ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 6 decembrie 2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010  Având în vedere persistenţa efectelor crizei economico-financiare asupra pieţei muncii din România, care determină în continuare menţinerea la un nivel mai scăzut a veniturilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj, caz în care, în situaţia stabilirii unui nivel al salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată mai ridicat decât cel din 2010, s-ar crea dificultăţi imediate în asigurarea resurselor pentru programele finanţate din acest buget,
  ţinând seama de necesitatea protecţiei drepturilor şomerilor, în sensul asigurării furnizării efective a drepturilor conferite prin Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, prin contracararea situaţiei în care ridicarea pragului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2011 ar conduce la imposibilitatea furnizării lor, şi luând în considerare multiplele recomandări ale organizaţiilor financiare internaţionale referitoare la menţinerea preocupărilor pentru reducerea şomajului, în vederea activizării beneficiarilor de indemnizaţie de şomaj şi a responsabilizării lor cu privire la ocuparea unui loc de muncă,
  ţinând cont de necesitatea urgentării stabilirii elementelor de fundamentare a bugetului asigurărilor pentru şomaj pentru anul 2011 astfel încât să fie aprobat de Guvern,
  întrucât cele menţionate mai sus vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea unor măsuri de natură a proteja drepturile şomerilor, dar şi de a asigura sustenabilitatea bugetului asigurărilor pentru şomaj.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 5, punctul IX se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "IX. Indicatorul social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, denumit în continuare indicator social de referinţă, reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează prestaţiile băneşti suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, acordate atât în vederea asigurării protecţiei persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj, cât şi în vederea stimulării anumitor categorii de persoane pentru a se încadra în muncă, precum şi a angajatorilor pentru a încadra în muncă persoane în căutarea unui loc de muncă."
  2. La articolul 33, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:
  "(3) Cheltuielile cu transmiterea către beneficiari a drepturilor prevăzute la art. 43, ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, se stabilesc astfel:
  a) prin stabilirea unui tarif pentru un talon de plată, în situaţia în care plata se efectuează la domiciliul beneficiarilor din România;
  b) prin aplicarea unui procent asupra sumelor plătite, în situaţia în care achitarea drepturilor se face la domiciliul beneficiarilor;
  c) prin stabilirea unui comision bancar, negociabil, în situaţia în care plata drepturilor se face în cont curent sau în cont de card.
  (4) Procentul prevăzut la alin. (3) lit. b) se stabileşte astfel încât cheltuielile totale de transmitere să nu depăşească 1% din valoarea totală a sumelor plătite.
  (5) Comisionul bancar prevăzut la alin. (3) lit. c) se stabileşte astfel încât cheltuielile totale de transmitere să nu depăşească 0,15% din valoarea totală a sumelor plătite."
  3. La articolul 39 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) 75% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an;".
  4. La articolul 40, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 40. - (1) Indemnizaţia de şomaj se acordă şomerilor prevăzuţi la art. 17 alin. (2) pe o perioadă de 6 luni şi este o sumă fixă, lunară, al cărei cuantum reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data stabilirii acesteia."
  5. La articolul 42, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 42. - (1) Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj persoanele care, la data solicitării dreptului, refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor sau refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă."
  6. La articolul 44, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "d) la data refuzului nejustificat de a se încadra într-un loc de muncă conform pregătirii sau nivelului studiilor;".
  7. La articolul 73^1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) Valoarea indicatorului social de referinţă, avută în vedere la calculul indemnizaţiei de şomaj la care persoanele prevăzute la alin. (2) ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, dacă nu s-ar fi angajat, este valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data angajării."
  8. Articolul 127 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 127. - (1) Indemnizaţia de şomaj şi celelalte drepturi stabilite prin prezenta lege, cu excepţia celor prevăzute la art. 72-75 şi 80, se reactualizează ori de câte ori se modifică valoarea indicatorului social de referinţă.
  (2) Valoarea indicatorului social de referinţă se poate modifica prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de indicele de creştere a preţurilor de consum prognozat an/an anterior."


  Articolul II

  (1) Persoanele al căror drept la indemnizaţie de şomaj a fost stabilit înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază de acest drept în cuantumul aflat în plată la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (2) Persoanele pentru care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, plata indemnizaţiei de şomaj este suspendată în condiţiile legii şi repunerea în plată a acestui drept se realizează ulterior acestei date beneficiază de dreptul la indemnizaţie de şomaj în cuantumul stabilit şi, după caz, recalculat până la data suspendării plăţii acestui drept.


  Articolul III

  (1) Prevederile art. I şi II se aplică de la data de 1 ianuarie 2011.
  (2) Până la data prevăzută la alin. (1), Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale va modifica în mod corespunzător actele normative elaborate în vederea aplicării Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi le va supune spre aprobare Guvernului după această dată.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
  Ioan Nelu Botiş
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 6 decembrie 2010.
  Nr. 108.
  -------