale posibilă, cu sau fără transmiterea proprietății asupra materialelor lemnoase, de la locul unde au fost recoltate, obținute, depozitate, deținute sau prelucrate, folosindu-se în acest scop mijlocele de transport prevăzute de prezentele norme;
  e) controlul provenienței materialelor lemnoase, circulației materialelor lemnoase, depozitelor de materiale lemnoase, instalațiilor de prelucrare a lemnului rotund - acțiunile întreprinse de structurile de control, conform competențelor stabilite prin prevederile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 171/2010, cu modificările și completările ulterioare, pentru stabilirea provenienței materialelor lemnoase recoltate, a celor comercializate, a celor transportate pe orice fel de căi de transport și/sau care sunt supuse proceselor de prelucrare ori depozitare;
  f) cubaj tehnic - metoda de stabilire a volumului real al materialelor lemnoase așezate în figuri geometrice, prin utilizarea unor indici de transformare a volumului aparent al figurilor;
  g) custodia - deținerea și păstrarea neschimbată a materialelor lemnoase de către operatorul economic/deținătorul/ transportatorul/persoana fizică/entitatea în posesia căreia au fost identificate/transmise materialele lemnoase pentru care agentul constatator a dispus, în baza unui proces-verbal, reținerea și predarea în custodie; custodia este obligatorie pentru operatorul economic/deținătorul/transportatorul/persoana fizică/entitatea la care au fost identificate materialele lemnoase cu privire la care normele prevăd reținerea în vederea stabilirii provenienței ori cu privire la care există suspiciunea că provin din săvârșirea de contravenții sau infracțiuni;
  h) deținător de materiale lemnoase - orice persoană fizică sau juridică în posesia căreia au fost identificate materiale lemnoase dobândite în mod legal sau ilegal;
  i) dimensiune efectivă - dimensiunea unei piese de cherestea/lemn rotund în momentul măsurării;
  j) lemn ecarisat - lemn prelucrat pe toată suprafața lui sau pe cel puțin două fețe opuse, cu toporul sau tesla sau chiar prelucrat grosier cu ferăstrăul pentru a-i da o formă aproximativ pătrată sau dreptunghiulară. Lemnul ecarisat se caracterizează prin prezența părților neplane și a urmelor de cioplitură. Acest lemn este în general destinat tăierii cu ferăstrăul, dar poate fi utilizat și ca atare, de exemplu, ca lemn de dulgherie;
  k) lemn semifabricat - sortiment obținut prin operații de frezare/profilare a lemnului rotund, a buștenilor, a lemnului ecarisat, a lemnului cioplit ori a cherestelelor - lamele și frizele de parchet, neasamblate, lemn profilat sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similare, în lungul unuia sau mai multor canturi, fețe sau capete. Aceste piese profilate pot fi și geluite, șlefuite sau lipite prin îmbinare cap la cap;
  l) mijloc de transport - orice vehicul în care se încarcă și cu care se transportă materiale lemnoase, autovehicul rutier, inclusiv parte a autovehiculului rutier distinct înmatriculată/ înregistrată, vagon de cale ferată, șlepul, barja, nava, containerul pentru transportul terestru sau naval și atelajele;
  m) operator - orice persoană fizică sau juridică ori entitate cu/fără personalitate juridică care desfășoară, cu sau fără respectarea condițiilor prevăzute de lege, operațiuni de orice tip cu masă lemnoasă sau materiale lemnoase;
  n) reținerea - măsura de oprire, în faza comercială sau de producție în care au fost identificate, a materialelor lemnoase cu privire la care normele legale prevăd reținerea în vederea stabilirii provenienței, fiind obligatorie pentru operatorul economic/ deținătorul/transportatorul materialelor lemnoase; reținerea se aplică de agentul constatator și în cazul materialelor lemnoase abandonate cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
  o) stare offline - informațiile standardizate generate pe dispozitivul mobil al emitentului/transportatorului, dar care nu au fost transmise în baza de date SUMAL 2.0; verificarea stării offline se probează cu dispozitivul mobil al utilizatorului;
  p) stare online - informațiile standardizate generate pe dispozitivul mobil al emitentului/transportatorului, care au fost transmise în baza de date SUMAL 2.0; verificarea stării online se face prin interogarea bazei de date SUMAL 2.0;
  q) transbordare - operațiunea de trecere a materialelor lemnoase care se transportă cu un mijloc de transport în alt mijloc/mijloace de transport;
  r) tocătură certificabilă - reprezintă fracțiunea biodegradabilă - coajă, rumeguș, lemnul sub formă de așchii sau particule, tocătura provenită din liniile de profilare, din tocarea capetelor, flancurilor buștenilor și resturilor de lemn, din reciclarea materialelor lemnoase, precum și tocătura provenită din materialele lemnoase din plantațiile cu specii forestiere energetice cultivate pe terenuri agricole - rezultată din prelucrarea primară și/sau secundară a materialelor lemnoase recoltate de pe teritoriul României sau provenite din import/schimburi intracomunitare și care nu mai poate fi folosită pentru obținerea de produse din lemn;
  s) tocătură necertificabilă - reprezintă fracțiunea biodegradabilă care provine din tocarea produselor rezultate din prelucrarea primară și secundară a materialelor lemnoase recoltate de pe teritoriul României sau din prelucrarea primară și/sau secundară a materialelor lemnoase provenite din import/schimburi intracomunitare, altele decât cele prevăzute la lit. r);
  t) transport tehnologic - transportul materialelor lemnoase care nu se realizează pe căile publice de comunicații și prin intermediul altor mijloace de transport decât transportul rutier, feroviar, naval sau cu atelaje;
  u) transportator - orice persoană fizică sau juridică ce efectuează transport de materiale lemnoase, respectiv lemn;
  v) transportator profesionist - orice persoană fizică sau juridică ce transportă cu un mijloc de transport într-o perioadă de un an calendaristic un volum de materiale lemnoase mai mare de 20 mc; calitatea de transportator profesionist obligă la înregistrarea în SUMAL 2.0.
  II. Termenii și expresiile privitoare la lemn din prezenta anexă, precum și termenii și expresiile privitoare la lemn care nu se regăsesc la pct. I se completează sau se definesc, după caz, în conformitate cu standardele aplicabile materialelor lemnoase.
  (la 20-04-2022, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 47, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )


  Anexa nr. 2

  la norme

  Element identificare SUMAL 2.0
  AVIZ DE ÎNSOȚIRE ÎN FORMAT LETRIC
  Valabil până la data ....../..../.... ora ...../..../....

  Punct de încărcare (număr APV/denumire depozit)
  Ocolul silvic/Operatorul economic (denumire, CUI)
  Punct de descărcare
  Județul .....................................
  Localitatea ................... Strada ............... nr. ...........
  DestinatarNumele și prenumele/Denumirea……………………………..
  Stare aviz de însoțire*Online
  Cod aviz**
  Offline
  ………….
  Transportator (nume, prenume)
  Mijloc de transport***Nr. mijloc de transport
  Număr de înregistrare atelaj
  Volum (mc)


  * Se va bifa starea avizului de însoțire.
  ** Se va completa numărul codului avizului de însoțire.
  *** Se va înscrie, după caz, numărul mijlocului de transport, iar la atelaje, numărul de înregistrare.

  Numele și prenumele emitentului
  Semnătura emitentului
  .......................................


  Semnătura transportatorului
  ............................................

  (la 20-04-2022, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 47, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )


  Anexa nr. 3

  la norme

  Ocolul silvic .......................................
  Nr. ........../...............................
  PROCES-VERBAL DE INVENTARIERE
  a materialelor lemnoase
  Încheiat astăzi, .............................................

  Subsemnatul, ..................., în calitate de deținător al materialelor lemnoase și ................, reprezentant al Ocolului Silvic ................ în a cărui rază teritorială se află depozitate materialele lemnoase, astăzi, data de mai sus, am procedat la inventarierea materialelor lemnoase prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. h) și m), rezultând următoarele cantități:
  SpeciaSortimentulElemente dimensionaleCantitate

  Lungime
  (m/cm)

  Lățime
  (cm)

  Grosime
  (cm)

  Diametru
  (cm)

  Număr
  (buc.)

  Volum
  (mc)

  Deținătorul materialelor lemnoase declară pe propria răspundere că acestea provin din ........................................ (Aviz de însoțire nr. .../Bon de casă nr. .../alte situații).
  Prezentul proces-verbal de inventariere s-a întocmit în două exemplare; după semnarea și înregistrarea lor la ocolul silvic în a cărui rază teritorială se află depozitate materialele lemnoase, câte un exemplar se înmânează fiecărei persoane semnatare.
  Prezentul proces-verbal de inventariere reprezintă documentul de proveniență a materialelor lemnoase inventariate.

  Deținător materiale lemnoase,
  ............................................

  Reprezentant ocol silvic,
  .......................................

  (la 20-04-2022, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 47, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )


  Anexa nr. 4

  la norme

  Garda forestieră ………………………………………….…
  Nr. ................/.................
  Avizat,
  Inspector-șef,
  ..................

  Ocolul silvic ......................
  Nr. ................./.............
  PROCES-VERBAL DE INVENTARIERE
  a volumului de lemn care depășește volumul actului de punere în valoare nr. ……….. din data de ……………….…

  Subsemnații– ………………………………………….…, din partea Ocolului silvic ………………………………………….…;– …..................….…, în calitatea de împuternicit al titularului autorizației de exploatare nr. .........../……….…, emisă de Ocolul silvic ...........…,
  azi, data de mai sus, am procedat la inventarierea volumului de lemn care depășește volumul actului de punere în valoare nr. …………… întocmit de Ocolul silvic ............, după cum urmează:
  SpeciaSortimentulElemente dimensionaleCantitate

  Lungime
  (m/cm)

  Lățime
  (cm)

  Grosime
  (cm)

  Diametru
  (cm)

  Număr
  (buc.)

  Volum
  (mc)

  Deținătorul materialelor lemnoase declară pe propria răspundere că acestea provin din parchetul de exploatare aferent partizii nr. ………………………………………….… de la Ocolul silvic ………………………………………….… .
  Prezentul proces-verbal s-a întocmit în două exemplare, care după semnarea și înregistrarea la ocolul silvic reprezintă documentul de proveniență a materialelor lemnoase inventariate.

  Titularul autorizației de exploatare,
  ..................

  Reprezentant ocol silvic,
  ..................


  Anexa nr. 5

  la norme

  Element identificare SUMAL 2.0
  AVIZ DE ÎNSOȚIRE MATERIALE LEMNOASE
  Lemn certificat/necertificat

  Cod unic aviz:
  Data și ora emiterii codului unic: ..........................Valabil până la data/ora .......................................
  Proveniență: ...................................
  1.Emitent SC/OS: …………3.Destinatar ............................................................


  Nr. registrul comerțului: .......................
  CUI: ....................
  Adresa: sediul/domiciliul
  (localitatea, str. nr., județul)


  Nr. registrul comerțului: ...
  CUI: ...
  Adresa: sediul/domiciliul
  (localitatea, str. nr., județul)
  2.
  Punct de încărcare: ..............
  (denumire, locul încărcării)
  4.
  Punct de descărcare: ...............................
  (denumire, locul descărcării)

  5. ÎNTRERUPERI TRANSPORT
  Nr. crt.Transport întrerupt din cauzaPerioada întreruperii transportuluiData și ora întreruperii transportuluiData și ora reluării transportului


  6. SPECIFICAȚIA
  Nr. crt.Grupa de speciiSpecieSortimentSubsortiment*Nr. buc.
  Lungime
  (m)

  Lățime
  (m)

  Înălțime
  (m)

  Diametru**
  (cm)

  Volum
  (mc)
  (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  7. RECAPITULARE AVIZ
  Grupa de speciiRășinoaseFagQuercineeDiverse tariDiverse moiTotal general
  Volum (mc)


  8. DATE PRIVIND EXPEDIȚIA
  CNP șofer/ID nerezidentMijloc de transportIdentificator mijloc transportIdentificator containerNr. km la bord


  Observații***Nume proprietar materiale lemnoaseCod numeric personalText precompletat

  * Se înscrie numai dacă există.
  ** Se înscrie numai dacă cerințele art. 15 din Normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, cu modificările și completările ulterioare, o impun.
  *** Completarea este opțională.
  (la 20-04-2022, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 47, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )


  Anexa nr. 6

  la norme

  FACTORI DE CUBAJ MINIMI ȘI MAXIMI

  Sortiment/Grupă de specii
  Factor de cubaj
  (valori minime)
  - metru cub/metru ster -

  Factor de cubaj (valori maxime)
  - metru cub/metru ster -
  Lemn de foc foioase (piese amestecate ca diametru, cu diametrul sub 24 cm)0,550,68
  Lemn de foc rășinoase (piese amestecate ca diametru, cu diametrul sub 24 cm)0,660,75
  Lemn de foc (crăci - așezate în grămezi, cetină)0,080,13

  Denumire sortimentGrupa de speciiStare
  Factor de cubaj
  (valori minime)
  - metru cub/metru ster -

  Factor de cubaj
  (valori maxime)
  - metru cub/metru ster -
  Material lemnos pentru plăci din așchii de lemn și plăci din fibre de lemnFoioaseAranjate*0,480,68
  Vrac**0,300,45
  RășinoaseAranjate*0,550,70
  Vrac**0,350,50
  Tocătură/Așchii sau particule--0,300,35
  Rumeguș--0,250,30
  Coaja--0,200,30
  Resturi de lemn, inclusiv lăturoaie-
  Aranjate*/
  Balotate***
  0,480,58
  Vrac0,270,36
  CheresteleRășinoaseTivite/Stivuite compact (balotate)0,80****1,00*****
  FoioaseNetivite/Stivuite compact (balotate)0,50****0,65*****
  Tivite/Stivuite compact (balotate)0,80****1,00*****

  Semitivite/
  Stivuite compact (balotate)
  0,60****0,75*****

  Aranjate* - piesele de aceeași lungime sau de lungimi diferite sunt suprapuse în mod ordonat în aceeași direcție.
  Vrac** - piesele de aceeași lungime sau de lungimi diferite sunt suprapuse în mod neordonat.
  Balotate*** - piesele de aceeași lungime sau de lungimi diferite sunt suprapuse în mod ordonat în aceeași direcție și sunt legate în baloți.
  **** - piese de lungimi diferite în aceeași stivă (balot).
  ***** - piese de aceeași lungime în aceeași stivă (balot).
  Coeficienți de echivalență, valori minim și maxim, din tone în metri cubi, respectiv din metri steri în metri cubi,
  pentru materialul lemnos destinat pentru plăci din așchii de lemn și plăci din fibre de lemn
  și pentru produsele din lemn din categoria deșeuri și resturi de lemn, rumeguș, tocătură

  SortimentGrupa de speciiDensitate (kg/mc)Studii de specialitate
  MinimMaxim
  Lemn pentru plăci Foioase tari8701.250Cartea silvicultorului, prof. univ. dr. ing. Ioan Milescu, Editura Universității Suceava, 2006
  Foioase moi610990
  Rășinoase4001.070
  Resturi de lemnFoioase tari8701.250
  Foioase moi610990
  Rășinoase4001.070
  Așchii sau particule de lemn (tocătură)1 mc = 2.50 mst1 mc = 3.00 mstManual combustibili lemnoși, Intelligent Energy Europe, Grant agreement number EIE, 2008
  Rumeguș de lemn1 mc = 3.00 mst1 mc = 5.00 mst

  Pentru densitate s-a luat în calcul lemnul verde și s-a grupat pe grupele mari de specii deoarece la industria plăcilor acest material vine încărcat în amestec de specii.
  Legat de sortimentul „Resturi de lemn“ provenite de la prelucrare se prezintă și o variantă de densități medii anuale din studiul „Produse forestiere și studiul lemnului“:
  SortimentGrupa de speciiDensitate medie (kg/mc)Studii de specialitate

  Resturi de lemn
  („rămășițe și calote de lemn“)
  Foioase tari1.006Produse forestiere și studiul lemnului, prof. univ. dr. ing. Eugen Beldeanu, Editura Universității Transilvania Brașov, 2001
  Rășinoase și foioase moi658

  (la 20-04-2022, Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 47, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 512 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 20 aprilie 2022 )


  Anexa nr. 7

  la norme

  ACHIZITOR: .....................................
  Nr. registrul comerțului/CUI ...................................
  Sediul (localitatea, str., nr. , județul) .............................
  BORDEROU DE ACHIZIȚIE MATERIAL LEMNOS
  Nr. ……… data …………….................…
  (de la persoane fizice proprietare de păduri)

  Nr. crt.Data achizițieiPersoana fizică vânzătoareSortiment și specie material lemnos achiziționatCantitate (mc)
  Cod unic aviz de însoțire (de la pădurea aflată
  în proprietate)
  Preț unitar (lei/mc)
  Valoare
  (lei)

  Avans
  (lei)
  Suma plătită (lei)
  Semnătura de primire
  a sumei
  Numele și prenumeleDomiciliulCNP/CI
  0123456789101112


  Total lemn rotund achiziționat
  Total alte sortimente achiziționate
  Total lemn foc achiziționat
  TOTAL GENERAL

  Numele și prenumele persoanei fizice
  ……………………………..
  Semnătura
  ……………………………..
  Numele și prenumele reprezentantului achizitorului
  …………………………….
  Semnătura
  ……………………………

  -----