METODOLOGIE din 5 februarie 2021privind dezvoltarea curriculumului la decizia școlii
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 16 februarie 2021 Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 3.238 din 5 februarie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 159 din 16 februarie 2021.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Prezenta metodologie reglementează regimul curriculumului la decizia școlii din învățământul preuniversitar. De asemenea, stabilește procedurile de constituire a ofertei și de alegere a curriculumului la decizia școlii, de elaborare și de avizare a programelor corespunzătoare, de monitorizare și evaluare a implementării acestuia.


  Articolul 2

  În sensul prezentei metodologii, se definesc următorii termeni:
  a) curriculum, în sens larg, reprezintă ansamblul structurat al proceselor și al experiențelor de învățare prin care trece elevul pe durata parcursului său școlar; în sens restrâns, cuprinde ansamblul coerent al documentelor de tip reglator care descriu un parcurs de învățare pe care școala îl oferă elevului;
  b) curriculumul național reprezintă ansamblul coerent al planurilor-cadru de învățământ și al programelor școlare din învățământul preuniversitar; acesta cuprinde un set de documente care reglementează modalitățile prin care școala poate asigura atingerea finalităților educaționale, astfel încât să ofere fiecărui elev șanse egale pentru dezvoltarea personală și profesională, pentru inserția socială;
  c) planul-cadru de învățământ este un document de tip reglator, instrument de bază în promovarea politicilor educaționale la nivel național, care stabilește diferențiat - în funcție de nivelul de școlarizare, forma de învățământ și, după caz, filiera, profilul, specializarea/calificarea - disciplinele/ domeniile de studiu/modulele de pregătire obligatorii studiate de către elevi în școală, numărul de ore pe săptămână alocat fiecăreia/fiecăruia dintre acestea, precum și numărul de ore alocat disciplinelor/domeniilor de studiu/modulelor de pregătire opționale;
  d) programa școlară reprezintă un document de tip reglator, care stabilește, pentru fiecare disciplină/domeniu de studiu/modul de pregătire, oferta educațională corelată cu bugetul de timp și statutul precizat prin planul-cadru;
  e) curriculumul la decizia școlii (CDS) reprezintă oferta educațională propusă de școală, în concordanță cu nevoile și interesele de învățare ale elevilor, cu specificul școlii și cu nevoile comunității locale, și se constituie atât din pachete disciplinare opționale ofertate la nivel național, regional și local, cât și din pachete disciplinare opționale ofertate la nivelul unității de învățământ;
  f) curriculumul în dezvoltare locală (CDL), specific învățământului profesional și tehnic, constituie oferta educațională la nivel local, elaborată de unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorii economici/autoritățile administrației publice locale, pentru adaptarea formării profesionale a elevilor la nevoile locale ale pieței muncii;
  g) consultarea pentru stabilirea curriculumului la decizia școlii reprezintă un proces prin care elevii și părinții sau reprezentanții legali ai elevilor sunt implicați atât în propunerea, cât și în alegerea curriculumului la decizia școlii, prin exprimarea unor opțiuni;
  h) schema orară a clasei reprezintă documentul care specifică toate disciplinele studiate la nivelul unei clase, inclusiv curriculumul la decizia școlii, și alocările orare corespunzătoare.


  Capitolul II Regimul curriculumului la decizia școlii

  Secţiunea 1 Statutul curriculumului la decizia școlii/curriculumului în dezvoltare locală

  Articolul 3
  (1) Curriculumul la decizia școlii (CDS) constituie un segment al curriculumului național, care permite dezvoltarea de către fiecare unitate de învățământ a propriului proiect curricular.(2) Pentru învățământul profesional și tehnic, curriculumul la decizia școlii se numește curriculum în dezvoltare locală (CDL), conform art. 65 alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(3) CDL se organizează și se realizează conform unei metodologii specifice.


  Articolul 4
  (1) CDS constituie o ofertă educațională care promovează trasee particulare de învățare, pentru susținerea nevoilor și intereselor specifice de învățare ale elevilor, a unor performanțe diferențiate, a nevoilor comunității locale.(2) CDS cuprinde discipline/domenii de studiu/module de pregătire opționale ofertate la nivel național și/sau discipline/domenii de studiu/module de pregătire opționale ofertate la nivelul unităților de învățământ, numite generic opționale.(3) CDL asigură cadrul necesar adaptării pregătirii profesionale a elevilor la cerințele pieței muncii locale și/sau regionale și este reglementat prin reperele și orientările metodologice aprobate prin ordin al ministrului educației.


  Articolul 5

  Numărul de ore pe săptămână alocat pentru CDS este stabilit prin planul-cadru de învățământ pentru fiecare nivel de învățământ și clasă, după caz, în funcție de filieră, profil, specializare/calificare, și respectarea acestuia este obligatorie pentru toate unitățile de învățământ cărora li se aplică acel plan-cadru.


  Articolul 6
  (1) Oferta națională de CDS aprobată și promovată la nivel național cuprinde discipline/domenii de studiu opționale relevante pentru toți elevii, în raport cu finalitățile educaționale.(2) Programele școlare ale disciplinelor/domeniilor de studiu promovate în oferta națională de CDS pot fi propuse de: ministerul educației, instituții aflate în subordonarea sau coordonarea ministerului educației, alte organizații și instituții cu experiență în domeniul educației, inclusiv ca rezultat al dezvoltării sau pilotării în proiecte educaționale de interes național.(3) Programele școlare ale disciplinelor/domeniilor de studiu promovate în oferta națională de CDS respectă criterii de calitate, precum: relevanță în raport cu prioritățile de politică educațională (educație incluzivă, educație pentru dezvoltare durabilă, educație pentru sănătate, educație pentru cetățenie democratică, cetățenie digitală etc.); reflectarea unor teme de actualitate în raport cu profilul de formare al absolventului, cu mediul social și profesional; complementaritate în raport cu oferta de trunchi comun sau de curriculum diferențiat; caracter inovativ din perspectivă științifică sau metodologică.(4) Programele școlare pentru disciplinele/domeniile de studiu promovate în oferta națională de CDS se aprobă prin ordin al ministrului educației.(5) Procedura de aprobare, prin ordin al ministrului educației, a proiectelor de programe școlare incluse în oferta națională respectă prevederile din Metodologia privind elaborarea și aprobarea curriculumului școlar - planuri-cadru de învățământ și programe școlare, în vigoare.


  Articolul 7
  (1) Opționalele ofertate la nivelul unității de învățământ au ca reper nevoile și interesele de învățare ale elevilor, resursele umane și materiale ale școlii, contextul cultural, social și economic local.(2) Aprobarea proiectelor de programe școlare pentru opționalele incluse în oferta unității de învățământ se face conform prevederilor prezentei metodologii.


  Secţiunea a 2-a Tipurile de opționale care pot fi incluse în curriculumul la decizia școlii

  Articolul 8
  (1) Orele pentru toate tipurile de opționale se alocă din cele prevăzute pentru CDS, în planul-cadru de învățământ.(2) La nivelul învățământului primar, gimnazial și liceal pot fi stabilite următoarele tipuri de opționale:
  a) Opțional de aprofundare
  Definiție: este acel tip de opțional care are ca scop realizarea unui parcurs suplimentar pentru dezvoltarea competențelor specifice prevăzute de programa școlară a unei discipline de trunchi comun, prin noi activități de învățare.
  Caracteristici:– nu necesită denumire și programă nouă;– se păstrează aceleași competențe specifice și aceleași conținuturi din programa școlară de trunchi comun;– se elaborează un document, anexă la programa școlară de trunchi comun, care cuprinde:
  • justificarea propunerii acestui tip de opțional, pe baza unei analize de nevoi realizate la nivelul clasei respective;
  • lista de noi activități de învățare pentru dobândirea competențelor specifice prevăzute de programa de trunchi comun;
  – nu necesită rubrică nouă în catalog; calificativele/notele și absențele se trec în rubrica disciplinei de trunchi comun.

  b) Opțional ca nouă disciplină/nou domeniu de studiu
  Definiție: este acel tip de opțional care are ca scop realizarea unor noi achiziții, specifice nevoilor și intereselor de învățare ale elevilor, diferite de cele stipulate în trunchiul comun și, după caz, în curriculumul diferențiat.
  b.1) Opțional ca nouă disciplină

  Definiție: este acel tip de opțional care introduce o disciplină nouă față de cele incluse în trunchiul comun sau în curriculum diferențiat sau introduce noi domenii/teme corespunzătoare unei discipline din trunchiul comun sau din curriculum diferențiat ori le dezvoltă pe cele existente.
  Caracteristici:– necesită denumire și programă școlară nouă;– programa școlară se elaborează respectând structura programelor de trunchi comun;– necesită rubrică nouă în catalog.
  b.2) Opțional integrat
  Definiție: este acel tip de opțional structurat din perspectiva domeniilor de cunoaștere, în jurul unei teme integratoare pentru o anumită arie curriculară sau pentru mai multe arii curriculare.
  Caracteristici:
  – necesită denumire și programă școlară nouă;– programa școlară se elaborează respectând structura programelor de trunchi comun;– necesită rubrică nouă în catalog.


  Capitolul III Proiectarea și avizarea ofertei de CDS

  Secţiunea 1 Constituirea ofertei de CDS la nivelul unității de învățământ

  Articolul 9
  (1) Proiectarea ofertei de CDS se face pe baza unei analize de nevoi realizată de comisia pentru curriculum a unității de învățământ.(2) Analiza de nevoi vizează: interesele de învățare ale elevilor înscriși în unitatea de învățământ; oportunitățile educaționale și resursele unității de învățământ, contextualizate în funcție de viziunea și misiunea asumate de către aceasta; specificul socioeconomic și cultural local; analiza SWOT a implementării ofertei curriculare din anul școlar anterior, din perspectiva impactului asupra rezultatelor învățării; concluziile consultării directe a părților interesate (elevi, părinți/ reprezentanți legali ai acestora și, după caz, reprezentanți ai comunității locale).(3) Consultarea directă a elevilor și părinților/reprezentanților legali se realizează de către învățător/profesor pentru învățământul primar/profesor diriginte, iar consultarea reprezentanților comunității locale, de către conducerea unității de învățământ. În cazul claselor al căror plan-cadru prevede plajă orară pentru CDS, părinții/reprezentanții legali și elevii vor fi consultați și în legătură cu numărul de ore de CDS pentru care optează.


  Articolul 10

  Documentul de analiză de nevoi se prezintă și se dezbate în consiliul profesoral.


  Articolul 11
  (1) Cadrele didactice propun opționale, ținând cont de analiza nevoilor și de oportunitățile identificate, precum și de preferințele exprimate de elevi, părinți/reprezentanți legali, comunitate locală.(2) Opționalele pentru clasele de început ale unui nivel de învățământ - în cazul în care unitatea de învățământ nu a școlarizat elevi la nivelul de învățământ anterior - se propun de către cadrele didactice, pe baza experienței de implementare a opționalelor organizate în anii școlari anteriori, pentru acest nivel de clase.(3) Fiecare propunere de opțional include: denumirea și tipul opționalului, clasa, nivelul de învățământ la care este propus, aria curriculară/ariile curriculare în cadrul căreia/cărora este organizat/sunt organizate, precum și durata de desfășurare (un an sau mai mulți ani școlari). De asemenea, propunerea include argumentarea relevanței opționalului și o scurtă prezentare a elementelor de conținut.


  Articolul 12
  (1) Propunerile de opționale vor fi analizate în colective de cadre didactice care predau aceleași discipline școlare, din cadrul acelorași arii curriculare/domenii de pregătire/activități educative/niveluri de învățământ. În cazul opționalelor integrate, analiza se va face cu participarea tuturor cadrelor didactice implicate.(2) Comisia pentru curriculum a unității de învățământ centralizează opționalele propuse de colectivele de cadre didactice și realizează oferta CDS a școlii, care conține lista de opționale propuse. Comisia pentru curriculum se asigură că, dacă numărul maxim de ore alocate în planul-cadru pentru opționale la o clasă este n, atunci vor fi ofertate cel puțin n + 1 propuneri de opționale.(3) Oferta de curriculum la decizia școlii este prezentată, dezbătută și avizată de consiliul profesoral, iar forma finală rezultată din această dezbatere este propusă spre aprobare consiliului de administrație al unității de învățământ.


  Secţiunea a 2-a Prezentarea ofertei de CDS elevilor și părinților/reprezentanților legali ai elevilor

  Articolul 13
  (1) Comisia pentru curriculum a unității de învățământ coordonează prezentarea ofertei de CDS părinților/reprezentanților legali și elevilor.(2) Prezentarea publică a ofertei de CDS se poate face prin: afișare pe site-ul și în incinta unității de învățământ, discuții cu părinții/reprezentanții legali și cadrele didactice care vor preda opționalul, informarea elevilor și părinților/reprezentanților legali prin intermediul poștei electronice, precum și alte modalități de informare stabilite la nivelul unității de învățământ.


  Secţiunea a 3-a Alegerea opționalelor de către elevi/părinți/reprezentanți legali

  Articolul 14
  (1) Alegerea opționalelor și a numărului acestora - în cazul claselor care au o plajă orară alocată pentru CDS - de către elevi/părinți/reprezentanți legali se realizează pentru fiecare an școlar și se face prin completarea fișei pentru exprimarea opțiunilor, asumate prin semnătură (anexa nr. 1), după cum urmează:
  a) pentru elevul care nu a împlinit încă vârsta de 14 ani, fișa este completată și semnată de către unul dintre părinți/reprezentantul legal;
  b) pentru elevul care a împlinit vârsta de 14 ani, fișa este completată și semnată de către acesta, iar părintele semnează pentru luare la cunoștință.
  (2) Părinții/Reprezentanții legali ai elevilor sau, după caz, elevii claselor de început de nivel de învățământ (clasa pregătitoare sau clasele a V-a și a IX-a, în cazul în care înscrierea se face într-o altă unitate de învățământ) completează și semnează fișa pentru exprimarea opțiunilor odată cu depunerea dosarului de înscriere.(3) Dacă într-un anumit an școlar, elevul/părintele alege un opțional proiectat pe durata mai multor ani școlari, acesta are dreptul să își schimbe opțiunea în anul școlar următor.


  Articolul 15
  (1) Învățătorul/Profesorul pentru învățământul primar/Profesorul diriginte centralizează opțiunile pentru CDS exprimate de către elevi și părinți/reprezentanții legali ai acestora la nivelul fiecărei clase.(2) Comisia pentru curriculum primește opțiunile pentru CDS de la învățători/profesorii pentru învățământul primar/profesorii diriginți, le centralizează pentru fiecare nivel de clasă și prezintă rezultatul consiliului profesoral.(3) Situația opțiunilor pentru CDS este dezbătută în Consiliul profesoral, care întocmește și avizează lista de opționale ce urmează a fi înaintată Consiliului de administrație pentru aprobare.(4) În stabilirea listei de opționale, Consiliul profesoral va ține cont de criterii, precum:
  a) numărul și ordinea opțiunilor exprimate pentru un anumit titlu;
  b) respectarea prevederilor legale privitoare la numărul minim de elevi într-o formațiune de studiu.
  (5) În vederea respectării opțiunilor exprimate de elevi/părinți, stabilirea listei de opționale va lua în calcul inclusiv posibilitatea de organizare a unui bloc orar pentru CDS, care să permită participarea la un opțional comun a elevilor din clase diferite, de la același nivel de studiu.


  Articolul 16
  (1) Consiliul de administrație aprobă lista finală a opționalelor care vor fi organizate în unitatea de învățământ în anul școlar următor.(2) Elevii și părinții vor fi informați despre opționalele aprobate pentru clasa respectivă de către învățător/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte.(3) Conducerea școlii transmite inspectoratului școlar lista de opționale aprobate, pe clase/formațiuni de studiu, pentru anul școlar următor.


  Secţiunea a 4-a Proiectarea programelor pentru opționalele alese

  Articolul 17
  (1) Pentru opționalele ca nouă disciplină/nou domeniu de studiu/selectate pentru a fi implementate în anul școlar următor, cadrele didactice propunătoare elaborează proiectele acestor programe școlare.(2) Elaborarea proiectelor programelor pentru opționale trebuie să respecte structura programelor școlare pentru disciplinele din trunchiul comun din planurile-cadru pentru învățământ primar, gimnazial, respectiv liceal.(3) Pentru opționalele de aprofundare selectate pentru a fi implementate în anul școlar următor, cadrele didactice propunătoare elaborează un document, anexă la programa școlară de trunchi comun, care cuprinde justificarea propunerii acestui tip de opțional, pe baza unei analize de nevoi realizate la nivelul clasei respective, și o listă de noi activități de învățare pentru dobândirea competențelor specifice prevăzute de programa de trunchi comun.


  Articolul 18

  În cazul în care oferta de CDS a școlii cuprinde opționale selectate din oferta națională, programele școlare corespunzătoare, aprobate prin ordin al ministrului educației, se anexează la dosarul comisiei pentru curriculum și la portofoliul cadrelor didactice propunătoare.


  Secţiunea a 5-a Avizarea programelor pentru disciplinele opționale

  Articolul 19
  (1) Consiliul de administrație al unității de învățământ transmite inspectoratului școlar proiectele programelor de opțional ca nouă disciplină/nou domeniu de studiu care urmează să fie implementate în anul școlar următor, în vederea obținerii avizului de specialitate al inspectoratului școlar. Avizul poate include, după caz, și o serie de recomandări.(2) Avizul de specialitate este dat de către inspectorul școlar care coordonează disciplina/domeniul respectiv, în următoarele condiții: întrunește „DA“ la cele două criterii eliminatorii și „DA“/„DA, cu recomandări“ la toate criteriile de calitate.(3) În cazul în care proiectul programei unui opțional nu primește avizul de specialitate profesorul propunător poate solicita și primi sprijin/consiliere de la responsabilul comisiei pentru curriculum din unitatea de învățământ sau de la inspectorul școlar care a formulat recomandările; procedura este reluată până la obținerea avizului.(4) În cazul în care proiectul programei unui opțional a primit avizul de specialitate cu recomandări, profesorul propunător reface proiectul de programă, potrivit recomandărilor primite; poate solicita și primi sprijin/consiliere de la responsabilul comisiei pentru curriculum din unitatea de învățământ sau de la inspectorul școlar care a formulat recomandările.


  Articolul 20
  (1) Proiectele programelor de opționale care au primit avizul de specialitate din partea inspectoratului școlar, însoțite de fișa de avizare (anexa nr. 2), sunt aprobate în consiliul de administrație al unității de învățământ.(2) Pentru programele de opționale selectate din oferta națională nu este necesar să fie solicitat avizul de specialitate al inspectoratului școlar.


  Articolul 21

  După aprobarea programelor de opționale de către consiliul de administrație al unității de învățământ, profesorul care urmează să desfășoare opționalul în anul școlar următor elaborează planificarea calendaristică și, după caz, diferite materiale-suport.


  Articolul 22

  Opționalele aprobate sunt incluse în schemele orare ale claselor.


  Articolul 23

  Etapele elaborării și aprobării curriculumului la decizia școlii, termenele și persoanele responsabile sunt prezentate în anexa nr. 3.


  Capitolul IV Monitorizarea și evaluarea implementării opționalelor

  Articolul 24

  Conducerea unității de învățământ are responsabilitatea să verifice completarea corectă a cataloagelor și registrelor matricole cu denumirile complete ale opționalelor pentru fiecare clasă.


  Articolul 25
  (1) Comisia pentru curriculum a unității de învățământ coordonează procesul de monitorizare și evaluare a implementării CDS, ca parte a procesului de monitorizare și evaluare a implementării curriculumului în unitatea de învățământ.(2) Comisia pentru curriculum elaborează anual un document de analiză a calității și eficienței opționalelor implementate la nivelul unității de învățământ, prin prelucrarea și interpretarea informațiilor obținute din procesul de monitorizare.


  Articolul 26
  (1) Evaluarea calității și eficienței unui opțional se face prin raportare la scopul și specificul opționalului implementat.(2) Evaluarea menționată la alin. (1) se realizează prin modalități diverse, precum: asistențe, inspecții la clasă; investigarea opiniei elevilor și/sau a părinților/a altor factori interesați (de exemplu, operatori economici, parteneri ai școlii), cu privire la CDS implementat, prin discuții, aplicare de chestionare, inclusiv chestionare de evaluare a satisfacției, alte modalități stabilite la nivelul unității de învățământ.


  Articolul 27
  (1) Comisia pentru curriculum întocmește raportul privind calitatea și eficiența opționalelor desfășurate în unitatea de învățământ și îl prezintă în consiliul profesoral.(2) Concluziile și recomandările raportului sunt valorificate în raportul general privind starea și calitatea învățământului din unitatea școlară și fundamentează analiza de nevoi pentru proiectarea ofertei de CDS din anul școlar următor.


  Articolul 28

  Inspectoratele școlare județene/al municipiului București monitorizează și evaluează calitatea și eficiența CDS dintr-o unitate de învățământ, în cadrul inspecțiilor generale și de specialitate/tematice.


  Capitolul V Dispoziții finale

  Articolul 29

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.


  Anexa nr. 1

  FIȘĂ
  pentru alegerea opționalului^1

  ^1 Informațiile din partea introductivă și coloanele 1-7 din tabel sunt completate de unitatea de învățământ, iar coloana 8 se completează de către elev, respectiv părinte/reprezentantul legal.
  Unitatea de învățământ: ............................................................
  Profilul/Specializarea: .................................................................
  Clasa: ..................
  Nr. total de ore pe săptămână alocat clasei pentru CDS: ..........
  Anul școlar: .........................
  Nr. crt.Denumirea opționaluluiTipul opționalului propusAria curriculară/ Ariile curriculareDurata (în ani de studiu)Nr. de ore/săptămânăNumele profesorilor propunătoriOpțiunea (elev/părinte/reprezentant legal)
  IIIIII
  12345678
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  ...n


  Numele și prenumele elevului:
  ....................................................................................................
  Semnătura (necesară doar pentru elevul care a împlinit 14 ani):
  ....................................................................................................

  Numele și prenumele părintelui/reprezentantului legal:
  .....................................................................................
  Semnătura: .................................................................
  Data: ...........................................................................
  Semnătura părintelui/reprezentantului legal reprezintă:
  a) asumarea de către părinte/reprezentantul legal a opțiunilor pentru CDS, în cazul elevului care nu a împlinit încă vârsta de 14 ani;
  b) luarea la cunoștință de către părinte/reprezentantul legal a opțiunilor elevului pentru CDS, în cazul elevului care a împlinit vârsta de 14 ani.


  Anexa nr. 2

  FIȘA DE AVIZARE
  a proiectului de programă de opțional


  Unitatea de învățământ

  Denumirea opționalului

  Tipul

  Clasa

  Durata

  Număr de ore pe săptămână

  Anul școlar

  Profesori propunători


  Aviz de specialitate,
  ISJ/ISMB
  ...................………………......................
  Inspector școlar
  .............................………………....….…
  Semnătura

  CRITERII DE EVALUARESe bifează
  I. Criterii eliminatoriiDaNu
  A. Respectarea structurii formale a programelor școlare în vigoare pentru disciplinele de trunchi comun

  B. Caracterul nediscriminatoriu al programei școlare

  II. Criterii de calitateDaNuDa, cu recomandări
  Nota de prezentare - relevanța pentru susținerea și prezentarea cursului opțional, caracterul inovativ în raport cu programele de trunchi comun


  Contribuția opționalului la profilul de formare al absolventului, reflectată în competențele generale


  Corelarea elementelor din structura programei școlare (competențe generale, competențe specifice și exemple de activități de învățare, conținuturi, sugestii metodologice)


  Derivare corectă a competențelor specifice din competențele generale (număr rezonabil de competențe specifice, caracter evaluabil, formulare adecvată etc.)


  Corelarea activităților de învățare cu competențele specifice (activitățile de învățare, context și sarcini de lucru pentru formarea competențelor specifice)


  Adecvarea conținuturilor învățării la competențele specifice și formularea științific corectă a acestora


  Relevanța sugestiilor metodologice pentru proiectarea și realizarea demersului didactic


  Bibliografie relevantă  NOTĂ:
  Pentru a primi avizul de specialitate, proiectul de programă de opțional trebuie să întrunească „DA“ la cele două criterii eliminatorii și „DA“/„DA, cu recomandări“ la toate criteriile de calitate.


  Anexa nr. 3

  ELABORAREA ȘI APROBAREA
  curriculumului la decizia școlii: etape, termene, persoane responsabile


  Nr. crt.

  Etape desfășurate pe parcursul anului școlar

  Termen

  Responsabili

  1.

  Consultarea directă a elevilor și părinților

  septembrie- octombrie

  învățători/profesori pentru învățământul primar/profesori diriginți

  2.

  Consultarea reprezentanților comunității locale

  octombrie

  conducerea unității de învățământ

  3.

  Elaborarea analizei de nevoi care vizează interesele de învățare ale elevilor, oportunitățile educaționale și resursele unității de învățământ, specificul socioeconomic și cultural local, analiza SWOT a implementării opționalelor în anul școlar anterior pentru proiectarea ofertei de CDS pentru anul școlar următor

  octombrie

  comisia pentru curriculum

  4.

  Prezentarea documentului analizei de nevoi în consiliul profesoral

  octombrie

  comisia pentru curriculum

  5.

  Elaborarea propunerilor de opționale de către cadrele didactice

  octombrie-noiembrie

  cadrele didactice

  6.

  Discutarea propunerilor de opționale în cadrul colectivelor de cadre didactice

  octombrie-noiembrie

  cadrele didactice implicate

  7.

  Centralizarea propunerilor de opționale de către comisia pentru curriculum

  octombrie-noiembrie

  comisia pentru curriculum

  8.

  Dezbaterea și avizarea ofertei de CDS de către consiliul profesoral

  octombrie-noiembrie

  comisia pentru curriculum
  consiliul profesoral

  9.

  Aprobarea ofertei de CDS de către consiliul de administrație al unității de învățământ

  noiembrie

  consiliul de administrație

  10.

  Prezentarea ofertei de CDS elevilor/părinților/reprezentanților legali ai elevilor, în vederea exprimării opțiunilor

  noiembrie

  comisia pentru curriculum învățători/ profesori pentru învățământul primar/ profesori diriginți

  11.

  Alegerea opționalelor și completarea fișelor pentru exprimarea opțiunilor de către elevi/părinți/reprezentanți legali

  noiembrie-decembrie

  învățători/profesori pentru învățământul primar/profesori diriginți

  12.

  Centralizarea opțiunilor privind CDS, exprimate de elevi/părinți/ reprezentanți legali, la nivelul fiecărei clase și transmiterea listei opționalelor către comisia pentru curriculum

  noiembrie-decembrie

  învățători/profesori pentru învățământul primar/profesori diriginți

  13.

  Prezentarea listelor cu opțiuni pentru CDS în consiliul profesoral, pentru definitivare, avizare și transmitere către consiliul de administrație

  decembrie

  comisia pentru curriculum
  consiliul profesoral

  14.

  Aprobarea listei finale a opționalelor care vor fi organizate în anul școlar următor

  ianuarie-februarie

  consiliul de administrație

  15.

  Informarea elevilor/părinților/reprezentanților legali ai elevilor cu privire la opționalele aprobate pentru anul școlar următor, la clasa respectivă

  ianuarie

  învățători/profesori pentru învățământul primar/profesori diriginți

  16.

  Transmiterea către inspectoratul școlar a ofertei de CDS aprobate pentru anul școlar următor

  ianuarie

  conducerea unității de învățământ

  17.

  Elaborarea de către cadrele didactice a documentației pentru opționalele selectate în oferta de CDS a școlii:
  - proiectele programelor școlare, în cazul opționalelor ca nouă disciplină/nou domeniu de studiu;
  - documentul anexă la programa școlară de TC, în cazul opționalelor de aprofundare

  ianuarie

  cadrele didactice care au propus opționalul

  18.

  Transmiterea către inspectoratul școlar a proiectelor programelor pentru opționale ca nouă disciplină/nou domeniu de studiu, în vederea obținerii avizului de specialitate

  aprilie

  consiliul de administrație al unității de învățământ

  19.

  Avizarea de specialitate a proiectelor de programe de opționale și, după caz, elaborarea de recomandări

  mai

  inspectoratul școlar, prin inspectorii școlari desemnați

  20.

  Revizuirea programelor școlare care nu au primit avizul de specialitate de la inspectoratul școlar sau care au primit recomandări

  mai

  - cadrul didactic propunător
  - responsabilul comisiei pentru curriculum
  - inspectorul școlar care a formulat recomandările

  21.

  Reluarea procedurii de avizare pentru programele revizuite, în urma recomandărilor sau a neacordării avizului de specialitate

  mai

  - cadrul didactic propunător
  - responsabilul comisiei pentru curriculum
  - inspectorul școlar care a formulat recomandările

  22.

  Aprobarea programelor școlare pentru opționale ca nouă disciplină/nou domeniu de studiu, care au obținut avizul de specialitate din partea inspectoratului școlar, însoțite de fișa de avizare

  mai

  consiliul de administrație al unității de învățământ

  23.

  Elaborarea planificării calendaristice și, după caz, a materialelor-suport în vederea implementării opționalelor aprobate a se desfășura în anul școlar următor

  iunie

  cadrele didactice care au propus opționalul aprobat

  ----