DECIZIE nr. 193 din 10 februarie 2011
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. f) şi art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 6 mai 2011  Augustin Zegrean - preşedinte
  Aspazia Cojocaru - judecător
  Acsinte Gaspar - judecător
  Mircea Ştefan Minea - judecător
  Iulia Antoanella Motoc - judecător
  Ion Predescu - judecător
  Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent
  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.
  Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. f) şi art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de Societatea Comercială RER Ecologic Service Bucureşti - REBU - S.A. în Dosarul nr. 12.480/3/2008 al Curţii de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal.
  La apelul nominal răspund avocatul autorului excepţiei, precum şi avocatul părţii Primăria Sectorului 1 Bucureşti, lipsă fiind celelalte părţi, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.
  Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul avocaţilor prezenţi. Avocatul autorului excepţiei arată că nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 40 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. În susţinerea excepţiei depune note scrise.
  Avocatul părţii Primăria Sectorului 1 Bucureşti solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.
  Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă. În acest sens arată că autorul excepţiei în critica formulată ridică probleme ce ţin de aplicarea şi interpretarea dispoziţiilor de lege, fapt ce excedează competenţei Curţii Constituţionale.
  CURTEA,
  având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:
  Prin Încheierea din 9 aprilie 2010, pronunţată în Dosarul nr. 12.480/3/2008, Curtea de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. f) şi art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de Societatea Comercială RER Ecologic Service Bucureşti - REBU - S.A.
  În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că prin definiţiile date de cele două articole criticate termenilor "contract de achiziţie publică" şi "autoritate contractantă" se limitează posibilitatea unităţilor administrativ-teritoriale de a fi parte la contractele de achiziţie publică, ceea ce contravine prevederilor art. 121 alin. (1) şi (2) şi art. 122 alin. (1) din Constituţie. Date fiind şi prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, este evident faptul că nu numai autorităţile administraţiei publice pot fi parte la contractele de achiziţie publică, ci şi unitatea administrativ-teritorială.
  Curtea de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal arată că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.
  Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
  Avocatul Poporului arată că nu poate fi reţinută critica de neconstituţionalitate formulată de către autorul excepţiei, întrucât normele criticate definesc într-o manieră deosebit de clară şi precisă contractul de achiziţie publică şi autoritatea contractantă, fără a contraveni dispoziţiilor constituţionale invocate.
  Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
  CURTEA,
  examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
  Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.
  Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 3 lit. f) şi art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006.
  Dispoziţiile art. 3 lit. f) au fost modificate prin articolul unic pct. 1 din Legea nr. 278/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 31 decembrie 2010. Dispoziţiile art. 8 lit. b) au fost modificate prin art. II pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 12 martie 2009.
  Textele criticate au următorul conţinut:
  - Art. 3 lit. f): În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: (...)
  f) contract de achiziţie publică - contractul comercial care include şi categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte, şi unul sau mai mulţi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă;";
  - Art. 8: "Este autoritate contractantă în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă:
  a) oricare organism al statului - autoritate publică sau instituţie publică - care acţionează la nivel central ori la nivel regional sau local;
  b) oricare organism, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, care a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial şi care se află cel puţin în una dintre următoarele situaţii:
  - este finanţat, în majoritate, de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public;
  - se află în subordinea sau este supusă controlului unei autorităţi contractante, astfel cum este definită la lit. a), sau unui alt organism de drept public;
  - în componenţa consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiţi de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public;
  c) oricare asociere formată de una sau mai multe autorităţi contractante dintre cele prevăzute la lit. a) sau b);
  d) oricare întreprindere publică ce desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la cap. VIII secţiunea 1, atunci când aceasta atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi;
  e) oricare subiect de drept, altul decât cele prevăzute la lit. a)-d), care desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la cap. VIII secţiunea 1, în baza unui drept special sau exclusiv, astfel cum este acesta definit la art. 3 lit. k), acordat de o autoritate competentă, atunci când acesta atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi."
  În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 3 alin. (3) referitoare la teritoriu, art. 121 alin. (1) şi (2) referitoare la autorităţi comunale şi orăşeneşti şi ale art. 122 alin. (1) referitoare la consiliul judeţean.
  Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că autorul excepţiei solicită, în realitate, completarea textului de lege criticat, în sensul de a reglementa în categoria autorităţilor contractante şi alte organisme decât cele prevăzute de textul criticat. O asemenea solicitare nu intră însă în competenţa de soluţionare a Curţii Constituţionale, care, conform art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului. Mai mult, motivarea criticii de neconstituţionalitate ridică probleme care ţin de interpretarea şi aplicarea legii. În aceste condiţii, este evident că o atare critică nu se poate constitui într-o veritabilă excepţie de neconstituţionalitate, astfel încât excepţia de neconstituţionalitate ridicată urmează să fie respinsă ca inadmisibilă.
  Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
  CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. f) şi art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de Societatea Comercială RER Ecologic Service Bucureşti - REBU - S.A. în Dosarul nr. 12.480/3/2008 al Curţii de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal.
  Definitivă şi general obligatorie.
  Pronunţată în şedinţa publică din data de 10 februarie 2011.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
  AUGUSTIN ZEGREAN
  Magistrat-asistent,
  Daniela Ramona Mariţiu
  ----