ORDONANŢA DE URGENTA nr. 177 din 6 decembrie 2002
privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 18 decembrie 2002  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţa de urgenţă.

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Salarizarea magistraţilor de la instanţele judecătoreşti şi parchete se face ţinându-se seama de caracterul justiţiei de putere în stat, precum şi de incompatibilităţile şi interdicţiile prevăzute pentru magistraţi de Constituţie şi de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Totodată stabilirea salarizării se face avându-se în vedere rolul, răspunderea şi complexitatea activităţii, pregătirea şi competenta profesională a magistraţilor.


  Articolul 2

  (1) Indemnizaţiile pentru magistraţi se stabilesc pe baza valorii de referinţa sectorială, prevăzută de lege pentru funcţiile de demnitate publică alese şi numite din cadrul autorităţilor legislativă şi executivă. Aceasta valoare, actualizată periodic potrivit dispoziţiilor legale, se aplica de drept şi magistraţilor în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (2) Valoarea de referinţa sectorială prevăzută la alin. (1) constituie baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizaţiei lunare a magistraţilor.
  (3) Ordonatorii principali de credite calculează nivelurile indemnizaţiilor lunare ce corespund coeficienţilor de multiplicare prevăzuţi în anexa nr. 1 şi valorii de referinţa sectorială stabilite potrivit alin. (1), rotunjite din mie în mie de lei în favoarea personalului.


  Capitolul 2 Salarizarea magistraţilor


  Articolul 3

  (1) Magistraţii au dreptul, pentru activitatea desfăşurata, la o indemnizaţie de încadrare bruta lunară, stabilită pe funcţii, în raport cu nivelul instanţelor şi parchetelor şi cu vechimea în magistratură.
  (2) Coeficienţii de multiplicare pe baza cărora se stabileşte indemnizaţia de încadrare bruta lunară a magistraţilor sunt prevăzuţi la cap. A al anexei nr. 1.
  (3) Magistraţii stagiari vor beneficia, în perioada stagiului, de coeficienţi de multiplicare corespunzători fiecărei etape de stagiu, cu condiţia promovării examenelor prevăzute de lege.


  Articolul 4

  (1) Magistraţii beneficiază, în raport cu vechimea efectivă în funcţiile de judecător, procuror, magistrat-asistent la Curtea Supremă de Justiţie sau de personal asimilat magistraţilor, de o majorare a indemnizaţiei stabilite potrivit art. 3 alin. (2), calculată în procente la indemnizaţia bruta, după cum urmează:
  - de la 5 la 10 ani - 5%;
  - de la 10 la 15 ani - 10%;
  - de la 15 la 20 de ani - 15%;
  - peste 20 de ani - 20%.
  (2) Indemnizaţia majorată potrivit alin. (1) se acorda de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea efectivă în funcţiile prevăzute la alin. (1) şi constituie indemnizaţia de încadrare bruta lunară.
  (3) Indemnizaţia de încadrare majorată potrivit alin. (1) se ia în calcul la stabilirea pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale, la stabilirea, recalcularea şi actualizarea pensiei de serviciu, reglementată de Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a oricăror alte drepturi ce se determina pe baza veniturilor salariale.


  Articolul 5

  Magistraţii care poseda titlul ştiinţific de "doctor în drept" sau "doctor docent în drept" beneficiază, la cerere, de un spor de 15% din indemnizaţia de încadrare bruta lunară, care se acorda de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat.


  Articolul 6

  Magistraţii care funcţionează la instanţe şi parchete din mediul rural beneficiază de indemnizaţii de încadrare majorate cu până la 10%. Majorarea se stabileşte în funcţie de gradul de izolare a localităţii şi de condiţiile concrete de viaţa, prin ordin al ministrului justiţiei sau, după caz, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.


  Articolul 7

  (1) Magistraţii pensionari pentru limita de vârsta, care sunt reîncadraţi potrivit legii, beneficiază de cumulul pensiei cu indemnizaţia de încadrare bruta lunară corespunzătoare funcţiei şi vechimii în magistratură, precum şi de celelalte drepturi reglementate de lege.
  (2) La încetarea activităţii magistraţii prevăzuţi la alin. (1) au dreptul la recalcularea pensiei.
  (3) Prevederile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile, în mod corespunzător, şi magistraţilor care beneficiază de pensie de serviciu, potrivit Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 8

  (1) Promovarea magistraţilor în funcţii de execuţie se face în condiţiile prevăzute de Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza de examen. Modul de organizare şi de desfăşurare a examenului se stabileşte prin regulament aprobat de ministrul justiţiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
  (2) Promovarea pe loc în funcţii de execuţie, în raport cu nivelul instanţei sau al parchetului, se face în funcţia imediat superioară, dacă cel în cauza are o activitate meritorie atestată prin acordarea calificativului "foarte bine" în ultimii patru ani, precum şi vechimea în magistratură prevăzută de lege numai ca judecător sau procuror, cu respectarea celorlalte condiţii prevăzute de Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Numărul posturilor pentru care se poate face promovarea pe loc se stabileşte pentru judecători de ministrul justiţiei, iar pentru procurori, de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în funcţie de condiţiile concrete ale fiecărei instanţe sau, după caz, ale fiecărui parchet, precum şi de resursele bugetare aprobate. Prevederile alin. (1) sunt aplicabile.


  Articolul 9

  Procurorii din cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie sunt salarizaţi cu indemnizaţii de încadrare brute lunare în aceleaşi condiţii ca şi procurorii Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, beneficiind de coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la nr. crt. 3-11 din cap. A al anexei nr. 1, în raport cu funcţiile pe care le exercita.


  Articolul 10

  (1) Magistraţii care sunt delegaţi sau detaşaţi în condiţiile Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la instanţe sau parchete inferioare îşi păstrează indemnizaţia de încadrare bruta lunară şi celelalte drepturi prevăzute de lege. În cazul în care detaşarea se face la instanţe sau parchete de nivel superior, magistraţii beneficiază de indemnizaţia de încadrare bruta lunară şi de celelalte drepturi cuvenite la aceste instanţe sau, după caz, parchete.
  (2) Drepturile care se acorda pe timpul detaşării sau trecerii temporare într-o alta funcţie se suporta de instituţia în care persoana în cauza îşi desfăşoară activitatea.


  Articolul 11

  (1) Judecătorii care compun completele specializate pentru judecarea infracţiunilor de corupţie, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, primesc un spor de 30% din indemnizaţia de încadrare bruta lunară.
  (2) Pentru activitatea specializată de combatere a infracţiunilor de corupţie sporul de 30% din indemnizaţia de încadrare bruta lunară, prevăzut la alin. (1), se acorda procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, procurorilor şi specialiştilor de înalta calificare din cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie, precum şi procurorilor care participa la şedinţele de judecata ale completelor specializate pentru judecarea infracţiunilor de corupţie.
  (3) Modul de acordare a sporului de 30% din indemnizaţia de încadrare bruta lunară pentru personalul prevăzut la alin. (1) şi (2) se stabileşte prin norme aprobate prin ordin al ministrului justiţiei.


  Articolul 12

  Personalul de specialitate juridică din Ministerul Justiţiei şi Institutul Naţional al Magistraturii asimilat magistraţilor conform Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, personalul de specialitate juridică din Centrul de Pregătire şi Perfecţionare a Grefierilor şi a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, consilierii juridici din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, specialiştii de înalta calificare din cadrul Parchetului Naţional Anticorupţie, precum şi personalul de specialitate al Institutului Naţional de Criminologie se salarizează în raport cu vechimea în magistratură sau, după caz, în specialitate, potrivit prevederilor cap. B al anexei nr. 1.


  Articolul 13

  Indemnizaţiile de încadrare brute lunare şi celelalte drepturi ale magistraţilor se stabilesc, potrivit legii, de ministrul justiţiei sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, după caz.


  Articolul 14

  Indemnizaţiile membrilor Consiliului Superior al Magistraturii sunt prevăzute în anexa nr. 2.


  Capitolul 3 Salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor consultanţi


  Articolul 15

  (1) Magistraţii consultanţi numiţi în condiţiile Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt remuneraţi cu indemnizaţia corespunzătoare nivelurilor de salarizare prevăzute, după caz, la nr. crt. 28-32 din cap. A al anexei nr. 1, în raport cu vechimea în funcţii juridice.
  (2) Magistraţii consultanţi beneficiază de drepturile prevăzute la art. 5, 21, art. 25 alin. (1), art. 27, 28 şi 30.


  Articolul 16

  În cazul în care magistraţii consultanţi sunt numiţi sau funcţionează ori sunt delegaţi la instanţe care au sediul în alte localităţi decât cele în care îşi au domiciliul, aceştia beneficiază de cheltuieli de transport, diurna şi cazare, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile personalului din unităţile bugetare.


  Capitolul 4 Alte drepturi ale magistraţilor


  Articolul 17

  (1) Magistraţii care sunt detaşaţi sau delegaţi în alta localitate beneficiază de diurna de 2% din indemnizaţia de încadrare bruta lunară, dar nu mai puţin decât cuantumul prevăzut pentru personalul din unităţile bugetare, de decontarea cheltuielilor de cazare la structuri de primire turistice de categoria până la 3 stele inclusiv, precum şi de decontarea transportului cu orice categorie de tren clasa I, vagon de dormit clasa I, avion ori alte mijloace de transport, după caz. De aceste drepturi beneficiază şi magistraţii care se deplasează pentru susţinerea examenului de capacitate sau a altor examene prevăzute de Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) În situaţia în care magistraţii nu beneficiază de cazare în condiţiile prevăzute la alin. (1), aceştia au dreptul la o suma egala cu 0,5% din indemnizaţia de încadrare bruta lunară pentru fiecare noapte de cazare.
  (3) În cazul în care deplasarea se face cu autoturismul, magistraţii beneficiază de decontarea valorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri. Aceste drepturi nu se plătesc în cazul când autoturismul aparţine instituţiei.
  (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplica pe toată durata delegării sau detaşării.
  (5) Prevederile alin. (1)-(3) se completează, după caz, cu reglementările aplicabile personalului din instituţiile publice.


  Articolul 18

  Magistraţii, indiferent de funcţia pe care o deţin, detaşaţi în funcţii de director general al Direcţiei Generale a Penitenciarelor, directori în cadrul Direcţiei Generale a Penitenciarelor sau directori de penitenciare beneficiază pe durata detaşării de indemnizaţia de încadrare bruta lunară de judecător sau, după caz, de procuror, prevăzută de lege pentru instanţa de judecata sau parchetul de la care provin, la care se adauga indemnizaţia de conducere prevăzută de lege pentru funcţia de conducere în care sunt detaşaţi, precum şi de drepturile prevăzute în legile speciale.


  Articolul 19

  Magistraţii numiţi temporar într-o funcţie de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipseşte din instituţie o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiază de salariu pe perioada respectiva, au dreptul la indemnizaţia bruta lunară prevăzută la anexa nr. 1, corespunzătoare funcţiei pe care o preiau.


  Articolul 20

  Activitatea profesională a magistraţilor şi a personalului de specialitate salarizaţi potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă se evaluează anual cu calificative de "foarte bine", "bine", "satisfăcător" sau "nesatisfăcător", conform metodologiei aprobate, după caz, de ministrul justiţiei sau procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.


  Articolul 21

  (1) Pentru activitatea desfăşurata magistraţii şi personalul de specialitate salarizaţi potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază, la sfârşitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu indemnizaţia de încadrare bruta din ultima luna a anului pentru care se face premierea.
  (2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acorda proporţional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul indemnizaţia de încadrare bruta din ultima luna de activitate.
  (3) Premiile anuale pot fi reduse sau nu se acorda în cazul persoanelor care în cursul anului au desfăşurat activităţi profesionale nesatisfăcătoare ori au săvârşit abateri pentru care au fost sancţionate disciplinar. Aceste drepturi nu se acorda în cazul persoanelor care au fost suspendate sau înlăturate din funcţie pentru fapte imputabile lor.


  Articolul 22

  În cazul în care ordonatorul principal de credite bugetare realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, acesta poate acorda premii în cursul anului, în limita a 5% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli, personalului care asigura realizarea activităţii ce revenea posturilor din care au provenit economiile.


  Articolul 23

  Ministerul Justiţiei şi Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie pot constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetele de venituri şi cheltuieli ale fiecărei unităţi. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate apreciate ca valoroase.


  Articolul 24

  Criteriile pentru acordarea premiilor prevăzute la art. 21-23 se aproba prin ordin, după caz, de ministrul justiţiei sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.


  Articolul 25

  (1) Magistraţii, precum şi personalul de specialitate prevăzut de prezenta ordonanţa de urgenţă, mutaţi în interesul serviciului în alta localitate, în cadrul instanţelor judecătoreşti, parchetelor şi unităţilor din subordinea Ministerului Justiţiei, au dreptul la:
  a) rambursarea costului transportului pentru ei şi membrii familiilor lor, precum şi pentru bunurile din gospodărie;
  b) plata unei indemnizaţii egale cu indemnizaţia de încadrare bruta lunară la data mutării efective în alta localitate;
  c) plata unei indemnizaţii egale cu 1/4 din indemnizaţia de încadrare bruta lunară pentru fiecare membru de familie mutat efectiv împreună cu titularul dreptului;
  d) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea celui în cauza.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplica şi magistraţilor numiţi în funcţii după promovarea examenului de capacitate, dacă numirea se face la o instanţă din alta localitate decât cea în care au funcţionat ca magistraţi stagiari.
  (3) Mutarea în alta localitate se va putea face în toate cazurile cu asigurarea unei locuinţe de serviciu de către Ministerul Justiţiei sau Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, după caz.


  Articolul 26

  (1) Magistraţii care nu beneficiază de locuinţa proprietate personală ori cărora nu li s-a atribuit locuinţa de către autorităţile administraţiei publice locale sau locuinţa de serviciu în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea au dreptul la compensarea diferenţei dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuinţa de serviciu, potrivit legii, şi chiria plătită pe baza unui contract de închiriere încheiat în condiţiile legii. Compensarea nu se acorda în cazul în care contractul de închiriere este încheiat cu rude de gradul I sau II. Acest drept nu este de natura salarială şi nu se impozitează.
  (2) Magistraţii care nu beneficiază de locuinţa în localitatea în care îşi desfăşoară permanent activitatea şi cărora nu li se acorda compensarea chiriei în condiţiile alin. (1) au dreptul la plata cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi localitatea unde îşi are sediul instanţa sau parchetul, la nivelul contravalorii unui abonament lunar. În situaţia în care nu exista mijloace de transport între aceste localităţi, iar magistraţii efectuează deplasarea cu autoturismul, aceştia beneficiază de decontarea contravalorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, pentru perioada în care au lucrat efectiv.
  (3) Cheltuielile de transport compensate potrivit alin. (2) nu se impozitează.
  (4) Locuinţele de serviciu nu pot fi vândute magistraţilor şi nici altor categorii de personal.
  (5) Magistraţii care au înstrăinat o locuinţa proprietate personală după data numirii în funcţie nu beneficiează de prevederile alin. (1)-(3).


  Articolul 27

  (1) Magistraţii, precum şi familiile acestora beneficiază, ca măsura de protecţie socială, de înlesniri stabilite prin ordin al ministrului justiţiei sau al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, după caz, cu privire la folosirea caselor de odihna, a sanatoriilor şi a altor amenajări recreative şi sportive aflate în proprietatea sau în administrarea Ministerului Justiţiei şi, respectiv, a Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie.
  (2) Magistraţii în activitate sau pensionari, precum şi soţul sau soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora beneficiază în mod gratuit de asistenta medicală, medicamente şi proteze, în condiţiile respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate.
  (3) Condiţiile de acordare gratuita a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului justiţiei şi procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. Aceste drepturi nu se impozitează.


  Articolul 28

  În perioada concediului de odihna magistraţii, precum şi celălalt personal prevăzut de prezenta ordonanţa de urgenţă beneficiază, o singura data pe an, de transport gratuit dus-întors între localitatea de domiciliu şi localitatea din ţara în care îşi petrec concediul de odihna sau de decontarea valorii a 7,5 litri carburanţi la suta de kilometri, în cazul în care deplasarea între localitatea de domiciliu şi localitatea din ţara unde îşi petrec concediul se face cu autoturismul.


  Articolul 29

  (1) Absolvenţii, în primul an de activitate, încadraţi ca magistraţi sau personal de specialitate prevăzut de prezenta ordonanţa de urgenţă în unităţi din justiţie şi în parchete situate în alta localitate decât cea de domiciliu beneficiază de o indemnizaţie de instalare egala cu indemnizaţia de încadrare bruta lunară corespunzătoare funcţiei, gradului sau treptei în care urmează să fie încadraţi. Aceasta indemnizaţie se acorda şi absolvenţilor încadraţi în Ministerul Justiţiei.
  (2) În cazul în care absolventul este încadrat într-o unitate din mediul rural, indemnizaţia va fi egala cu doua indemnizaţii de încadrare brute lunare.
  (3) Prin ordin al ministrului justiţiei sau al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, după caz, se poate aproba ca pentru absolvenţii facultăţilor de drept să se acorde indemnizaţia prevăzută la alin. (2) şi în cazul angajării lor în localităţi în care atragerea juriştilor se face cu mare greutate.
  (4) Drepturile prevăzute la alin. (1)-(3) se înscriu în carnetul de muncă şi se acorda o singura data în timpul activităţii.
  (5) Drepturile acordate conform alin. (1)-(3) se restituie şi se anulează din carnetul de muncă, dacă cel în cauza părăseşte unitatea sau localitatea din motive care îi sunt imputabile în perioada de 2 ani de la numirea în funcţie.


  Articolul 30

  (1) Pentru condiţii deosebite de muncă, grele, vătămătoare sau periculoase, la instanţele judecătoreşti şi parchete, se acorda un spor de 15% din indemnizaţia de încadrare bruta lunară, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii.
  (2) Condiţiile de acordare a sporului prevăzut la alin. (1) se aproba de ministrul justiţiei sau, după caz, de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, în funcţie de condiţiile deosebite, grele, vătămătoare sau periculoase, stabilite potrivit legii, dacă cel puţin 70% din activitate se desfăşoară în aceste condiţii.


  Articolul 31

  (1) Magistraţii şi personalul de specialitate prevăzut de prezenta ordonanţa de urgenţă, trimişi în străinătate, invitaţi pe contul organizaţiilor sau al altor parteneri străini, pentru acţiuni în interesul serviciului, beneficiază în ţara de drepturile stabilite prin regulamentul aprobat prin ordin al ministrului justiţiei sau, după caz, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, cu respectarea limitelor maxime aplicabile în instituţiile publice.
  (2) Pentru deplasările în străinătate dispuse de ministrul justiţiei sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie cheltuielile necesare, inclusiv indemnizaţia de cazare şi diurna în valuta, se aproba de cel care a dispus deplasarea, în limitele reglementărilor aplicabile personalului instituţiilor publice.
  (3) Pentru magistraţi cheltuielile de deplasare în străinătate - diurna, cheltuieli de transport şi cazare - se acorda potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege pentru secretarii de stat.


  Articolul 32

  (1) Magistraţii care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă, fiind încadraţi în gradul I sau II de invaliditate, în urma săvârşirii impotriva lor a unor fapte prevăzute de legea penală, în timpul sau în legătura cu serviciul, vor primi pe perioada invalidităţii o pensie egala cu indemnizaţia de încadrare bruta lunară avută la data survenirii invalidităţii şi vor beneficia o singura data de o compensaţie egala cu de cinci ori aceeaşi indemnizaţie bruta.
  (2) Magistraţii care şi-au pierdut parţial capacitatea de muncă, în condiţiile alin. (1), fiind incadrabili în gradul III de invaliditate, şi care nu mai pot exercita în continuare profesia vor beneficia de o pensie egala cu cel puţin jumătate din indemnizaţia de încadrare bruta avută în ultima luna de activitate, de o compensaţie egala cu de trei ori aceeaşi indemnizaţie bruta, precum şi de dreptul de a cumula, în condiţiile legii, pensia cu salariul, pe care îl pot primi dintr-o alta activitate desfăşurata.
  (3) Urmaşii magistraţilor decedaţi în condiţiile prevăzute la alin. (1): soţul/soţia supravieţuitoare, copiii minori şi copiii majori aflaţi la studii, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, beneficiază, pe perioada cât îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările legale referitoare la pensiile de asigurări sociale din sistemul public, de o pensie unica egala cu indemnizaţia de încadrare bruta lunară pe care au avut-o magistraţii respectivi la data decesului.


  Articolul 33

  (1) În caz de deces al magistratului, membrii familiei, care au dreptul, potrivit legii, la pensie de urmaş, primesc pe o perioada de 3 luni echivalentul indemnizaţiei de încadrare brute din ultima luna de activitate a celui decedat. Aceste drepturi se impozitează potrivit legii.
  (2) În cazul în care decizia pentru pensia de urmaş nu a fost emisă din vina instituţiei în termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achită în continuare drepturile prevăzute la alin. (1), până la emiterea deciziei pentru pensia de urmaş.


  Articolul 34

  Magistraţii şi personalul de specialitate prevăzut de prezenta ordonanţa de urgenţă beneficiază şi de drepturile stabilite prin alte acte normative speciale.


  Capitolul 5 Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 35

  Magistraţii şi personalul de specialitate prevăzut de prezenta ordonanţa de urgenţă, aflaţi în activitate la data intrării în vigoare a acesteia, se considera că îndeplinesc condiţiile legale pentru funcţia în care sunt încadraţi.


  Articolul 36

  (1) Magistraţii militari de la instanţele şi parchetele militare, precum şi din Direcţia instanţelor militare din Ministerul Justiţiei şi Secţia parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie beneficiază de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţa de urgenţă, precum şi de drepturile reglementate de legislaţia aplicabilă personalului militar din Ministerul Apărării Naţionale.
  (2) Magistraţii militari pot opta între pensia de serviciu stabilită în condiţiile Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pensia militară de serviciu, putând beneficia de prevederile legale mai favorabile.


  Articolul 37

  (1) Statele de personal şi statele de funcţii se întocmesc în limita numărului de posturi legal aprobat.
  (2) Statele de personal şi statele de funcţii pentru curţile de apel, tribunale şi judecătorii, pentru parchetele de pe lângă aceste instanţe, pentru Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, pentru Parchetul Naţional Anticorupţie, pentru Ministerul Justiţiei şi unităţile subordonate se aproba de către ministrul justiţiei. Statele de funcţii pentru instanţe şi parchete se avizează de către Consiliul Superior al Magistraturii. Statele de personal şi statele de funcţii pentru parchete se propun de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie.


  Articolul 38

  Drepturile prevăzute în prezenta ordonanţa de urgenţă pentru magistraţi se acorda şi personalului de specialitate juridică asimilat magistraţilor, potrivit prevederilor Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare.


  Articolul 39

  (1) Judecătorii financiari din Colegiul jurisdicţional al Curţii de Conturi, judecătorii financiari inspectori din Secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi, procurorii financiari şi procurorii financiari inspectori de pe lângă Curtea de Conturi sunt salarizaţi cu coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la cap. A al anexei nr. 1 pentru procurorii şi, respectiv, procurorii inspectori din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. Preşedintele Colegiului jurisdicţional al Curţii de Conturi se salarizează la nivelul procurorului-şef de secţie din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie.
  (2) Judecătorii financiari din cadrul colegiilor jurisdicţionale ale camerelor de conturi judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi procurorii financiari de pe lângă camerele de conturi se salarizează cu coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la cap. A al anexei nr. 1 pentru funcţiile similare din cadrul curţilor de apel şi al parchetelor de pe lângă aceste instanţe. Preşedinţii colegiilor jurisdicţionale ale camerelor de conturi judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se salarizează la nivelul vicepreşedinţilor curţilor de apel.
  (3) Magistraţii-asistenţi din cadrul Secţiei jurisdicţionale a Curţii de Conturi se salarizează cu coeficientul de multiplicare prevăzut de prezenta lege pentru judecătorii curţilor de apel.
  (4) Personalului prevăzut la alin. (1)-(3) i se aplica în mod corespunzător dispoziţiile art. 4.


  Articolul 40

  În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă ministrul justiţiei şi procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie pot emite norme metodologice comune, avizate de Consiliul Superior al Magistraturii.


  Articolul 41

  Drepturile de salarizare prevăzute de prezenta ordonanţa de urgenţă sunt brute şi impozabile. Acestea vor fi actualizate prin aplicarea indexărilor acordate în conformitate cu prevederile legale.


  Articolul 42

  (1) Magistraţii şi celelalte categorii de personal de specialitate prevăzute de prezenta ordonanţa de urgenţă, nemulţumiţi de modul de stabilire a drepturilor salariale, pot face contestaţie, în termen de 5 zile de la data comunicării, la organele de conducere ale Ministerului Justiţiei sau Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, după caz. Contestaţiile se soluţionează în cel mult 30 de zile.
  (2) Impotriva hotărârilor organelor de conducere se poate face plângere, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Secţia de contencios administrativ a Curţii de Apel Bucureşti. Hotărârile acestei instanţe sunt irevocabile.


  Articolul 43

  Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplica în mod corespunzător şi magistraţilor Curţii Supreme de Justiţie.


  Articolul 44

  Referirile la "salariul de baza" al magistraţilor şi al personalului prevăzut la art. 12, cuprinse în alte acte normative, se înlocuiesc cu "indemnizaţia de încadrare bruta lunară".


  Articolul 45

  Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplica în limita bugetelor aprobate pe anul 2003 Curţii Supreme de Justiţie, Ministerului Justiţiei, Ministerului Public, Curţii de Conturi, precum şi bugetelor altor instituţii al căror personal beneficiază de drepturile salariale prevăzute în prezenta ordonanţa de urgenţă.


  Articolul 46

  Magistraţii şi celălalt personal salarizaţi potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă nu beneficiază de prevederile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 187/2001 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar în anul 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 342/2002.


  Articolul 47

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţa de urgenţă.


  Articolul 48

  Valoarea de referinţa sectorială prevăzută în anexa nr. 1 se majorează cu 6% începând cu data de 1 ianuarie 2003 şi cu 9% începând cu data de 1 octombrie 2003 faţă de nivelul din luna septembrie 2003.


  Articolul 49

  Valoarea de referinţa sectorială prevăzută în anexele nr. 2, 4, 5 şi 6 la Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost majorată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 187/2001, se majorează cu 6% începând cu data de 1 ianuarie 2003, faţă de nivelul din luna decembrie 2002 şi cu 9% începând cu data de 1 octombrie 2003, faţă de nivelul din luna septembrie 2003.


  Articolul 50

  (1) Prezenta ordonanţa de urgenţă intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.
  (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga art. 1^1, precum şi celelalte dispoziţii referitoare la salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor şi personalului de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, acestora, din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ──────────────
  Ministrul justiţiei,
  Rodica Mihaela Stănoiu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Ministrul muncii şi
  solidarităţii sociale,
  Marian Sârbu
  Bucureşti, 6 decembrie 2002.
  Nr. 177.


  Anexa 1
  INDEMNIZAŢIILE
  magistraţilor din cadrul Parchetului de pe lângă
  Curtea Supremă de Justiţie, curţilor de apel, tribunalelor,
  judecătoriilor, parchetelor de pe lângă aceste instanţe,
  precum şi ale personalului de specialitate juridică asimilat
  magistraţilor potrivit Legii nr. 92/1992, pentru organizarea
  judecătorească, republicată, cu modificările şi
  completările ulterioare

  Capitolul A
         Coeficienţii de multiplicare pentru indemnizaţiile magistraţilor
                               Valoarea de referinţa sectorială = 1.833.754 lei
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. Nivelul Coeficientul
   crt. Funcţia studiilor de multiplicare
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
             Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie
             ────────────────────────────────────────────────
    1. Procuror general S 17,500
    2. Prim-adjunct al procurorului general S 17,200
    3. Adjunct al procurorului general, procuror
       general al Parchetului Naţional Anticorupţie S 17,000
    4. Procuror consilier al procurorului general,
       procuror general adjunct al Parchetului S 16,000
       Naţional Anticorupţie
    5. Procuror şef secţie S 15,750
    6. Procuror şef secţie adjunct S 15,500
    7. Procuror inspector-şef S 15,250
    8. Procuror inspector S 15,000
    9. Procuror şef serviciu S 14,500
   10. Procuror şef birou S 14,000
   11. Procuror S 13,750
               Curţi de apel, parchete de pe lângă curţile de apel
               ────────────────────────────────────────────────────
   12. Preşedinte, procuror general S 15,500
   13. Vicepreşedinte, procuror general adjunct S 15,000
   14. Judecător inspector, procuror inspector S 14,000
   15. Preşedinte secţie, procuror şef secţie S 14,000
   16. Procuror şef serviciu S 13,500
   17. Procuror şef birou S 13,250
   18. Judecător, procuror S 13,000
                Tribunale, parchete de pe lângă tribunale
                ──────────────────────────────────────────
   19. Preşedinte, prim-procuror S 14,500
   20. Vicepreşedinte, prim-procuror adjunct S 14,000
   21. Preşedinte secţie, procuror şef secţie S 13,500
   22. Procuror şef birou S 13,000
   23. Judecător, procuror, peste 6 ani vechime
       în magistratură S 12,500
   24. Judecător, procuror 4-6 ani vechime în
       magistratură S 12,000
              Judecătorii, parchete de pe lângă judecătorii
              ─────────────────────────────────────────────
   25. Preşedinte, prim-procuror S 13,500
   26. Vicepreşedinte, prim-procuror adjunct S 13,000
   27. Preşedinte secţie, procuror şef secţie S 12,500
   28. Judecător, procuror, peste 4 ani vechime
       în magistratură S 11,500
   29. Judecător, procuror, 2-4 ani vechime
       în magistratură S 11,000
                                  Magistraţi stagiari
                                  ────────────────────
   30. Judecător, procuror 1-2 ani S 7,500
   31. Judecător, procuror 6 luni-1 an S 6,000
   32. Judecător, procuror 0-6 luni S 4,500
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTA:
  1. Vechimea în magistratură şi condiţiile de numire în funcţiile de magistrat sunt cele prevăzute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Coeficienţii de multiplicare de la cap. A nr. crt. 29-28 şi 24-23 se acorda la împlinirea vechimii prevăzute de prezenta anexa în cadrul instanţelor sau parchetelor de acelaşi nivel. Trecerea în funcţii de magistrat de la o instanţă sau parchet inferior la o instanţă sau parchet de nivel superior şi acordarea indemnizaţiei corespunzătoare se fac pe baza de examen, în condiţiile Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  2. La instanţele şi parchetele cu volum foarte mare de activitate, coeficienţii de multiplicare pentru funcţiile prevăzute la nr. crt. 12-17, 19-22 şi 25-27 se majorează cu 0,200.
  Instanţele şi parchetele la care se aplica prevederile pct. 2 se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei şi, după caz, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.


  Capitolul B
      Salarizarea personalului de specialitate juridică din Ministerul Justiţiei
      şi din Institutul Naţional al Magistraturii, asimilat magistraţilor
      potrivit prevederilor Legii nr. 92/1992, republicată, din Parchetul
      de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, din Centrul de Pregătire şi
      Perfecţionare a Grefierilor şi a Celuilalt Personal Auxiliar de
      Specialitate, a specialiştilor cu înalta calificare din Parchetul Naţional
      Anticorupţie şi a personalului de specialitate din Institutul Naţional
                            de Criminologie
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. Nivelul Salarizarea
   crt. Funcţia studiilor asimilată
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1. Secretar general, director general,
       consilier al ministrului justiţiei S Coeficientul
                                                                 de multiplicare
                                                                    prevăzut
                                                             la cap. A nr. crt. 4
    2. Director la direcţii de specialitate
       juridică, secretar general adjunct, S Coeficientul
       directorul Institutului Naţional al de multiplicare
       Magistraturii, directorul Institutului prevăzut la cap. A
       Naţional de Criminologie, directorul nr. crt. 5
       Centrului de Pregătire şi Perfecţionare
       a Grefierilor şi a Celuilalt Personal
       Auxiliar de Specialitate
    3. Director adjunct la direcţii de specialitate S Coeficientul
       juridică, director adjunct al Institutului de multiplicare
       Naţional al Magistraturii, director adjunct prevăzut la cap. A
       al Institutului Naţional de Criminologie, nr. crt. 6
       director adjunct al Centrului de Pregătire şi
       Perfecţionare a Grefierilor şi a Celuilalt
       Personal Auxiliar de Specialitate
    4. Inspector general judecătoresc şef*) S Coeficientul
                                                                 de multiplicare
                                                              prevăzut la cap. A
                                                                  nr. crt. 7
    5. Inspector general judecătoresc, inspector S Coeficientul
       general notarial, inspector de multiplicare
       general penitenciare prevăzut la cap. A
                                                                 nr. crt. 8
    6. Şef serviciu de specialitate juridică S Coeficientul
                                                                 de multiplicare
                                                              prevăzut la cap. A
                                                                  nr. crt. 9
    7. Şef birou de specialitate juridică S Coeficientul
                                                                 de multiplicare
                                                              prevăzut la cap. A
                                                                  nr. crt. 10
    8. Consilieri de specialitate juridică, S Coeficientul
       personal de instruire de specialitate de multiplicare
       juridică la Institutul Naţional al prevăzut la cap. A
       Magistraturii şi Centrul de Pregătire nr.crt. 11, 18, 23,
       şi Perfecţionare a Grefierilor şi a 24, 28-32,
       Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, în raport
       personal de specialitate la Institutul cu vechimea
       Naţional de Criminologie în magistratură
                                                              prevăzută
                                                              de Legea
                                                              pentru organizarea
                                                              judecătorească
                                                              nr. 92/1992,
                                                              republicată,
                                                              cu modificările
                                                              şi completările
                                                              ulterioare, sau,
                                                              după caz,
                                                              în specialitate
    9. Specialişti cu înalta calificare din S Coeficientul
       Parchetul Naţional Anticorupţie de multiplicare
                                                            prevăzut la cap. A
                                                              nr. crt. 18
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Notă

  ──────────

  *) Adjunctul inspectorului general judecătoresc şef este salarizat cu coeficientul de multiplicare prevăzut la cap. A nr. crt. 7, micşorat cu 0,100.

  ──────────


  Anexa 2
  INDEMNIZAŢIILE
  membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                       Indemnizaţia în procente
        Funcţia din indemnizaţia de încadrare
                                             a judecătorului de la Curtea Supremă
                                                           de Justiţie
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Membrii Consiliului Superior al Magistraturii
   şi preşedinţii de şedinţa (ministrul justiţiei 55%
   şi preşedintele Curţii Supreme de Justiţie).
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  -------