HOTĂRÂRE nr. 757 din 27 iulie 2011
privind desfiinţarea unei unităţi sanitare publice cu paturi din judeţul Giurgiu şi reorganizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 4 august 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Se aprobă desfiinţarea Spitalului de Psihiatrie Vadu Lat, cu sediul în comuna Bucşani, judeţul Giurgiu, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Judeţean Giurgiu.
  (2) Desfiinţarea spitalului prevăzut la alin. (1) se realizează prin reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu, unitate sanitară publică cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Giurgiu, şos. Bucureşti nr. 82, al cărei management a fost preluat de către Consiliul Judeţean Giurgiu.


  Articolul 2

  Structura organizatorică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 1 alin. (2), se aprobă prin act administrativ al preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu, cu avizul Ministerului Sănătăţii, în condiţiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 3

  (1) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu.
  (2) Personalul tehnico-economic-administrativ şi de întreţinere care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu, cu încadrarea în normativul de personal, sau, după caz, se redistribuie la alte unităţi sanitare.


  Articolul 4

  Patrimoniul unităţii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1), stabilit pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite pe fiecare sursă de finanţare şi celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preia de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu prin protocol de predarepreluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 5

  La data expirării termenului prevăzut la art. 2, poziţia 168 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Ministrul sănătăţii,
  Cseke Attila
  Ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Constantin-Traian Igaş
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 27 iulie 2011.
  Nr. 757.
  ________